اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جوان نیکخواه

محمد جوان نیکخواه

محمد جوان نیکخواه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 383
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صداقتی ابراهیم مطالعه تاکسونومی و فیلوژنی گونه‌های جنس Aspergillus در مناطق عمده پسته‌کاری ایران
شیرزاد اکبر برهم‌کنش Trichoderma atroviride p1 و سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیولوژیکی Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل پاخوره گندم و نقش این برهم‌کنش در بیان ژن کیتیناز
سرابی الناز مطالعه ی تنوع بیماری زایی و ساختار ژنتیکی جمعیت های Wilsonomyces carpophilus در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
جلالوند الهام بررسی مکانسیم های احتمالی اثر درد و استرس در بروز آپوپتوز در سیستم عصبی مرکزی
زمانی الهام بررسی ارتباط ژنتیکی جدایه های قارچ Aspergillus flavus Link جدا شده از بذور کلزا و بادام زمینی بر اساس گروه های سازگاری رویشی و نشانگرمولکولی rep-PCR کارشناسی ارشد
سیف اللهی الهه مطالعه سازگاری رویشی و تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Valsa malicola با استفاده از نشانگر مولکولی MP-PCR کارشناسی ارشد
اتقیا امید اتیولوژی بیماری آنتراکنوز لوبیا (Phaseolus vulgaris) در استان های شمالی و شمال غربی کشور کارشناسی ارشد
آقاپور بیژن بررسی مرفولوژی و تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Valsa sordida عامل شانکر درختان مثمر و غیر¬مثمر در استان گلستان با استفاده از نشانگر مولکولی rep-PCR کارشناسی ارشد
کریمیان بهار بررسی ساختار ژنتیکی و فیلوژنی گونه کمپلکسTrichoderma harzianum Rifai در برخی اقلیم های ایران
مطلبی پرستو مطالعه ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr جدا شده از برنج و علف‌های هرز Poaceae بر اساس شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR کارشناسی ارشد
خامسی جعفر جذب زیستی عناصر سنگین از پساب‌های آلوده صنعتی با استفاده از قارچ‌های جداشده از رسوبات آلوده به پسماند کارخانجات روی تحت تأثیر سورفاکتانت‌ها
ادیب نیشابوری جمانه بررسی تأثیر برخی اسانس های گیاهی و تیمار دمایی بر کاهش تجمع آفلاتوکسین در پسته رقم" اوحدی" کارشناسی ارشد
شهبازی حدیث بررسی برخی پاسخ های Fusarium graminearum در مقابل Pseudomonas fluorescens و تاثیر برخی آلاینده های رایج کشاورزی بر این برهمکنش دکتری
مومنی حسن مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل لکه خرمایی گندم بر اساس نشانگر مولکولی، تعیین وضعیت باروری و نژادهای بیماریزای آن
علیزاده حمیدرضا ارزیابی مقایسه‌ای مقاومت القایی ناشی از تریکودرما، سودومونادهای فلورسنت و ترکیب آنها علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار و بیان برخی ژن‌های دفاعی گیاه
نوراللهی خشنود بررسی تنوع بیماریزائی و ساختار ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای غربی ( ایلام و کرمانشاه)
پورسعید راضیه بررسی وضعیت باروری جنسی، ردیابی و تعیین فراوانی آلل¬های تیپ آمیزشی در قارچ Magnaporthe salvinii، عامل پوسیدگی ساقه برنج کارشناسی ارشد
همتی رقیه مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیتهای ایرانی قارچ Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا، با استفاده از نشانگر مولکولی SSR، شناسایی گروههای سازگاری میسلیومی و بررسی بیماریزایی آنها
حیدریان زینب مطالعه فیلوژنتیکی گونه مرکب Gibberella fujikuroi در ایران کارشناسی ارشد
علی بخشی زهرا مطالعه تاثیر آناستوموز هیفی در انتقال مواد ژنتیکی بین جدایه های تولیدکننده و غیرتولیدکننده آفلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus Link به دست آمده از پسته و تجزیه و تحلیل آن ها به کمک نشانگر مولکولی rep-PCR کارشناسی ارشد
چگینی ساناز بررسی کاربرد استرین های Trichoderma در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته کارشناسی ارشد
جعفری سجاد ارزیابی عمر انبار مانی و تنوع ژنتیکی برخی توده های علف چشمه (.Nasturtium officinale L) ایران و اثرات عصاره ی آن بر کنترل بیماری کپک سبز مرکبات کارشناسی ارشد
کرمی سعدی مطالعه گونه‎های جنس Bipolaris همراه گیاهان ذرت، سورگوم و نیشکر و تعیین ارتباط فیلوژنتیکی آنها با استفاده از تعیین توالی ناحیه ITS کارشناسی ارشد
جعفرپور سعیده مقایسه جدایه¬های عامل سوختگی غلاف برنج Rhizoctonia solani (AG-1-IA) با استفاده از مارکر مولکولی RAPD-PCR و سازگاری میسلیومی کارشناسی ارشد
بخشی سمیه مطالعه سازگاری رویشی و باروری جنسی جدایه های Leucostoma cinctum و بررسی تنوع ژنتیکی آن ها با استفاده ازMP-PCR کارشناسی ارشد
نظری سمیه مطالعه گونه های Bipolaris همراه گیاه برنج و تعیین تنوع ژنتیکی گونه غالب بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR در استان مازندران کارشناسی ارشد
بزرگ منش سودابه مطالعه سازگاری رویشی و تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Valsa sordida با استفاده از نشانگر مولکولی MP-PCR کارشناسی ارشد
نعیمی شهرام بررسی امکان ردیابی مؤثرترین استرین Trichoderma در کنترل بیولوژیکی Thanatephorus cucumeris عامل سوختگی غلاف برنج، با استفاده از نشانگرهای مولکولی در شالیزارهای مازندران
پردل عادل مطالعه سیستماتیک گونه های Magnaporthe در ناحیه جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد
احمدپور عبدالله مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه ای برنج در ایران
احمدپور عبدالله مطالعه ی بیماری غربالی (Shot hole) درختان میوه هسته دار و بررسی برخی خصوصیات بیولوژیکی عامل آن در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
مسیب زاده عزیزه اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) به تنهایی و در ترکیب با تیمار با اتانول وپیش تیمار گرمایی بر انبار مانی و حفظ خصوصیات کیفی انگور رقم شاهرودی کارشناسی ارشد
پورصفر علیرضا شناسایی قارچ‌های عامل کپک‌های سیاه (دوده‌ای) خوشه‌های گندم و جو در استان‌های گلستان، البرز و قزوین کارشناسی ارشد
علیزاده علیرضا مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Colletotrichum در نواحی جنوبی دریای خزر
علیزاده علیرضا ارزیابی ارتباط ژنتیکی جدایه‌های گونه Gibberella intermedia بدست آمده از ذرت، برنج، نیشکر و پیاز با استفاده از نشانگر مولکولی AFLPs و گروههای سازگاری رویشی (VCGs) کارشناسی ارشد
سلیمی فاطمه مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت Magnaporthe oryzae در سطوح برگ، پنجه و مزرعه برنج کارشناسی ارشد
مظفری فاطمه تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از تفاله هویج کارشناسی ارشد
پاداشت دهکایی فریدون مطالعه ساختار جمعیت Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani AG-1 IA) عامل بیماری شیت بلایت برنج در شمال کشور
خیرعلی پور کامران پیاده سازی و ساخت سامانه تشخیص آلودگی قارچی مغز پسته بر اساس فناوری گرمانگاری و پردازش تصویر
مرادزاده اسکندری مجتبی مطالعه ساختار جمعیت قارچ Fusarium solani جدا شده از سیب زمینی در استان های خراسان و تعیین ارتباط فیلوژنتیکی تعدادی از فرم های تخصص یافته این گونه
سواری مجید مطالعه ی اثر جاذب های معدنی و آلی بر کاهش آفلاتوکسین شیر گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
فرزانه محسن بررسی مکانیسم عمل باکتری Bacillus subtilis در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته
احمدی محمد رضا مطالعه بیماریزایی و تعیین ارتباط ‌‌ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum به دست آمده از میزبانهای مختلف با استفاده از نشانگر مولکولیSSR در استان گلستان کارشناسی ارشد
اوجی اردبیلی محمدمهدی بررسی کنترل بیولوژیکی قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی گیاه دارویی رزماری توسط باکتری های سودوموناس فلورسنت کارشناسی ارشد
عرب سلمانی مرتضی همه گیر شناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان و بررسی تنوع بیماریزایی جدایه های قارچ Verticillium dahliae
قباخلو مرضیه ردیابی آر ان ای های دو رشته ای درجدایه های Sclerotinia sclerotiorum بدست آمده از میزبانهای مختلف درشمال کشور کارشناسی ارشد
حسینی مریم غربالگری ریزوباکتری های بدست آمده از آویشن دنایی(Thymus daenensis) برایکنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه آن کارشناسی ارشد
فلاحی مریم ارزیابی ارتباط جدایه های Fusarium solani بدست آمده از سیب زمینی و برخی میزبان دیگر بر اساس تعیین گروه های سازگار رویشی، آزمون بیماریزایی و نشانگر rep-PCR کارشناسی ارشد
نیکنام قلعه جوقی مسعود بررسی ارتباط ژنتیکی و فیلوژنتیکی جدایه های Magnaporthe spp.بدست آمده از میزبانهای مختلف بر اساس نشانگر مولکولی AFLPو مقایسه مورفولوژیکی آنها کارشناسی ارشد
جباری فر مصطفی بررسی تاثیر دو باکتریUTPF5 Pseudomonas fluorescens وAzospirillum brasilense بر روی قارچ Macrophomina phaseolina در سویا کارشناسی ارشد
اسدی مهدیه بررسی تنوع زیستی کنه‌های آبزی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گونه Hygrobates fluviatilis Strom, 1768 در استان کرمان
جهانی مونا بررسی تنوع بیماریزایی و تولید زهرابه قارچی جدایه های گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi جدا شده از برنج کارشناسی ارشد
هرقلی نازدار جداسازی و شناسایی قارچ‌های اندوفیت درختان مو در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
معرف زاده ناهید بررسی اثر برخی عوامل زراعی بر ساختار و تنوع جامعه باکتریایی سودومونادها با استفاده از PCR-DGGE
صداقت نرگس بررسی امکان کنترل بیولوژیک Aspergillus flavus در پسته با استفاده از جدایه غیرتوکسین¬زای A. flavus و باکتری Bacillus subtilis کارشناسی ارشد
عطار نیلوفر بررسی اثر ضد قارچی اسانس و عصاره برخی از گیاهان دارویی درکنترل قارچ Aspergillus flavus پسته کارشناسی ارشد
ورشاویان وحید تهیه سامانه پشتیبانی تصمیم بر پایه داده‌های هواشناسی (دما و رطوبت) و مدل‌های خیسی سطح برگ جهت پیش‌آگاهی همه گیری بیماری لکه موجی سیب‌زمینی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های مولکولی در بیماری شناسی گیاهی 7110065 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژنتیک قارچها 7110315 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مسئله مخصوص 7110150 1 01 هرهفته پنج شنبه (12:00 - 13:00) 1397/04/01 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1396
ژنتیک بیماری زایی بیمارگرهای گیاهی 7110115 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
سیستماتیک قارچ ها 7110116 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (11:00 - 12:00) ترم اول 1396
قارچ شناسی تکمیلی 7110131 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/29 (14:00 - 15:00) ترم اول 1396
اکولوژی ویروس ها 7110319 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/29 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
قارچ شناسی تکمیلی 7110131 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/24 | 11:00 - 12:00 ترم اول 1395
بیوتکنولوژی در بیماریهای گیاهی 7110229 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 14:00 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1