اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرش ملکیان

آرش ملکیان

آرش ملکیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمه



کتب تالیفی



مقالات ملی



مقالات بین المللی



همایش های ملی



همایش های بین المللی




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پیام ابراهیمی بررسی و مدل سازی روند تغییرات شاخص های سلامت و پایداری حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) دکتری دانلود 1396/11/30
پیام ابراهیمی بررسی و مدل سازی روند تغییرات شاخص های سلامت و پایداری حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) دکتری دانلود 1396/11/30
مریم اتحادی ابری The effects of forest cover induced by harvesting scenarios on runoff quantity, quality and sediment yield in Kheyrud Forest دکتری دانلود 1395/11/23
مریم اتحادی ابری The effects of forest cover induced by harvesting scenarios on runoff quantity, quality and sediment yield in Kheyrud Forest دکتری دانلود 1395/11/23
مریم اتحادی ابری The effects of forest cover induced by harvesting scenarios on runoff quantity, quality and sediment yield in Kheyrud Forest دکتری دانلود 1395/11/23
مرادی احسان Presenting a system dynamics model to simulate desertification (Case Study: Fidoye-Garmosht plain) کارشناسی ارشد
علی آذره Modeling climate change impacts on groundwater deflection and land degradation (Case Study: Qazvin plain) دکتری دانلود 1395/07/06
علی آذره Modeling climate change impacts on groundwater deflection and land degradation (Case Study: Qazvin plain) دکتری دانلود 1395/07/06
صادقی آزاد ارزیابی و پایش تخریب اراضی و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی حوزه آبخیز دریاچه زریبار کارشناسی ارشد
مهتاب اصغرزاده کاربرد مدل SWMM در جمع آوری و دفع سیلاب های شهری (مطالعه موردی منطقه تجریش) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
مهتاب اصغرزاده کاربرد مدل SWMM در جمع آوری و دفع سیلاب های شهری (مطالعه موردی منطقه تجریش) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
جواد اکبری چهاربرج The role of water footprint in integrated watershed management (Case study:Urmia Lake Watershed) کارشناسی ارشد دانلود 95/11/25
جواد اکبری چهاربرج The role of water footprint in integrated watershed management (Case study:Urmia Lake Watershed) کارشناسی ارشد دانلود 95/11/25
رفیعی ساردوئی الهام Evaluating impacts of changes in climate and land use on frequency and intensity of extreme flows (Case Study: Qaresoo Watershed of Kermanshah)
بذرافکن الهه پیش بینی دبی اوج در حوضه های فاقد آمار مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از برخی پارامترهای هیدرولوژیک و فیزیکی کارشناسی ارشد
امیر عضدی امیر رضا ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی با استفاده ازدو مدل MEDALUS وIMDPA (مطالعه موردی: منطقه شکرویه در استان فارس ) کارشناسی ارشد
امیر رضا امیر عضدی ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی با استفاده ازدو مدل MEDALUS وIMDPA (مطالعه موردی: منطقه شکرویه در استان فارس ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
امیر رضا امیر عضدی ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی با استفاده ازدو مدل MEDALUS وIMDPA (مطالعه موردی: منطقه شکرویه در استان فارس ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
امیر رضا امیر عضدی ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی با استفاده ازدو مدل MEDALUS وIMDPA (مطالعه موردی: منطقه شکرویه در استان فارس ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
توغدری آنه محمد مدیریت بهینه منابع آب در مناطق خشک با رویکرد بهینه سازی قیمت آب (مطالعه موردی دامغان) کارشناسی ارشد
خالد اوسطی نقش جریان های خروجی از سازندهای کارستی در هیدروگراف رودخانه (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سراب کرخه) دکتری دانلود 1392/5/28
بهرام بختیاری عنایت ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های ترکیبی دراستیک اصلاح‌شده، رگرسیون لجستیک و تحلیل سلسله مراتبی¬دراستیک (مطالعه موردی: دشت هشتگرد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
صفا بخشایش بررسی اثرات کشاورزی در تخریب واحیای اراضی بیابانی(مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
الهه بذرافکن پیش بینی دبی اوج در حوضه های فاقد آمار مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از برخی پارامترهای هیدرولوژیک و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/13
مسلم برجی حسن‌گاویار Using System Dynamics Approach for Analysis of Water Resources Protection Policies in Arid And Semiarid Regions (A case study: Kouhdasht plain) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
بختیاری عنایت بهرام ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های ترکیبی دراستیک اصلاح‌شده، رگرسیون لجستیک و تحلیل سلسله مراتبی¬دراستیک (مطالعه موردی: دشت هشتگرد) کارشناسی ارشد
چوبین بهرام تاثیر سیگنال‌های اقلیمی بزرگ مقیاس بر بارش در حوزه آبخیز مهارلو- بختگان کارشناسی ارشد
فرخ زاده بهنوش برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب به منظور ارائه الگوی بهینه بهره برداری(مطالعه موردی حوضه همدان-بهار)
سارا پیش یار Determination of Effective Biophysical Indices of Desertification Using Analytic Hierarchy Process in Kashan کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
سارا پیش یار Determination of Effective Biophysical Indices of Desertification Using Analytic Hierarchy Process in Kashan کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
سارا پیش یار Determination of Effective Biophysical Indices of Desertification Using Analytic Hierarchy Process in Kashan کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
مینا پوراسماعیل فوشازده بررسی آسیب پذیری نواحی شهری در برابر سیل بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی: شهر کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
مینا پوراسماعیل فوشازده بررسی آسیب پذیری نواحی شهری در برابر سیل بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی: شهر کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
مهدی پورعلی مدیریت منابع آب حوزه آبخیز با رویکرد حسابداری آب در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
زهرا تحویلی نایینی Identification of potential Rainwater Harvesting sites in Arid and Simi Arid Regions Using Decision Making techniques (case study: Anarak plain) کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/28
آنه محمد توغدری مدیریت بهینه منابع آب در مناطق خشک با رویکرد بهینه سازی قیمت آب (مطالعه موردی دامغان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
آنه محمد توغدری مدیریت بهینه منابع آب در مناطق خشک با رویکرد بهینه سازی قیمت آب (مطالعه موردی دامغان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
میثم جعفری گدنه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی کمیت و کیفیت سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/29
میثم جعفری گدنه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی کمیت و کیفیت سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/29
سعیده جوریز (The effects of ground-based skidding operation in the skid trails on runoff quantity, quality and sediment yield (Case study: Gorazbon district in Kheyrud Forest کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
سعیده جوریز (The effects of ground-based skidding operation in the skid trails on runoff quantity, quality and sediment yield (Case study: Gorazbon district in Kheyrud Forest کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
بهرام چوبین تاثیر سیگنال‌های اقلیمی بزرگ مقیاس بر بارش در حوزه آبخیز مهارلو- بختگان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
بهرام چوبین تاثیر سیگنال‌های اقلیمی بزرگ مقیاس بر بارش در حوزه آبخیز مهارلو- بختگان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
رنگین حیدری برآورد سیل در حوضه های بزرگ با استفاده از مدل TREX (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سفیدرود) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
رنگین حیدری برآورد سیل در حوضه های بزرگ با استفاده از مدل TREX (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سفیدرود) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
محمدعسگری حسین ارزیابی کارایی مدل عددیGOCART و داده‌های سنجش از دور در پیش‌بینی و برآورد غلظت ذرات PM10
عبدالواحد حسینی گزیر تعیین حریم کیفی چاه های شرب دشت رودان با استفاده از مدل WhAEM کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
قره چایی حمیدرضا ارزیابی کمی اثرات تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی بر رواناب کارشناسی ارشد
اوسطی خالد نقش جریان های خروجی از سازندهای کارستی در هیدروگراف رودخانه (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سراب کرخه)
بهاره خرازی باهری Sensitivity analysis methods of the river water quality-predicting models in southern basins of the Caspian Sea کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
بهاره خرازی باهری Sensitivity analysis methods of the river water quality-predicting models in southern basins of the Caspian Sea کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مه رو ده بزرگی مقایسه و ارزیابی کارایی شاخص های اقلیمی خشکسالی جهت پهنه بندی شدت خشکسالی و پیش بینی آن با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در مناطق مختلف اقلیمی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مه رو ده بزرگی (Role of effective factors on optimal management of water and soil resources with systemic approach (Case study: Bakhtegan Basin دکتری دانلود 1397/04/04
کیخسروی راضیه پهنه بندی کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سبزوار) کارشناسی ارشد
مرجان رحیمی مکان یابی مناطق مناسب جهت دفن زباله در مناطق خشک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل سلسل مراتبی (AHP) مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
مرجان رحیمی مکان یابی مناطق مناسب جهت دفن زباله در مناطق خشک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل سلسل مراتبی (AHP) مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
یوسف رزندی بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبیه-سازی رفتار آبخوان توسط مدل Modflow (مطالعه موردی: دشت ورامین) کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/23
یوسف رزندی بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبیه-سازی رفتار آبخوان توسط مدل Modflow (مطالعه موردی: دشت ورامین) کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/23
نورالدین رستمی مدل سازی رابطه بین بارش موثر و هیدروگراف سیلاب به روش احتمالات مرکب دکتری دانلود 1392/5/28
نورالدین رستمی مدل سازی رابطه بین بارش موثر و هیدروگراف سیلاب به روش احتمالات مرکب دکتری دانلود 1392/5/28
الهام رفیعی ساردوئی Evaluating impacts of changes in climate and land use on frequency and intensity of extreme flows (Case Study: Qaresoo Watershed of Kermanshah) دکتری دانلود 95/05/25
حیدری رنگین برآورد سیل در حوضه های بزرگ با استفاده از مدل TREX (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سفیدرود) کارشناسی ارشد
لاوان زبان فهم مطالعه سیلاب های شهری با رویکرد توسعه کم اثر (Low Impact Development) (مطالعه موردی منطقه پنج کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/27
تحویلی نایینی زهرا Identification of potential Rainwater Harvesting sites in Arid and Simi Arid Regions Using Decision Making techniques (case study: Anarak plain) کارشناسی ارشد
نوری زهرا بررسی تاثیر اقدامات مدیریتی بر کیفیت آب های سطحی ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمره، رودخانه سیمره) کارشناسی ارشد
پیش یار سارا Determination of Effective Biophysical Indices of Desertification Using Analytic Hierarchy Process in Kashan کارشناسی ارشد
نخعی نژادفرد سارا تاثیر کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی شمال غرب استان خراسان جنوبی کارشناسی ارشد
فاطمه سالاری مدل‌سازی و تحلیل شبکه تصدی‌گری منابع آب در حوزه آبخیز (مطالعه موردی : حوزه آبخیز رزین در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
فاطمه سالاری مدل‌سازی و تحلیل شبکه تصدی‌گری منابع آب در حوزه آبخیز (مطالعه موردی : حوزه آبخیز رزین در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
فاطمه سالاری مدل‌سازی و تحلیل شبکه تصدی‌گری منابع آب در حوزه آبخیز (مطالعه موردی : حوزه آبخیز رزین در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
فاطمه سالاری مدل‌سازی و تحلیل شبکه تصدی‌گری منابع آب در حوزه آبخیز (مطالعه موردی : حوزه آبخیز رزین در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
منبری سعیده پایش تغییرات کیفیت آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد
جمیله سلیمی کوچی طراحی و تبیین مدل مبتنی بر عامل در راستای مدیریت تعارضات منابع آب درحوزه آبخیز سد درودزن دکتری دانلود 1396/10/9
