اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصباح بابالار

مصباح بابالار

مصباح بابالار    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جوکار ابوالفضل بررسی مناسب‌ترین محلول غذایی و زمان افشاندن آن در کشت اروپونیک رز کارشناسی ارشد
سپاسی احسان تأثیر غلظت‌های مختلف اسید جیبرلیک و بور روی عارضه ترکیدگی میوه برخی از ارقام تجارتی انار (.PunicagranatumL) کارشناسی ارشد
میترا ارجمندی تغدیه نیتروژنی میخک - Dianthus canyophyllus l .cv . Romeo کارشناسی ارشد دانلود 1378
عسگرپور آرزو اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر عمر انباری و برخی از خواص کیفی میوه سیب رقم گرانی اسمیت کارشناسی ارشد
اسفندیاری آزاده بررسی خصوصیات شارژ زئولیت (کلینوپتیلولیت ایران) و امکان استفاده از آن در بستر کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
اسفندیاری آزاده تاثیر محرک های شیمیایی بر کیفیت، پیری پس از برداشت و برخی ترکیبات سولفوره فراسودمند در کلم براکلی رقم لیبرتی
آزاده اسفندیاری تاثیر محرک های شیمیایی بر کیفیت، پیری پس از برداشت و برخی ترکیبات سولفوره فراسودمند در کلم براکلی رقم لیبرتی دکتری دانلود 1393/09/08
صادقی احمدآباد اسماعیل Effect of foliar application of iron and zinc on yield, quality and storage lifeOf apple (Malus domestica cv. Gala) کارشناسی ارشد
مجید اسمعیلی مطالعه اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و تولید طالبی پیوندی و غیرپیوندی کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/29
فرخنده اصغری بررسی تغییرات فصلی برخی از عناصر و اثر فسفر بر گلدهی داوودی رقم INDIANA POLISCREAM کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمدرضا اصغری تأثیر استفاده از اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی، تولید اتیلن و فرآیند پیری، آلودگیها قارچی و برخی صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا دکتری دانلود 1385
محمد رضا اصغری تعیین آثار زمان برداشت، تیمارآب گرم، دمای پایین انبارو کاربرد پوششهای پلی اتیلنی بر عمر انباری وصفات کمی و کیفی میوة طالبی ایرانی (رقم سمسوری ورامین ) کارشناسی ارشد دانلود 1379
کریمی افشار اعظم اثر مدیریت هدایت الکتریکی (EC) محلول های غذایی بر خصوصیات کمی وکیفی دو رقم گوجه فرنگی گلخانه ای در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد
میترا اعلایی بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز رقم Black Magic دکتری دانلود 1390/04/12
سمیه آقاجانی لزرجانی اثر تغذیه نیتروژن و آهن بر خصوصیات کمّی، کیفی و انبار¬مانی میوه سیب رقم "گالا" کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/25
فاطمه آقایی فرد اثر محلول پاشی هومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
مرتضی اکبری پور اثر محلول پاشی آهن و اسید سالیسیلیک برخصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی برخی از ارقام تجاری میوه انار کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
مرتضی اکرمیان مهندسی مسیر متابولیکی فنیل پروپانوئیدها و بررسی تولید مواد موثره در گیاه گل راعی (.Hypericum perforatum L) دکتری دانلود 1393/05/19
فارس الحج العلی تأثیرمحلول‌های غذایی بر فیزیولوژی پس از برداشت محصول سیب ارقام (گلاب کهنز، گالا و گرانی اسمیت) کارشناسی ارشد دانلود 1397/5/27
جمالعلی الفتی چیرانی اثر سطوح مختلف آمونیوم و مولیبدن بر برخی صفات کیفی دو رقم خیار گلخانه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1385
جان محمدی زرندی الهام اثر اسید سالیسیلیک بر کیفیت قبل و بعد از برداشت دو رقم آلو ( قطره طلا و سانتاروزا) در کرج کارشناسی ارشد
