اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین میرسیدحسینی

حسین میرسیدحسینی

حسین میرسیدحسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمیه یاری بررسی اثر تیمارهای مختلف بر درمان کلروز آهن درختان سیب مهرشهر شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13
تقی زاده طوسی آرزو تخمین منحنی رطوبتی خاک و ضریب هیدرولیکی آن به وسیله توزیع دانه بندی کارشناسی ارشد
فتحی گردلیدانی ارژنگ بررسی اثر کاربرد کمپوست بستر مصرفی قارچ (SMC) و بیوچار باگاس نیشکر بر جزءبندی و فراهمی فسفر در چند خاک آهکی کارشناسی ارشد
سلامی آرش مطالعه و بررسی کمی باقیمانده های هیدروکربن های نفتی درخاک و حذف آن ها به روش های زیستی کارشناسی ارشد
حسن اعتصامی بررسی پتانسیل کاربرد باکتریهای اندوفیتی محرک رشد گیاه برنج به عنوان یک بسته کود کمپلکس ( زیستی-شیمیایی) دکتری دانلود 1393/02/17
مریم افروشه بررسی اثرات کمبود عناصر نیتروژن، آهن، منیزیم، منگنز و مولیبدن و کمبود توام آنها بر رشد، خصوصیات بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژیکی دانهالهای پسته در محیط شن کشت کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/12
مریم افروشه بررسی اثرات کمبود عناصر نیتروژن، آهن، منیزیم، منگنز و مولیبدن و کمبود توام آنها بر رشد، خصوصیات بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژیکی دانهالهای پسته در محیط شن کشت کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/12
مریم افروشه بررسی اثرات کمبود عناصر نیتروژن، آهن، منیزیم، منگنز و مولیبدن و کمبود توام آنها بر رشد، خصوصیات بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژیکی دانهالهای پسته در محیط شن کشت کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/12
مریم افروشه بررسی اثرات کمبود عناصر نیتروژن، آهن، منیزیم، منگنز و مولیبدن و کمبود توام آنها بر رشد، خصوصیات بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژیکی دانهالهای پسته در محیط شن کشت کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/12
ساهی الجعباوی بررسی روی کارایی در ارقام مختلف گندم تجاری بومی عراق کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
علوی پور الهام بررسی اثر ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی بسترهای مختلف کشت بر رشد و نمو نشای گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
مصطفی الهویی نظری بررسی تاثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی برخی محیط های کشت کنترل شده در کشت نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مصطفی الهویی نظری بررسی تاثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی برخی محیط های کشت کنترل شده در کشت نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مصطفی الهویی نظری بررسی تاثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی برخی محیط های کشت کنترل شده در کشت نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محسنی امیر مقایسه روش کودآبیاری جویچه ای با کودپاشی سنتی در تامین ازت مورد نیاز ذرت دانه ای کارشناسی ارشد
ریحانه ایوانی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی بر زیست فراهمی روی و کادمیوم در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1385
ریحانه ایوانی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی بر زیست فراهمی روی و کادمیوم در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1385
متشرع زاده بابک بررسی امکان افزایش کارایی گیاه پالایی خاک آلوده به فلزات سنگین توسط عوامل زیستی
صنم بای بوردی بررسی افزایش راندمان مصرف سوپرفسفات تریپل از طریق کاربرد ریز جانداران بومی خاک در کشت ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/15
نوید بازقلعه ارزیابی صفات محرک رشد گیاهی باکتری ریزوسفری سودوموناس فلورسنت و کارایی آنها بر شاخص های رشد و عملکرد سویا در شرایط خشک کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
سپیده باقری نویر ارزیابی تغییرات شیمیایی روی در ریزوسفر و توده ی خاک گیاه سورگوم کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/18
