اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصباح بابالار

مصباح بابالار

مصباح بابالار    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جوکار ابوالفضل بررسی مناسب‌ترین محلول غذایی و زمان افشاندن آن در کشت اروپونیک رز کارشناسی ارشد
سپاسی احسان تأثیر غلظت‌های مختلف اسید جیبرلیک و بور روی عارضه ترکیدگی میوه برخی از ارقام تجارتی انار (.PunicagranatumL) کارشناسی ارشد
عسگرپور آرزو اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر عمر انباری و برخی از خواص کیفی میوه سیب رقم گرانی اسمیت کارشناسی ارشد
اسفندیاری آزاده تاثیر محرک های شیمیایی بر کیفیت، پیری پس از برداشت و برخی ترکیبات سولفوره فراسودمند در کلم براکلی رقم لیبرتی
اسفندیاری آزاده بررسی خصوصیات شارژ زئولیت (کلینوپتیلولیت ایران) و امکان استفاده از آن در بستر کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
صادقی احمدآباد اسماعیل Effect of foliar application of iron and zinc on yield, quality and storage lifeOf apple (Malus domestica cv. Gala) کارشناسی ارشد
کریمی افشار اعظم اثر مدیریت هدایت الکتریکی (EC) محلول های غذایی بر خصوصیات کمی وکیفی دو رقم گوجه فرنگی گلخانه ای در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد
جان محمدی زرندی الهام اثر اسید سالیسیلیک بر کیفیت قبل و بعد از برداشت دو رقم آلو ( قطره طلا و سانتاروزا) در کرج کارشناسی ارشد
شهرجردی ایمان اثر عناصر مولیبدن و منگنز بر رشد و کیفیت محصول ارقام توت فرنگی Selva ، Camarosa کارشناسی ارشد
صحرارو امیر عاری سازی نهالهای انجیر از بیماری ویروسی موزاییک انجیر با استفاده از کشت مریستم و گرمادرمانی کارشناسی ارشد
صحرارو امیر ارزیابی تولید رزمارینیک اسید در کشت های سوسپانسیون سلولی و ریشه مویینه مرزه خوزستانی
نبی گل امراله تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی برافزایش عمر پس از برداشت و کیفیت چهار رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium L) کارشناسی ارشد
وفایی یاور بیان ژن گریفیتسین از .Griffithsia sp در کاهو .Lactuca sativa L
پیرنیاکان بهروز بررسی امکان باززایی گل رز و گل محمدی از طریق جنین زایی سوماتیکی کارشناسی ارشد
احمدی پریا اثر محلول های غذایی مختلف بر صفات کیفی، کمی و انبار مانی ارقام سیب (گالا، گرانی اسمیت و گلاب کهنز) کارشناسی ارشد
دری پریسا اثر منابع نیتروژن (N-NH4+ ,N-NO3-) و سوبسترا بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز و مواد موثره گیاه گشنیز Coriandrum sativum L کارشناسی ارشد
نوری پرویز باززایی مستقیم پیازچه سنبل از ریز نمونه های فلس پیاز در دو رقم Carnegie, Atlantic تحت شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد
نوروزی پرویز زود‌رسی سیکلمن (Cyclamen persicum cv. Butterfly rose pink) با استفاده از رژیم‌های تغذیه‌ای، هورمونی و طول روز
تقوی تکتم سادات اثر نسبتهای مختلف نیترات به آمونیوم و سطوح مختلف آهن و بر روی کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز
تقوی تکتم سادات اثر محلولهای غذایی وبسترهای کشت روی دو رقم گل آنتوریوم کارشناسی ارشد
سارنج تینا بررسی و تعیین مناسبترین محلول غذایی برای بردن کیفیت گل داودی کارشناسی ارشد
الفتی چیرانی جمالعلی اثر سطوح مختلف آمونیوم و مولیبدن بر برخی صفات کیفی دو رقم خیار گلخانه‌ای کارشناسی ارشد
بلانیان حامد بررسی برخی از شاخص های مرتبط با مقاومت به یخ زدگی در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های انار
شکری حیدری حامد اثر محلول پاشی آهن و اسید سالیسیلیک برخصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی هلو رقم زعفرانی کارشناسی ارشد
عباسی حجت اله اثر تیمار محلول غذایی در پیش رسی، کمیت و کیفیت پیاز لاله کارشناسی ارشد
احمدی حسن اثر نسبت‌های مختلف پتاسیم به نیتروژن (N:K) بر رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
مومیوند حسن اثر تنش خشکی بر رشد، میزان مواد مؤثره و فعالیت برخی آنزیم‌ها در کلون های انتخابی ترخون (Artemisia dracunculus L.)
مومیوند حسن تاثیر نیتروژن و کربنات کلسیم بر صفات تولیدی و اسانس مرزه (Satureja hortensis cv. Saturn) کارشناسی ارشد
منافی حمیده اثر تغذیع نیتروژن و محلول پاشی آهن بر خصوصیات کمی و کیفی و عمر انبارمانی میوه گلابی رقم شاه میوه کارشناسی ارشد
شاکرمی خانی اثرهای جیبرلین و سرمادهی در شکست خواب و پیش رس کردن لاله(Tulipa gesneriana L.) کارشناسی ارشد
جلیلی خدیجه مطالعه اثر تغذیه‌ی آهن و نیتروژن در صفات کیفی، کمی و انبارمانی سیب رقم گالا در سیستم کشت متراکم V شکل کارشناسی ارشد
پور قاسم رضا بررسی تغییرات هورمون اتیلی درمراحل مختلف رشد و نمو انبار داری میوه داری میوه سیب گلدان دلیثتر کارشناسی ارشد
صالحی محمدی رضا مطالعه واکنش های فیزیولوژیکی خربزه خاتونی با پیوند بر روی پایه های مختلف کدو
نوروزی رضا مطالعه تولید رزمارینیک اسید در کشت ریشه های مویین مریم گلی اصفهانی (Salvia reuterana) کارشناسی ارشد
جوانپور هروی رقیه مقایسه چند نوع محلول غذایی و بستر کاشت در سیستم هیدروپونیک برای تعیین نیاز آمونیومی گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
صالحی سارا تاثیر pH محلول های غذایی و مه پاشی اسید سالیسیلیک بر کیفیت و ماندگاری پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم "کاماروسا" کارشناسی ارشد
سلطانیان سحر بررسی مدیریت های متفاوت کشت توت فرنگی در گلخانه و تأثیر آن بر عملکرد و کیفیت محصول کارشناسی ارشد
منصوری سیروان اثر غلظت‌های متفاوت آهن و نیترات آمونیوم بر کیفیت، کمیت و ماندگاری سیب رقم دلباراستیوال کارشناسی ارشد
ریزی سعید اثر تغذیه سیلیسیم و کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط آبکشت بر کیفیت رز شاخه بریدنی و بیماری سفیدک پودری
محتشمی سعیده مطالعه اثر روشهای مختلف خشک کردن و نوع بسته بندی بر خصوصیات کمی و کیفی مواد موثره گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) کارشناسی ارشد
محمدسکری سلیم تعیین محلول غذایی مناسب برای درخت سیب (ارقام گالا، گرانی اسمیتو گلاب) کارشناسی ارشد
آقاجانی لزرجانی سمیه اثر تغذیه نیتروژن و آهن بر خصوصیات کمّی، کیفی و انبار¬مانی میوه سیب رقم "گالا" کارشناسی ارشد
طباطبایی سمیه مطالعه کاربرد ورمی کمپوست، تنش آبی قبل از برداشت و روش خشک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان دارویی کارشناسی ارشد
داورپناه سهراب مطالعه اثر محلول پاشی مونو و دی پتاسیم فسفات و کلات آهن بر روی خصوصیات کمی، کیفی و پس از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه کارشناسی ارشد
دهستانی اردکانی شعبانعلی بررسی اثرات سطوح مختلف NPK روی کمیت و کیفیت محصول انار و اثر متقابل آن با کود سرک کارشناسی ارشد
رنجبر مالی دره طه اثر محلول‌پاشی آهن و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی آلو رقم خاکی ( Prunus salicina cv. Flavor supreme pluot ) کارشناسی ارشد
جنتی زاده عباسعلی ارزیابی تنوع ژنتیکی، پاسخ به تنش سرما و تغییرات بیان برخی ژنهای مربوط به آن در زردآلو
دولتی بانه عبدالحامد بررسی اثرات کلرورکلسیم و گاز دی اکسید گوگرد در زمان نگهداری ارقام انگور فخری شاهرودی و کشمشی بیدانه در سردخانه کارشناسی ارشد
دارابی عبدالستار بررسی فیزیولوژی تشکیل سوخ در توده های بومی مهم پیاز ایران در شرایط اقلیمی بهبهان و کرج
میزراعلیان دستجردی عبدالمجید بررسی اثر مرحله رسیدن میوه و تیمارهای پس از برداشت بر انبارمانی میوه انبه
خندان عزیزاله تعیین مناسبترین محلول غذایی برای گل رز رقم وارلون کارشناسی ارشد
حجتی یعقوب بررسی اثر متقابل تیمار محلول غذایی، کینتین و بافت خاک بر افزایش اندازه پیاز و تعداد پیازچه در لاله هیبرید داروین رقم ایلدورن کارشناسی ارشد
فرهادی علی بررسی آثار مالچ پلی اتیلن سیاه و تغذیه برگی بر محصول خیار کارشناسی ارشد
نیکبخت علی مطالعه اثر هومیک اسید بر جذب کلسیم و نقش تعادل عناصر غذایی بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل ژربرا
خالقی علیرضا مطالعه مقاومت به دمای انجماد و پاسخ به خشکی درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera) باهدف کاربری در فضای سبز شهری
مشرفی عراقی علیرضا اثر تغذیه نوع نیتروژن وبازدارنده های رشد بر شاخص های کمی و کیفی بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima Willd.Ex Klotzch ) کارشناسی ارشد
آقایی فرد فاطمه اثر محلول پاشی هومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد
خوش سخن فاطمه ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، مولکولی رپید و فیتوشیمیایی اسانس برخی جمعیت های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) کارشناسی ارشد
رجبیان نجف آبادی فائزه تولید ریشه های موئینه در گیاه آنغوزه (ferula assa foetida) کارشناسی ارشد
اصغری فرخنده بررسی تغییرات فصلی برخی از عناصر و اثر فسفر بر گلدهی داوودی رقم INDIANA POLISCREAM کارشناسی ارشد
ربیعی فرزاد بررسی فعالیت آنزیم بتیرات ردوکتاز در سیب گلدن دلیتس کارشناسی ارشد
بخردی فرزانه بهینه سازی تولید زی توده و خصوصیات کیفی دو توده ریحان ایرانی و رقم ژنووس در کشت کنترل شده
کاظمی فرزانه اثر کاربرد محدود فسفر و نیتروژن در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گل شمعدانی ( pelargonium hortorum) کارشناسی ارشد
طیبی آذر فرناز تعیین ترکیب غذایی مناسب برای کشت هیدروپونیک لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) کارشناسی ارشد
صالحی فروزان اثر زمان و زئوپونیک در تغذیه فسفری رز رقم بلک مجیک از آپاتیت های ایران کارشناسی ارشد
صالحی فروزان اثر زمان و زئوپونیک در تغذیه فسفری رز رقم بلک مجیک از آپاتیت‌های ایران کارشناسی ارشد
انجام کریم مطالعه واکنش رشد و عملکرد خربزه زرد جلالی به پیوند، نوع پایه و منبع تامین نیتروژن در شرایط مزرعه کارشناسی ارشد
بغدادی گون آی تعیین مقدار نیاز بُر و نقش آن در فیزیولوژی سه رقم زیتون کارشناسی ارشد
شفیعی مائده اثر ساللیسیلیک اسید وبرخی تیمار های پس از برداشت درحفظ کیفیت میوه تئوت فرنگی کارشناسی ارشد
فرشتیان مائده بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی برخی توده های حنضل (Citrullus colocynthis) در ایران کارشناسی ارشد
ارجمندی میترا تغدیه نیتروژنی میخک - Dianthus canyophyllus l .cv . Romeo کارشناسی ارشد
اعلایی میترا بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز رقم Black Magic
