اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

منوچهر گرجی اناری

منوچهر گرجی اناری

منوچهر گرجی اناری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ناصر خالق پناه ارزیابی و مقایسه مدل های فرسایش خاک و بررسی تاثیر برخی ویژگی¬های فیزیکی خاک بر تولید رواناب و رسوب در حوضه خامسان کردستان دکتری دانلود 1395/06/27
ناصر خالق پناه ارزیابی و مقایسه مدل های فرسایش خاک و بررسی تاثیر برخی ویژگی¬های فیزیکی خاک بر تولید رواناب و رسوب در حوضه خامسان کردستان دکتری دانلود 1395/06/27
قهرمان پور نیاری رامین Effect of tillage systems on soil quality (Case study: agricultural soils of kouhin) کارشناسی ارشد
مسعود ریگی لادز Determining soil quality indicators in Qom Province pomegranate orchards and their effects on yield production using statistical methods کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مهدی زنگی آبادی Determination of the most important physical properties of soil quality for corn cultivation in Khorasan-Razavi province دکتری دانلود 1394/12/15
محمد عجمی Estimation of soil organic carbon storage and evaluating the spatial variability of wheat production as affected by environmental factors in loess lands of Toshan watershed, Gorgan دکتری دانلود 1395/06/31
مریم فتحی زاده درینسو ارزیابی کیفیت خاک در اراضی زراعی آموزشی-پژوهشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 95/11/26
رامین قهرمان پور نیاری Effect of tillage systems on soil quality (Case study: agricultural soils of kouhin) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
رامین قهرمان پور نیاری Effect of tillage systems on soil quality (Case study: agricultural soils of kouhin) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مهدی کمالی پاشاکی برآورد و پهنه بندی فرسایندگی باران و ذوب برف به منظور ارزیابی خطر فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه لتیان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
محمد گودرزی The effect of land use changing from rangeland to dryland farming on some soil physical and chemical properties in different slopes and aspects (Case study: Kouhin, Qazvin province) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
محمد گودرزی The effect of land use changing from rangeland to dryland farming on some soil physical and chemical properties in different slopes and aspects (Case study: Kouhin, Qazvin province) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
عجمی محمد Estimation of soil organic carbon storage and evaluating the spatial variability of wheat production as affected by environmental factors in loess lands of Toshan watershed, Gorgan
ریگی لادز مسعود Determining soil quality indicators in Qom Province pomegranate orchards and their effects on yield production using statistical methods کارشناسی ارشد
زنگی آبادی مهدی Determination of the most important physical properties of soil quality for corn cultivation in Khorasan-Razavi province
خالق پناه ناصر ارزیابی و مقایسه مدل های فرسایش خاک و بررسی تاثیر برخی ویژگی¬های فیزیکی خاک بر تولید رواناب و رسوب در حوضه خامسان کردستان دکتری
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرسایش و حفاظت خاک 7104123 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/07 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1396
مدیریت پایدار منابع خاک 7104261 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
مدیریت خاک در کشاورزی پایدار 7104222 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مدیریت پایدار خاکها 7104199 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کاربرد ایزوتوپ ها در علوم خاک 7104184 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 13:00 - 14:30 ترم اول 1395
مدیریت خاک در کشاورزی پایدار 7104222 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مدیریت پایدار منابع خاک 7104261 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 13:30 - 14:30 ترم اول 1395
مدیریت پایدار خاکها 7104199 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1