اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جوان نیکخواه

محمد جوان نیکخواه

محمد جوان نیکخواه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 383
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صداقتی ابراهیم مطالعه تاکسونومی و فیلوژنی گونه‌های جنس Aspergillus در مناطق عمده پسته‌کاری ایران
عبدالله احمدپور مطالعه ی بیماری غربالی (Shot hole) درختان میوه هسته دار و بررسی برخی خصوصیات بیولوژیکی عامل آن در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/09
عبدالله احمدپور مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه ای برنج در ایران دکتری دانلود 1393/8/7
جمانه ادیب نیشابوری بررسی تأثیر برخی اسانس های گیاهی و تیمار دمایی بر کاهش تجمع آفلاتوکسین در پسته رقم" اوحدی" کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
جمانه ادیب نیشابوری بررسی تأثیر برخی اسانس های گیاهی و تیمار دمایی بر کاهش تجمع آفلاتوکسین در پسته رقم" اوحدی" کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
مهدیه اسدی بررسی تنوع زیستی کنه‌های آبزی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گونه Hygrobates fluviatilis Strom, 1768 در استان کرمان دکتری دانلود 1387/05/30
شیرزاد اکبر برهم‌کنش Trichoderma atroviride p1 و سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیولوژیکی Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل پاخوره گندم و نقش این برهم‌کنش در بیان ژن کیتیناز
سرابی الناز مطالعه ی تنوع بیماری زایی و ساختار ژنتیکی جمعیت های Wilsonomyces carpophilus در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
جلالوند الهام بررسی مکانسیم های احتمالی اثر درد و استرس در بروز آپوپتوز در سیستم عصبی مرکزی
زمانی الهام بررسی ارتباط ژنتیکی جدایه های قارچ Aspergillus flavus Link جدا شده از بذور کلزا و بادام زمینی بر اساس گروه های سازگاری رویشی و نشانگرمولکولی rep-PCR کارشناسی ارشد
سیف اللهی الهه مطالعه سازگاری رویشی و تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Valsa malicola با استفاده از نشانگر مولکولی MP-PCR کارشناسی ارشد
اتقیا امید اتیولوژی بیماری آنتراکنوز لوبیا (Phaseolus vulgaris) در استان های شمالی و شمال غربی کشور کارشناسی ارشد
محمدمهدی اوجی اردبیلی بررسی کنترل بیولوژیکی قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی گیاه دارویی رزماری توسط باکتری های سودوموناس فلورسنت کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
بیتا باباخانی Study on the genetic structure of populations and pathogenicity of Pyrenophora graminea, the causal agent of barley leaf stripe in the northwest of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/27
سمیه بخشی مطالعه سازگاری رویشی و باروری جنسی جدایه های Leucostoma cinctum و بررسی تنوع ژنتیکی آن ها با استفاده ازMP-PCR کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
سودابه بزرگ منش مطالعه سازگاری رویشی و تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Valsa sordida با استفاده از نشانگر مولکولی MP-PCR کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
سودابه بزرگ منش مطالعه سازگاری رویشی و تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Valsa sordida با استفاده از نشانگر مولکولی MP-PCR کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
آقاپور بیژن بررسی مرفولوژی و تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Valsa sordida عامل شانکر درختان مثمر و غیر¬مثمر در استان گلستان با استفاده از نشانگر مولکولی rep-PCR کارشناسی ارشد
کریمیان بهار بررسی ساختار ژنتیکی و فیلوژنی گونه کمپلکسTrichoderma harzianum Rifai در برخی اقلیم های ایران
فریدون پاداشت دهکایی مطالعه ساختار جمعیت Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani AG-1 IA) عامل بیماری شیت بلایت برنج در شمال کشور دکتری دانلود 1388/12/01
عادل پردل مطالعه سیستماتیک گونه های Magnaporthe در ناحیه جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
عادل پردل مطالعه سیستماتیک گونه های Magnaporthe در ناحیه جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
مطلبی پرستو مطالعه ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr جدا شده از برنج و علف‌های هرز Poaceae بر اساس شناسایی گروه‌های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR کارشناسی ارشد