سپیده باقری نویر ارزیابی تغییرات شیمیایی روی در ریزوسفر و توده ی خاک گیاه سورگوم کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/18
سپیده باقری نویر ارزیابی تغییرات شیمیایی روی در ریزوسفر و توده ی خاک گیاه سورگوم کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/18
سپیده باقری نویر ارزیابی تغییرات شیمیایی روی در ریزوسفر و توده ی خاک گیاه سورگوم کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/18
علی بخشی ارزیابی کیفیت کود های کلاته آهن در شرایط مختلف در حضور و عدم حضور گیاه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
علی بخشی ارزیابی کیفیت کود های کلاته آهن در شرایط مختلف در حضور و عدم حضور گیاه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
آرزو تقی زاده طوسی تخمین منحنی رطوبتی خاک و ضریب هیدرولیکی آن به وسیله توزیع دانه بندی کارشناسی ارشد دانلود 1384
مریم جبل عاملی ارزیابی قابلیت جذب گوگرد از منابع مختلف و میزان تاثیر آنها در رشد ذرت سیلویی در خاک لومی شنی در شرایط گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
مریم جبل عاملی ارزیابی قابلیت جذب گوگرد از منابع مختلف و میزان تاثیر آنها در رشد ذرت سیلویی در خاک لومی شنی در شرایط گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
اعتصامی حسن بررسی پتانسیل کاربرد باکتریهای اندوفیتی محرک رشد گیاه برنج به عنوان یک بسته کود کمپلکس ( زیستی-شیمیایی)
سارا خیامی بررسی کارایی ریز جانداران حل کننده فسفات در حلالیت سنگ فسفات و تأثیر آنها بر عملکرد ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/12
سارا خیامی بررسی کارایی ریز جانداران حل کننده فسفات در حلالیت سنگ فسفات و تأثیر آنها بر عملکرد ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/12
گلاره خانبلوکی اثرات دی اکسیدکربن و کادمیم بر جذب کادمیم و برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و تغذیه ای گندم و سورگوم دکتری دانلود 1394/02/28
مارال خدادادی ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش خاک با استفاده از رادیوایزوتوپ های 137Cs ، 210Pbex ، و 7Be و زمین آمار دکتری دانلود 1392/09/27
راضیه خلیلی راد Effect of plant cultivar and phosphorus fertilizer levels on soil phosphorus fractions and root morphological properties of wheat دکتری دانلود 1395/02/06
خلیلی راد راضیه Effect of plant cultivar and phosphorus fertilizer levels on soil phosphorus fractions and root morphological properties of wheat
ایوانی ریحانه تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی بر زیست فراهمی روی و کادمیوم در خاک کارشناسی ارشد
سمانه رحمت پور ارزیابی روش های مختلف تهیه ورمی واش (vermiwash) و تاثیر آن برشاخص های رشد و عملکرد و میزان عناصر روی وآهن در گیاه گندم کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/06
سمانه رحمت پور ارزیابی روش های مختلف تهیه ورمی واش (vermiwash) و تاثیر آن برشاخص های رشد و عملکرد و میزان عناصر روی وآهن در گیاه گندم کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/06
سمانه رحمت پور ارزیابی روش های مختلف تهیه ورمی واش (vermiwash) و تاثیر آن برشاخص های رشد و عملکرد و میزان عناصر روی وآهن در گیاه گندم کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/06
کریمی رسول بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و پوسته برنج در تصفیه زمینی شیرابه ناشی از دفن زباله کارشناسی ارشد
قاسمیان رضا مقایسه راندمان جذب آهن در شش رقم مرسوم مورد استفاده در باغ های پسته ایران کارشناسی ارشد
مومنی رنانی زینب تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر کارآیی تثبیت نیتروژن و تغذیه گیاه یونجه در شرایط شور کارشناسی ارشد
فرزانگان زهره بررسی تاثیر کشت کلزا و سورگوم در کاهش آلودگی کادمیوم و سرب خاک کارشناسی ارشد
مهدوی ژاله مقایسه اثرات منابع مختلف گوگرد عنصری و گوگرد همراه کود نیتروژنی در تامین نیاز غذایی کلزا و تعیین نسبت N/S کارشناسی ارشد
خیامی سارا بررسی کارایی ریز جانداران حل کننده فسفات در حلالیت سنگ فسفات و تأثیر آنها بر عملکرد ذرت کارشناسی ارشد
