اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شهرام خلیقی سیگارودی

شهرام خلیقی سیگارودی

شهرام خلیقی سیگارودی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسیم آرمان کالیبره کردن ضریب زبری مانینگ در بازه‌ای از رودخانه کرج و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزار HEC-RAS کارشناسی ارشد دانلود 1385
رفیعی ساردویی الهام بررسی تأثیرجابه جایی رگبار روی شبیه سازی بارش –رواناب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد کرج) کارشناسی ارشد
رفیعی ساردوئی الهام Evaluating impacts of changes in climate and land use on frequency and intensity of extreme flows (Case Study: Qaresoo Watershed of Kermanshah)
ذرتی پور امین مقایسه روش های هیدرولوژیکی ( آماری) برآورد بار معلق رودخانه ها ( مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد
صالح پورجم امین ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی بر ویژگی های خشکسالی در استان های شمال غربی ایران
آرمان انارکی بررسی روش های ریزمقیاس نمایی داده های سنجنده های بارش (مطالعه موردی: دامته جنوبی البرز مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/03
محمد اوژن تعیین بهترین روش برای امتداد منحنی سنجه آب (دبی –اشل) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه استان لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/13
محمد اوژن تعیین بهترین روش برای امتداد منحنی سنجه آب (دبی –اشل) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه استان لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/13
چوبین بهرام تاثیر سیگنال‌های اقلیمی بزرگ مقیاس بر بارش در حوزه آبخیز مهارلو- بختگان کارشناسی ارشد
زرین بهناز تعیین قابلیت مدل RUSLE-3D به منظور برآورد پتانسیل و شدت فرسایش (بررسی موردی: حوزه آبخیز فشند) کارشناسی ارشد
صادق تالی خشک مقایسه روش نروفازی و روش SCS در مدل HEC-HMS، در اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز به منظور انجام اقدامات آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
صادق تالی خشک مقایسه روش نروفازی و روش SCS در مدل HEC-HMS، در اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز به منظور انجام اقدامات آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
صادق تالی خشک مقایسه روش نروفازی و روش SCS در مدل HEC-HMS، در اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز به منظور انجام اقدامات آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
مسعود جعفری شلمزاری مکان‏یابی و اولویت بندی روش های تامین آب برای حیات وحش در مناطق خشک (منطقه مورد مطالعه پارک ملی کویر) کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/23
محمد علی جمالی زاده بهاء آبادی ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های پخش سیلاب ( مطالعه موردی: حوزه پخش سیلاب آب باریک، بخش نرماشیر، استان کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
محمد علی جمالی زاده بهاء آبادی ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های پخش سیلاب ( مطالعه موردی: حوزه پخش سیلاب آب باریک، بخش نرماشیر، استان کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
محمد علی جمالی زاده بهاء آبادی ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های پخش سیلاب ( مطالعه موردی: حوزه پخش سیلاب آب باریک، بخش نرماشیر، استان کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
رفیع شریف آباد جواد ارزیابی و پایش بیابان زایی بر اساس دو فاکتور آب و اقلیم (مطالعه موردی: دشت یزد اردکان) کارشناسی ارشد
محمدعسگری حسین ارزیابی کارایی مدل عددیGOCART و داده‌های سنجش از دور در پیش‌بینی و برآورد غلظت ذرات PM10
فهیمه خیرخواه تعیین میزان حساسیت تبخیر تعرق نسبت به تغییر اقلیم در ناحیه خزری کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
فهیمه خیرخواه تعیین میزان حساسیت تبخیر تعرق نسبت به تغییر اقلیم در ناحیه خزری کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
ستاره خرمیان کرمانشاه بررسی عوامل موثر بر تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/25
