اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کاظم پوستینی

کاظم پوستینی

کاظم پوستینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی ابوطالبیان اثرات تنش شوری بر توزیع فسفر در دو رقم گندم کارشناسی ارشد دانلود 1377
کوچکی احمد رضا بررسی تغییرات کربوهیدراتها نسبت به تنش شوری در گندم کارشناسی ارشد
فرهمندفر اسفندیار بررسی تنش شوری بر روی صفات زراعی و تعیین برخی از مکانیزم‌های فیزیولوژیکی در تعدادی از ارقام برنج ایرانی
رحیمی اصغر بررسی جنبه های اکوفیزیولوژیک دو گونه دارویی اسفرزه ( plantago ovata و P.psyllium ) در شرایط تنش خشکی
راهنما افراسیاب بررسی برخی مکانیزم های فیزیولوژیکی تحمل شوری در هفت رقم گندم (Triticum aestivum L.)
انفراد اکبر بررسی مقاومت ارقام مکزا(Brassica napusl ) به تنش شوری کارشناسی ارشد
یونسی امید بررسی تثبیت نیتروژن و کارایی میکروارگانیسم‌های مربوط در واکنش به تنش شوری در یونجه
درویشی بابک بررسی تأثیر مدیریت تغذیه ای بر توزیع اندازه و نرخ تکثیر غده های بذری سیب زمینی (Solanum tuberosum L)
درویشی چقاملکی بابک الگوی توزیع یونی و رابطه آن با عملکرد یونجه تحت شرایط تنش شوری کارشناسی ارشد
محمد برزگری اثر تغییر نسبت منبع ـ‌ مخزن (Souree-sink) روی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعتی ذرت دانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1373
ترکاشوند بهروز بررسی و مقایسه سرعت و مدت پر شدن دانه و محدودیت مخزن گندم¬های تجاری ایران در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی کارشناسی ارشد
جعفری پیمان بررسی اثرات تنش خشکی و تراکم بوته بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی و مور فولوژیکی ذرت (SC301) کارشناسی ارشد
محمد اسماعیل پورجهرمی واکنش مخزن ارقام گندم های ایران به تعدیل اندازه منبع و مکانیزم های جبرانی احتمالی فعالیت منبع دکتری دانلود 1391/06/14
بهروز ترکاشوند بررسی و مقایسه سرعت و مدت پر شدن دانه و محدودیت مخزن گندم¬های تجاری ایران در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
محسن جان محمدی اثر کاهش سطح برگ در زمانهای مختلف روی فعالیت منبع، رشد مخزن و انتقال مجدد مواد در شرایط متغیر رطوبتی و نیتروژن خاک در گندم نان کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
فرهاد جباری بررسی برخی مکانیزمهای فیزیولوژیکی تحمـل خشـکی در ارقام مقاوم و حسـاس گندم نان (Triticum aestivum l) دکتری دانلود 1384
حسین جیریائی جذب و انتقال ازت در گندم و رابطه آ ن با پروتئین دانه کارشناسی ارشد دانلود 1376
پیمان جعفری بررسی اثرات تنش خشکی و تراکم بوته بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی و مور فولوژیکی ذرت (SC301) کارشناسی ارشد دانلود 1377
مجتبی جعفرزاده بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد و تاثیر آن بر کیفیت و اجزای عملکرد آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1373
راضیه السادات جهانمیر The effect of plant hormones in repairing crumbling seeds of wheat, canola and chamomile under salinity and drought stress کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
حیدری ذوله حسن بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و راندمان مصرف آب سه گیاه علوفه ای ذرت, سورگوم و ارزن در کشت دوگانه بعد از گیاه جو کارشناسی ارشد
جیریائی حسین جذب و انتقال ازت در گندم و رابطه آ ن با پروتئین دانه کارشناسی ارشد