جمیله سلیمی کوچی طراحی و تبیین مدل مبتنی بر عامل در راستای مدیریت تعارضات منابع آب درحوزه آبخیز سد درودزن دکتری دانلود 1396/10/9
مهدیه سنجری کاربرد روش فراکتالی در تعیین مقیاس بهینه هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومرفولوژی دکتری دانلود 1393/11/29
مهدیه سنجری کاربرد روش فراکتالی در تعیین مقیاس بهینه هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومرفولوژی دکتری دانلود 1393/11/29
فریبا شریفی زمیدانی بررسی کاربرد هیدروژل ها در احیای نواحی بیابانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
علی شهبازی مدیریت رواناب شهری بمنظور کاهش خطرات با استفاده از مدل SWMM (منطقه مورد مطالعه: شهر ماهدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
علی شهبازی مدیریت رواناب شهری بمنظور کاهش خطرات با استفاده از مدل SWMM (منطقه مورد مطالعه: شهر ماهدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
آزاد صادقی ارزیابی و پایش تخریب اراضی و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی حوزه آبخیز دریاچه زریبار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
آزاد صادقی ارزیابی و پایش تخریب اراضی و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی حوزه آبخیز دریاچه زریبار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
آزاد صادقی ارزیابی و پایش تخریب اراضی و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی حوزه آبخیز دریاچه زریبار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
حسین صائمی‌پور تحلیل سرمایه اجتماعی در ارتقاء تاب‌آوری جوامع محلی در مواجهه با خشکسالی (مطالعه موردی: استان سمنان، شهرستان میامی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
حسین صائمی‌پور تحلیل سرمایه اجتماعی در ارتقاء تاب‌آوری جوامع محلی در مواجهه با خشکسالی (مطالعه موردی: استان سمنان، شهرستان میامی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
بخشایش صفا بررسی اثرات کشاورزی در تخریب واحیای اراضی بیابانی(مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد
محمود صمدی قشلاق چائی بررسی نقش عومل ژئومرفولوژی درفراوانی چشمه¬های کارستیک درمنطقه البرز مرکزی با استفاده ازGIS کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/23
مرجان طالبی نیا بررسی اثرات خشکسالی بر ناپایداری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دشت سگزی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
مرجان طالبی نیا بررسی اثرات خشکسالی بر ناپایداری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دشت سگزی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
حسینی گزیر عبدالواحد تعیین حریم کیفی چاه های شرب دشت رودان با استفاده از مدل WhAEM کارشناسی ارشد
آذره علی Modeling climate change impacts on groundwater deflection and land degradation (Case Study: Qazvin plain)
شهبازی علی مدیریت رواناب شهری بمنظور کاهش خطرات با استفاده از مدل SWMM (منطقه مورد مطالعه: شهر ماهدشت) کارشناسی ارشد
معافی رابری علی طراحی بهینه ابعاد سیل برگردان مبتنی بر خصوصیات حوزه آبخیز بالادست (مطالعه موردی: سیل برگردان غرب تهران) کارشناسی ارشد
ناهید علی پور تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی؛ استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
ناهید علی پور تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی؛ استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
فاطمه عینلو اثر تغییر کاربری و توسعه شهری بر تولید رواناب (مطالعه موردی: شهر زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
مژده غفاری شیروان پیش‌بینی مشخصه‌های خشکسالی هواشناسی با استفاده از آنالیز سری‌های زمانی و سیستم‌های هوشمند (مطالعه موردی: شرق ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
مژده غفاری شیروان پیش‌بینی مشخصه‌های خشکسالی هواشناسی با استفاده از آنالیز سری‌های زمانی و سیستم‌های هوشمند (مطالعه موردی: شرق ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
مهدی غلامی رستم Efficiency Evaluation of large – scale Climatic Signals on Tehran Metropolitan Precipitation Forecasting کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/02
سالاری فاطمه مدل‌سازی و تحلیل شبکه تصدی‌گری منابع آب در حوزه آبخیز (مطالعه موردی : حوزه آبخیز رزین در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد
عینلو فاطمه اثر تغییر کاربری و توسعه شهری بر تولید رواناب (مطالعه موردی: شهر زنجان) کارشناسی ارشد
