اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عزیزاله خندان میرکوهی

عزیزاله خندان میرکوهی

عزیزاله خندان میرکوهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: ۳۲۲۴۸۷۲۱ داخلی 281
اتاق: 108
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهری دهکردی آیت بهینه‌کردن خاموش‌سازی ژن Phytoene desaturase (PDS) از طریق القاء با ویروس (VIGS) در گیاه تنباکوی زینتی کارشناسی ارشد
فاطمه جمالی مطالعه نقش عنصر نیتروژن و جیبرلیک اسید بر توپیاری گل داودی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
فاطمه جمالی مطالعه نقش عنصر نیتروژن و جیبرلیک اسید بر توپیاری گل داودی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
عطایی داود اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد
واعظ موسوی راضیه مدیریت رشد و گلدهی شمعدانی معمولی (Pelargonium hortorum L.H.Bailey) در شرایط محدود (تراریوم) با کاربرد تنظیم کننده های رشد کارشناسی ارشد
محمد رحیمی رشکلایی (Study of the effect of nanosponge and zeolite coded by potassium permanganate on the postharvest quality of Rose cut flowers (Rosa hybrida cv. Avalanche) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
محمد رحیمی رشکلایی (Study of the effect of nanosponge and zeolite coded by potassium permanganate on the postharvest quality of Rose cut flowers (Rosa hybrida cv. Avalanche) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
تورانلو سکینه اثر بسترهای مختلف و تلقیح قارچ آرباسکولار میکوریز بر عملکرد گل سیکلامن ایرانی کارشناسی ارشد
فرزانه سلطانی Redesigning of Isfahan Foolad Mobarake green space with Economical Landscape approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
فرزانه سلطانی Redesigning of Isfahan Foolad Mobarake green space with Economical Landscape approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
فروغ ظفرفرخی بررسی تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری های محرک رشد در کارایی جذب فسفر گیاه زینتی استئوسپرموم در شرایط تنش کم آبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/14
فروغ ظفرفرخی بررسی تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری های محرک رشد در کارایی جذب فسفر گیاه زینتی استئوسپرموم در شرایط تنش کم آبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/14
فروغ ظفرفرخی بررسی تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری های محرک رشد در کارایی جذب فسفر گیاه زینتی استئوسپرموم در شرایط تنش کم آبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/14
داود عطایی اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
داود عطایی اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
داود عطایی اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
جمالی فاطمه مطالعه نقش عنصر نیتروژن و جیبرلیک اسید بر توپیاری گل داودی کارشناسی ارشد
ظفرفرخی فروغ بررسی تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری های محرک رشد در کارایی جذب فسفر گیاه زینتی استئوسپرموم در شرایط تنش کم آبی کارشناسی ارشد
شیخ اسدی مرتضی بررسی امکان همزیستی قارچ میکوریزا با برخی گیاهان زینتی و تأثیر آن بر عملکرد این گیاهان کارشناسی ارشد
ابوذر میرزاخانی مطالعه نقش میکوریز و ایندول بوتیریک اسید بررشد اولیه لیزیانتوس(Eustoma grandiflorum) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
ابوذر میرزاخانی مطالعه نقش میکوریزا و ایندول بوتیریک اسید بررشد اولیه لیزیانتوس(Eustoma grandiflorum) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
ابوذر میرزاخانی مطالعه نقش میکوریز و ایندول بوتیریک اسید بررشد اولیه لیزیانتوس(Eustoma grandiflorum) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
خلیلی حلبی مهدیه مطالعه اثر سالیسیلیک اسید بر میزان بیان و فعالیت ژن کاتالاز در گیاه پروانش تحت تنش سرما کارشناسی ارشد
علیرضا نظری علاقه بند Effect of pre and post harvest application of lanthanum chloride on geotropism, flowering and cut flower quality of Gladiolus hybrid cv. 'Amesterdam' کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی 7103085 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
عملیات گل کاری 7103298 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
درختان و درختچه های زینتی 7103053 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گل کاری 7103186 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گیاهان آپارتمانی 7103097 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1396/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
گل کاری 7103186 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
گیاهان آپارتمانی 7103097 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1395/10/27 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1