نوری حسین بررسی حساسیت نسبی به کاهش منبع در ارقام زراعی گندم و شناخت مکانیزمهای جبرانی کارشناسی ارشد
محمدی حمید واکنش رشد مجدد یونجه و رابطه آن با محتوی نیتروژن ریشه در شرایط شوری کارشناسی ارشد
محمدی حمید مطالعه قدرت مخزن و برخی مکانیزم های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مرتبط با آن در ارقام گندم های ایرانی تحت شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی
نجفی نژاد حمید بررسی تاثیر کود دامی بر خصوصیات فیزیولوژیکی، زراعی و کیفیت چغندر قند کارشناسی ارشد
سمر خیامیم مطالعه برخی پارامترهای فیزیولوژیکی لاین های چغندرقند در شرایط تنش شوری و شاهد دکتری دانلود 1389/10/08
حاتمی داریوش بررسی اثرات تنش شوری (Nacl) بر صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا (Brassica napus L ) در مرحله رشد زایشی کارشناسی ارشد
زهره دیانت مهارلویی اثر تنش شوری بر پتانسیل رشد مجدد و ذخایر نیتروژنی ریشه در 10 رقم یونجه چندساله کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
بابک درویشی بررسی تأثیر مدیریت تغذیه ای بر توزیع اندازه و نرخ تکثیر غده های بذری سیب زمینی (Solanum tuberosum L) دکتری دانلود 1392/06/24
بابک درویشی چقاملکی الگوی توزیع یونی و رابطه آن با عملکرد یونجه تحت شرایط تنش شوری کارشناسی ارشد دانلود 1383
سعیده دوازده امامی بررسی اثرات تراکم بر خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام لوبیا چیتی کارشناسی ارشد دانلود 1374
افراسیاب راهنما بررسی برخی مکانیزم های فیزیولوژیکی تحمل شوری در هفت رقم گندم (Triticum aestivum L.) دکتری دانلود 1388/06/30
رحمان رجبی واکنش ارقام مختلف گندم از نظر جوانه زنی و رشد رویشی نسبت به تنش شوری کارشناسی ارشد دانلود 1380
رجبی رحمان واکنش ارقام مختلف گندم از نظر جوانه زنی و رشد رویشی نسبت به تنش شوری کارشناسی ارشد
رضا رییسی دهکهنه مطالعه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد کربوهیدرات‌ در گندم نان (Triticum aestivum L) تحت شرایط تنش شوری کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/24
فرهودی روزبه بررسی تاثیر تنش شوری و محلول پاشی آبسزیک اسید بر رشد ارقام پاییزه کلزا
سعید زهتاب سلماسی بررسی اثرات تنش شوری بر روی برخی خواص فیزیولوژیکی و زراعی گندم کارشناسی ارشد دانلود 1375
دیانت مهارلویی زهره اثر تنش شوری بر پتانسیل رشد مجدد و ذخایر نیتروژنی ریشه در 10 رقم یونجه چندساله کارشناسی ارشد
شهریار ساسانی ارتباط برخی جنبه های فیزیولوژیک، فنولوژیک و مولکولی نیاز بهاره¬سازی با تحمل سرما در گندم و جو دکتری دانلود 1388/06/30
هادی سید اثر تنش خشکی بربعضی از جنبه های فیزیولوژیکی وزراعتی گندم کارشناسی ارشد دانلود 1373
زهتاب سلماسی سعید بررسی اثرات تنش شوری بر روی برخی خواص فیزیولوژیکی و زراعی گندم کارشناسی ارشد
محسن سعیدی بررسی برخی جنبه¬های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی قدرت منبع و مخزن در دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گندم دکتری دانلود 1387/06/20
دوازده امامی سعیده بررسی اثرات تراکم بر خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام لوبیا چیتی کارشناسی ارشد
خیامیم سمر مطالعه برخی پارامترهای فیزیولوژیکی لاین های چغندرقند در شرایط تنش شوری و شاهد
عادل سی و سه مرده جنبه های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ارقام گندم در ارتباط با مقاومت به خشکی دکتری دانلود 1382
محمد تقی شامل رستمی اثرات مقادیر ازت بر عملکرد وکیفیت دو رقم توتون بارلی کارشناسی ارشد دانلود 1377
مداح حسینی شهاب اثر تغییر نسبت منبع به مخزن بر انتقال مجدد کربوهید راتهای محلول ساقه در سه رقم جو کارشناسی ارشد
مداح حسینی شهاب بررسی رابطه منبع - مخزن در جو با توجه به نقش ویژه هورمون سیتوکینین
ساسانی شهریار ارتباط برخی جنبه های فیزیولوژیک، فنولوژیک و مولکولی نیاز بهاره¬سازی با تحمل سرما در گندم و جو
کلانتری اشان صالح اثر تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه زدن و رشد گیاهچه ارقام گندم نان کارشناسی ارشد
مهتاب صالحی اثر شوری بر تثبیت نیتروژن در یونجه‌های چند ساله کارشناسی ارشد دانلود 1385
سی و سه مرده عادل اثر تنش شوری بر تغییرات محتوای یونی اندامهای گیاه در مراحل مختلف رشد سه رقم گندم کارشناسی ارشد
سی و سه مرده عادل جنبه های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ارقام گندم در ارتباط با مقاومت به خشکی
اسماعیلی علیرضا Use of IR thermography in screening wheat (Triticum aestivum L.) cultivars for salt tolerance
هاوئی غلامرضا بررسی اثر برگ پرچم در مقدار پروتئین و عملکرد چهار رقم جو در مناطق سردسیر کارشناسی ارشد
فرهادی فرناز تجزیه پروتئوم دو رقم گندم نان(Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری کارشناسی ارشد
جباری فرهاد بررسی برخی مکانیزمهای فیزیولوژیکی تحمـل خشـکی در ارقام مقاوم و حسـاس گندم نان (Triticum aestivum l)
محبتی فرهاد بررسی واکنش ارقام مصنوعی و بومی گندم به تنش شوری کارشناسی ارشد
اسفندیار فرهمندفر بررسی تنش شوری بر روی صفات زراعی و تعیین برخی از مکانیزم‌های فیزیولوژیکی در تعدادی از ارقام برنج ایرانی دکتری دانلود 1388/06/28
روزبه فرهودی بررسی تاثیر تنش شوری و محلول پاشی آبسزیک اسید بر رشد ارقام پاییزه کلزا دکتری دانلود 1388/06/10
قاسم فیروزه بررسی سویه های ریزوبیومی و واکنش تثبیت بیولوژیک نیتروژن و رشد ارقام یونجه نسبت به تنش شوری
فاتحی فواد بررسی پاسخ به تنش شوری طولانی مدت در جنس هوردوم (Hordeum ) با استفاده از پروتئومیکس
همایون کبیری بررسی اثر تغییر نسبت منبع به مخزن و نقش ذخایر نا پایدار ساقه روی عملکرد دو رقم ذرت شیرین کارشناسی ارشد دانلود 1375
محسن کریمی موحدی بررسی اثر تنش شوری بر رابطه ظرفیت رشد مجدد و ذخایر کربوهیدراتی و نیتروژنی ریشه در 4 رقم یونجه زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/14
مهسا کمالی زنوزی بررسی واکنش پارامترهای قدرت منبع در پاسخ به تنش شوری در یونجه (.Medicago sativa L) کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/27
احمد رضا کوچکی بررسی تغییرات کربوهیدراتها نسبت به تنش شوری در گندم کارشناسی ارشد دانلود 1376
توکلی مجتبی برخی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با تنش شوری و الگوی بیان ژن‌های مرتبط با آنها در گندم نان کارشناسی ارشد
جعفرزاده مجتبی بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد و تاثیر آن بر کیفیت و اجزای عملکرد آفتابگردان کارشناسی ارشد
یوسفی راد مجتبی اثرات شوری بر محتوای نیتروژن گیاه در مراحل مختلف رشد گیاه کارشناسی ارشد
فرهاد محبتی بررسی واکنش ارقام مصنوعی و بومی گندم به تنش شوری کارشناسی ارشد دانلود 1380
جان محمدی محسن اثر کاهش سطح برگ در زمانهای مختلف روی فعالیت منبع، رشد مخزن و انتقال مجدد مواد در شرایط متغیر رطوبتی و نیتروژن خاک در گندم نان کارشناسی ارشد
سعیدی محسن بررسی برخی جنبه¬های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی قدرت منبع و مخزن در دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گندم
کریمی موحدی محسن بررسی اثر تنش شوری بر رابطه ظرفیت رشد مجدد و ذخایر کربوهیدراتی و نیتروژنی ریشه در 4 رقم یونجه زراعی کارشناسی ارشد
محمدطاهری محسن تعیین سطح بحرانی محدودیت منبع در ارقام تجاری مدرن و قدیم گندم، اصلاح شده برای مناطق سرد، معتدل و گرم کارشناسی ارشد
برزگری محمد اثر تغییر نسبت منبع ـ‌ مخزن (Souree-sink) روی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعتی ذرت دانه ای کارشناسی ارشد
حمید محمدی واکنش رشد مجدد یونجه و رابطه آن با محتوی نیتروژن ریشه در شرایط شوری کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
مهدیه محمداسماعیلی بررسی جنبه های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد چهار رقم سویا در برابر تنش شوری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
پورجهرمی محمد اسماعیل واکنش مخزن ارقام گندم های ایران به تعدیل اندازه منبع و مکانیزم های جبرانی احتمالی فعالیت منبع
شامل رستمی محمد تقی اثرات مقادیر ازت بر عملکرد وکیفیت دو رقم توتون بارلی کارشناسی ارشد
محسن محمدطاهری تعیین سطح بحرانی محدودیت منبع در ارقام تجاری مدرن و قدیم گندم، اصلاح شده برای مناطق سرد، معتدل و گرم کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/30
ابوطالبیان محمدعلی اثرات تنش شوری بر توزیع فسفر در دو رقم گندم کارشناسی ارشد
ملکی محمود بررسی پروتئین های پاسخ دهنده به شوری طولانی مدت در گندم های نان و دیپلوئید و تعیین نشانگر اختصاصی برای ژن مقاومت به شوری Nax1
شهاب مداح حسینی بررسی رابطه منبع - مخزن در جو با توجه به نقش ویژه هورمون سیتوکینین دکتری دانلود 1387/06/20
شهاب مداح حسینی اثر تغییر نسبت منبع به مخزن بر انتقال مجدد کربوهید راتهای محلول ساقه در سه رقم جو کارشناسی ارشد دانلود 1378
صالحی مهتاب اثر شوری بر تثبیت نیتروژن در یونجه‌های چند ساله کارشناسی ارشد
جودی مهدی اثر زمان و میزان کاهش اندازه منبع (برگ) بر فعالیت منبع و مخزن (دانه) در شرایط تنش و عدم تنش خشکی در گندم (مطالعه موردی در شهرستان کرج) کارشناسی ارشد
محمداسماعیلی مهدیه بررسی جنبه های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد چهار رقم سویا در برابر تنش شوری کارشناسی ارشد
حمید نجفی نژاد بررسی تاثیر کود دامی بر خصوصیات فیزیولوژیکی، زراعی و کیفیت چغندر قند کارشناسی ارشد دانلود 1374
حسین نوری بررسی حساسیت نسبی به کاهش منبع در ارقام زراعی گندم و شناخت مکانیزمهای جبرانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
سید هادی اثر تنش خشکی بربعضی از جنبه های فیزیولوژیکی وزراعتی گندم کارشناسی ارشد
غلامرضا هاوئی بررسی اثر برگ پرچم در مقدار پروتئین و عملکرد چهار رقم جو در مناطق سردسیر کارشناسی ارشد دانلود 1374
کبیری همایون بررسی اثر تغییر نسبت منبع به مخزن و نقش ذخایر نا پایدار ساقه روی عملکرد دو رقم ذرت شیرین کارشناسی ارشد
محمدی هومن بررسی اثرات تراکم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود سفید کارشناسی ارشد
مجتبی یوسفی راد اثرات شوری بر محتوای نیتروژن گیاه در مراحل مختلف رشد گیاه کارشناسی ارشد دانلود 1376
امید یونسی بررسی تثبیت نیتروژن و کارایی میکروارگانیسم‌های مربوط در واکنش به تنش شوری در یونجه دکتری دانلود 1391/11/24
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه