اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی میراب زاده اردکانی

مجتبی میراب زاده اردکانی

مجتبی میراب زاده اردکانی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسام عارفی اسماء تأثیر بیکربنات آب آبیاری بر کارایی جذب آهن و تغذیه معدنی در دو رقم سویا کارشناسی ارشد
زینب باقری بررسی نقش فیزیولوژیک سالیسیلیک اسید بر پاسخ رطوبت- دما در بذرهای زوال یافته سورگوم در درجه حرارت ها و پتانسیل های اسمزی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
زینب باقری بررسی نقش فیزیولوژیک سالیسیلیک اسید بر پاسخ رطوبت- دما در بذرهای زوال یافته سورگوم در درجه حرارت ها و پتانسیل های اسمزی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
زینب باقری بررسی نقش فیزیولوژیک سالیسیلیک اسید بر پاسخ رطوبت- دما در بذرهای زوال یافته سورگوم در درجه حرارت ها و پتانسیل های اسمزی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
زینب باقری بررسی نقش فیزیولوژیک سالیسیلیک اسید بر پاسخ رطوبت- دما در بذرهای زوال یافته سورگوم در درجه حرارت ها و پتانسیل های اسمزی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
رضا بصیری بررسی اثر توام ورمی کمپوست و میکوریزا و روش کاربرد ورمی کمپوست بر عملکرد ذرت علوفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
عبدالعظیم بهاری دوقزلو تأثیر روش های مختلف پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاه چه Bromus tomentellus تحت شرایط تنش خشکی و سرما کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/7
عبدالعظیم بهاری دوقزلو تأثیر روش های مختلف پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاه چه Bromus tomentellus تحت شرایط تنش خشکی و سرما کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/7
عبدالعظیم بهاری دوقزلو تأثیر روش های مختلف پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاه چه Bromus tomentellus تحت شرایط تنش خشکی و سرما کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/7
اسماء حسام عارفی تأثیر بیکربنات آب آبیاری بر کارایی جذب آهن و تغذیه معدنی در دو رقم سویا کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
بصیری رضا بررسی اثر توام ورمی کمپوست و میکوریزا و روش کاربرد ورمی کمپوست بر عملکرد ذرت علوفه ای کارشناسی ارشد
باقری زینب بررسی نقش فیزیولوژیک سالیسیلیک اسید بر پاسخ رطوبت- دما در بذرهای زوال یافته سورگوم در درجه حرارت ها و پتانسیل های اسمزی مختلف کارشناسی ارشد
فرشاد صالحی تعیین رژیم رطوبتی و سطح برگ مطلوب برای بهبود راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعی در شرایط مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 95/06/21
فرشاد صالحی تعیین رژیم رطوبتی و سطح برگ مطلوب برای بهبود راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعی در شرایط مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 95/06/21
فرشاد صالحی تعیین رژیم رطوبتی و سطح برگ مطلوب برای بهبود راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعی در شرایط مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 95/06/21
مجید صیدمحمدی ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر پاسخ های رطوبتی- دما در بذر زوال یافته دو رقم کلزا (Brassicanapus) تحت تنش شوری و خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مجید صیدمحمدی ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر پاسخ های رطوبتی- دما در بذر زوال یافته دو رقم کلزا (Brassicanapus) تحت تنش شوری و خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مجید صیدمحمدی ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر پاسخ های رطوبتی- دما در بذر زوال یافته دو رقم کلزا (Brassicanapus) تحت تنش شوری و خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
بهاری دوقزلو عبدالعظیم تأثیر روش های مختلف پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاه چه Bromus tomentellus تحت شرایط تنش خشکی و سرما کارشناسی ارشد
محمد فرجی Response of two bean cultivars (Phaseolus vulgaris L.) to source-sink modification in two water regimes کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/27
فریبا فرج الله اثر تیمارهای مختلف خاک بر جمعیت Azospirillum ، Pseudomonas و Fusarium در ریزوسفر گندم کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
صیدمحمدی مجید ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر پاسخ های رطوبتی- دما در بذر زوال یافته دو رقم کلزا (Brassicanapus) تحت تنش شوری و خشکی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهارت آموزی 1 (عمومی) 7104223 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 12:00) 1397/04/01 (08:00 - 09:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 نتیجه