اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

لیلا تبریزی رائینی

لیلا تبریزی رائینی

لیلا تبریزی رائینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 433
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی گیاهان دارویی 7103101 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اکولوژی 7103016 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تولید ارگانیک محصولات باغبانی 7103337 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
فیزیولوژی گیاهان دارویی 7103101 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
اکولوژی 7103016 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انسان و محیط زیست 7103150 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار 1 7103073 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
سمینار 2 7103074 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/05 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
اکولوژی 7103016 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
انسان و محیط زیست 7103150 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
سمینار 1 7103073 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
سمینار 2 7103074 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1395
طراحی سیستمهای کشت و صنعت گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری 7103250 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1