اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی میراب زاده اردکانی

مجتبی میراب زاده اردکانی

مجتبی میراب زاده اردکانی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فایزه اجلی Study of the application of chemical fertilizer and nitrogen biofertilizer on the yield and yield components of two forage corn varieties کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
حسام عارفی اسماء تأثیر بیکربنات آب آبیاری بر کارایی جذب آهن و تغذیه معدنی در دو رقم سویا کارشناسی ارشد
زینب باقری بررسی نقش فیزیولوژیک سالیسیلیک اسید بر پاسخ رطوبت- دما در بذرهای زوال یافته سورگوم در درجه حرارت ها و پتانسیل های اسمزی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
زینب باقری بررسی نقش فیزیولوژیک سالیسیلیک اسید بر پاسخ رطوبت- دما در بذرهای زوال یافته سورگوم در درجه حرارت ها و پتانسیل های اسمزی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
زینب باقری بررسی نقش فیزیولوژیک سالیسیلیک اسید بر پاسخ رطوبت- دما در بذرهای زوال یافته سورگوم در درجه حرارت ها و پتانسیل های اسمزی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
زینب باقری بررسی نقش فیزیولوژیک سالیسیلیک اسید بر پاسخ رطوبت- دما در بذرهای زوال یافته سورگوم در درجه حرارت ها و پتانسیل های اسمزی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
رضا بصیری بررسی اثر توام ورمی کمپوست و میکوریزا و روش کاربرد ورمی کمپوست بر عملکرد ذرت علوفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
عبدالعظیم بهاری دوقزلو تأثیر روش های مختلف پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاه چه Bromus tomentellus تحت شرایط تنش خشکی و سرما کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/7
عبدالعظیم بهاری دوقزلو تأثیر روش های مختلف پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاه چه Bromus tomentellus تحت شرایط تنش خشکی و سرما کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/7
اسماء حسام عارفی تأثیر بیکربنات آب آبیاری بر کارایی جذب آهن و تغذیه معدنی در دو رقم سویا کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
بصیری رضا بررسی اثر توام ورمی کمپوست و میکوریزا و روش کاربرد ورمی کمپوست بر عملکرد ذرت علوفه ای کارشناسی ارشد
باقری زینب بررسی نقش فیزیولوژیک سالیسیلیک اسید بر پاسخ رطوبت- دما در بذرهای زوال یافته سورگوم در درجه حرارت ها و پتانسیل های اسمزی مختلف کارشناسی ارشد
فرشاد صالحی تعیین رژیم رطوبتی و سطح برگ مطلوب برای بهبود راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعی در شرایط مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 95/06/21
فرشاد صالحی تعیین رژیم رطوبتی و سطح برگ مطلوب برای بهبود راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعی در شرایط مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 95/06/21
فرشاد صالحی تعیین رژیم رطوبتی و سطح برگ مطلوب برای بهبود راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعی در شرایط مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 95/06/21
مجید صیدمحمدی ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر پاسخ های رطوبتی- دما در بذر زوال یافته دو رقم کلزا (Brassicanapus) تحت تنش شوری و خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مجید صیدمحمدی ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر پاسخ های رطوبتی- دما در بذر زوال یافته دو رقم کلزا (Brassicanapus) تحت تنش شوری و خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مجید صیدمحمدی ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر پاسخ های رطوبتی- دما در بذر زوال یافته دو رقم کلزا (Brassicanapus) تحت تنش شوری و خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
بهاری دوقزلو عبدالعظیم تأثیر روش های مختلف پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاه چه Bromus tomentellus تحت شرایط تنش خشکی و سرما کارشناسی ارشد
فریبا فرج الله اثر تیمارهای مختلف خاک بر جمعیت Azospirillum ، Pseudomonas و Fusarium در ریزوسفر گندم کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
صیدمحمدی مجید ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر پاسخ های رطوبتی- دما در بذر زوال یافته دو رقم کلزا (Brassicanapus) تحت تنش شوری و خشکی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهارت آموزی 1 (عمومی) 7104223 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 12:00) 1397/04/01 (08:00 - 09:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 نتیجه