شهرجردی ایمان اثر عناصر مولیبدن و منگنز بر رشد و کیفیت محصول ارقام توت فرنگی Selva ، Camarosa کارشناسی ارشد
صحرارو امیر عاری سازی نهالهای انجیر از بیماری ویروسی موزاییک انجیر با استفاده از کشت مریستم و گرمادرمانی کارشناسی ارشد
صحرارو امیر ارزیابی تولید رزمارینیک اسید در کشت های سوسپانسیون سلولی و ریشه مویینه مرزه خوزستانی
نبی گل امراله تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی برافزایش عمر پس از برداشت و کیفیت چهار رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium L) کارشناسی ارشد
وفایی یاور بیان ژن گریفیتسین از .Griffithsia sp در کاهو .Lactuca sativa L
مهدی بخشائی جنین زایی سوماتیکی و باززایی در گیاه سوسن چلچراغ(.Lilium ledebourii (Baker) Boiss) کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/22
گون آی بغدادی تعیین مقدار نیاز بُر و نقش آن در فیزیولوژی سه رقم زیتون کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/06
پیرنیاکان بهروز بررسی امکان باززایی گل رز و گل محمدی از طریق جنین زایی سوماتیکی کارشناسی ارشد
احمدی پریا اثر محلول های غذایی مختلف بر صفات کیفی، کمی و انبار مانی ارقام سیب (گالا، گرانی اسمیت و گلاب کهنز) کارشناسی ارشد
فرهاد پیرزاد تأثیر تیمارهای قبل و پس از برداشت آرژنین و متیل جاسمونات بر سرمازدگی پس از برداشت و کیفیت تغذیه ای میوه انار رقم ملس ساوه دکتری دانلود 1396/08/24
دری پریسا اثر منابع نیتروژن (N-NH4+ ,N-NO3-) و سوبسترا بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز و مواد موثره گیاه گشنیز Coriandrum sativum L کارشناسی ارشد
محسن پیرمرادیان بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل رشد و نمو و انبارداری میوه سیب Red Delicious تحت تاثیر پایه وتیمار کلرو کلسیم کارشناسی ارشد دانلود 1373
بهروز پیرنیاکان بررسی امکان باززایی گل رز و گل محمدی از طریق جنین زایی سوماتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
نوری پرویز باززایی مستقیم پیازچه سنبل از ریز نمونه های فلس پیاز در دو رقم Carnegie, Atlantic تحت شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد
نوروزی پرویز زود‌رسی سیکلمن (Cyclamen persicum cv. Butterfly rose pink) با استفاده از رژیم‌های تغذیه‌ای، هورمونی و طول روز
رضا پور قاسم بررسی تغییرات هورمون اتیلی درمراحل مختلف رشد و نمو انبار داری میوه داری میوه سیب گلدان دلیثتر کارشناسی ارشد دانلود 1373
مینا تقی زاده تولید شاخساره نابجا در لاله زینتی Tulipagesneriana L. Apeldoorn به روش کشت درون شیشه ای In Vitro Culture کارشناسی ارشد دانلود 1383
تکتم سادات تقوی اثر نسبتهای مختلف نیترات به آمونیوم و سطوح مختلف آهن و بر روی کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز دکتری دانلود 1383
تکتم سادات تقوی اثر محلولهای غذایی وبسترهای کشت روی دو رقم گل آنتوریوم کارشناسی ارشد دانلود 1376
تقوی تکتم سادات اثر نسبتهای مختلف نیترات به آمونیوم و سطوح مختلف آهن و بر روی کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز
تقوی تکتم سادات اثر محلولهای غذایی وبسترهای کشت روی دو رقم گل آنتوریوم کارشناسی ارشد
سارنج تینا بررسی و تعیین مناسبترین محلول غذایی برای بردن کیفیت گل داودی کارشناسی ارشد
الهام جان محمدی زرندی اثر اسید سالیسیلیک بر کیفیت قبل و بعد از برداشت دو رقم آلو ( قطره طلا و سانتاروزا) در کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393
خدیجه جلیلی مطالعه اثر تغذیه‌ی آهن و نیتروژن در صفات کیفی، کمی و انبارمانی سیب رقم گالا در سیستم کشت متراکم V شکل کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
