اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید خانعلی

مجید خانعلی

مجید خانعلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اصغرزاده احسان تشخیص برخط گیاه اصلی از علف هرز با استفاده از ماشین بینایی در ردیف های ذرت و آفتابگردان کارشناسی ارشد
شهرزاد احمدزادگان بهینه‌سازی تعداد و موقعیت نصب توربین‌های بادی در مزرعه بادی مدل به کمک تکنیک‌های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/13
شهرزاد احمدزادگان بهینه‌سازی تعداد و موقعیت نصب توربین‌های بادی در مزرعه بادی مدل به کمک تکنیک‌های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/13
هادی اسلامی مطالعه انرژی مصرفی، تحلیل اقتصادی و ارزیابی چرخه زیستی در تولید ذرت بذری هیبرید کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
احسان اصغرزاده تشخیص برخط گیاه اصلی از علف هرز با استفاده از ماشین بینایی در ردیف های ذرت و آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
احسان اصغرزاده تشخیص برخط گیاه اصلی از علف هرز با استفاده از ماشین بینایی در ردیف های ذرت و آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
حیدر الکریطی پهنه‌بندی آلاینده SO2وNOx در نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/14
بهزاد الهامی بهینه یابی ومدل سازی شاخص های انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید عدس و نخود آبی در استان اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
الهامی بهزاد بهینه یابی ومدل سازی شاخص های انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید عدس و نخود آبی در استان اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
الکریطی حیدر پهنه‌بندی آلاینده SO2وNOx در نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم کارشناسی ارشد
عسگر خاکپور گیگلو مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی فرآیند خشک شدن بسترسیالی جریان قالبی ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/21
عسگر خاکپور گیگلو مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی فرآیند خشک شدن بسترسیالی جریان قالبی ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/21
میلاد خوشخوگیلوایی Designing, Making and Performance Assessment of A Forced Convection Solar Dryer for Rough Rice کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
احسان راهنما Exergetic, economic, and environmental maps for photovoltaic systems کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
الهام زارع چاهوکی ارزیابی انرژی مصرفی و شاخص های اقتصادی و زیست محیطی تولید انار در استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/25
سجاد زند مقایسه کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار استان البرز به کمک تحلیل پوششی داده و مدلسازی شاخص‌های انرژی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن‌ها با تکنیک‌های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
گلچین کماکلی سپیده بررسی مصرف انرژی، شاخص های اقتصادی و زیست محیطی در پرورش ماهیان گرمابی به روش ارزیابی چرخه زندگی.مطالعه موردی: استان گیلان کارشناسی ارشد
زند سجاد مقایسه کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار استان البرز به کمک تحلیل پوششی داده و مدلسازی شاخص‌های انرژی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن‌ها با تکنیک‌های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد
مهرناز شرافت Modeling and optimization of energy consumption and life cycle assessment of production and processing of tea in Guilan province کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
محمد عربی Modeling fluid bed drying of poplar wood particles using computational fluid dynamic (CFD) دکتری دانلود 1395/07/17
خاکپور گیگلو عسگر مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی فرآیند خشک شدن بسترسیالی جریان قالبی ذرت کارشناسی ارشد
دلنیا کوکه ای .Assessment of energy and environmental indicators of apple and grape juice production in West Azerbaijan province کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
سپیده گلچین کماکلی بررسی مصرف انرژی، شاخص های اقتصادی و زیست محیطی در پرورش ماهیان گرمابی به روش ارزیابی چرخه زندگی.مطالعه موردی: استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
یوسفی نژاد استادکلایه مجید ارزیابی انرژی مصرفی و انتشار آلاینده‌های کارخانه‌های اصلی تولید سیگار در ایران کارشناسی ارشد
عربی محمد Modeling fluid bed drying of poplar wood particles using computational fluid dynamic (CFD)
عزیزی دره چی محمد Modeling of global solar radiation in Iran based on artificial neural network کارشناسی ارشد
مهدیه محمدنیا گالشکلامی ارزیابی انرژی مصرفی و شاخص های زیست محیطی تولید کیک و کلوچه در استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمدنیا گالشکلامی مهدیه ارزیابی انرژی مصرفی و شاخص های زیست محیطی تولید کیک و کلوچه در استان گیلان کارشناسی ارشد
شرافت مهرناز Modeling and optimization of energy consumption and life cycle assessment of production and processing of tea in Guilan province کارشناسی ارشد
سیدعلی موسوی ارزیابی پارامترهای زیست‌محیطی و انرژی مصرفی در تولید روغن کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
سیدعلی موسوی ارزیابی پارامترهای زیست‌محیطی و انرژی مصرفی در تولید روغن کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
حسام الدین مولودی ارزیابی شاخص های انرژی، اقتصادی و زیست محیطی در مزرعه پرورش بوقلمون (مطالعه موردی: شهرستان های مهاباد و بوکان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
قاسم نجفی Modeling and Simulation of a Hybrid Electricity Generation System for Residential Home Applications کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/17
اسلامی هادی مطالعه انرژی مصرفی، تحلیل اقتصادی و ارزیابی چرخه زیستی در تولید ذرت بذری هیبرید کارشناسی ارشد
صادقی هیوا پتانسیل¬سنجی انرژی هیبرید خورشیدی-بادی و ارائه طرح نیروگاه هیبریدی در استان البرز جهت تامین برق گلخانه مدل کارشناسی ارشد
صلاح وهابی بررسی تاثیر شرایط عملیاتی بر میزان و ترکیبات بیوگاز تولیدی با استفاده از بینی الکترونیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
صلاح وهابی بررسی تاثیر شرایط عملیاتی بر میزان و ترکیبات بیوگاز تولیدی با استفاده از بینی الکترونیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
صلاح وهابی بررسی تاثیر شرایط عملیاتی بر میزان و ترکیبات بیوگاز تولیدی با استفاده از بینی الکترونیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت پیشرفته 7109387 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ارزیابی چرخه زیست 7109368 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پتانسیل سنجی و بازدهی انرژی های تجدیدپذیر 7109468 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 7109316 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
ماشین های کشاورزی عمومی 7109235 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انتقال حرارت 7109171 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 7109317 1 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1396
انتقال حرارت 7109171 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 7109317 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
استاتیک 7109008 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1