اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرامرز خدائیان چگنی

فرامرز خدائیان چگنی

فرامرز خدائیان چگنی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خسروی آذین بهینه‎سازی عوامل موثر در تولید اسید لینولئیک مزدوج در آب‌پنیر و شیر پس‎چرخ کارشناسی ارشد
چهار باغی الناز استخراج پکتین از پوست پسته و بررسی خصوصیات کارشناسی ارشد
عطایی الهام استخراج و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پکتین استحصالی از ضایعات کارخانجات فرآوری بادمجان کارشناسی ارشد
مدنی الهام بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی یک نوشیدنی تخمیری فراسودمند برپایه شیر سویای التراسوند شده کارشناسی ارشد
شهابی قهفرخی ایمان اصلاح خصوصیات کاربردی بیوپلیمر کفیران به وسیله پرتودهی، نانو سلولز و نانو اکسید روی و بررسی آزاد سازی نانو اکسید روی در شبه غذا دکتری
محمدرضا امیریوسفی بررسی کینتیک انتقال جرم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بعد برخالی فیله گوشت شترمرغ سرخ شده به روش عمیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
محمدرضا امیریوسفی بررسی کینتیک انتقال جرم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بعد برخالی فیله گوشت شترمرغ سرخ شده به روش عمیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
محمدرضا امیریوسفی بررسی کینتیک انتقال جرم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بعد برخالی فیله گوشت شترمرغ سرخ شده به روش عمیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
سمیرا جعفری تولید نوشیدنی فراسودمند تخمیری از مخلوط آب میوه های سیب و پرتقال و شیر توسط باکتری های اسید لاکتیک کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
فائقه جعفری بهینه سازی استخراج پکتین از تفاله هویج و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
فائقه جعفری بهینه سازی استخراج پکتین از تفاله هویج و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
زینب جهانگیری حسنلویی اثر فرایند اولتراسونیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی و خواص رئولوژیکی شیر پسته کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
زینب جهانگیری حسنلویی اثر فرایند اولتراسونیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی و خواص رئولوژیکی شیر پسته کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
زینب جهانگیری حسنلویی اثر فرایند اولتراسونیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی و خواص رئولوژیکی شیر پسته کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
الناز چهار باغی استخراج پکتین از پوست پسته و بررسی خصوصیات کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
الناز چهار باغی استخراج پکتین از پوست پسته و بررسی خصوصیات کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
نسرین حاجوی فرد مقایسه خواص کاری پکتین پوست پرتقال تامپسون (Citrus sinesis var tampson) شمال و جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
شیدا حجازی تولید امولسیون های سه لایه پایدار شده با نانوکریستال سلولز-پروتئین-فوکوئیدان توسط روش رسوب دهی لایه به لایه الکترواستاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
شیدا حجازی تولید امولسیون های سه لایه پایدار شده با نانوکریستال سلولز-پروتئین-فوکوئیدان توسط روش رسوب دهی لایه به لایه الکترواستاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
آذین خسروی بهینه‎سازی عوامل موثر در تولید اسید لینولئیک مزدوج در آب‌پنیر و شیر پس‎چرخ کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
آذین خسروی بهینه‎سازی عوامل موثر در تولید اسید لینولئیک مزدوج در آب‌پنیر و شیر پس‎چرخ کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
آذین خسروی بهینه‎سازی عوامل موثر در تولید اسید لینولئیک مزدوج در آب‌پنیر و شیر پس‎چرخ کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
شهاب خسروی بررسی پایدارسازی فازی و عوامل موثر بر کیفیت مخلوط دوغ و آب میوه پروبیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/15
عاطفه رضایی 510تعیین شرایط بهینه ی انبارمانی نوشیدنی فراسودمند بر پایه ی عصاره تخمیری گل گاو زبان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/18