مهاجری اول سامره تأثیر کودهای ازته و پتاسه در افزایش تحمل چهار رقم گندم به شوری کارشناسی ارشد
باقری نویر سپیده ارزیابی تغییرات شیمیایی روی در ریزوسفر و توده ی خاک گیاه سورگوم کارشناسی ارشد
سوسن سلاجقه بررسی روند تغییرات کیفیت منابع آب زیر زمینی با استفاده از روش‌های زمین آماری (مطالعه موردی : شهر کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
سوسن سلاجقه بررسی روند تغییرات کیفیت منابع آب زیر زمینی با استفاده از روش‌های زمین آماری (مطالعه موردی : شهر کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
آرش سلامی مطالعه و بررسی کمی باقیمانده های هیدروکربن های نفتی درخاک و حذف آن ها به روش های زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
آرش سلامی مطالعه و بررسی کمی باقیمانده های هیدروکربن های نفتی درخاک و حذف آن ها به روش های زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
رحمت پور سمانه ارزیابی روش های مختلف تهیه ورمی واش (vermiwash) و تاثیر آن برشاخص های رشد و عملکرد و میزان عناصر روی وآهن در گیاه گندم کارشناسی ارشد
یاری سمیه بررسی اثر تیمارهای مختلف بر درمان کلروز آهن درختان سیب مهرشهر شهرستان کرج کارشناسی ارشد
سلاجقه سوسن بررسی روند تغییرات کیفیت منابع آب زیر زمینی با استفاده از روش‌های زمین آماری (مطالعه موردی : شهر کرج) کارشناسی ارشد
مرضیه شیردست بررسی اثرات شیرابه ناشی از محل دفن زباله و فعالیت کارخانه کمپوست شهرستان بابل بر آب و خاک مناطق پایین دست کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
مرضیه شیردست بررسی اثرات شیرابه ناشی از محل دفن زباله و فعالیت کارخانه کمپوست شهرستان بابل بر آب و خاک مناطق پایین دست کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
مرضیه شیردست بررسی اثرات شیرابه ناشی از محل دفن زباله و فعالیت کارخانه کمپوست شهرستان بابل بر آب و خاک مناطق پایین دست کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
کوه بری دینه کبودی شیرین بررسی تأثیر باکتری تیوباسیلوس بر انواع گوگرد در تأمین گوگرد مورد نیاز گیاه ذرت در شرایط گلخانه و در انکوباسیون کارشناسی ارشد
محمدی شیرین مطالعه اثرات دو گونه از باسیلوس های بومی حل کننده فسفات در حلالیت و افزایش راندمان جذب فسفر در گیاه آفتابگردان از منابع کودی مختلف کارشناسی ارشد
سمیه صابریان رنجبر Investigation of wheat physiological and nutritional responses to silicon application and increase of salinity stress resistance دکتری دانلود 1397/05/30
نجفی صادق بررسی اثرات اصلاحی گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز در خاک و تغذیه گیاه کلزا کارشناسی ارشد
بای بوردی صنم بررسی افزایش راندمان مصرف سوپرفسفات تریپل از طریق کاربرد ریز جانداران بومی خاک در کشت ذرت کارشناسی ارشد
بای بوردی صنم بررسی افزایش راندمان مصرف سوپرفسفات تریپل از طریق کاربرد ریز جانداران بومی خاک در کشت ذرت کارشناسی ارشد
ماهان ضیایی ارزیابی تغییرات اشکال شیمیایی سرب و مس در ریزوسفر و توده خاک گیاهان ذرت و کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
ماهان ضیایی ارزیابی تغییرات اشکال شیمیایی سرب و مس در ریزوسفر و توده خاک گیاهان ذرت و کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
کلوانی طاهره مسلمی مقایسه اثرات استفاده از مواد اصلاح کننده آلی با گچ در بهبود شاخص¬های شوری و قلیائیت در نمونه خاکهای اخترآباد و ارائه توصیه های اصلاحی برای منطقه کارشناسی ارشد
قلی زاده عبداللطیف بررسی راهکارهای افزایش کارایی سنگ فسفات معادن یزد و یاسوج در برخی خاکهای شمال ایران
بخشی علی ارزیابی کیفیت کود های کلاته آهن در شرایط مختلف در حضور و عدم حضور گیاه کارشناسی ارشد
گلستانی فرد علیرضا نقش فرآیند های بیوژئوشیمیایی ریزوسفر بر زیست فراهمی روی، کادمیم و سرب
الهام علوی پور بررسی اثر ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی بسترهای مختلف کشت بر رشد و نمو نشای گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/23
الهام علوی پور بررسی اثر ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی بسترهای مختلف کشت بر رشد و نمو نشای گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/23
محمد شیرازی فاطمه تاثیر سطوح مختلف روی بر جذب فسفر در دو رقم گندم آبی پیشتاز و فلات کارشناسی ارشد
ارژنگ فتحی گردلیدانی بررسی اثر کاربرد کمپوست بستر مصرفی قارچ (SMC) و بیوچار باگاس نیشکر بر جزءبندی و فراهمی فسفر در چند خاک آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/21
ارژنگ فتحی گردلیدانی بررسی اثر کاربرد کمپوست بستر مصرفی قارچ (SMC) و بیوچار باگاس نیشکر بر جزءبندی و فراهمی فسفر در چند خاک آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/21
زهره فرزانگان بررسی تاثیر کشت کلزا و سورگوم در کاهش آلودگی کادمیوم و سرب خاک کارشناسی ارشد دانلود 1385
وهابی فهیمه بررسی خصوصیات کمپوست قارچ مصرف شده(SMC ) و مقایسه کاربردی آن با کودهای آلی دیگردر خاک و آب آبشویی کارشناسی ارشد
رضا قاسمیان مقایسه راندمان جذب آهن در شش رقم مرسوم مورد استفاده در باغ های پسته ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
رضا قاسمیان مقایسه راندمان جذب آهن در شش رقم مرسوم مورد استفاده در باغ های پسته ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
عبداللطیف قلی زاده بررسی راهکارهای افزایش کارایی سنگ فسفات معادن یزد و یاسوج در برخی خاکهای شمال ایران دکتری دانلود 1387/12/21
مژگان کیان بررسی اثر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچهای میکوریزی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه توت فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/12
رسول کریمی بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و پوسته برنج در تصفیه زمینی شیرابه ناشی از دفن زباله کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/01
رسول کریمی بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و پوسته برنج در تصفیه زمینی شیرابه ناشی از دفن زباله کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/01
رسول کریمی بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و پوسته برنج در تصفیه زمینی شیرابه ناشی از دفن زباله کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/01
رسول کریمی بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و پوسته برنج در تصفیه زمینی شیرابه ناشی از دفن زباله کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/01
رسول کریمی بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و پوسته برنج در تصفیه زمینی شیرابه ناشی از دفن زباله کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/01
طاهره مسلمی کلوانی مقایسه اثرات استفاده از مواد اصلاح کننده آلی با گچ در بهبود شاخص¬های شوری و قلیائیت در نمونه خاکهای اخترآباد و ارائه توصیه های اصلاحی برای منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
شیرین کوه بری دینه کبودی بررسی تأثیر باکتری تیوباسیلوس بر انواع گوگرد در تأمین گوگرد مورد نیاز گیاه ذرت در شرایط گلخانه و در انکوباسیون کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
منصور کوهستانی Effect of elevated concentration of atmospheric carbon dioxide and soil nitrogen availability on wheat growth parameters and nutrient uptake کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
منصور کوهستانی Effect of elevated concentration of atmospheric carbon dioxide and soil nitrogen availability on wheat growth parameters and nutrient uptake کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
خانبلوکی گلاره اثرات دی اکسیدکربن و کادمیم بر جذب کادمیم و برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و تغذیه ای گندم و سورگوم دکتری
علیرضا گلستانی فرد نقش فرآیند های بیوژئوشیمیایی ریزوسفر بر زیست فراهمی روی، کادمیم و سرب دکتری دانلود 1391/09/19
علیرضا گلستانی فرد نقش فرآیند های بیوژئوشیمیایی ریزوسفر بر زیست فراهمی روی، کادمیم و سرب دکتری دانلود 1391/09/19
علیرضا گلستانی فرد نقش فرآیند های بیوژئوشیمیایی ریزوسفر بر زیست فراهمی روی، کادمیم و سرب دکتری دانلود 1391/09/19
علیرضا گلستانی فرد نقش فرآیند های بیوژئوشیمیایی ریزوسفر بر زیست فراهمی روی، کادمیم و سرب دکتری دانلود 1391/09/19
علیرضا گلستانی فرد نقش فرآیند های بیوژئوشیمیایی ریزوسفر بر زیست فراهمی روی، کادمیم و سرب دکتری دانلود 1391/09/19
خدادادی مارال ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش خاک با استفاده از رادیوایزوتوپ های 137Cs ، 210Pbex ، و 7Be و زمین آمار
ضیایی ماهان ارزیابی تغییرات اشکال شیمیایی سرب و مس در ریزوسفر و توده خاک گیاهان ذرت و کلزا کارشناسی ارشد
بابک متشرع زاده بررسی امکان افزایش کارایی گیاه پالایی خاک آلوده به فلزات سنگین توسط عوامل زیستی دکتری دانلود 1387/08/15
محمدی مجتبی Evaluation of growth indices and yield of Canola cultivars to salinity stress conditions کارشناسی ارشد
امیر محسنی مقایسه روش کودآبیاری جویچه ای با کودپاشی سنتی در تامین ازت مورد نیاز ذرت دانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
امیر محسنی مقایسه روش کودآبیاری جویچه ای با کودپاشی سنتی در تامین ازت مورد نیاز ذرت دانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
امیر محسنی مقایسه روش کودآبیاری جویچه ای با کودپاشی سنتی در تامین ازت مورد نیاز ذرت دانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
امیر محسنی مقایسه روش کودآبیاری جویچه ای با کودپاشی سنتی در تامین ازت مورد نیاز ذرت دانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
شیرین محمدی مطالعه اثرات دو گونه از باسیلوس های بومی حل کننده فسفات در حلالیت و افزایش راندمان جذب فسفر در گیاه آفتابگردان از منابع کودی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
شیرین محمدی مطالعه اثرات دو گونه از باسیلوس های بومی حل کننده فسفات در حلالیت و افزایش راندمان جذب فسفر در گیاه آفتابگردان از منابع کودی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
شیرین محمدی مطالعه اثرات دو گونه از باسیلوس های بومی حل کننده فسفات در حلالیت و افزایش راندمان جذب فسفر در گیاه آفتابگردان از منابع کودی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
شیرین محمدی مطالعه اثرات دو گونه از باسیلوس های بومی حل کننده فسفات در حلالیت و افزایش راندمان جذب فسفر در گیاه آفتابگردان از منابع کودی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
مجتبی محمدی بررسی شاخص‌های رشد و عملکرد چند رقم کلزا در شرایط اعمال تنش شوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
مجتبی محمدی بررسی شاخص‌های رشد و عملکرد چند رقم کلزا در شرایط اعمال تنش شوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
ندا محمدی بررسی اثر کاربرد ورمی‌کمپوست در بسترهای کشت مختلف بر رشد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی نشای کلم پیچ کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
ندا محمدی تاثیر خیساندن بذر در محلول های غذایی پتاسیم بر رشد و تغذیه گیاه کلزا دریک خاک شور کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/21
ندا محمدی تاثیر خیساندن بذر در محلول های غذایی پتاسیم بر رشد و تغذیه گیاه کلزا دریک خاک شور کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/21
ندا محمدی تاثیر خیساندن بذر در محلول های غذایی پتاسیم بر رشد و تغذیه گیاه کلزا دریک خاک شور کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/21
ندا محمدی بررسی اثر کاربرد ورمی‌کمپوست در بسترهای کشت مختلف بر رشد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی نشای کلم پیچ کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
ندا محمدی تاثیر خیساندن بذر در محلول های غذایی پتاسیم بر رشد و تغذیه گیاه کلزا دریک خاک شور کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/21
ندا محمدی تاثیر خیساندن بذر در محلول های غذایی پتاسیم بر رشد و تغذیه گیاه کلزا دریک خاک شور کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/21
ندا محمدی بررسی اثر کاربرد ورمی‌کمپوست در بسترهای کشت مختلف بر رشد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی نشای کلم پیچ کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