علی دسترنج پیش بینی مقادیر دما و بارش با استفاده از مدل های گردش عمومی جو و شبیه سازی اقلیمی (منطقه مورد مطالعه استانهای نیمه شمالی کشور) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
علی دسترنج پیش بینی مقادیر دما و بارش با استفاده از مدل های گردش عمومی جو و شبیه سازی اقلیمی (منطقه مورد مطالعه استانهای نیمه شمالی کشور) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سمیه دهداری بررسی رابطه خاک و کیفیت علوفه ( مطالعه موردی در حوزه طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1386
نورالدین رستمی مدل سازی رابطه بین بارش موثر و هیدروگراف سیلاب به روش احتمالات مرکب دکتری دانلود 1392/5/28
قباد رستمی زاد واسنجی روشهای مختلف برآورد تلفات بارش در مدل HEC-HMS جهت شبیه سازی رواناب سطحی(مطالعه موردی حوزه آبخیز کن) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/28
مریم رضایی شبیه سازی هیتوگراف بارش در مناطق فاقد ایستگاه (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/23
مریم رضایی شبیه سازی هیتوگراف بارش در مناطق فاقد ایستگاه (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/23
مریم رضایی شبیه سازی هیتوگراف بارش در مناطق فاقد ایستگاه (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/23
سمانه رضوی زاده سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر خصوصیات سیلاب با استفاده از مدلHEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
سمانه رضوی زاده سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر خصوصیات سیلاب با استفاده از مدلHEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
سمانه رضوی زاده سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر خصوصیات سیلاب با استفاده از مدلHEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
الهام رفیعی ساردویی بررسی تأثیرجابه جایی رگبار روی شبیه سازی بارش –رواناب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
الهام رفیعی ساردویی بررسی تأثیرجابه جایی رگبار روی شبیه سازی بارش –رواناب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
الهام رفیعی ساردویی بررسی تأثیرجابه جایی رگبار روی شبیه سازی بارش –رواناب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
جواد رفیع شریف آباد ارزیابی و پایش بیابان زایی بر اساس دو فاکتور آب و اقلیم (مطالعه موردی: دشت یزد اردکان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
لاوان زبان فهم مطالعه سیلاب های شهری با رویکرد توسعه کم اثر (Low Impact Development) (مطالعه موردی منطقه پنج کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/27
لاوان زبان فهم مطالعه سیلاب های شهری با رویکرد توسعه کم اثر (Low Impact Development) (مطالعه موردی منطقه پنج کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/27
لاوان زبان فهم مطالعه سیلاب های شهری با رویکرد توسعه کم اثر (Low Impact Development) (مطالعه موردی منطقه پنج کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/27
زرین کلاه زهرا پیش بینی بارش با استفاده از سیگنال های اقلیمی و شبکه ی عصبی مصنوعی(مطالعه موردی:استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد
مشایخی زهرا ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های جنگلی زاگرس در کاهش رواناب سریع به عنوان یک خدمت محیط زیستی(مطالعه موردی جنگل های بازفت استان چهار محال و بختیاری) کارشناسی ارشد
خرمیان کرمانشاه ستاره بررسی عوامل موثر بر تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد
رضوی زاده سمانه سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر خصوصیات سیلاب با استفاده از مدلHEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد
دهداری سمیه بررسی رابطه خاک و کیفیت علوفه ( مطالعه موردی در حوزه طالقان) کارشناسی ارشد
طاهری سمیه مدل‌سازی مکانی مخاطرات ژئومورفولوژیک در آبخیزهای شهری (مطالعة موردی آبخیز شهر کرج)
طاهری سمیه مدل‌سازی مکانی مخاطرات ژئومورفولوژیک در آبخیزهای شهری (مطالعة موردی آبخیز شهر کرج) دکتری
صیادی لطف آبادی سینا بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابان‌زایی (مطالعه موردی سبزوار) کارشناسی ارشد
قاسمیان سوده پایش ریسک بیابان‌زایی در اثر تغییر‌اقلیم و فعالیت‌های انسانی کارشناسی ارشد