عاطفه رضایی 510تعیین شرایط بهینه ی انبارمانی نوشیدنی فراسودمند بر پایه ی عصاره تخمیری گل گاو زبان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/18
یوسفی رضوانه اندازه گیری آنتوسیانین ها و محاسبه فعالیت آنتی-اکسیدانی و آنتی رادیکالی زرشک (Berberis vulgaris and Berberis crataegina) کارشناسی ارشد
سمیه رهایی بررسی قدرت افلاتوکسین زدایی سویه های میکروبی تثبیت شده بر پسته کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/12
سمیه رهایی بررسی قدرت افلاتوکسین زدایی سویه های میکروبی تثبیت شده بر پسته کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/12
محسن زلفی بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه ی بیوپلیمر کفیران-پروتئین های آب پنیر با استفاده از نانو ذرات کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
محسن زلفی بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه ی بیوپلیمر کفیران-پروتئین های آب پنیر با استفاده از نانو ذرات کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
محسن زلفی بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه ی بیوپلیمر کفیران-پروتئین های آب پنیر با استفاده از نانو ذرات کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
جهانگیری حسنلویی زینب اثر فرایند اولتراسونیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی و خواص رئولوژیکی شیر پسته کارشناسی ارشد
نیکویی عدل سحر بهینه سازی اثرات پیش تیمار املاح معدنی در کاهش میزان آکریل آمید تولید شده در سیب زمینی سرخ شده کارشناسی ارشد
قاسمی سلیمان استفاده از روش سطح پاسخ (response-surface) به منظور بهینه‏سازی شرایط کشت باکتری Bacillus subtilis UTB96 در فرایند تولید کارشناسی ارشد
جعفری سمیرا تولید نوشیدنی فراسودمند تخمیری از مخلوط آب میوه های سیب و پرتقال و شیر توسط باکتری های اسید لاکتیک کارشناسی ارشد
رهایی سمیه بررسی قدرت افلاتوکسین زدایی سویه های میکروبی تثبیت شده بر پسته کارشناسی ارشد
قافله باشی سمیه السادات بهینه سازی برخی فاکتور های محیط کشت جهت تولید باکتریPseudomonasfluorescens UTPF68 با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد
منصور شاکریان تاثیر فرآیند حرارتی برروی فرآورده های متابولیکی باکتریهای پروبیوتیک در ماست همزده با ماندگاری طولانی دکتری دانلود 1392/11/5
حدیثه شمسائی The effect of heat and enzymatic treatments assisted ultrasound on the physico-chemical and quality attributes of barberry juice کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
حدیثه شمسائی The effect of heat and enzymatic treatments assisted ultrasound on the physico-chemical and quality attributes of barberry juice کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
حدیثه شمسائی The effect of heat and enzymatic treatments assisted ultrasound on the physico-chemical and quality attributes of barberry juice کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
خسروی شهاب بررسی پایدارسازی فازی و عوامل موثر بر کیفیت مخلوط دوغ و آب میوه پروبیوتیک کارشناسی ارشد
ایمان شهابی قهفرخی اصلاح خصوصیات کاربردی بیوپلیمر کفیران به وسیله پرتودهی، نانو سلولز و نانو اکسید روی و بررسی آزاد سازی نانو اکسید روی در شبه غذا دکتری دانلود 1393/02/20
ایمان شهابی قهفرخی اصلاح خصوصیات کاربردی بیوپلیمر کفیران به وسیله پرتودهی، نانو سلولز و نانو اکسید روی و بررسی آزاد سازی نانو اکسید روی در شبه غذا دکتری دانلود 1393/02/20
ایمان شهابی قهفرخی اصلاح خصوصیات کاربردی بیوپلیمر کفیران به وسیله پرتودهی، نانو سلولز و نانو اکسید روی و بررسی آزاد سازی نانو اکسید روی در شبه غذا دکتری دانلود 1393/02/20
رضایی عاطفه 510تعیین شرایط بهینه ی انبارمانی نوشیدنی فراسودمند بر پایه ی عصاره تخمیری گل گاو زبان کارشناسی ارشد
الهام عطایی استخراج و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پکتین استحصالی از ضایعات کارخانجات فرآوری بادمجان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
محمد تقی غریب زاهدی مطالعه پایداری امولسیون نوشیدنی عملگر بر پایه روغن گردو کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
جعفری فائقه بهینه سازی استخراج پکتین از تفاله هویج و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن کارشناسی ارشد
سلیمان قاسمی استفاده از روش سطح پاسخ (response-surface) به منظور بهینه‏سازی شرایط کشت باکتری Bacillus subtilis UTB96 در فرایند تولید کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
سمیه السادات قافله باشی بهینه سازی برخی فاکتور های محیط کشت جهت تولید باکتریPseudomonasfluorescens UTPF68 با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
مهشید گلعلی خانی مطالعه و بررسی تاثیر باکتری های لاکتیکی بر کاهش (Chemical oxygen demand(COD پساب های کارخانجات لبنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
زلفی محسن بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه ی بیوپلیمر کفیران-پروتئین های آب پنیر با استفاده از نانو ذرات کارشناسی ارشد
غریب زاهدی محمد تقی مطالعه پایداری امولسیون نوشیدنی عملگر بر پایه روغن گردو کارشناسی ارشد
امیریوسفی محمدرضا بررسی کینتیک انتقال جرم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بعد برخالی فیله گوشت شترمرغ سرخ شده به روش عمیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
الهام مدنی بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی یک نوشیدنی تخمیری فراسودمند برپایه شیر سویای التراسوند شده کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
الهام مدنی بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی یک نوشیدنی تخمیری فراسودمند برپایه شیر سویای التراسوند شده کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
الهام مدنی بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی یک نوشیدنی تخمیری فراسودمند برپایه شیر سویای التراسوند شده کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
نوری مرجان تولید نانو ذرات ضد میکروبی کیتوزان از ضایعات میگو و بکارگیری آن در پوشش خوراکی به منظور افزایش مدت زمان ماندگاری میگو سرد و منجمد
شاکریان منصور تاثیر فرآیند حرارتی برروی فرآورده های متابولیکی باکتریهای پروبیوتیک در ماست همزده با ماندگاری طولانی
گلعلی خانی مهشید مطالعه و بررسی تاثیر باکتری های لاکتیکی بر کاهش (Chemical oxygen demand(COD پساب های کارخانجات لبنی کارشناسی ارشد
حاجوی فرد نسرین مقایسه خواص کاری پکتین پوست پرتقال تامپسون (Citrus sinesis var tampson) شمال و جنوب ایران کارشناسی ارشد
سحر نیکویی عدل بهینه سازی اثرات پیش تیمار املاح معدنی در کاهش میزان آکریل آمید تولید شده در سیب زمینی سرخ شده کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/10
مرجان نوری تولید نانو ذرات ضد میکروبی کیتوزان از ضایعات میگو و بکارگیری آن در پوشش خوراکی به منظور افزایش مدت زمان ماندگاری میگو سرد و منجمد دکتری دانلود 1394/05/19
مرجان نوری تولید نانو ذرات ضد میکروبی کیتوزان از ضایعات میگو و بکارگیری آن در پوشش خوراکی به منظور افزایش مدت زمان ماندگاری میگو سرد و منجمد دکتری دانلود 1394/05/19
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی بیوراکتورها 7106359 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های پیشرفته آماری در صنایع غذایی 7106310 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
صنایع تخمیری 7106091 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی فیزیک فرآیندهای غذایی 7106073 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کارآموزی 2 7106127 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 1 7106126 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مهندسی فرآیندهای زیستی 7106085 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی 7106311 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متابولیت های میکروبی 7106284 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سینتیکها و راکتورهای بیوشیمیایی 7106257 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
شیمی فیزیک مواد غذایی 7106300 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سینتیکها و راکتورهای بیوشیمیایی 7106257 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
خواص شیمیایی و کاری مواد غذایی 7106319 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
متابولیت های ثانویه 7106219 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1