اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مقداد جور غلامی

مقداد جور غلامی

مقداد جور غلامی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه احمدی بررسی و ارزیابی جنبه‌های ارگونومیکی آلودگی صوتی ایجاد شده بوسیله اره موتوری (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
معصومه احمدی بررسی و ارزیابی جنبه‌های ارگونومیکی آلودگی صوتی ایجاد شده بوسیله اره موتوری (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
حسینی علا الهه السادات تاثیر کوبیدگی خاک مسیرهای چوبکشی بر رشد نهال درختان جنگلی کارشناسی ارشد
وحید ریزوندی تعیین نرخ تولید، هزینه بهره برداری و برآورد خسارت به توده جنگلی در مرحله قطع (مطالعه موردی: بخش نمخانه جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
وحید ریزوندی Technical and financial evaluation of short and long logs methods considering damages to residual stands (Case study: Gorazbon district in Kheyrud forest) دکتری دانلود 1395/05/02
وحید ریزوندی تعیین نرخ تولید، هزینه بهره برداری و برآورد خسارت به توده جنگلی در مرحله قطع (مطالعه موردی: بخش نمخانه جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
وحید ریزوندی Technical and financial evaluation of short and long logs methods considering damages to residual stands (Case study: Gorazbon district in Kheyrud forest) دکتری دانلود 1395/05/02
قربانی زهرا بررسی صدمه به تجدید حیات و توده باقیمانده در اثر عملیات بهره برداری در جنگل‏های کمتر دست خورده (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
زهرا قربانی بررسی صدمه به تجدید حیات و توده باقیمانده در اثر عملیات بهره برداری در جنگل‏های کمتر دست خورده (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/27
زهرا قربانی بررسی صدمه به تجدید حیات و توده باقیمانده در اثر عملیات بهره برداری در جنگل‏های کمتر دست خورده (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/27
مصطفی گلیج مطالعه زمانی، تعیین نرخ تولید و هزینه مولفه های عملیات بهره برداری (مطالعه موردی: جنگل لیره‏سر تنکابن) کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/14
مصطفی گلیج مطالعه زمانی، تعیین نرخ تولید و هزینه مولفه های عملیات بهره برداری (مطالعه موردی: جنگل لیره‏سر تنکابن) کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/14
گلیج مصطفی مطالعه زمانی، تعیین نرخ تولید و هزینه مولفه های عملیات بهره برداری (مطالعه موردی: جنگل لیره‏سر تنکابن) کارشناسی ارشد
احمدی معصومه بررسی و ارزیابی جنبه‌های ارگونومیکی آلودگی صوتی ایجاد شده بوسیله اره موتوری (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود) کارشناسی ارشد
ریزوندی وحید Technical and financial evaluation of short and long logs methods considering damages to residual stands (Case study: Gorazbon district in Kheyrud forest)
ریزوندی وحید تعیین نرخ تولید، هزینه بهره برداری و برآورد خسارت به توده جنگلی در مرحله قطع (مطالعه موردی: بخش نمخانه جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه