اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی میراب زاده اردکانی

مجتبی میراب زاده اردکانی

مجتبی میراب زاده اردکانی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیهمایش های ملینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهارت آموزی 1 (عمومی) 7104223 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 12:00) 1397/04/01 (08:00 - 09:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 نتیجه