اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین میرسیدحسینی

change-logo

حسین میرسیدحسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تقی زاده طوسی آرزو تخمین منحنی رطوبتی خاک و ضریب هیدرولیکی آن به وسیله توزیع دانه بندی کارشناسی ارشد
فتحی گردلیدانی ارژنگ بررسی اثر کاربرد کمپوست بستر مصرفی قارچ (SMC) و بیوچار باگاس نیشکر بر جزءبندی و فراهمی فسفر در چند خاک آهکی کارشناسی ارشد
سلامی آرش مطالعه و بررسی کمی باقیمانده های هیدروکربن های نفتی درخاک و حذف آن ها به روش های زیستی کارشناسی ارشد
علوی پور الهام بررسی اثر ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی بسترهای مختلف کشت بر رشد و نمو نشای گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
محسنی امیر مقایسه روش کودآبیاری جویچه ای با کودپاشی سنتی در تامین ازت مورد نیاز ذرت دانه ای کارشناسی ارشد
متشرع زاده بابک بررسی امکان افزایش کارایی گیاه پالایی خاک آلوده به فلزات سنگین توسط عوامل زیستی
اعتصامی حسن بررسی پتانسیل کاربرد باکتریهای اندوفیتی محرک رشد گیاه برنج به عنوان یک بسته کود کمپلکس ( زیستی-شیمیایی)
خلیلی راد راضیه Effect of plant cultivar and phosphorus fertilizer levels on soil phosphorus fractions and root morphological properties of wheat
ایوانی ریحانه تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی بر زیست فراهمی روی و کادمیوم در خاک کارشناسی ارشد
کریمی رسول بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و پوسته برنج در تصفیه زمینی شیرابه ناشی از دفن زباله کارشناسی ارشد
قاسمیان رضا مقایسه راندمان جذب آهن در شش رقم مرسوم مورد استفاده در باغ های پسته ایران کارشناسی ارشد
مومنی رنانی زینب تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر کارآیی تثبیت نیتروژن و تغذیه گیاه یونجه در شرایط شور کارشناسی ارشد
فرزانگان زهره بررسی تاثیر کشت کلزا و سورگوم در کاهش آلودگی کادمیوم و سرب خاک کارشناسی ارشد
مهدوی ژاله مقایسه اثرات منابع مختلف گوگرد عنصری و گوگرد همراه کود نیتروژنی در تامین نیاز غذایی کلزا و تعیین نسبت N/S کارشناسی ارشد
خیامی سارا بررسی کارایی ریز جانداران حل کننده فسفات در حلالیت سنگ فسفات و تأثیر آنها بر عملکرد ذرت کارشناسی ارشد
مهاجری اول سامره تأثیر کودهای ازته و پتاسه در افزایش تحمل چهار رقم گندم به شوری کارشناسی ارشد
باقری نویر سپیده ارزیابی تغییرات شیمیایی روی در ریزوسفر و توده ی خاک گیاه سورگوم کارشناسی ارشد
رحمت پور سمانه ارزیابی روش های مختلف تهیه ورمی واش (vermiwash) و تاثیر آن برشاخص های رشد و عملکرد و میزان عناصر روی وآهن در گیاه گندم کارشناسی ارشد
یاری سمیه بررسی اثر تیمارهای مختلف بر درمان کلروز آهن درختان سیب مهرشهر شهرستان کرج کارشناسی ارشد
سلاجقه سوسن بررسی روند تغییرات کیفیت منابع آب زیر زمینی با استفاده از روش‌های زمین آماری (مطالعه موردی : شهر کرج) کارشناسی ارشد
کوه بری دینه کبودی شیرین بررسی تأثیر باکتری تیوباسیلوس بر انواع گوگرد در تأمین گوگرد مورد نیاز گیاه ذرت در شرایط گلخانه و در انکوباسیون کارشناسی ارشد
محمدی شیرین مطالعه اثرات دو گونه از باسیلوس های بومی حل کننده فسفات در حلالیت و افزایش راندمان جذب فسفر در گیاه آفتابگردان از منابع کودی مختلف کارشناسی ارشد
نجفی صادق بررسی اثرات اصلاحی گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز در خاک و تغذیه گیاه کلزا کارشناسی ارشد
بای بوردی صنم بررسی افزایش راندمان مصرف سوپرفسفات تریپل از طریق کاربرد ریز جانداران بومی خاک در کشت ذرت کارشناسی ارشد
بای بوردی صنم بررسی افزایش راندمان مصرف سوپرفسفات تریپل از طریق کاربرد ریز جانداران بومی خاک در کشت ذرت کارشناسی ارشد
کلوانی طاهره مسلمی مقایسه اثرات استفاده از مواد اصلاح کننده آلی با گچ در بهبود شاخص¬های شوری و قلیائیت در نمونه خاکهای اخترآباد و ارائه توصیه های اصلاحی برای منطقه کارشناسی ارشد
قلی زاده عبداللطیف بررسی راهکارهای افزایش کارایی سنگ فسفات معادن یزد و یاسوج در برخی خاکهای شمال ایران
بخشی علی ارزیابی کیفیت کود های کلاته آهن در شرایط مختلف در حضور و عدم حضور گیاه کارشناسی ارشد
گلستانی فرد علیرضا نقش فرآیند های بیوژئوشیمیایی ریزوسفر بر زیست فراهمی روی، کادمیم و سرب
محمد شیرازی فاطمه تاثیر سطوح مختلف روی بر جذب فسفر در دو رقم گندم آبی پیشتاز و فلات کارشناسی ارشد