علیرضا پورصفر شناسایی قارچ‌های عامل کپک‌های سیاه (دوده‌ای) خوشه‌های گندم و جو در استان‌های گلستان، البرز و قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
علیرضا پورصفر شناسایی قارچ‌های عامل کپک‌های سیاه (دوده‌ای) خوشه‌های گندم و جو در استان‌های گلستان، البرز و قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مصطفی جباری فر بررسی تاثیر دو باکتریUTPF5 Pseudomonas fluorescens وAzospirillum brasilense بر روی قارچ Macrophomina phaseolina در سویا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
مصطفی جباری فر بررسی تاثیر دو باکتریUTPF5 Pseudomonas fluorescens وAzospirillum brasilense بر روی قارچ Macrophomina phaseolina در سویا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
خامسی جعفر جذب زیستی عناصر سنگین از پساب‌های آلوده صنعتی با استفاده از قارچ‌های جداشده از رسوبات آلوده به پسماند کارخانجات روی تحت تأثیر سورفاکتانت‌ها
سعیده جعفرپور مقایسه جدایه¬های عامل سوختگی غلاف برنج Rhizoctonia solani (AG-1-IA) با استفاده از مارکر مولکولی RAPD-PCR و سازگاری میسلیومی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
الهام جلالوند بررسی مکانسیم های احتمالی اثر درد و استرس در بروز آپوپتوز در سیستم عصبی مرکزی دکتری دانلود 1387/07/07
ادیب نیشابوری جمانه بررسی تأثیر برخی اسانس های گیاهی و تیمار دمایی بر کاهش تجمع آفلاتوکسین در پسته رقم" اوحدی" کارشناسی ارشد
مونا جهانی بررسی تنوع بیماریزایی و تولید زهرابه قارچی جدایه های گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi جدا شده از برنج کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/13
ساناز چگینی بررسی کاربرد استرین های Trichoderma در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
شهبازی حدیث بررسی برخی پاسخ های Fusarium graminearum در مقابل Pseudomonas fluorescens و تاثیر برخی آلاینده های رایج کشاورزی بر این برهمکنش دکتری
رضا حیدریان Study on phylogeny of genus Paecilomyces, the causal agent of Pistachio die back in Iran دکتری دانلود 1395/11/26
رضا حیدریان Study on phylogeny of genus Paecilomyces, the causal agent of Pistachio die back in Iran دکتری دانلود 1395/11/26
زینب حیدریان مطالعه فیلوژنتیکی گونه مرکب Gibberella fujikuroi در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
زینب حیدریان مطالعه فیلوژنتیکی گونه مرکب Gibberella fujikuroi در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
مومنی حسن مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل لکه خرمایی گندم بر اساس نشانگر مولکولی، تعیین وضعیت باروری و نژادهای بیماریزای آن
علیزاده حمیدرضا ارزیابی مقایسه‌ای مقاومت القایی ناشی از تریکودرما، سودومونادهای فلورسنت و ترکیب آنها علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار و بیان برخی ژن‌های دفاعی گیاه
جعفر خامسی جذب زیستی عناصر سنگین از پساب‌های آلوده صنعتی با استفاده از قارچ‌های جداشده از رسوبات آلوده به پسماند کارخانجات روی تحت تأثیر سورفاکتانت‌ها دکتری دانلود 1395/03/29
جعفر خامسی جذب زیستی عناصر سنگین از پساب‌های آلوده صنعتی با استفاده از قارچ‌های جداشده از رسوبات آلوده به پسماند کارخانجات روی تحت تأثیر سورفاکتانت‌ها دکتری دانلود 1395/03/29
وحید خسروی Biodiversity of Fusarium species associated with seeds on rice panicle in Iran دکتری دانلود 1397/05/30
نوراللهی خشنود بررسی تنوع بیماریزائی و ساختار ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای غربی ( ایلام و کرمانشاه)
پورسعید راضیه بررسی وضعیت باروری جنسی، ردیابی و تعیین فراوانی آلل¬های تیپ آمیزشی در قارچ Magnaporthe salvinii، عامل پوسیدگی ساقه برنج کارشناسی ارشد
همتی رقیه مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیتهای ایرانی قارچ Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا، با استفاده از نشانگر مولکولی SSR، شناسایی گروههای سازگاری میسلیومی و بررسی بیماریزایی آنها
حیدریان زینب مطالعه فیلوژنتیکی گونه مرکب Gibberella fujikuroi در ایران کارشناسی ارشد
علی بخشی زهرا مطالعه تاثیر آناستوموز هیفی در انتقال مواد ژنتیکی بین جدایه های تولیدکننده و غیرتولیدکننده آفلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus Link به دست آمده از پسته و تجزیه و تحلیل آن ها به کمک نشانگر مولکولی rep-PCR کارشناسی ارشد
چگینی ساناز بررسی کاربرد استرین های Trichoderma در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته کارشناسی ارشد
جعفری سجاد ارزیابی عمر انبار مانی و تنوع ژنتیکی برخی توده های علف چشمه (.Nasturtium officinale L) ایران و اثرات عصاره ی آن بر کنترل بیماری کپک سبز مرکبات کارشناسی ارشد
الناز سرابی مطالعه ی تنوع بیماری زایی و ساختار ژنتیکی جمعیت های Wilsonomyces carpophilus در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
الناز سرابی مطالعه ی تنوع بیماری زایی و ساختار ژنتیکی جمعیت های Wilsonomyces carpophilus در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
کرمی سعدی مطالعه گونه‎های جنس Bipolaris همراه گیاهان ذرت، سورگوم و نیشکر و تعیین ارتباط فیلوژنتیکی آنها با استفاده از تعیین توالی ناحیه ITS کارشناسی ارشد
جعفرپور سعیده مقایسه جدایه¬های عامل سوختگی غلاف برنج Rhizoctonia solani (AG-1-IA) با استفاده از مارکر مولکولی RAPD-PCR و سازگاری میسلیومی کارشناسی ارشد
الهه سیف اللهی مطالعه سازگاری رویشی و تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Valsa malicola با استفاده از نشانگر مولکولی MP-PCR کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/19
فاطمه سلیمی مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت Magnaporthe oryzae در سطوح برگ، پنجه و مزرعه برنج کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
بخشی سمیه مطالعه سازگاری رویشی و باروری جنسی جدایه های Leucostoma cinctum و بررسی تنوع ژنتیکی آن ها با استفاده ازMP-PCR کارشناسی ارشد
نظری سمیه مطالعه گونه های Bipolaris همراه گیاه برنج و تعیین تنوع ژنتیکی گونه غالب بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR در استان مازندران کارشناسی ارشد
بزرگ منش سودابه مطالعه سازگاری رویشی و تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Valsa sordida با استفاده از نشانگر مولکولی MP-PCR کارشناسی ارشد
اکبر شیرزاد برهم‌کنش Trichoderma atroviride p1 و سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیولوژیکی Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل پاخوره گندم و نقش این برهم‌کنش در بیان ژن کیتیناز دکتری دانلود 1388/06/01
اسماعیل شمس سولاری Histopathological study and expression profiling of pathogenesis related genes PR1b and PR2 involved in defense response in Colletotrichum lindemutianum - Common bean pathosystem کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
اسماعیل شمس سولاری Histopathological study and expression profiling of pathogenesis related genes PR1b and PR2 involved in defense response in Colletotrichum lindemutianum - Common bean pathosystem کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
حدیث شهبازی بررسی برخی پاسخ های Fusarium graminearum در مقابل Pseudomonas fluorescens و تاثیر برخی آلاینده های رایج کشاورزی بر این برهمکنش دکتری دانلود 1394/08/09
نعیمی شهرام بررسی امکان ردیابی مؤثرترین استرین Trichoderma در کنترل بیولوژیکی Thanatephorus cucumeris عامل سوختگی غلاف برنج، با استفاده از نشانگرهای مولکولی در شالیزارهای مازندران
نرگس صداقت بررسی امکان کنترل بیولوژیک Aspergillus flavus در پسته با استفاده از جدایه غیرتوکسین¬زای A. flavus و باکتری Bacillus subtilis کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/30
پردل عادل مطالعه سیستماتیک گونه های Magnaporthe در ناحیه جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد
احمدپور عبدالله مطالعه ی بیماری غربالی (Shot hole) درختان میوه هسته دار و بررسی برخی خصوصیات بیولوژیکی عامل آن در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
احمدپور عبدالله مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه ای برنج در ایران
مرتضی عرب سلمانی همه گیر شناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان و بررسی تنوع بیماریزایی جدایه های قارچ Verticillium dahliae دکتری دانلود 1389/11/02
مسیب زاده عزیزه اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) به تنهایی و در ترکیب با تیمار با اتانول وپیش تیمار گرمایی بر انبار مانی و حفظ خصوصیات کیفی انگور رقم شاهرودی کارشناسی ارشد
نیلوفر عطار بررسی اثر ضد قارچی اسانس و عصاره برخی از گیاهان دارویی درکنترل قارچ Aspergillus flavus پسته کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
پورصفر علیرضا شناسایی قارچ‌های عامل کپک‌های سیاه (دوده‌ای) خوشه‌های گندم و جو در استان‌های گلستان، البرز و قزوین کارشناسی ارشد
علیزاده علیرضا مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Colletotrichum در نواحی جنوبی دریای خزر
علیزاده علیرضا ارزیابی ارتباط ژنتیکی جدایه‌های گونه Gibberella intermedia بدست آمده از ذرت، برنج، نیشکر و پیاز با استفاده از نشانگر مولکولی AFLPs و گروههای سازگاری رویشی (VCGs) کارشناسی ارشد
حمیدرضا علیزاده ارزیابی مقایسه‌ای مقاومت القایی ناشی از تریکودرما، سودومونادهای فلورسنت و ترکیب آنها علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار و بیان برخی ژن‌های دفاعی گیاه دکتری دانلود 1392/02/25
سلیمی فاطمه مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت Magnaporthe oryzae در سطوح برگ، پنجه و مزرعه برنج کارشناسی ارشد
مظفری فاطمه تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از تفاله هویج کارشناسی ارشد
پاداشت دهکایی فریدون مطالعه ساختار جمعیت Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani AG-1 IA) عامل بیماری شیت بلایت برنج در شمال کشور
محسن فرزانه بررسی مکانیسم عمل باکتری Bacillus subtilis در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته دکتری دانلود 1389/09/03
مریم فلاحی ارزیابی ارتباط جدایه های Fusarium solani بدست آمده از سیب زمینی و برخی میزبان دیگر بر اساس تعیین گروه های سازگار رویشی، آزمون بیماریزایی و نشانگر rep-PCR کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مرضیه قباخلو ردیابی آر ان ای های دو رشته ای درجدایه های Sclerotinia sclerotiorum بدست آمده از میزبانهای مختلف درشمال کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
خیرعلی پور کامران پیاده سازی و ساخت سامانه تشخیص آلودگی قارچی مغز پسته بر اساس فناوری گرمانگاری و پردازش تصویر
سعدی کرمی مطالعه گونه‎های جنس Bipolaris همراه گیاهان ذرت، سورگوم و نیشکر و تعیین ارتباط فیلوژنتیکی آنها با استفاده از تعیین توالی ناحیه ITS کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
بهار کریمیان بررسی ساختار ژنتیکی و فیلوژنی گونه کمپلکسTrichoderma harzianum Rifai در برخی اقلیم های ایران دکتری دانلود 1393/6/23
بهار کریمیان بررسی ساختار ژنتیکی و فیلوژنی گونه کمپلکسTrichoderma harzianum Rifai در برخی اقلیم های ایران دکتری دانلود 1393/6/23
مرادزاده اسکندری مجتبی مطالعه ساختار جمعیت قارچ Fusarium solani جدا شده از سیب زمینی در استان های خراسان و تعیین ارتباط فیلوژنتیکی تعدادی از فرم های تخصص یافته این گونه
سواری مجید مطالعه ی اثر جاذب های معدنی و آلی بر کاهش آفلاتوکسین شیر گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
فرزانه محسن بررسی مکانیسم عمل باکتری Bacillus subtilis در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته
احمدی محمد رضا مطالعه بیماریزایی و تعیین ارتباط ‌‌ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum به دست آمده از میزبانهای مختلف با استفاده از نشانگر مولکولیSSR در استان گلستان کارشناسی ارشد
اوجی اردبیلی محمدمهدی بررسی کنترل بیولوژیکی قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی گیاه دارویی رزماری توسط باکتری های سودوموناس فلورسنت کارشناسی ارشد
مجتبی مرادزاده اسکندری مطالعه ساختار جمعیت قارچ Fusarium solani جدا شده از سیب زمینی در استان های خراسان و تعیین ارتباط فیلوژنتیکی تعدادی از فرم های تخصص یافته این گونه دکتری دانلود 1388/12/12
عرب سلمانی مرتضی همه گیر شناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان و بررسی تنوع بیماریزایی جدایه های قارچ Verticillium dahliae
قباخلو مرضیه ردیابی آر ان ای های دو رشته ای درجدایه های Sclerotinia sclerotiorum بدست آمده از میزبانهای مختلف درشمال کشور کارشناسی ارشد
حسینی مریم غربالگری ریزوباکتری های بدست آمده از آویشن دنایی(Thymus daenensis) برایکنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه آن کارشناسی ارشد
فلاحی مریم ارزیابی ارتباط جدایه های Fusarium solani بدست آمده از سیب زمینی و برخی میزبان دیگر بر اساس تعیین گروه های سازگار رویشی، آزمون بیماریزایی و نشانگر rep-PCR کارشناسی ارشد
عزیزه مسیب زاده اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) به تنهایی و در ترکیب با تیمار با اتانول وپیش تیمار گرمایی بر انبار مانی و حفظ خصوصیات کیفی انگور رقم شاهرودی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/13
نیکنام قلعه جوقی مسعود بررسی ارتباط ژنتیکی و فیلوژنتیکی جدایه های Magnaporthe spp.بدست آمده از میزبانهای مختلف بر اساس نشانگر مولکولی AFLPو مقایسه مورفولوژیکی آنها کارشناسی ارشد
جباری فر مصطفی بررسی تاثیر دو باکتریUTPF5 Pseudomonas fluorescens وAzospirillum brasilense بر روی قارچ Macrophomina phaseolina در سویا کارشناسی ارشد
فاطمه مظفری تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از تفاله هویج کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
فاطمه مظفری تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از تفاله هویج کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
ناهید معرف زاده بررسی اثر برخی عوامل زراعی بر ساختار و تنوع جامعه باکتریایی سودومونادها با استفاده از PCR-DGGE دکتری دانلود 1393/06/11
اسدی مهدیه بررسی تنوع زیستی کنه‌های آبزی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گونه Hygrobates fluviatilis Strom, 1768 در استان کرمان
جهانی مونا بررسی تنوع بیماریزایی و تولید زهرابه قارچی جدایه های گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi جدا شده از برنج کارشناسی ارشد
هرقلی نازدار جداسازی و شناسایی قارچ‌های اندوفیت درختان مو در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
معرف زاده ناهید بررسی اثر برخی عوامل زراعی بر ساختار و تنوع جامعه باکتریایی سودومونادها با استفاده از PCR-DGGE
صداقت نرگس بررسی امکان کنترل بیولوژیک Aspergillus flavus در پسته با استفاده از جدایه غیرتوکسین¬زای A. flavus و باکتری Bacillus subtilis کارشناسی ارشد
سمیه نظری مطالعه گونه های Bipolaris همراه گیاه برنج و تعیین تنوع ژنتیکی گونه غالب بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR در استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
شهرام نعیمی بررسی امکان ردیابی مؤثرترین استرین Trichoderma در کنترل بیولوژیکی Thanatephorus cucumeris عامل سوختگی غلاف برنج، با استفاده از نشانگرهای مولکولی در شالیزارهای مازندران دکتری دانلود 1388/06/24
مسعود نیکنام قلعه جوقی بررسی ارتباط ژنتیکی و فیلوژنتیکی جدایه های Magnaporthe spp.بدست آمده از میزبانهای مختلف بر اساس نشانگر مولکولی AFLPو مقایسه مورفولوژیکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/08
عطار نیلوفر بررسی اثر ضد قارچی اسانس و عصاره برخی از گیاهان دارویی درکنترل قارچ Aspergillus flavus پسته کارشناسی ارشد
نازدار هرقلی جداسازی و شناسایی قارچ‌های اندوفیت درختان مو در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/30
نازدار هرقلی جداسازی و شناسایی قارچ‌های اندوفیت درختان مو در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/30
رقیه همتی مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیتهای ایرانی قارچ Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا، با استفاده از نشانگر مولکولی SSR، شناسایی گروههای سازگاری میسلیومی و بررسی بیماریزایی آنها دکتری دانلود 1388/06/07
ورشاویان وحید تهیه سامانه پشتیبانی تصمیم بر پایه داده‌های هواشناسی (دما و رطوبت) و مدل‌های خیسی سطح برگ جهت پیش‌آگاهی همه گیری بیماری لکه موجی سیب‌زمینی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های مولکولی در بیماری شناسی گیاهی 7110065 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژنتیک قارچها 7110315 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مسئله مخصوص 7110150 1 01 هرهفته پنج شنبه (12:00 - 13:00) 1397/04/01 (12:00 - 13:00) ترم دوم 1396
ژنتیک بیماری زایی بیمارگرهای گیاهی 7110115 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
سیستماتیک قارچ ها 7110116 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (11:00 - 12:00) ترم اول 1396
قارچ شناسی تکمیلی 7110131 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/29 (14:00 - 15:00) ترم اول 1396
اکولوژی ویروس ها 7110319 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/29 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
قارچ شناسی تکمیلی 7110131 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/24 | 11:00 - 12:00 ترم اول 1395
بیوتکنولوژی در بیماریهای گیاهی 7110229 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 14:00 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1