افضلی پور فریدونی مجتبی مطالعه مناسب ترین محلول غذایی، فواصل افشاندن آن و اثر نور در محیط ریشه در کشت اروپونیک ژربرا کارشناسی ارشد
دلشاد مجتبی واکنش های فیزیولوژیکی گوجه فرنگی گلخانه ای پیوندی و غیرپیوندی به شیوه محلول رسانی در سیستم هیدروپونیک
دلشاد مجتبی اثر شاخص نیتروژن محلولهای غذایی در تغذیه معدنی ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
اسمعیلی مجید مطالعه اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و تولید طالبی پیوندی و غیرپیوندی کارشناسی ارشد
بحرینی مجید بررسی روشهای مختلف تغذیه از طریق تزریق به تنه(Trunk injection) و مصرف موضعی در خاک به منظور کنترل عارضه خزان زودرس درختان چنار(PlatanusorientalisL.) در شهرستان کرج کارشناسی ارشد
پیرمرادیان محسن بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل رشد و نمو و انبارداری میوه سیب Red Delicious تحت تاثیر پایه وتیمار کلرو کلسیم کارشناسی ارشد
سیاری محمد اثر عوامل شیمیایی و غیر شیمیایی بر مقاومت به سرما زدگی و اسکالد انار در انبار
اصغری محمدرضا تأثیر استفاده از اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی، تولید اتیلن و فرآیند پیری، آلودگیها قارچی و برخی صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا
اصغری محمد رضا تعیین آثار زمان برداشت، تیمارآب گرم، دمای پایین انبارو کاربرد پوششهای پلی اتیلنی بر عمر انباری وصفات کمی و کیفی میوة طالبی ایرانی (رقم سمسوری ورامین ) کارشناسی ارشد
سرچشمه محمدعلی بررسی آثار تغذیه و تیمارهای نگهداری بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه و کاربرد آن در نظریه ترکیب اطلاعات حس گرها
عسکری سرچشمه محمدعلی بررسی آثار تغذیه و تیمارهای نگهداری بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه و کاربرد آن در نظریه ترکیب اطلاعات حسگرها
قاسم نژاد محمود واکنش میوه ارقام مختلف مرکبات نسبت به دمای پایین انبار دکتری
اکبری پور مرتضی اثر محلول پاشی آهن و اسید سالیسیلیک برخصوصیات کمی، کیفی و انبارمانی برخی از ارقام تجاری میوه انار کارشناسی ارشد
اکرمیان مرتضی مهندسی مسیر متابولیکی فنیل پروپانوئیدها و بررسی تولید مواد موثره در گیاه گل راعی (.Hypericum perforatum L)
سلیمانی اقدم مرتضی تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر سرمازدگی پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم
شیخ اسدی مرتضی بررسی امکان همزیستی قارچ میکوریزا با برخی گیاهان زینتی و تأثیر آن بر عملکرد این گیاهان کارشناسی ارشد
حسینی مرجان السادات اثر کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر عمر انبارمانی و کیفیت دو رقم گلابی ’شاه میوه‘ و ’اسپادونا‘ کارشناسی ارشد
ذوالفقاری مریم زئوپونیک و تغذیه فسفری رز از آپاتیت های ایران کارشناسی ارشد
کرباسی مریم Effect of foliar application of iron and zinc on quantitative, qualitative attributes and storage of apple fruit ‘Delbar estival’ cultivar in ‘Y’ training system کارشناسی ارشد
احرار مستانه تأثیر کاربرد سوپرجاذب به عنوان مکمل بستر کاشت بر مدیریت محلول رسانی خیار گلخانه‌ای پیوندی و غیرپیوندی در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد
ارغوانی مسعود مطالعه فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی چمنهای لولیوم پرنه و پوآ پراتنسیس، تحت تاثیر کاربرد ترینگزاپک اتیل ، مدیریت سربرداری و منبع نیتروژن در شرایط تنش شوری
طییب زاده دزفولی مسعود بررسی نیاز غذایی سیب رقم گلدن دلیش بر اساس تجزیه برگ و میوه کارشناسی ارشد
دینی مصطفی مطالعه سیستم کشت عمودی متحرک منطبق با الگوی تابش خورشید و اثرات تیمارهای ارتفاعی و تغذیه ای در کشت ژربرا (Gerbera Jamesonii) کارشناسی ارشد
شاکری شمسی مصطفی تعیین نیاز منبع نیتروژنی (نسبت NH4/NH4+NO3) بر رشد و توسعه پداژه و پداژک‌های گل شاخه بریده گلایول کارشناسی ارشد
تقی زاده مینا تولید شاخساره نابجا در لاله زینتی Tulipagesneriana L. Apeldoorn به روش کشت درون شیشه ای In Vitro Culture کارشناسی ارشد
محبی مینا مطالعه اثر محلول‌پاشی برگی آهن و تغذیه‌ خاکی نیترات آمونیوم بر عملکرد و کیفیت پس از برداشت سیب (رقم فوجی) در کشت متراکم Y شکل کارشناسی ارشد
بخشائی مهدی جنین زایی سوماتیکی و باززایی در گیاه سوسن چلچراغ(.Lilium ledebourii (Baker) Boiss) کارشناسی ارشد
طاهری مهدی مطالعه جذب و متابولیسم نیتروژن و اثر آن بر رشد رویشی برخی ارقام زیتون
قنبری ایرایی مهدی اثر تزریق حجم های مختلف سیترات آهن بر رفع کلروز درختان چنار کارشناسی ارشد
حقیقت افشار مهدیه اثر منبع و مقدار نیتروژن در تجمع نیترات در اندام های مختلف و عملکرد چنــد رقــم تـوت فـرنـگی کارشناسی ارشد
رحمانی مهسا Determinition of the nutrient solution for peach ( Prunus persica (L.) Batsch. cv. Alberta) کارشناسی ارشد
ندریان نادر ریزازدیادی انجیلی (.Parrotia persica C.A. Meyer) کارشناسی ارشد
مرتضوی نجم الدین بررسی تغییرات پروتئینی و آنزیمی رز شاخه بریده
جلالی ندا جنین‌زایی رویشی در سیکلامن ایرانی کارشناسی ارشد
مجیدیان نسرین مطالعه جنبه های فیزیولوژی پیری گل در لیلیوم هیبرید آسیایی CebDazzle
آذرکردار هادی بررسـی سـاز و کار فنـآوری اطلاعـات در بیـن توت فرنگی کـاران استـــان کـردستـان کارشناسی ارشد
مستوفی یونس اثرMCPو-1(1-متیل سایکلوپروپن) روی کیفیت پس از برداشتی میوه گوجه فرنگی در سه دمای مختلف انبارداری
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی جذب و انتقال 7103331 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی گیاهی 7103086 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بیوشیمی گیاهی تکمیلی 7103032 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی 7103048 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (10:00 - 11:00) ترم اول 1396
تغذیه و متابولیسم گیاهی 7103044 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 7103191 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 7103191 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
بیوشیمی گیاهی پیشرفته 7103143 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی 7103212 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی 7103212 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 7103191 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 7103191 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1