نرماشیری فاطمه بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی و اثرات زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی کرمان) کارشناسی ارشد
شریفی زمیدانی فریبا بررسی کاربرد هیدروژل ها در احیای نواحی بیابانی کارشناسی ارشد
بهنوش فرخ زاده برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب به منظور ارائه الگوی بهینه بهره برداری(مطالعه موردی حوضه همدان-بهار) دکتری دانلود 1390/11/17
حمیدرضا قره چایی ارزیابی کمی اثرات تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی بر رواناب کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
حمیدرضا قره چایی ارزیابی کمی اثرات تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی بر رواناب کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
مهدی قنبری بررسی پتانسیل آسیب پذیری و تخریب کیفیت منابع آب زیرزمینی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی:دشت سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
مهدی قنبری بررسی پتانسیل آسیب پذیری و تخریب کیفیت منابع آب زیرزمینی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی:دشت سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
نگار قنبری بررسی نقش کشاورزی در بیابانزایی منطقه مهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
مجید کاظم زاده اسبفروشانی Evaluation of climate change impacts on hydrological characteristics of watershed کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
راضیه کیخسروی پهنه بندی کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سبزوار) کارشناسی ارشد دانلود 1393/3/19
راضیه کیخسروی پهنه بندی کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سبزوار) کارشناسی ارشد دانلود 1393/3/19
راضیه کیخسروی پهنه بندی کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سبزوار) کارشناسی ارشد دانلود 1393/3/19
شیرین کریمی تحلیل عدم قطعیت در مدل‏های محیط زیستی پیش‎بینی کیفیت آب‏های سطحی (مطالعه موردی: استان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
شیرین کریمی تحلیل عدم قطعیت در مدل‏های محیط زیستی پیش‎بینی کیفیت آب‏های سطحی (مطالعه موردی: استان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
کاظم زاده اسبفروشانی مجید Evaluation of climate change impacts on hydrological characteristics of watershed کارشناسی ارشد
معظمی محمد ارزیابی اثربخشی سامانه های پخش سیلاب با شبیه سازی ترکیبی جریان سطحی و زیرزمینی
نصرالهی محمد آسیب پذیری و ریسک خشکارزیابی خطر،سالی (مطالعه موردی: استان سمنان) کارشناسی ارشد
پروین محمدی (Vulnerability Assessing of Natural Environment and Human Societies to Climate Change (Case Study: Kermanshah کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
حسین محمدعسگری ارزیابی کارایی مدل عددیGOCART و داده‌های سنجش از دور در پیش‌بینی و برآورد غلظت ذرات PM10 دکتری دانلود 1391/11/23
حسین محمدعسگری ارزیابی کارایی مدل عددیGOCART و داده‌های سنجش از دور در پیش‌بینی و برآورد غلظت ذرات PM10 دکتری دانلود 1391/11/23
نقیبی محمد نوید پهنه بندی کیفیت آب های زیرزمینی دشت رفسنجان کارشناسی ارشد
صمدی قشلاق چائی محمود بررسی نقش عومل ژئومرفولوژی درفراوانی چشمه¬های کارستیک درمنطقه البرز مرکزی با استفاده ازGIS کارشناسی ارشد
احسان مرادی Presenting a system dynamics model to simulate desertification (Case Study: Fidoye-Garmosht plain) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مریم مرادنژادی تاثیر سناریوهای مختلف بهره برداری جنگل بر ویژگی‏های سیل حوزه‏های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
مریم مرادنژادی تاثیر سناریوهای مختلف بهره برداری جنگل بر ویژگی‏های سیل حوزه‏های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
رحیمی مرجان مکان یابی مناطق مناسب جهت دفن زباله در مناطق خشک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل سلسل مراتبی (AHP) مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه کرمان کارشناسی ارشد
مهسا میردشتوان اثرات سناریوهای مختلف تغییرات اقلیمی بر روی رواناب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
مرادنژادی مریم تاثیر سناریوهای مختلف بهره برداری جنگل بر ویژگی‏های سیل حوزه‏های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
غفاری شیروان مژده پیش‌بینی مشخصه‌های خشکسالی هواشناسی با استفاده از آنالیز سری‌های زمانی و سیستم‌های هوشمند (مطالعه موردی: شرق ایران) کارشناسی ارشد