الفتی چیرانی جمالعلی اثر سطوح مختلف آمونیوم و مولیبدن بر برخی صفات کیفی دو رقم خیار گلخانه‌ای کارشناسی ارشد
رقیه جوانپور هروی مقایسه چند نوع محلول غذایی و بستر کاشت در سیستم هیدروپونیک برای تعیین نیاز آمونیومی گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1382
بلانیان حامد بررسی برخی از شاخص های مرتبط با مقاومت به یخ زدگی در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های انار
شکری حیدری حامد اثر محلول پاشی آهن و اسید سالیسیلیک برخصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی هلو رقم زعفرانی کارشناسی ارشد
عباسی حجت اله اثر تیمار محلول غذایی در پیش رسی، کمیت و کیفیت پیاز لاله کارشناسی ارشد
احمدی حسن اثر نسبت‌های مختلف پتاسیم به نیتروژن (N:K) بر رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
مومیوند حسن تاثیر نیتروژن و کربنات کلسیم بر صفات تولیدی و اسانس مرزه (Satureja hortensis cv. Saturn) کارشناسی ارشد
مومیوند حسن اثر تنش خشکی بر رشد، میزان مواد مؤثره و فعالیت برخی آنزیم‌ها در کلون های انتخابی ترخون (Artemisia dracunculus L.)
منافی حمیده اثر تغذیع نیتروژن و محلول پاشی آهن بر خصوصیات کمی و کیفی و عمر انبارمانی میوه گلابی رقم شاه میوه کارشناسی ارشد
شاکرمی خانی اثرهای جیبرلین و سرمادهی در شکست خواب و پیش رس کردن لاله(Tulipa gesneriana L.) کارشناسی ارشد
جلیلی خدیجه مطالعه اثر تغذیه‌ی آهن و نیتروژن در صفات کیفی، کمی و انبارمانی سیب رقم گالا در سیستم کشت متراکم V شکل کارشناسی ارشد
عزیزاله خندان تعیین مناسبترین محلول غذایی برای گل رز رقم وارلون کارشناسی ارشد دانلود 1380
فاطمه خوش سخن ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، مولکولی رپید و فیتوشیمیایی اسانس برخی جمعیت های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
عبدالستار دارابی بررسی فیزیولوژی تشکیل سوخ در توده های بومی مهم پیاز ایران در شرایط اقلیمی بهبهان و کرج دکتری دانلود 1388/07/08
پریسا دری اثر منابع نیتروژن (N-NH4+ ,N-NO3-) و سوبسترا بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز و مواد موثره گیاه گشنیز Coriandrum sativum L کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/16
مجتبی دلشاد اثر شاخص نیتروژن محلولهای غذایی در تغذیه معدنی ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1378
مجتبی دلشاد واکنش های فیزیولوژیکی گوجه فرنگی گلخانه ای پیوندی و غیرپیوندی به شیوه محلول رسانی در سیستم هیدروپونیک دکتری دانلود 1384
شعبانعلی دهستانی اردکانی بررسی اثرات سطوح مختلف NPK روی کمیت و کیفیت محصول انار و اثر متقابل آن با کود سرک کارشناسی ارشد دانلود 1374
عبدالحامد دولتی بانه بررسی اثرات کلرورکلسیم و گاز دی اکسید گوگرد در زمان نگهداری ارقام انگور فخری شاهرودی و کشمشی بیدانه در سردخانه کارشناسی ارشد دانلود 1376
فرزاد ربیعی بررسی فعالیت آنزیم بتیرات ردوکتاز در سیب گلدن دلیتس کارشناسی ارشد دانلود 1373
فائزه رجبیان نجف آبادی تولید ریشه های موئینه در گیاه آنغوزه (ferula assa foetida) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
سعید ریزی اثر تغذیه سیلیسیم و کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط آبکشت بر کیفیت رز شاخه بریدنی و بیماری سفیدک پودری دکتری دانلود 1389/06/24
پور قاسم رضا بررسی تغییرات هورمون اتیلی درمراحل مختلف رشد و نمو انبار داری میوه داری میوه سیب گلدان دلیثتر کارشناسی ارشد
صالحی محمدی رضا مطالعه واکنش های فیزیولوژیکی خربزه خاتونی با پیوند بر روی پایه های مختلف کدو
نوروزی رضا مطالعه تولید رزمارینیک اسید در کشت ریشه های مویین مریم گلی اصفهانی (Salvia reuterana) کارشناسی ارشد
جوانپور هروی رقیه مقایسه چند نوع محلول غذایی و بستر کاشت در سیستم هیدروپونیک برای تعیین نیاز آمونیومی گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
طه رنجبر مالی دره اثر محلول‌پاشی آهن و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی آلو رقم خاکی ( Prunus salicina cv. Flavor supreme pluot ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/17
صالحی سارا تاثیر pH محلول های غذایی و مه پاشی اسید سالیسیلیک بر کیفیت و ماندگاری پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم "کاماروسا" کارشناسی ارشد
تینا سارنج بررسی و تعیین مناسبترین محلول غذایی برای بردن کیفیت گل داودی کارشناسی ارشد 1376
احسان سپاسی تأثیر غلظت‌های مختلف اسید جیبرلیک و بور روی عارضه ترکیدگی میوه برخی از ارقام تجارتی انار (.PunicagranatumL) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
سلطانیان سحر بررسی مدیریت های متفاوت کشت توت فرنگی در گلخانه و تأثیر آن بر عملکرد و کیفیت محصول کارشناسی ارشد
محمدعلی سرچشمه بررسی آثار تغذیه و تیمارهای نگهداری بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه و کاربرد آن در نظریه ترکیب اطلاعات حس گرها دکتری دانلود 1389/07/28
منصوری سیروان اثر غلظت‌های متفاوت آهن و نیترات آمونیوم بر کیفیت، کمیت و ماندگاری سیب رقم دلباراستیوال کارشناسی ارشد
ریزی سعید اثر تغذیه سیلیسیم و کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط آبکشت بر کیفیت رز شاخه بریدنی و بیماری سفیدک پودری
محتشمی سعیده مطالعه اثر روشهای مختلف خشک کردن و نوع بسته بندی بر خصوصیات کمی و کیفی مواد موثره گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) کارشناسی ارشد
سحر سلطانیان بررسی مدیریت های متفاوت کشت توت فرنگی در گلخانه و تأثیر آن بر عملکرد و کیفیت محصول کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/09
مهناز سلطانی فیروز The effect of nutrient solution on yield and product quality peach cultivars zafarani and Alberta کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محمدسکری سلیم تعیین محلول غذایی مناسب برای درخت سیب (ارقام گالا، گرانی اسمیتو گلاب) کارشناسی ارشد
آقاجانی لزرجانی سمیه اثر تغذیه نیتروژن و آهن بر خصوصیات کمّی، کیفی و انبار¬مانی میوه سیب رقم "گالا" کارشناسی ارشد
طباطبایی سمیه مطالعه کاربرد ورمی کمپوست، تنش آبی قبل از برداشت و روش خشک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان دارویی کارشناسی ارشد
داورپناه سهراب مطالعه اثر محلول پاشی مونو و دی پتاسیم فسفات و کلات آهن بر روی خصوصیات کمی، کیفی و پس از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه کارشناسی ارشد
دهستانی اردکانی شعبانعلی بررسی اثرات سطوح مختلف NPK روی کمیت و کیفیت محصول انار و اثر متقابل آن با کود سرک کارشناسی ارشد
مائده شفیعی اثر ساللیسیلیک اسید وبرخی تیمار های پس از برداشت درحفظ کیفیت میوه تئوت فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/25
حامد شکری حیدری اثر محلول پاشی آهن و اسید سالیسیلیک برخصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی هلو رقم زعفرانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
اسماعیل صادقی احمدآباد Effect of foliar application of iron and zinc on yield, quality and storage lifeOf apple (Malus domestica cv. Gala) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
سارا صالحی تاثیر pH محلول های غذایی و مه پاشی اسید سالیسیلیک بر کیفیت و ماندگاری پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم "کاماروسا" کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
امیر صحرارو ارزیابی تولید رزمارینیک اسید در کشت های سوسپانسیون سلولی و ریشه مویینه مرزه خوزستانی دکتری دانلود 1392/12/25
مهدی طاهری مطالعه جذب و متابولیسم نیتروژن و اثر آن بر رشد رویشی برخی ارقام زیتون دکتری دانلود 1388/04/10
سمیه طباطبایی مطالعه کاربرد ورمی کمپوست، تنش آبی قبل از برداشت و روش خشک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/27
مسعود طییب زاده دزفولی بررسی نیاز غذایی سیب رقم گلدن دلیش بر اساس تجزیه برگ و میوه کارشناسی ارشد دانلود 1373
رنجبر مالی دره طه اثر محلول‌پاشی آهن و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی آلو رقم خاکی ( Prunus salicina cv. Flavor supreme pluot ) کارشناسی ارشد
جنتی زاده عباسعلی ارزیابی تنوع ژنتیکی، پاسخ به تنش سرما و تغییرات بیان برخی ژنهای مربوط به آن در زردآلو
دولتی بانه عبدالحامد بررسی اثرات کلرورکلسیم و گاز دی اکسید گوگرد در زمان نگهداری ارقام انگور فخری شاهرودی و کشمشی بیدانه در سردخانه کارشناسی ارشد
دارابی عبدالستار بررسی فیزیولوژی تشکیل سوخ در توده های بومی مهم پیاز ایران در شرایط اقلیمی بهبهان و کرج
میزراعلیان دستجردی عبدالمجید بررسی اثر مرحله رسیدن میوه و تیمارهای پس از برداشت بر انبارمانی میوه انبه
خندان عزیزاله تعیین مناسبترین محلول غذایی برای گل رز رقم وارلون کارشناسی ارشد
محمدعلی عسکری سرچشمه بررسی آثار تغذیه و تیمارهای نگهداری بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه و کاربرد آن در نظریه ترکیب اطلاعات حسگرها دکتری دانلود 1389/07/28
آرزو عسگرپور اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر عمر انباری و برخی از خواص کیفی میوه سیب رقم گرانی اسمیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
حجتی یعقوب بررسی اثر متقابل تیمار محلول غذایی، کینتین و بافت خاک بر افزایش اندازه پیاز و تعداد پیازچه در لاله هیبرید داروین رقم ایلدورن کارشناسی ارشد
فرهادی علی بررسی آثار مالچ پلی اتیلن سیاه و تغذیه برگی بر محصول خیار کارشناسی ارشد
نیکبخت علی مطالعه اثر هومیک اسید بر جذب کلسیم و نقش تعادل عناصر غذایی بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل ژربرا
خالقی علیرضا مطالعه مقاومت به دمای انجماد و پاسخ به خشکی درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera) باهدف کاربری در فضای سبز شهری
مشرفی عراقی علیرضا اثر تغذیه نوع نیتروژن وبازدارنده های رشد بر شاخص های کمی و کیفی بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima Willd.Ex Klotzch ) کارشناسی ارشد
آقایی فرد فاطمه اثر محلول پاشی هومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد
خوش سخن فاطمه ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، مولکولی رپید و فیتوشیمیایی اسانس برخی جمعیت های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) کارشناسی ارشد
رجبیان نجف آبادی فائزه تولید ریشه های موئینه در گیاه آنغوزه (ferula assa foetida) کارشناسی ارشد
اصغری فرخنده بررسی تغییرات فصلی برخی از عناصر و اثر فسفر بر گلدهی داوودی رقم INDIANA POLISCREAM کارشناسی ارشد
ربیعی فرزاد بررسی فعالیت آنزیم بتیرات ردوکتاز در سیب گلدن دلیتس کارشناسی ارشد
بخردی فرزانه بهینه سازی تولید زی توده و خصوصیات کیفی دو توده ریحان ایرانی و رقم ژنووس در کشت کنترل شده
کاظمی فرزانه اثر کاربرد محدود فسفر و نیتروژن در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گل شمعدانی ( pelargonium hortorum) کارشناسی ارشد
مائده فرشتیان بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی برخی توده های حنضل (Citrullus colocynthis) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
طیبی آذر فرناز تعیین ترکیب غذایی مناسب برای کشت هیدروپونیک لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) کارشناسی ارشد
علی فرهادی بررسی آثار مالچ پلی اتیلن سیاه و تغذیه برگی بر محصول خیار کارشناسی ارشد دانلود 1378
صالحی فروزان اثر زمان و زئوپونیک در تغذیه فسفری رز رقم بلک مجیک از آپاتیت‌های ایران کارشناسی ارشد
صالحی فروزان اثر زمان و زئوپونیک در تغذیه فسفری رز رقم بلک مجیک از آپاتیت های ایران کارشناسی ارشد
محمود قاسم نژاد واکنش میوه ارقام مختلف مرکبات نسبت به دمای پایین انبار دکتری دانلود 1385
مهدی قنبری ایرایی اثر تزریق حجم های مختلف سیترات آهن بر رفع کلروز درختان چنار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مریم کرباسی Effect of foliar application of iron and zinc on quantitative, qualitative attributes and storage of apple fruit ‘Delbar estival’ cultivar in ‘Y’ training system کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
انجام کریم مطالعه واکنش رشد و عملکرد خربزه زرد جلالی به پیوند، نوع پایه و منبع تامین نیتروژن در شرایط مزرعه کارشناسی ارشد
بغدادی گون آی تعیین مقدار نیاز بُر و نقش آن در فیزیولوژی سه رقم زیتون کارشناسی ارشد
شفیعی مائده اثر ساللیسیلیک اسید وبرخی تیمار های پس از برداشت درحفظ کیفیت میوه تئوت فرنگی کارشناسی ارشد
فرشتیان مائده بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی برخی توده های حنضل (Citrullus colocynthis) در ایران کارشناسی ارشد
ارجمندی میترا تغدیه نیتروژنی میخک - Dianthus canyophyllus l .cv . Romeo کارشناسی ارشد
اعلایی میترا بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز رقم Black Magic
افضلی پور فریدونی مجتبی مطالعه مناسب ترین محلول غذایی، فواصل افشاندن آن و اثر نور در محیط ریشه در کشت اروپونیک ژربرا کارشناسی ارشد
دلشاد مجتبی اثر شاخص نیتروژن محلولهای غذایی در تغذیه معدنی ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
دلشاد مجتبی واکنش های فیزیولوژیکی گوجه فرنگی گلخانه ای پیوندی و غیرپیوندی به شیوه محلول رسانی در سیستم هیدروپونیک
اسمعیلی مجید مطالعه اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و تولید طالبی پیوندی و غیرپیوندی کارشناسی ارشد
بحرینی مجید بررسی روشهای مختلف تغذیه از طریق تزریق به تنه(Trunk injection) و مصرف موضعی در خاک به منظور کنترل عارضه خزان زودرس درختان چنار(PlatanusorientalisL.) در شهرستان کرج کارشناسی ارشد
مینا محبی مطالعه اثر محلول‌پاشی برگی آهن و تغذیه‌ خاکی نیترات آمونیوم بر عملکرد و کیفیت پس از برداشت سیب (رقم فوجی) در کشت متراکم Y شکل کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعیده محتشمی تاثیر سولفات آمونیوم بر رشد، انبارمانی و میزان مواد موثره گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) رقم ساترن دکتری دانلود 1395/06/27
سعیده محتشمی مطالعه اثر روشهای مختلف خشک کردن و نوع بسته بندی بر خصوصیات کمی و کیفی مواد موثره گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/05
پیرمرادیان محسن بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل رشد و نمو و انبارداری میوه سیب Red Delicious تحت تاثیر پایه وتیمار کلرو کلسیم کارشناسی ارشد
سیاری محمد اثر عوامل شیمیایی و غیر شیمیایی بر مقاومت به سرما زدگی و اسکالد انار در انبار
اصغری محمدرضا تأثیر استفاده از اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی، تولید اتیلن و فرآیند پیری، آلودگیها قارچی و برخی صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا
اصغری محمد رضا تعیین آثار زمان برداشت، تیمارآب گرم، دمای پایین انبارو کاربرد پوششهای پلی اتیلنی بر عمر انباری وصفات کمی و کیفی میوة طالبی ایرانی (رقم سمسوری ورامین ) کارشناسی ارشد
سلیم محمدسکری تعیین محلول غذایی مناسب برای درخت سیب (ارقام گالا، گرانی اسمیتو گلاب) کارشناسی ارشد دانلود 1392/3/19
سرچشمه محمدعلی بررسی آثار تغذیه و تیمارهای نگهداری بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه و کاربرد آن در نظریه ترکیب اطلاعات حس گرها
عسکری سرچشمه محمدعلی بررسی آثار تغذیه و تیمارهای نگهداری بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه و کاربرد آن در نظریه ترکیب اطلاعات حسگرها
قاسم نژاد محمود واکنش میوه ارقام مختلف مرکبات نسبت به دمای پایین انبار دکتری
حمیده مرادی تعین محلول غذایی مناسب برای درختان سیب (ارقام گرانی اسمیت، گلاب کهنز و گالا) کارشناسی ارشد دانلود 95/11/25
اکبری پور مرتضی اثر محلول پاشی آهن و اسید سالیسیلیک برخصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی برخی از ارقام تجاری میوه انار کارشناسی ارشد
اکرمیان مرتضی مهندسی مسیر متابولیکی فنیل پروپانوئیدها و بررسی تولید مواد موثره در گیاه گل راعی (.Hypericum perforatum L)
سلیمانی اقدم مرتضی تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر سرمازدگی پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم
شیخ اسدی مرتضی بررسی امکان همزیستی قارچ میکوریزا با برخی گیاهان زینتی و تأثیر آن بر عملکرد این گیاهان کارشناسی ارشد
نجم الدین مرتضوی بررسی تغییرات پروتئینی و آنزیمی رز شاخه بریده دکتری دانلود 1385
حسینی مرجان السادات اثر کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر عمر انبارمانی و کیفیت دو رقم گلابی ’شاه میوه‘ و ’اسپادونا‘ کارشناسی ارشد
ذوالفقاری مریم زئوپونیک و تغذیه فسفری رز از آپاتیت های ایران کارشناسی ارشد
کرباسی مریم Effect of foliar application of iron and zinc on quantitative, qualitative attributes and storage of apple fruit ‘Delbar estival’ cultivar in ‘Y’ training system کارشناسی ارشد
عبدالمجید میزراعلیان دستجردی بررسی اثر مرحله رسیدن میوه و تیمارهای پس از برداشت بر انبارمانی میوه انبه دکتری دانلود 1391/09/14
احرار مستانه تأثیر کاربرد سوپرجاذب به عنوان مکمل بستر کاشت بر مدیریت محلول رسانی خیار گلخانه‌ای پیوندی و غیرپیوندی در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد
یونس مستوفی اثرMCPو-1(1-متیل سایکلوپروپن) روی کیفیت پس از برداشتی میوه گوجه فرنگی در سه دمای مختلف انبارداری دکتری دانلود 1381
ارغوانی مسعود مطالعه فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی چمنهای لولیوم پرنه و پوآ پراتنسیس، تحت تاثیر کاربرد ترینگزاپک اتیل ، مدیریت سربرداری و منبع نیتروژن در شرایط تنش شوری
طییب زاده دزفولی مسعود بررسی نیاز غذایی سیب رقم گلدن دلیش بر اساس تجزیه برگ و میوه کارشناسی ارشد
دینی مصطفی مطالعه سیستم کشت عمودی متحرک منطبق با الگوی تابش خورشید و اثرات تیمارهای ارتفاعی و تغذیه ای در کشت ژربرا (Gerbera Jamesonii) کارشناسی ارشد
شاکری شمسی مصطفی تعیین نیاز منبع نیتروژنی (نسبت NH4/NH4+NO3) بر رشد و توسعه پداژه و پداژک‌های گل شاخه بریده گلایول کارشناسی ارشد
تقی زاده مینا تولید شاخساره نابجا در لاله زینتی Tulipagesneriana L. Apeldoorn به روش کشت درون شیشه ای In Vitro Culture کارشناسی ارشد
محبی مینا مطالعه اثر محلول‌پاشی برگی آهن و تغذیه‌ خاکی نیترات آمونیوم بر عملکرد و کیفیت پس از برداشت سیب (رقم فوجی) در کشت متراکم Y شکل کارشناسی ارشد