فاطمه محمد شیرازی تاثیر سطوح مختلف روی بر جذب فسفر در دو رقم گندم آبی پیشتاز و فلات کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/26
محبوبه میرزاخانی Effect of nano silicon on heavy metals (Pb, Cd and Zn) immobilization in a contaminated soil under cultivation of Silicon accumulator: Lolium perenne کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/05
شیردست مرضیه بررسی اثرات شیرابه ناشی از محل دفن زباله و فعالیت کارخانه کمپوست شهرستان بابل بر آب و خاک مناطق پایین دست کارشناسی ارشد
افروشه مریم بررسی اثرات کمبود عناصر نیتروژن، آهن، منیزیم، منگنز و مولیبدن و کمبود توام آنها بر رشد، خصوصیات بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژیکی دانهالهای پسته در محیط شن کشت کارشناسی ارشد
جبل عاملی مریم ارزیابی قابلیت جذب گوگرد از منابع مختلف و میزان تاثیر آنها در رشد ذرت سیلویی در خاک لومی شنی در شرایط گلخانه ای کارشناسی ارشد
همت پور مزدا بررسی اثرات چرای دام بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی خاک مرتع در مخمل کوه لرستان کارشناسی ارشد
کیان مژگان بررسی اثر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچهای میکوریزی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه توت فرنگی کارشناسی ارشد
مهرزاد مستشاری ارزیابی شاخص های موثر در راندمان جذب فسفر از خاکهای آهکی در الگوهای کاشت دکتری دانلود 1387/10/15
مهرزاد مستشاری ارزیابی شاخص های موثر در راندمان جذب فسفر از خاکهای آهکی در الگوهای کاشت دکتری دانلود 1387/10/15
مهرزاد مستشاری ارزیابی شاخص های موثر در راندمان جذب فسفر از خاکهای آهکی در الگوهای کاشت دکتری دانلود 1387/10/15
الهویی نظری مصطفی بررسی تاثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی برخی محیط های کشت کنترل شده در کشت نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
سامره مهاجری اول تأثیر کودهای ازته و پتاسه در افزایش تحمل چهار رقم گندم به شوری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
سامره مهاجری اول تأثیر کودهای ازته و پتاسه در افزایش تحمل چهار رقم گندم به شوری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
سامره مهاجری اول تأثیر کودهای ازته و پتاسه در افزایش تحمل چهار رقم گندم به شوری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
ژاله مهدوی مقایسه اثرات منابع مختلف گوگرد عنصری و گوگرد همراه کود نیتروژنی در تامین نیاز غذایی کلزا و تعیین نسبت N/S کارشناسی ارشد دانلود 1392/5/29
ژاله مهدوی مقایسه اثرات منابع مختلف گوگرد عنصری و گوگرد همراه کود نیتروژنی در تامین نیاز غذایی کلزا و تعیین نسبت N/S کارشناسی ارشد دانلود 1392/5/29
مستشاری مهرزاد ارزیابی شاخص های موثر در راندمان جذب فسفر از خاکهای آهکی در الگوهای کاشت
مجید موسوی مطالعه ی تغییر شکل های روی و سرب در ریزوسفر آفتابگردان در تیمارهای زیستی و غیر زیستی و مدلسازی جذب سرب توسط گیاه دکتری دانلود 1396/11/25
مجید موسوی مطالعه ی تغییر شکل های روی و سرب در ریزوسفر آفتابگردان در تیمارهای زیستی و غیر زیستی و مدلسازی جذب سرب توسط گیاه دکتری دانلود 1396/11/25
زینب مومنی رنانی تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر کارآیی تثبیت نیتروژن و تغذیه گیاه یونجه در شرایط شور کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/07
زینب مومنی رنانی تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر کارآیی تثبیت نیتروژن و تغذیه گیاه یونجه در شرایط شور کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/07
صادق نجفی بررسی اثرات اصلاحی گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز در خاک و تغذیه گیاه کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
صادق نجفی بررسی اثرات اصلاحی گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز در خاک و تغذیه گیاه کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
محمدی ندا تاثیر خیساندن بذر در محلول های غذایی پتاسیم بر رشد و تغذیه گیاه کلزا دریک خاک شور کارشناسی ارشد