وهابی فهیمه بررسی خصوصیات کمپوست قارچ مصرف شده(SMC ) و مقایسه کاربردی آن با کودهای آلی دیگردر خاک و آب آبشویی کارشناسی ارشد
خانبلوکی گلاره اثرات دی اکسیدکربن و کادمیم بر جذب کادمیم و برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و تغذیه ای گندم و سورگوم دکتری
خدادادی مارال ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش خاک با استفاده از رادیوایزوتوپ های 137Cs ، 210Pbex ، و 7Be و زمین آمار
ضیایی ماهان ارزیابی تغییرات اشکال شیمیایی سرب و مس در ریزوسفر و توده خاک گیاهان ذرت و کلزا کارشناسی ارشد
محمدی مجتبی Evaluation of growth indices and yield of Canola cultivars to salinity stress conditions کارشناسی ارشد
شیردست مرضیه بررسی اثرات شیرابه ناشی از محل دفن زباله و فعالیت کارخانه کمپوست شهرستان بابل بر آب و خاک مناطق پایین دست کارشناسی ارشد
افروشه مریم بررسی اثرات کمبود عناصر نیتروژن، آهن، منیزیم، منگنز و مولیبدن و کمبود توام آنها بر رشد، خصوصیات بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژیکی دانهالهای پسته در محیط شن کشت کارشناسی ارشد
جبل عاملی مریم ارزیابی قابلیت جذب گوگرد از منابع مختلف و میزان تاثیر آنها در رشد ذرت سیلویی در خاک لومی شنی در شرایط گلخانه ای کارشناسی ارشد
همت پور مزدا بررسی اثرات چرای دام بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی خاک مرتع در مخمل کوه لرستان کارشناسی ارشد
کیان مژگان بررسی اثر باکتریهای محرک رشد گیاه و قارچهای میکوریزی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه توت فرنگی کارشناسی ارشد
الهویی نظری مصطفی بررسی تاثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی برخی محیط های کشت کنترل شده در کشت نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
مستشاری مهرزاد ارزیابی شاخص های موثر در راندمان جذب فسفر از خاکهای آهکی در الگوهای کاشت
محمدی ندا تاثیر خیساندن بذر در محلول های غذایی پتاسیم بر رشد و تغذیه گیاه کلزا دریک خاک شور کارشناسی ارشد
محمدی ندا بررسی اثر کاربرد ورمی‌کمپوست در بسترهای کشت مختلف بر رشد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی نشای کلم پیچ کارشناسی ارشد
بازقلعه نوید ارزیابی صفات محرک رشد گیاهی باکتری ریزوسفری سودوموناس فلورسنت و کارایی آنها بر شاخص های رشد و عملکرد سویا در شرایط خشک کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خاکشناسی عمومی 7104057 3 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 7104194 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حاصلخیزی خاک و کودها 7104052 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حاصلخیزی خاک و کودها 7104052 3 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حاصلخیزی خاک و کودها 7104052 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حاصلخیزی خاک تکمیلی 7104051 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کشت هیدروپونیک و گلخانه ای 7104256 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش ها و وسایل تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 7104272 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (11:00 - 12:30) ترم اول 1396
حاصلخیزی خاک تکمیلی 7104051 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/29 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
حاصلخیزی خاک تکمیلی 7104051 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/29 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
خاکشناسی عمومی 7104057 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
خاکشناسی عمومی 7104057 3 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
خاکشناسی عمومی 7104057 3 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
کشت هیدروپونیک و گلخانه ای 7104256 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1395/10/30 | 10:30 - 11:30 ترم اول 1395
روشها و وسایل تحقیق در خاکشناسی 7104080 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 12:00 - 13:00 ترم اول 1395
روش ها و وسایل تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 7104272 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 09:00 - 11:00 ترم اول 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1