حمیده منافی اثر تغذیع نیتروژن و محلول پاشی آهن بر خصوصیات کمی و کیفی و عمر انبارمانی میوه گلابی رقم شاه میوه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/23
بخشائی مهدی جنین زایی سوماتیکی و باززایی در گیاه سوسن چلچراغ(.Lilium ledebourii (Baker) Boiss) کارشناسی ارشد
طاهری مهدی مطالعه جذب و متابولیسم نیتروژن و اثر آن بر رشد رویشی برخی ارقام زیتون
قنبری ایرایی مهدی اثر تزریق حجم های مختلف سیترات آهن بر رفع کلروز درختان چنار کارشناسی ارشد
حقیقت افشار مهدیه اثر منبع و مقدار نیتروژن در تجمع نیترات در اندام های مختلف و عملکرد چنــد رقــم تـوت فـرنـگی کارشناسی ارشد
رحمانی مهسا Determinition of the nutrient solution for peach ( Prunus persica (L.) Batsch. cv. Alberta) کارشناسی ارشد
حسن مومیوند تاثیر نیتروژن و کربنات کلسیم بر صفات تولیدی و اسانس مرزه (Satureja hortensis cv. Saturn) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/29
ندریان نادر ریزازدیادی انجیلی (.Parrotia persica C.A. Meyer) کارشناسی ارشد
امراله نبی گل تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی برافزایش عمر پس از برداشت و کیفیت چهار رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium L) کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرتضوی نجم الدین بررسی تغییرات پروتئینی و آنزیمی رز شاخه بریده
جلالی ندا جنین‌زایی رویشی در سیکلامن ایرانی کارشناسی ارشد
نادر ندریان ریزازدیادی انجیلی (.Parrotia persica C.A. Meyer) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
مجیدیان نسرین مطالعه جنبه های فیزیولوژی پیری گل در لیلیوم هیبرید آسیایی CebDazzle
حسن نعیمی اثر تغذیه نیترات آمونیوم و کلات آهن بر خصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی سیب رقم گرانی اسمیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
علی نیکبخت مطالعه اثر هومیک اسید بر جذب کلسیم و نقش تعادل عناصر غذایی بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل ژربرا دکتری دانلود 1386/12/22
پرویز نوری باززایی مستقیم پیازچه سنبل از ریز نمونه های فلس پیاز در دو رقم Carnegie, Atlantic تحت شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضا نوروزی مطالعه تولید رزمارینیک اسید در کشت ریشه های مویین مریم گلی اصفهانی (Salvia reuterana) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
آذرکردار هادی بررسـی سـاز و کار فنـآوری اطلاعـات در بیـن توت فرنگی کـاران استـــان کـردستـان کارشناسی ارشد
مستوفی یونس اثرMCPو-1(1-متیل سایکلوپروپن) روی کیفیت پس از برداشتی میوه گوجه فرنگی در سه دمای مختلف انبارداری
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی جذب و انتقال 7103331 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی گیاهی 7103086 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بیوشیمی گیاهی تکمیلی 7103032 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی 7103048 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (10:00 - 11:00) ترم اول 1396
تغذیه و متابولیسم گیاهی 7103044 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 7103191 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 7103191 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
بیوشیمی گیاهی پیشرفته 7103143 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی 7103212 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی 7103212 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 7103191 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 7103191 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1