محمدی ندا بررسی اثر کاربرد ورمی‌کمپوست در بسترهای کشت مختلف بر رشد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی نشای کلم پیچ کارشناسی ارشد
محمد نوبخت ایکده لو بررسی اثر توام ماده ی آلی و آهن بر زیست فراهمی آهن و سرب و فیزیولوژی گیاه کلزا (brassica napus) در یک خاک آلوده به سرب کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد نوبخت ایکده لو بررسی اثر توام ماده ی آلی و آهن بر زیست فراهمی آهن و سرب و فیزیولوژی گیاه کلزا (brassica napus) در یک خاک آلوده به سرب کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد نوبخت ایکده لو بررسی اثر توام ماده ی آلی و آهن بر زیست فراهمی آهن و سرب و فیزیولوژی گیاه کلزا (brassica napus) در یک خاک آلوده به سرب کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد نوبخت ایکده لو بررسی اثر توام ماده ی آلی و آهن بر زیست فراهمی آهن و سرب و فیزیولوژی گیاه کلزا (brassica napus) در یک خاک آلوده به سرب کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد نوبخت ایکده لو بررسی اثر توام ماده ی آلی و آهن بر زیست فراهمی آهن و سرب و فیزیولوژی گیاه کلزا (brassica napus) در یک خاک آلوده به سرب کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
بازقلعه نوید ارزیابی صفات محرک رشد گیاهی باکتری ریزوسفری سودوموناس فلورسنت و کارایی آنها بر شاخص های رشد و عملکرد سویا در شرایط خشک کارشناسی ارشد
فریدون نورقلی پور فسفر کارایی در ارقام مختلف کلزا، خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و اثرات آن برشکل‌های مختلف فسفر خاک دکتری دانلود 1396/06/29
مزدا همت پور بررسی اثرات چرای دام بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی خاک مرتع در مخمل کوه لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1385
مزدا همت پور بررسی اثرات چرای دام بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی خاک مرتع در مخمل کوه لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1385
فهیمه وهابی بررسی خصوصیات کمپوست قارچ مصرف شده(SMC ) و مقایسه کاربردی آن با کودهای آلی دیگردر خاک و آب آبشویی کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/21
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خاکشناسی عمومی 7104057 3 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 7104194 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حاصلخیزی خاک و کودها 7104052 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حاصلخیزی خاک و کودها 7104052 3 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حاصلخیزی خاک و کودها 7104052 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حاصلخیزی خاک تکمیلی 7104051 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کشت هیدروپونیک و گلخانه ای 7104256 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش ها و وسایل تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 7104272 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (11:00 - 12:30) ترم اول 1396
حاصلخیزی خاک تکمیلی 7104051 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/29 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
حاصلخیزی خاک تکمیلی 7104051 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/29 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
خاکشناسی عمومی 7104057 3 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
خاکشناسی عمومی 7104057 3 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
خاکشناسی عمومی 7104057 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
کشت هیدروپونیک و گلخانه ای 7104256 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1395/10/30 | 10:30 - 11:30 ترم اول 1395
روشها و وسایل تحقیق در خاکشناسی 7104080 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 12:00 - 13:00 ترم اول 1395
روش ها و وسایل تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 7104272 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 09:00 - 11:00 ترم اول 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1