ریحانه مسعودی The Effects of Water Quality and Quantity Changes on Desertification Based on CE-QUAL-W2 Model (Case study: Gavkhoni Wetland Basin) دکتری دانلود 1395/06/28
برجی حسن‌گاویار مسلم Using System Dynamics Approach for Analysis of Water Resources Protection Policies in Arid And Semiarid Regions (A case study: Kouhdasht plain) کارشناسی ارشد
علی معافی رابری طراحی بهینه ابعاد سیل برگردان مبتنی بر خصوصیات حوزه آبخیز بالادست (مطالعه موردی: سیل برگردان غرب تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/5/25
محمد معظمی ارزیابی اثربخشی سامانه های پخش سیلاب با شبیه سازی ترکیبی جریان سطحی و زیرزمینی دکتری دانلود 1393/06/03
محمد معظمی ارزیابی اثربخشی سامانه های پخش سیلاب با شبیه سازی ترکیبی جریان سطحی و زیرزمینی دکتری دانلود 1393/06/03
سعیده منبری پایش تغییرات کیفیت آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
اصغرزاده مهتاب کاربرد مدل SWMM در جمع آوری و دفع سیلاب های شهری (مطالعه موردی منطقه تجریش) کارشناسی ارشد
غلامی رستم مهدی Efficiency Evaluation of large – scale Climatic Signals on Tehran Metropolitan Precipitation Forecasting کارشناسی ارشد
قنبری مهدی بررسی پتانسیل آسیب پذیری و تخریب کیفیت منابع آب زیرزمینی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی:دشت سمنان) کارشناسی ارشد
ده بزرگی مه رو مقایسه و ارزیابی کارایی شاخص های اقلیمی خشکسالی جهت پهنه بندی شدت خشکسالی و پیش بینی آن با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در مناطق مختلف اقلیمی ایران کارشناسی ارشد
میردشتوان مهسا اثرات سناریوهای مختلف تغییرات اقلیمی بر روی رواناب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد
سارا نخعی نژادفرد تاثیر کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی شمال غرب استان خراسان جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
سارا نخعی نژادفرد تاثیر کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی شمال غرب استان خراسان جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
فاطمه نرماشیری بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی و اثرات زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
فاطمه نرماشیری بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی و اثرات زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمد نصرالهی آسیب پذیری و ریسک خشکارزیابی خطر،سالی (مطالعه موردی: استان سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/8
محمد نصرالهی آسیب پذیری و ریسک خشکارزیابی خطر،سالی (مطالعه موردی: استان سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/8
محمد نوید نقیبی پهنه بندی کیفیت آب های زیرزمینی دشت رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
محمد نوید نقیبی پهنه بندی کیفیت آب های زیرزمینی دشت رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
قنبری نگار بررسی نقش کشاورزی در بیابانزایی منطقه مهران کارشناسی ارشد
زهرا نوری بررسی تاثیر اقدامات مدیریتی بر کیفیت آب های سطحی ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمره، رودخانه سیمره) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
رستمی نورالدین مدل سازی رابطه بین بارش موثر و هیدروگراف سیلاب به روش احتمالات مرکب
محمد هادی واعظی بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر شاخص های سیمای سرزمین و شبیه سازی آن در حوزه آبخیز کابل، افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/31
محمد هادی واعظی بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر شاخص های سیمای سرزمین و شبیه سازی آن در حوزه آبخیز کابل، افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/31
رزندی یوسف بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبیه-سازی رفتار آبخوان توسط مدل Modflow (مطالعه موردی: دشت ورامین) کارشناسی ارشد
نجمه ولیانی Ranking criterias affecting rainwater Harvesting to provide water for urban green space using MCDM(case study in afforestated area in the north-west of karaj city). کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
نجمه ولیانی Ranking criterias affecting rainwater Harvesting to provide water for urban green space using MCDM(case study in afforestated area in the north-west of karaj city). کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه