اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدعلی نعمت الهی

محمدعلی نعمت الهی

محمدعلی نعمت الهی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قادری ادریس شناسایی لوچ ماهیان حوضه آبخیز رودخانه چومان (بانه– استان کردستان) با استفاده از تکنیک DNA barcoding کارشناسی ارشد
وزیرزاده آریا مطالعه برخی شاخص های فیزیولوژی تولید مثل جنس ماده کپور وحشی (Cyprinus carpio) دریای خزر و القاء تخم ریزی آن با استفاده از روش های رسانش پایدار هورمون GnRHa
اکبرزاده آرش بیان ژن کد کننده آنزیم L-gulonolactone oxidase در مراحل ابتدایی رشد و تمایز تاسماهی ایرانی Acipenser persicus
آرش اکبرزاده بیان ژن کد کننده آنزیم L-gulonolactone oxidase در مراحل ابتدایی رشد و تمایز تاسماهی ایرانی Acipenser persicus دکتری دانلود 1390/06/29
محبوبه بابایی نائیج کمی کردن پاسخ های رفتار دسته جمعی ماهی رزی بارب Puntiusbarbus)) به تغییرات حاد کاهش دما با استفاده ازتصاویر کامپیوتری کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
محسن حیرانی استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره پیوسته با صفت وزن بدن در غربالگری جمعیت موجود ماهی قزل آلای خال قرمز کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
محمدرضائی داود The effect of some phytoestrogenic compounds on reproduction indices and embryos development of Caspian kutum (Rutilus kutum, Kamenskii 1901)
قاسم رشیدیان Effects ofdietary supplementation of synthetic astaxanthin on reproductive performance of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سمیرا رشیدی منفرد تشخیص مولکولی باکتری Streptococcus agalactiae مبتنی بر ژن ScpB در مایع تخمدانی مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/21
سمیرا رشیدی منفرد تشخیص مولکولی باکتری Streptococcus agalactiae مبتنی بر ژن ScpB در مایع تخمدانی مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/21
رشیدی منفرد سمیرا تشخیص مولکولی باکتری Streptococcus agalactiae مبتنی بر ژن ScpB در مایع تخمدانی مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد
ضرغامی صغری تشخیص وتعیین میزان بروز ژن های tetA و tetE ایجاد کننده مقاومت به اکسی تتراسایکلین در آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas.hydrophila) جداشده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss) پرورشی (مطالعه موردی بازار ماهی کرج) کارشناسی ارشد
صغری ضرغامی تشخیص وتعیین میزان بروز ژن های tetA و tetE ایجاد کننده مقاومت به اکسی تتراسایکلین در آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas.hydrophila) جداشده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss) پرورشی (مطالعه موردی بازار ماهی کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
فداکار ماسوله فاطمه مطالعه اختلالات فیزیولوژیکی ساختار بیضه و تحرک اسپرم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)در زمان مواجهه با Endocrine Disrupter Chemicals (EDC))) ها کارشناسی ارشد
قاسمی فاطمه مطالعه ی رفتارشناسی ماهی زبرا دانیو با بررسی اثر داروی گیاهی همولاکس در خنثی سازی علف کش رانداپ کارشناسی ارشد
محمد اسماعیل فخارزاده بررسی تاثیر حمام هیدروکورتیزون و دافنی غنی شده با آن بر تنش شوری در بچه تاس ماهی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
محمد اسماعیل فخارزاده بررسی تاثیر حمام هیدروکورتیزون و دافنی غنی شده با آن بر تنش شوری در بچه تاس ماهی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
محمد اسماعیل فخارزاده بررسی تاثیر حمام هیدروکورتیزون و دافنی غنی شده با آن بر تنش شوری در بچه تاس ماهی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
محمد اسماعیل فخارزاده بررسی تاثیر حمام هیدروکورتیزون و دافنی غنی شده با آن بر تنش شوری در بچه تاس ماهی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
محمد اسماعیل فخارزاده بررسی تاثیر حمام هیدروکورتیزون و دافنی غنی شده با آن بر تنش شوری در بچه تاس ماهی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
فاطمه فداکار ماسوله مطالعه اختلالات فیزیولوژیکی ساختار بیضه و تحرک اسپرم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)در زمان مواجهه با Endocrine Disrupter Chemicals (EDC))) ها کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
محمد نوید فرصت کار تغییر رفتارهای تولید مثلی ماهی جنگجو (Betta splendens) در اثر فلوکستین کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
محمد نوید فرصت کار تغییر رفتارهای تولید مثلی ماهی جنگجو (Betta splendens) در اثر فلوکستین کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
ادریس قادری شناسایی لوچ ماهیان حوضه آبخیز رودخانه چومان (بانه– استان کردستان) با استفاده از تکنیک DNA barcoding کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
ادریس قادری شناسایی لوچ ماهیان حوضه آبخیز رودخانه چومان (بانه– استان کردستان) با استفاده از تکنیک DNA barcoding کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
رشیدیان قاسم Effects ofdietary supplementation of synthetic astaxanthin on reproductive performance of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد
فاطمه قاسمی مطالعه ی رفتارشناسی ماهی زبرا دانیو با بررسی اثر داروی گیاهی همولاکس در خنثی سازی علف کش رانداپ کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
بابایی نائیج محبوبه کمی کردن پاسخ های رفتار دسته جمعی ماهی رزی بارب Puntiusbarbus)) به تغییرات حاد کاهش دما با استفاده ازتصاویر کامپیوتری کارشناسی ارشد
حیرانی محسن استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره پیوسته با صفت وزن بدن در غربالگری جمعیت موجود ماهی قزل آلای خال قرمز کارشناسی ارشد
فخارزاده محمد اسماعیل بررسی تاثیر حمام هیدروکورتیزون و دافنی غنی شده با آن بر تنش شوری در بچه تاس ماهی ایرانی کارشناسی ارشد
داود محمدرضائی The effect of some phytoestrogenic compounds on reproduction indices and embryos development of Caspian kutum (Rutilus kutum, Kamenskii 1901) دکتری دانلود 1395/09/13
داود محمدرضائی The effect of some phytoestrogenic compounds on reproduction indices and embryos development of Caspian kutum (Rutilus kutum, Kamenskii 1901) دکتری دانلود 1395/09/13
فرصت کار محمد نوید تغییر رفتارهای تولید مثلی ماهی جنگجو (Betta splendens) در اثر فلوکستین کارشناسی ارشد
نسترن مظلومی مطالعه ایجاد مقاومت به شوری در بچه فیل ماهی (Hoso hoso) با استفاده از حمام هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
نسترن مظلومی مطالعه ایجاد مقاومت به شوری در بچه فیل ماهی (Hoso hoso) با استفاده از حمام هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
نسترن مظلومی مطالعه ایجاد مقاومت به شوری در بچه فیل ماهی (Hoso hoso) با استفاده از حمام هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
مظلومی نسترن مطالعه ایجاد مقاومت به شوری در بچه فیل ماهی (Hoso hoso) با استفاده از حمام هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد
آریا وزیرزاده مطالعه برخی شاخص های فیزیولوژی تولید مثل جنس ماده کپور وحشی (Cyprinus carpio) دریای خزر و القاء تخم ریزی آن با استفاده از روش های رسانش پایدار هورمون GnRHa دکتری دانلود 1390/10/27
آریا وزیرزاده مطالعه برخی شاخص های فیزیولوژی تولید مثل جنس ماده کپور وحشی (Cyprinus carpio) دریای خزر و القاء تخم ریزی آن با استفاده از روش های رسانش پایدار هورمون GnRHa دکتری دانلود 1390/10/27
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه