اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد بذرافشان

جواد بذرافشان

جواد بذرافشان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قره خانی ابوذر مطالعه روند تغییرات تبخیر از تشت و برخی عوامل تاثیر گذار بر آن در گستره ایران کارشناسی ارشد
هاشمی نسب آیدا ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توام تحت شرایط اقلیمی ایران کارشناسی ارشد
صحراگرد آذر ارزیابی و مقایسه مدل های فیزیکی وتجربی برآورد دوره خیسی سطح برگ و شبنم نشینی کارشناسی ارشد
حیدری علمدارلو اسماعیل ارزیابی اثرات پایش و هشدار خشکسالی در بیابان زایی مبتنی بر شاخص SPI (مطالعه ی موردی دشت یزد - اردکان) کارشناسی ارشد
صفایی الهه ارزیابی اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره از دیدگاه کشاورزی، تحت شرایط اقلیم فعلی و تغییر اقلیم آینده (مطالعه موردی: نیمه غربی کشور) کارشناسی ارشد
بذرافشان ام البنین پیش‌بینی خشکسالی هیدرولوژی با استفاده از پیوند از دور و مدل‌های هوشمند(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه)
نیک فال امیرحسین ارزیابی مدل میان مقیاس WRF-Chem درشبیه‌سازی ذرات PM10 و PM2.5 در منطقه ایران کارشناسی ارشد
صالح پورجم امین ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی بر ویژگی های خشکسالی در استان های شمال غربی ایران
رحیمی جابر عدم قطعیت مدل های ریزمقیاس نمایی آماری در ارزیابی ریسک سرمای دیررس بهاره تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در ایران
رحیمی جابر مطالعه تطبیقی روش های برآورد بارش مؤثر در زراعت گندم دیم در چند نمونه اقلیمی ایران کارشناسی ارشد
نصیری زهرا The impact of WEPP model input climate data on erosion and sedimentation in doroudzan’s dam watershed کارشناسی ارشد
ابراهیم زاده سجاد مطالعه تطبیقی شاخص‌های خشکسالی مبتنی بر تصاویر ماهواره NOAA-AVHRR و داده‌های زمینی با استفاده ازتکنیک آشکارسازی تغییر (مطالعه موردی استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد
حسینی موغاری سید محمد توسعه سامانه پایش و پیش‏بینی خشکسالی (مطالعه موردی: حوضه گرگانرود) کارشناسی ارشد
شهبازی سمیرا پایش منطقه ای و تحلیل خشکسالی‌ها از دیدگاه اقلیم کشاورزی با استفاده از شاخص پالمر در غرب ایران کارشناسی ارشد
حجابی سمیه مطالعه تطبیقی روش های پیش بینی خشکسالی هواشناسی در اقلیم های خشک و مرطوب ایران کارشناسی ارشد
بادلو شیرین بررسی رفتار خشکسالی های گذشته ایران در مناطق همسو با گرمایش جهانی کارشناسی ارشد
قصدی طاهره مقایسه مهارت دو رهیافت چندمکانی شبیه سازی زمانی-مکانی الگوهای بارش کارشناسی ارشد
شفیعی فاطمه تأثیر روش تدریس ساخت‌گرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی، مورد مطالعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
فدوی قمر مطالعه تطبیقی روش های برآورد منطقه ای دمای روزانه(مطالعه موردی: استان اصفهان) کارشناسی ارشد
جلالی لیلا واسنجی و صحت‌سنجی شاخص خشکسالی محصول خاص (CSDI) برای محصول گندم دیم (مطالعه موردی ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی دیم مراغه و کرمانشاه) کارشناسی ارشد
شکوهی مجتبی مدل ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی برای محصول جو دیم(مطالعه موردی آذربایجان شرقی ) کارشناسی ارشد
زارع محمد پیش بینی اثرات آینده تغییر اقلیم و پوشش بر روی شدت و پتانسیل خطر فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)
نامور مرتضی پیش بینی طبقات سرعت باد با استفاده از مدل های زنجیره مارکف و لوگ-خطی در بازه های زمانی کوتاه مدت (مطالعه موردی: ایستگاه های منتخب استان کرمان) کارشناسی ارشد
خیراندیش مرضیه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر طول فصل رشد در چند نمونه اقلیمی ایران کارشناسی ارشد
پژوهنده مریم بررسی اقلیمی و سینوپتیکی مدت و شدت یخبندان دیرررس بهاره در نیمه غربی کشور کارشناسی ارشد
میرصانع مریم سادات آنالیز ریسک تاثیر تغییراقلیم بر نیاز آبی گیاهان (مطالعه موردی: دشت قزوین) کارشناسی ارشد
نادی مهدی استفاده از تکنیک های های مختلف پهنه بندی داده های اقلیمی برای تعیین مهمترین فاکتورهای مؤثر بر رویش درختان ناحیه مرتفع چهار باغ گرگان کارشناسی ارشد
نادی مهدی بازسازی حلقه درختی دوره های خشک دو قرن اخیر در چند رویشگاه جنگلی ایران
جمشیدی اوانکی مهدیه مطالعه و بررسی اثرات خشکسالی بر رفتار سفره های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های متداول کارشناسی ارشد
سامتی مهسا کاربرد چند الگوریتم داده کاوی در تخمین تبخیرتعرق پتانسیل کارشناسی ارشد
میردشتوان مهسا اثرات سناریوهای مختلف تغییرات اقلیمی بر روی رواناب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد
نبی پور نسرین مطالعه تطبیقی شاخص های مختلف خشکسالی از نظر آشکار سازی پتانسیل خطر آتشسوزی های جنگلی در جنگل های ناحیه خزری ایران کارشناسی ارشد
حیدری نفیسه تحلیل ریسک خشکسالی هواشناسی تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از توابع مفصل در منطقه ایران کارشناسی ارشد
نوغان کار هما ارزیابی تأثیر گرمایش جهانی بر مشخصه‌های خشکسالی‌های کشاورزی ایران در طی قرن بیست و یکم (مطالعه موردی چند نمونه اقلیمی) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوا و اقلیم شناسی 7120096 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
هیدرومتئورولوژی پیشرفته 7102219 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1396
هواشناسی آماری پیشرفته 7102318 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تغییر اقلیم 7102310 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
هیدرومتئورولوژی 7102189 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
هوا و اقلیم شناسی 7102165 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تجزیه های آماری چندمتغیره 7102291 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقلیم شناسی در کشاورزی 7102242 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تحلیل خشکسالی ها و مدیریت بحران 7102311 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
هوا و اقلیم شناسی 7102165 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار در هواشناسی 1 7102238 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هواشناسی پیشرفته 7102294 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
هواشناسی آماری پیشرفته 7102318 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
اقلیم شناسی در کشاورزی 7102242 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
تحلیل خشکسالی ها و مدیریت بحران 7102311 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
مبانی هواشناسی 7102261 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
هوا و اقلیم شناسی 7102165 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
آمار در هواشناسی 1 7102238 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1