اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

لیلا تبریزی رائینی

لیلا تبریزی رائینی

لیلا تبریزی رائینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 433
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی گیاهان دارویی 7103101 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
اکولوژی 7103016 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انسان و محیط زیست 7103150 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار 1 7103073 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
سمینار 2 7103074 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/05 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
اکولوژی 7103016 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
انسان و محیط زیست 7103150 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
سمینار 1 7103073 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
سمینار 2 7103074 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1395
طراحی سیستمهای کشت و صنعت گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری 7103250 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1