هاشم بیگ محلاتی شهاب تأثیر کاربرد سوپرجاذب A200 بر استقرار چند گونه گیاهی در منطقه اشتهارد کرج کارشناسی ارشد
علی شهبازی مدیریت رواناب شهری بمنظور کاهش خطرات با استفاده از مدل SWMM (منطقه مورد مطالعه: شهر ماهدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
علی شهبازی مدیریت رواناب شهری بمنظور کاهش خطرات با استفاده از مدل SWMM (منطقه مورد مطالعه: شهر ماهدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
تالی خشک صادق مقایسه روش نروفازی و روش SCS در مدل HEC-HMS، در اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز به منظور انجام اقدامات آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد
سینا صیادی لطف آبادی بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابان‌زایی (مطالعه موردی سبزوار) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
امین صالح پورجم ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی بر ویژگی های خشکسالی در استان های شمال غربی ایران دکتری دانلود 1392/06/12
باقرنژاد طاهره تخریب منابع آب های سطحی و زیرزمینی ناشی از گنبدهای نمکی (مطالعه موردی: منطقه بیابانک سمنان) کارشناسی ارشد
زینتی شعاع طیبه بررسی تاثیر جابه‌جایی رگبار در شبیه‌سازی بارش- رواناب کارشناسی ارشد
محمد عباسی ارزیابی اقدامات فنی آبخیزداری با کمک مدل ریاضی HEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز کن) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/28
محمد عباسی ارزیابی اقدامات فنی آبخیزداری با کمک مدل ریاضی HEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز کن) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/28
محسن عباسی سکه روانی بررسی انطباق محدوده های اقلیمی دومارتن اصلاح شده، آمبرژه وگوسن با تیپ های گیاهی(مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
محسن عباسی سکه روانی بررسی انطباق محدوده های اقلیمی دومارتن اصلاح شده، آمبرژه وگوسن با تیپ های گیاهی(مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
دسترنج علی پیش بینی مقادیر دما و بارش با استفاده از مدل های گردش عمومی جو و شبیه سازی اقلیمی (منطقه مورد مطالعه استانهای نیمه شمالی کشور) کارشناسی ارشد
شهبازی علی مدیریت رواناب شهری بمنظور کاهش خطرات با استفاده از مدل SWMM (منطقه مورد مطالعه: شهر ماهدشت) کارشناسی ارشد
معافی رابری علی طراحی بهینه ابعاد سیل برگردان مبتنی بر خصوصیات حوزه آبخیز بالادست (مطالعه موردی: سیل برگردان غرب تهران) کارشناسی ارشد
حسن علی پور آرپادرسی (Trend assessment of flood frequency and intensity under climate change impact (Case Study : Amameh Representative Watershed کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مقدم غزل واسنجی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی در زیرحوزه های سراب طالقان کارشناسی ارشد
گلپایگانی فاطمه مطالعه عوامل موثر بر ضریب رواناب کارشناسی ارشد
همدانیان فریناز بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر کیفیت علوفه(مطالعه موردی:حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد
خیرخواه فهیمه تعیین میزان حساسیت تبخیر تعرق نسبت به تغییر اقلیم در ناحیه خزری کارشناسی ارشد
هدی قاسمیه مدیریت جامع منابع آب با استفاده از روش DSS (مطالعه ی موردی: حوضه ی کاشان) دکتری دانلود 1389/07/06
رستمی زاد قباد واسنجی روشهای مختلف برآورد تلفات بارش در مدل HEC-HMS جهت شبیه سازی رواناب سطحی(مطالعه موردی حوزه آبخیز کن) کارشناسی ارشد
کیوان کریمی زاده ارزیابی فنی اثرات عملیات اجرایی آبخیزداری بر دبی رودخانه(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیرا-کلوان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/05
کریمی زاده کیوان ارزیابی فنی اثرات عملیات اجرایی آبخیزداری بر دبی رودخانه(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیرا-کلوان) کارشناسی ارشد
فاطمه گلپایگانی مطالعه عوامل موثر بر ضریب رواناب کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
فاضل دهکردی لیلا هشدار خطر خشکسالی به منظور مدیریت بهینه مراتع (مطالعه موردی: استان‌های اصفهان، ایلام و یزد)
کاظم زاده اسبفروشانی مجید Evaluation of climate change impacts on hydrological characteristics of watershed کارشناسی ارشد
عباسی سکه روانی محسن بررسی انطباق محدوده های اقلیمی دومارتن اصلاح شده، آمبرژه وگوسن با تیپ های گیاهی(مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد
اوژن محمد تعیین بهترین روش برای امتداد منحنی سنجه آب (دبی –اشل) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه استان لرستان) کارشناسی ارشد
رستمی خلج محمد Runoff-sediment modeling based on system dynamics approach and comparison with SWAT model (A case study: Karde catchment) دکتری
رستمی خلج محمد پهنه بندی خطر سیل شهری با استفاده از تلفیق مدل‌های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی (مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری مشهد) کارشناسی ارشد
زارع محمد پیش بینی اثرات آینده تغییر اقلیم و پوشش بر روی شدت و پتانسیل خطر فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)
عباسی محمد ارزیابی اقدامات فنی آبخیزداری با کمک مدل ریاضی HEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز کن) کارشناسی ارشد
مومنی روچی محمد بررسی تأثیر انجام عملیات بیابان‌زدایی بر وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی منطقه بویین‌زهرا کارشناسی ارشد
هادی محمد زاده خانی شبیه سازی هیتوگراف بارش در حوضه های فاقد آمار (مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/18
جمالی زاده بهاء آبادی محمد علی ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های پخش سیلاب ( مطالعه موردی: حوزه پخش سیلاب آب باریک، بخش نرماشیر، استان کرمان) کارشناسی ارشد
رضایی مریم شبیه سازی هیتوگراف بارش در مناطق فاقد ایستگاه (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مشهد) کارشناسی ارشد
جعفری شلمزاری مسعود مکان‏یابی و اولویت بندی روش های تامین آب برای حیات وحش در مناطق خشک (منطقه مورد مطالعه پارک ملی کویر) کارشناسی ارشد
زهرا مشایخی ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های جنگلی زاگرس در کاهش رواناب سریع به عنوان یک خدمت محیط زیستی(مطالعه موردی جنگل های بازفت استان چهار محال و بختیاری) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
زهرا مشایخی ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های جنگلی زاگرس در کاهش رواناب سریع به عنوان یک خدمت محیط زیستی(مطالعه موردی جنگل های بازفت استان چهار محال و بختیاری) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
غزل مقدم واسنجی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی در زیرحوزه های سراب طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
محمد مومنی روچی بررسی تأثیر انجام عملیات بیابان‌زدایی بر وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی منطقه بویین‌زهرا کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
محمد مومنی روچی بررسی تأثیر انجام عملیات بیابان‌زدایی بر وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی منطقه بویین‌زهرا کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
آرمان نسیم کالیبره کردن ضریب زبری مانینگ در بازه‌ای از رودخانه کرج و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزار HEC-RAS کارشناسی ارشد
رستمی نورالدین مدل سازی رابطه بین بارش موثر و هیدروگراف سیلاب به روش احتمالات مرکب
محمد زاده خانی هادی شبیه سازی هیتوگراف بارش در حوضه های فاقد آمار (مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد
شهاب هاشم بیگ محلاتی تأثیر کاربرد سوپرجاذب A200 بر استقرار چند گونه گیاهی در منطقه اشتهارد کرج کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
شهاب هاشم بیگ محلاتی تأثیر کاربرد سوپرجاذب A200 بر استقرار چند گونه گیاهی در منطقه اشتهارد کرج کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
قاسمیه هدی مدیریت جامع منابع آب با استفاده از روش DSS (مطالعه ی موردی: حوضه ی کاشان)
فریناز همدانیان بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر کیفیت علوفه(مطالعه موردی:حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/21
رزندی یوسف بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبیه-سازی رفتار آبخوان توسط مدل Modflow (مطالعه موردی: دشت ورامین) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه