اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا نقوی

محمدرضا نقوی

محمدرضا نقوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسماعیل ابراهیمی بررسی برخی فاکتورهای آغازکننده مسیرهای مختلف ریخت زایی درون شیشه ای ( کشت بافت ) دکتری دانلود 1386
امین ابراهیمی بررسی تنوع جوهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و مولکولی (ریزماهواره) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/10
امین ابراهیمی بررسی تنوع جوهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و مولکولی (ریزماهواره) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/10
امین ابراهیمی بررسی تنوع جوهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و مولکولی (ریزماهواره) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/10
لیلا ابراهیمی فیلوژنی گونه ­های آنامورفی مرتبط با جنس .Venturia Sacc و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت­های گونه غالب با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره دکتری دانلود 1396/04/25
محمدعلی ابوطالبیان اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (Triticum aestivum L ) مناطق گرمسیر ، معتدل و سردسیر ایران, عاملی برای افزایش بنیه بذر در شرایط نامطلوب رشد دکتری دانلود 1384
محمدعلی ابوطالبیان اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (Triticum aestivum L ) مناطق گرمسیر ، معتدل و سردسیر ایران, عاملی برای افزایش بنیه بذر در شرایط نامطلوب رشد دکتری دانلود 1384
مرضیه اتحادپور ارزیابی پاسخ های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و الگوی بیان نسبی ژن های مرتبط با شوری ناشی از نمک NaCl در ژنوتیپ های مرکبات دکتری دانلود 1395/03/17
الهه احدی دولت سرا بررسی فیلوژنی مولکولی و تنوع DNA کلروپلاستی برخی از گونه های درمنه با استفاده ا زروش PCR-RFLP کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
امیرحسین احکامی استفاده از نشانگرهای AFLP در بررسی تنـوع ژنتیـکی گنــدم دوروم (Triticum durum) کارشناسی ارشد دانلود 1384
سیوان احمدی بررسی کیفیت پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه در گندم‌ زراعی و خویشاوندان وحشی آن با استفاده از نشانگرهای مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
سیوان احمدی بررسی کیفیت پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه در گندم‌ زراعی و خویشاوندان وحشی آن با استفاده از نشانگرهای مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
محمد رضا احمدی مطالعه بیماریزایی و تعیین ارتباط ‌‌ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum به دست آمده از میزبانهای مختلف با استفاده از نشانگر مولکولیSSR در استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
عبدالله احمدپور مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه ای برنج در ایران دکتری دانلود 1393/8/7
عبدالله احمدپور مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه ای برنج در ایران دکتری دانلود 1393/8/7
عبدالله احمدپور مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه ای برنج در ایران دکتری دانلود 1393/8/7
فراشی آزیتا بررسی زیستگاه و تنوع ژنتیکی ماهی کور ایرانی (Iranocypristyphlops)
مهدیه اسدی بررسی تنوع زیستی کنه‌های آبزی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گونه Hygrobates fluviatilis Strom, 1768 در استان کرمان دکتری دانلود 1387/05/30
مهدیه اسدی بررسی تنوع زیستی کنه‌های آبزی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گونه Hygrobates fluviatilis Strom, 1768 در استان کرمان دکتری دانلود 1387/05/30
راحمی اردکانی اسماء بررسی مولکولی کیفیت پروتئین ذخیره ای دانه در نمونه لوبیاهای سفید، قرمزو چیتی کارشناسی ارشد
راحمی اردکانی اسماء بررسی مولکولی کیفیت پروتئین ذخیره ای دانه در نمونه لوبیاهای سفید، قرمزو چیتی کارشناسی ارشد
ابراهیمی اسماعیل بررسی برخی فاکتورهای آغازکننده مسیرهای مختلف ریخت زایی درون شیشه ای ( کشت بافت )
محمدرضا اشرف زاده تبارگیتاشناسی خرس قهوه ای (Ursus arctos Linnaeus, 1758) در ایران دکتری دانلود 1394/11/25
متین اصغری بررسی تولید و بیان آرتمیزینین در گونه های مختلف آرتمیزیای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/8
ریاضی اعظم السادت ارزیابی مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف گیاه هوفاریقون (Hypericum perforatum) در شرایط رویشگاه های طبیعی و زراعی ایران
محمدجعفر آقایی بررسی تنوع ژنتیکی و همولوژی کروموزومی ژنوم D در میان چهارگونه گندم و آژیلوپس (گندم نیا) ایرانی حامل این ژنوم دکتری دانلود 1386
محمدجعفر آقایی بررسی تنوع ژنتیکی و همولوژی کروموزومی ژنوم D در میان چهارگونه گندم و آژیلوپس (گندم نیا) ایرانی حامل این ژنوم دکتری دانلود 1386
احدی دولت سرا الهه بررسی فیلوژنی مولکولی و تنوع DNA کلروپلاستی برخی از گونه های درمنه با استفاده ا زروش PCR-RFLP کارشناسی ارشد
محمدرضا ایمانی تجزیه ژنتیکی زمان گلدهی و بیان ژن FT در برخی از لاین های کاهو ایرانی(Lactuca sativa L. ) دکتری دانلود 1395/11/27
محمد امین امید بخش فرد بررسی تنوع ژنتیکی نمونه هـای گنـدم دو روم (Triticum durum L ) با استفاده از نشانگر ریز ماهواره (SSR) کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد امین امید بخش فرد بررسی تنوع ژنتیکی نمونه هـای گنـدم دو روم (Triticum durum L ) با استفاده از نشانگر ریز ماهواره (SSR) کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرادی سراب شلی امیر بررسی کیفیت پروتئین های ذخیره دانه در ژنوم DD خویشاوندان وحشی گندم با استفاده از نشانگر های پروتئینی و اختصاصی کارشناسی ارشد
رسول امیریان بررسی تنوع ژنتیکی نمونه‌های آژیلوپس تائوشی( Aegilops tauschii) با استفاده از نشانگرهای AFLP و مورفولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1348
احکامی امیرحسین استفاده از نشانگرهای AFLP در بررسی تنـوع ژنتیـکی گنــدم دوروم (Triticum durum) کارشناسی ارشد
ابراهیمی امین بررسی تنوع جوهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و مولکولی (ریزماهواره) کارشناسی ارشد
باقی زاده امین بررسی صفات مرتبط با عملکرد در جواز طریق تجزیه میانگین نسل‌ها و نشـانگرهـای مولکـولـی
نیرومنش امین بررسی تنوع و نحوه توارث مقاومت به بیماری سفیدک پودری در جو کارشناسی ارشد
منصوره امین زاده بررسی ویژگیهای اکولوژیک ، فیتوشیمی و مولکولی گیاه دارویی salvia reuterana دکتری دانلود 1393/06/20
سیروان بابائی مطالعه تفاوت ژنتیکی و واکنش اکوتیپ‌های مختلف جودره (Hordeum spontaneumC. Koch) به علف‌کش سولفوسولفورن و مکانیسم تفاوت در حساسیت به این علف‌کش دکتری دانلود 1393/06/24
جهانگیری بابک تاثیر برخی الیسیتورهای زیستی بر ماده موثره گیاه خشخاش ایرانی Persian poppy کارشناسی ارشد
امین باقی زاده بررسی صفات مرتبط با عملکرد در جواز طریق تجزیه میانگین نسل‌ها و نشـانگرهـای مولکـولـی دکتری دانلود 1383
مهسا بام نشین شناسایی پروتئین های ذخیره ای دانه در آژیلوپس کراسا (Aegilops Crassa) بومی‌ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/31
مهسا بام نشین شناسایی پروتئین های ذخیره ای دانه در آژیلوپس کراسا (Aegilops Crassa) بومی‌ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/31
سیاه سر براتعلی تجزیه QTL صفات مربوط به کمیت و کیفیت علوفه جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی
محسن بیگی بررسی روی کارایی(ZE ) در ارقام مختلف لوبیا ((phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/07
فاطمه بناء کاشانی ارزیابی مبنای مولکولی و شایستگی نسبی بیوتیپ های مقاوم و حساس یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علفکشهای بازدارنده استیل کوآنزیم -آ کربوکسیلاز دکتری دانلود 1390/04/01
مرجان بهزادی راد بررسی رابطه ی فیلوژنی مولکولی ژن ACC در جنس Hordeum کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/26
مرجان بهزادی راد « بررسی اثر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر بیان ژن های دخیل در تولید برخی از آلکالوئیدهای Papaver bracteatum» دکتری دانلود 1395/03/24
مرجان بهزادی راد بررسی رابطه ی فیلوژنی مولکولی ژن ACC در جنس Hordeum کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/26
فاضلی نسب بهمن بررسی تنوع مولکولی ارقام گندم با استفاده از روش SSRs کارشناسی ارشد
ساعتیان بهناز بررسی انتقال ژن به گنـدم با استفاده از آگروباکتری و از طریق باززایی از کالوس و direct shoot regeneration کارشناسی ارشد
فاطمه پیراسته بروجنی بررسی بیان ژن های (FDS, BAS, SQS) دخیل در مسیر بیوسنتز آرتمیزینین در چند گونه درمنه (.Artemisia sp) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
حسن پورعلی مغانلو بررسی تنوع ژنتیکی و واکنش توده های مختلف علف هرز جودره Hordeum spontaneum به علفکش های توتال و آپیروس کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
سپیده ترابی شناسایی ژنهای دخیل در کمبود فسفر در برنج با استفاده از راهکار پروتئومیکس دکتری دانلود 1387/07/03
سولماز تسلیمی بررسی الگوی بیان پروتئین کینازهای SnRK تحت تنش خشکی در گندم نان کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/25
کیهانی تینا بررسی مولکولی گلوتنین های سنگین در گندم نان و خویشاوندان وحشی کارشناسی ارشد
کفیلی تیوا شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی(RAPD-PCR)، جدایه های طبیعی لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی لیقوان و ارزیابی خواص تکنولوژیکی آنها به ‌عنوان کشت‌های آغازگر
حسین توکلی نکو ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی اکوتیپ های پده (Populus euphratica Oliv.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ارزیابی مقاومت آن ها به تنش شوری دکتری دانلود 1395/6/31
نصیری جابر الگوی بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتزی تاکسول در سرخدار (‏Taxus baccata L.‎‏) و ‏کاربرد نانوذرات در خالص سازی آن
شعبانی جلال The expression of defense genes related to two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) in the common bean (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
بابک جهانگیری تاثیر برخی الیسیتورهای زیستی بر ماده موثره گیاه خشخاش ایرانی Persian poppy کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
قره چاهی جواد آنالیز پروتئوم گندم وحشی (Tritioum urartu L ) تحت تنش سرمایی کارشناسی ارشد
هادیان جواد بررسی تنوع ژنتیکی گونه های مرزه بومی ایران
مریم حاجی کرم بررسی تنوع مولکولی و رابطه فیلوژنتیکی Aegilops tauschii حاشیه جنوبی دریای خزر با گندم نان با استفاده از مارکرهای SSR کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/22
مهدی حدادی نژاد ارزیابی تعیین والدین نتاج حاصل از دورگ گیری برخی ارقام دانه دار و بیدانه انگور با کمک نشانگر مولکولی ریز ماهواره کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
پورعلی مغانلو حسن بررسی تنوع ژنتیکی و واکنش توده های مختلف علف هرز جودره Hordeum spontaneum به علفکش های توتال و آپیروس کارشناسی ارشد
دشتی خویدکی حسن بررسی عکس العمل به شوری و تنوع ژنتیکی بین و داخل گونه¬ای جنس اسکنبیل(.Calligonum L) با استفاده ازصفات مرفولوژیک و مارکرهای ملکولی
مومنی حسن مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل لکه خرمایی گندم بر اساس نشانگر مولکولی، تعیین وضعیت باروری و نژادهای بیماریزای آن
توکلی نکو حسین ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی اکوتیپ های پده (Populus euphratica Oliv.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ارزیابی مقاومت آن ها به تنش شوری
سیده حبیبه حسینی بررسی ژن های کلیدی تبدیل تبایین به مورفین در گونه های مختلف پاپاور (papaver. sp) ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
حسن حسن آبادی شناسایی ژن های مقاوم به ویروس Y در برخی از رقم های تجاری و کلون های پیشرفته سیب زمینی دکتری دانلود 1395/6/23
حسن حسن آبادی شناسایی ژن های مقاوم به ویروس Y در برخی از رقم های تجاری و کلون های پیشرفته سیب زمینی دکتری دانلود 1395/6/23
رامشینی حسینعلی تنوع مولکولی ارقام گندم نان با استفاده از روش RAPD کارشناسی ارشد
نیکخواه حمیدرضا مکان یابی QTLهای تحمل به خشکی و شوری در جو(.Hordeumvulgare L)
ریحان خیاط ماهر خالص سازی نسبی فیتوتوکسین تولید شده توسط سویه منتخب از جنس Streptomyces‎ کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
ریحان خیاط ماهر خالص سازی نسبی فیتوتوکسین تولید شده توسط سویه منتخب از جنس Streptomyces‎ کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
فرنگیس خیال پرست نقشه یابی صفات کمی (QTL) در گوجه فرنگی به کمک نشانگرهای RELP و RGA دکتری دانلود 1386
مهدیه خدایاری اثر الیسیتورها بر بیان ژن های دخیل در تولید برخی از آلکالوئیدهای. Papaver somniferum L دکتری دانلود 1392/11/26
لیلا خدائی شناسایی و تعیین مشخصات ژن های دخیل در ایجاد مقاومت به بیماری سپتوریوز در گندم دکتری دانلود 1391/09/22
نوراللهی خشنود بررسی تنوع بیماریزائی و ساختار ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای غربی ( ایلام و کرمانشاه)
زهرا خونانی بررســـی تنوع ژنتـیـکی نمونه های باریــــجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استـــفاده از نشانگــــرهای AFLP کارشناسی ارشد دانلود 87/6/2
مریم دارابی تجزیه بیوانفورماتیک خانواده ژنی 3-هیدروکسی-3-¬متیل گلوتاریل-کوآنزیم A ردوکتاز کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
مریم دارابی تجزیه بیوانفورماتیک خانواده ژنی 3-هیدروکسی-3-¬متیل گلوتاریل-کوآنزیم A ردوکتاز کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
مرجان دیانت بررسی اکوتیپ های نی (Phragmites australis) در ایران دکتری دانلود 1387/08/08
منصوره دانش بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین توده ای ارقام تجاری خربزه ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/28
حسن دشتی خویدکی بررسی عکس العمل به شوری و تنوع ژنتیکی بین و داخل گونه¬ای جنس اسکنبیل(.Calligonum L) با استفاده ازصفات مرفولوژیک و مارکرهای ملکولی دکتری دانلود 1391/12/26
یوسف دهقانی فیلوژنی مولکولی ژن Acc1 در گندمیان کارشناسی ارشد دانلود 1390/6/29
یوسف دهقانی فیلوژنی مولکولی ژن Acc1 در گندمیان کارشناسی ارشد دانلود 1390/6/29
فاطمه دهقان نیری شناسایی عوامل رونویسی دخیل در چرخه سلولی در آرابیدوپسیس دکتری دانلود 1389/04/16
اسماء راحمی اردکانی بررسی مولکولی کیفیت پروتئین ذخیره ای دانه در نمونه لوبیاهای سفید، قرمزو چیتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
اسماء راحمی اردکانی بررسی مولکولی کیفیت پروتئین ذخیره ای دانه در نمونه لوبیاهای سفید، قرمزو چیتی کارشناسی ارشد دانلود 93/11/12
اعظم السادت ریاضی ارزیابی مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف گیاه هوفاریقون (Hypericum perforatum) در شرایط رویشگاه های طبیعی و زراعی ایران دکتری دانلود 1391/04/27
اعظم السادت ریاضی ارزیابی مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف گیاه هوفاریقون (Hypericum perforatum) در شرایط رویشگاه های طبیعی و زراعی ایران دکتری دانلود 1391/04/27
سرآبادانی تفرش راضیه بررسی بیان ژنهای دخیل در متابولیسم کربوهیدرات های محلول در برخی ژنوتیپ‌های جو تحت تنش خشکی آخر فصل
حسینعلی رامشینی تنوع مولکولی ارقام گندم نان با استفاده از روش RAPD کارشناسی ارشد دانلود 1383
خیاط ماهر ریحان خالص سازی نسبی فیتوتوکسین تولید شده توسط سویه منتخب از جنس Streptomyces‎ کارشناسی ارشد
نیکخواه رحیم شناسایی کلون های ارقام انگور عسکری، بیدانه سفید، بیدانه قرمز و خلیلی با نشانگرهای ریزماهواره و مورفولوژیک
محمدی رحمت بررسی تنوع مولکولی و مورفولوژیکی یونجه (Medicago sativa) غرب و شمال غرب ایران کارشناسی ارشد
محسن رحیمی شعرباف مقدس .The effect of silver nanoparticles on the expression of genes involved in the production of Alkaloids Papaver orientale L کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محسن رحیمی شعرباف مقدس .The effect of silver nanoparticles on the expression of genes involved in the production of Alkaloids Papaver orientale L کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محسن رحیمی شعرباف مقدس .The effect of silver nanoparticles on the expression of genes involved in the production of Alkaloids Papaver orientale L کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محسن رحیمی شعرباف مقدس .The effect of silver nanoparticles on the expression of genes involved in the production of Alkaloids Papaver orientale L کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سیدرحمانی رزگار بررسی بیان نسبی ژن های اصلی مسیرMEP (متیل-D- اریتریتول4- فسفات) متابولیسم ترپن ها در تعدادی از گونه های آرتمیزیا کارشناسی ارشد
اردوان رستمی (Evaluating the effect of using Cereal/Legume Intercropping system on Soil Quality and yield (case study: Koohin research center کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/04
امیریان رسول بررسی تنوع ژنتیکی نمونه‌های آژیلوپس تائوشی( Aegilops tauschii) با استفاده از نشانگرهای AFLP و مورفولوژیکی کارشناسی ارشد
سجاد رشیدی منفرد بررسی نقش ژن های کلیدی دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین در گونه درمنه (Artemisia annua) دکتری دانلود 1391/05/24
سجاد رشیدی منفرد بررسی تنوع ژنتیکی گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی SSAP کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/18
عطایی رضا نقشـه¬یابی ارتبـاطی صفـات ریشـه در جـو
عطایی رضا نقشـه یابی ارتبـاطی صفـات ریشـه در جـو
مهدی رضایی نحوه ی تنظیم بیان برخی ژنهای دخیل در بیوسنتز مورفین در برخی گونه های جنس Papaver دکتری دانلود 1393/11/14
مهدی رضایی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/03
مهدی رضایی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/03
مهدی رضایی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/03
علی رکن رابعی Study of allergenicity variation of some wheat gliadin proteins کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مسعود ریگی لادز Determining soil quality indicators in Qom Province pomegranate orchards and their effects on yield production using statistical methods کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مسعود ریگی لادز Determining soil quality indicators in Qom Province pomegranate orchards and their effects on yield production using statistical methods کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مجتبی رنجبر شناسایی و بررسی بیان برخی ژن های مسیر منوترپن و سسکوئی ترپن در تعدادی از گونه های آرتمیزیا دکتری دانلود 1391/11/2
مجتبی رنجبر بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی Ae. crassa بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/22
مجتبی رنجبر بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی Ae. crassa بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/22
مهدی رهایی جهرمی شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در تنش اسمزی در گندم (Triticum aestivum L.) با دو روش RT-PCR و نانوبارکدهای الکترونیکی دکتری دانلود 1388/10/01
مهدی رهایی جهرمی شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در تنش اسمزی در گندم (Triticum aestivum L.) با دو روش RT-PCR و نانوبارکدهای الکترونیکی دکتری دانلود 1388/10/01
مهدی رهایی جهرمی شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در تنش اسمزی در گندم (Triticum aestivum L.) با دو روش RT-PCR و نانوبارکدهای الکترونیکی دکتری دانلود 1388/10/01
مهدی رهایی جهرمی شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در تنش اسمزی در گندم (Triticum aestivum L.) با دو روش RT-PCR و نانوبارکدهای الکترونیکی دکتری دانلود 1388/10/01
سارا رئیسی بررسی بیان ژن های FDS, BFS, GAS, CPS در چند گونه آرتمیزیا (.Artemisia sp) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/9
محبوبه زارع مهرجردی تاثیر برخی الیسیتورها روی تولید آرتمیزینین و بیان ژن های اصلی مسیر بیوشیمیایی سنتز آن در گیاه درمنه (Artemisia annua) دکتری دانلود 1390/11/25
سحر زنگنه بهینه سازی تولید کفیران از ضایعات کارخانجات صنایع غذایی به روش Response Surface Methodology کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سحر زنگنه بهینه سازی تولید کفیران از ضایعات کارخانجات صنایع غذایی به روش Response Surface Methodology کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سحر زنگنه بهینه سازی تولید کفیران از ضایعات کارخانجات صنایع غذایی به روش Response Surface Methodology کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
خونانی زهرا بررســـی تنوع ژنتـیـکی نمونه های باریــــجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استـــفاده از نشانگــــرهای AFLP کارشناسی ارشد
خونانی زهرا بررســـی تنوع ژنتـیـکی نمونه های باریــــجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استـــفاده از نشانگــــرهای AFLP کارشناسی ارشد
طهماسبی زهرا مطالعه دفاع مستقیم و غیر مستقیم ارقام لوبیا در برابر کنه دولکه ای (Tetranychus urticae)
رئیسی سارا بررسی بیان ژن های FDS, BFS, GAS, CPS در چند گونه آرتمیزیا (.Artemisia sp) کارشناسی ارشد
ناصری راد سارا جداسازی و توالی یابی پروموتور ژن CYP71AV1 دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین (Artemisinin)در درمنه (Artemisia annua) کارشناسی ارشد
بهناز ساعتیان بررسی انتقال ژن به گنـدم با استفاده از آگروباکتری و از طریق باززایی از کالوس و direct shoot regeneration کارشناسی ارشد دانلود 1383
براتعلی سیاه سر تجزیه QTL صفات مربوط به کمیت و کیفیت علوفه جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی دکتری دانلود 1387/10/04
احمد سبحانی نجف آبادی Transcriptome and Metabolome Analysis of Galbanum (Ferula gummosa Boiss.) in order to Identify Genes Involved in Secondary Metabolite Production دکتری دانلود 1395/12/11
ترابی سپیده شناسایی ژنهای دخیل در کمبود فسفر در برنج با استفاده از راهکار پروتئومیکس
رشیدی منفرد سجاد بررسی نقش ژن های کلیدی دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین در گونه درمنه (Artemisia annua)
رشیدی منفرد سجاد بررسی تنوع ژنتیکی گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی SSAP کارشناسی ارشد
زنگنه سحر بهینه سازی تولید کفیران از ضایعات کارخانجات صنایع غذایی به روش Response Surface Methodology کارشناسی ارشد
رزگار سیدرحمانی بررسی بیان نسبی ژن های اصلی مسیرMEP (متیل-D- اریتریتول4- فسفات) متابولیسم ترپن ها در تعدادی از گونه های آرتمیزیا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
حسینی سیده حبیبه بررسی ژن های کلیدی تبدیل تبایین به مورفین در گونه های مختلف پاپاور (papaver. sp) ایران کارشناسی ارشد
راضیه سرآبادانی تفرش بررسی بیان ژنهای دخیل در متابولیسم کربوهیدرات های محلول در برخی ژنوتیپ‌های جو تحت تنش خشکی آخر فصل دکتری دانلود 1392/06/30
بابائی سیروان مطالعه تفاوت ژنتیکی و واکنش اکوتیپ‌های مختلف جودره (Hordeum spontaneumC. Koch) به علف‌کش سولفوسولفورن و مکانیسم تفاوت در حساسیت به این علف‌کش
موسوی سعید تهیه جمعیت و مکان یابی QTL برای صفات مرتبط با تنش خشکی در گندم (Triticum aestivuml )
علیرضا سلامی همسانه سازی و تعیین ویژگی های عملکردی برخی ژنهای موثر درایجاد مقاومت به سفیدک سطحی مو دکتری دانلود 1388/11/14
علی سلیمانی بررسی فیزیولوژی و ملکولی مقاومت به شوری در گیاه زیتون دکتری دانلود 1386/12/22
احمدی سیوان بررسی کیفیت پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه در گندم‌ زراعی و خویشاوندان وحشی آن با استفاده از نشانگرهای مولکولی کارشناسی ارشد
تسلیمی سولماز بررسی الگوی بیان پروتئین کینازهای SnRK تحت تنش خشکی در گندم نان کارشناسی ارشد
فروغ شاه منصوری پیش بینی توالی اتصال یک عامل رونویسی از خانواده انگشت روی c2h2 در پروموتورژن های هدف گیاه برنج تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 93/11/19
میثم شریف زاده نایینی بررسی القای ریشه موئین و بیان ژنهای اصلی در تولید متابولیتهای ثانویه در .Papaver armeniacum L کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
جلال شعبانی The expression of defense genes related to two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) in the common bean (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
معصومه شفیعی خورشیدی بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی برخی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (.Phaseolus vulgaris L) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
معصومه شفیعی خورشیدی بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی برخی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (.Phaseolus vulgaris L) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
هادی شوریده عملکرد اینولین و بیان ژن های مسیر بیوسنتز آن در ژنوتیپ¬های کاسنی (Cichorium intybus) دکتری دانلود 1393/10/24
محمدبهمن صادقی شناسایی QTL های مربوط به کیفیت مالت در 70 لاین دابل هاپلوئید جو به همراه والدین(Morex , Steptoe) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
محمدبهمن صادقی شناسایی QTL های مربوط به کیفیت مالت در 70 لاین دابل هاپلوئید جو به همراه والدین(Morex , Steptoe) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
محمدبهمن صادقی شناسایی QTL های مربوط به کیفیت مالت در 70 لاین دابل هاپلوئید جو به همراه والدین(Morex , Steptoe) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
محمدبهمن صادقی شناسایی QTL های مربوط به کیفیت مالت در 70 لاین دابل هاپلوئید جو به همراه والدین(Morex , Steptoe) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
هنگامه طاهری بررسی پاسخ‌ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از پروتئومیکس دکتری دانلود 1390/11/24
هنگامه طاهری بررسی الگوی بیان MAP کینـازها تحت تنـش خشـــکی در گنــدم نــان کارشناسی ارشد دانلود 1383
زهرا طهماسبی مطالعه دفاع مستقیم و غیر مستقیم ارقام لوبیا در برابر کنه دولکه ای (Tetranychus urticae) دکتری دانلود 1389/12/18
احمدپور عبدالله مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه ای برنج در ایران
کرمی عزت مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات فرمولوژیک در جو تحت دو شرایط خشکی و نرمال با استفاده از مارکر مولکولی AFLP کارشناسی ارشد
رضا عطایی نقشـه¬یابی ارتبـاطی صفـات ریشـه در جـو دکتری دانلود 1392/7/9
رضا عطایی نقشه یابی ارتباطی صفات ریشه در جو دکتری دانلود 1392/07/09
رضا عطایی نقشه یابی ارتباطی صفات ریشه در جو دکتری دانلود 1392/07/09
رضا عطایی نقشـه¬یابی ارتبـاطی صفـات ریشـه در جـو دکتری دانلود 1392/7/9
رضا عطایی نقشـه¬یابی ارتبـاطی صفـات ریشـه در جـو دکتری دانلود 1392/7/9
رضا عطایی نقشه یابی ارتباطی صفات ریشه در جو دکتری دانلود 1392/07/09
رضا عطایی نقشـه¬یابی ارتبـاطی صفـات ریشـه در جـو دکتری دانلود 1392/7/9
محمدرضا عظیمی شناسایی بیو مارکرهای مقاومت به خشکی در گندم دکتری دانلود 1389/06/22
رکن رابعی علی Study of allergenicity variation of some wheat gliadin proteins کارشناسی ارشد
سلیمانی علی بررسی فیزیولوژی و ملکولی مقاومت به شوری در گیاه زیتون
میرشکار علی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های شته‌ی‌ Schizaphis graminum R. (Hemiptera: Aphididae) با استفاده از مارکرهای مولکولی در پنج استان کشور و برآورد کارایی آنها در انتقال ویروس کوتولگی زرد جو (Barley yellow dwarf virus)
مهرابی علی اشرف بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی ایران با استفاده از روش آرایه های تنوع Diversity arrays technology (DArt) DNA
فرزاد علائی مقدم بررسی بیان نسبی ژن‌های FDS, IDI, HDR و GDS در مسیر تولید Artemisinin در گونه‌های مختلف Artemisia کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
سلامی علیرضا همسانه سازی و تعیین ویژگی های عملکردی برخی ژنهای موثر درایجاد مقاومت به سفیدک سطحی مو
بهمن فاضلی نسب بررسی تنوع مولکولی ارقام گندم با استفاده از روش SSRs کارشناسی ارشد دانلود 1383
بهمن فاضلی نسب بررسی تنوع مولکولی ارقام گندم با استفاده از روش SSRs کارشناسی ارشد دانلود 1383
بناء کاشانی فاطمه ارزیابی مبنای مولکولی و شایستگی نسبی بیوتیپ های مقاوم و حساس یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علفکشهای بازدارنده استیل کوآنزیم -آ کربوکسیلاز
پیراسته بروجنی فاطمه بررسی بیان ژن های (FDS, BAS, SQS) دخیل در مسیر بیوسنتز آرتمیزینین در چند گونه درمنه (.Artemisia sp) کارشناسی ارشد
دهقان نیری فاطمه شناسایی عوامل رونویسی دخیل در چرخه سلولی در آرابیدوپسیس
آزیتا فراشی بررسی زیستگاه و تنوع ژنتیکی ماهی کور ایرانی (Iranocypristyphlops) دکتری دانلود 1392/11/09
مرادی فرامرز طراحـی و ساخت مـولـد انـرژی زیستـی با استفــاده از حسـگرهای گیاهـی کارشناسی ارشد
محمد فرخاری ارزیابی تنوع جمعیت های Aegilops cylindrica host توسط مارکرهای پروتئینی و DNA کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد فرخاری ارزیابی ژنتیکی و مکان یابی ژن های دخیل در مقاومت به خشکی و خوابیدگی ساقه در ذرت (.Zea mays L) دکتری دانلود 1390/03/18
محمد فرخاری ارزیابی تنوع جمعیت های Aegilops cylindrica host توسط مارکرهای پروتئینی و DNA کارشناسی ارشد دانلود 1385
علائی مقدم فرزاد بررسی بیان نسبی ژن‌های FDS, IDI, HDR و GDS در مسیر تولید Artemisinin در گونه‌های مختلف Artemisia کارشناسی ارشد
فرهادی فرناز تجزیه پروتئوم دو رقم گندم نان(Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری کارشناسی ارشد
خیال پرست فرنگیس نقشه یابی صفات کمی (QTL) در گوجه فرنگی به کمک نشانگرهای RELP و RGA
فرناز فرهادی تجزیه پروتئوم دو رقم گندم نان(Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/19
مریم فروزانفر مکان یابی ژن های مقاومت به شوری درMedicago truncatula دکتری دانلود 1392/04/4
مریم فروزانفر مکان یابی ژن های مقاومت به شوری درMedicago truncatula دکتری دانلود 1392/04/4
شاه منصوری فروغ پیش بینی توالی اتصال یک عامل رونویسی از خانواده انگشت روی c2h2 در پروموتورژن های هدف گیاه برنج تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد
محمدقادر قادری بررسی و مکان یابی برخی صفات زراعی در گندم نان (Triticum aestivum) دکتری دانلود 1388/05/20
راحله قاسم زاده بررسی تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و پروتئوم کلزا (Brassica napus) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
جواد قره چاهی آنالیز پروتئوم گندم وحشی (Tritioum urartu L ) تحت تنش سرمایی کارشناسی ارشد دانلود 1386
منصوره قوام بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی، سیتوژنتیکی و ژنتیکی گیاه دم گاوی Smirnovia iranica sabeti (مطالعه موردی: کاشان) دکتری دانلود 1392/02/07
منصوره قوام بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی، سیتوژنتیکی و ژنتیکی گیاه دم گاوی Smirnovia iranica sabeti (مطالعه موردی: کاشان) دکتری دانلود 1392/02/07
منصوره قوام بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی، سیتوژنتیکی و ژنتیکی گیاه دم گاوی Smirnovia iranica sabeti (مطالعه موردی: کاشان) دکتری دانلود 1392/02/07
منصوره قوام بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی، سیتوژنتیکی و ژنتیکی گیاه دم گاوی Smirnovia iranica sabeti (مطالعه موردی: کاشان) دکتری دانلود 1392/02/07
کمالی کاظم استفاده از روشهای کلاسیک و مولکولی در اصلاح بادام جهت تولید ژنوتیپ های جدید خودسازگار
عزت کرمی مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات فرمولوژیک در جو تحت دو شرایط خشکی و نرمال با استفاده از مارکر مولکولی AFLP کارشناسی ارشد دانلود 1383
علی اکبر کریمی Identification of miRNAs and their target genes in Poppy familly کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
علی اکبر کریمی Identification of miRNAs and their target genes in Poppy familly کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
علی اکبر کریمی Identification of miRNAs and their target genes in Poppy familly کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
تیوا کفیلی شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی(RAPD-PCR)، جدایه های طبیعی لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی لیقوان و ارزیابی خواص تکنولوژیکی آنها به ‌عنوان کشت‌های آغازگر کارشناسی ارشد دانلود 1388/02/29
گلناز کمایی بررسی ژنهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین و بالا درپروتئین های ذخیره ای دانه گندم دوروم با استفاده از نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
گلناز کمایی بررسی ژنهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین و بالا درپروتئین های ذخیره ای دانه گندم دوروم با استفاده از نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
گلناز کمایی بررسی ژنهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین و بالا درپروتئین های ذخیره ای دانه گندم دوروم با استفاده از نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
گلناز کمایی بررسی ژنهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین و بالا درپروتئین های ذخیره ای دانه گندم دوروم با استفاده از نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
کاظم کمالی استفاده از روشهای کلاسیک و مولکولی در اصلاح بادام جهت تولید ژنوتیپ های جدید خودسازگار دکتری دانلود 1387/06/31
کاظم کمالی استفاده از روشهای کلاسیک و مولکولی در اصلاح بادام جهت تولید ژنوتیپ های جدید خودسازگار دکتری دانلود 1387/06/31
کاظم کمالی استفاده از روشهای کلاسیک و مولکولی در اصلاح بادام جهت تولید ژنوتیپ های جدید خودسازگار دکتری دانلود 1387/06/31
کاظم کمالی استفاده از روشهای کلاسیک و مولکولی در اصلاح بادام جهت تولید ژنوتیپ های جدید خودسازگار دکتری دانلود 1387/06/31
تینا کیهانی بررسی مولکولی گلوتنین های سنگین در گندم نان و خویشاوندان وحشی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/07
کمایی گلناز بررسی ژنهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین و بالا درپروتئین های ذخیره ای دانه گندم دوروم با استفاده از نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد
خدائی لیلا شناسایی و تعیین مشخصات ژن های دخیل در ایجاد مقاومت به بیماری سپتوریوز در گندم
محمدی بازرگانی میترا بررسی پروتئومیکس و متابولومیکس انتقال مجدد ذخایر ساقه در گندم تحت تنش خشکی
اصغری متین بررسی تولید و بیان آرتمیزینین در گونه های مختلف آرتمیزیای ایران کارشناسی ارشد
رنجبر مجتبی بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی Ae. crassa بومی ایران کارشناسی ارشد
رنجبر مجتبی شناسایی و بررسی بیان برخی ژن های مسیر منوترپن و سسکوئی ترپن در تعدادی از گونه های آرتمیزیا
زارع مهرجردی محبوبه تاثیر برخی الیسیتورها روی تولید آرتمیزینین و بیان ژن های اصلی مسیر بیوشیمیایی سنتز آن در گیاه درمنه (Artemisia annua)
محمدی محتشم نجزیه QTL برای صفات مرتبط با مقاومت به خشکی در جو (Hordeum Vulgare)
بیگی محسن بررسی روی کارایی(ZE ) در ارقام مختلف لوبیا ((phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
فرخاری محمد ارزیابی تنوع جمعیت های Aegilops cylindrica host توسط مارکرهای پروتئینی و DNA کارشناسی ارشد
فرخاری محمد ارزیابی ژنتیکی و مکان یابی ژن های دخیل در مقاومت به خشکی و خوابیدگی ساقه در ذرت (.Zea mays L)
هاشمی سردرود محمد تاثیر الیسیتور بر بیان نسبی ژن های اصلی در تولید برخی متابولیت های ثانویه در مامیران کبیر(Chelidonium majus L.) کارشناسی ارشد
رحمت محمدی بررسی تنوع مولکولی و مورفولوژیکی یونجه (Medicago sativa) غرب و شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/26
محتشم محمدی نجزیه QTL برای صفات مرتبط با مقاومت به خشکی در جو (Hordeum Vulgare) دکتری دانلود 1384
امید بخش فرد محمد امین بررسی تنوع ژنتیکی نمونه هـای گنـدم دو روم (Triticum durum L ) با استفاده از نشانگر ریز ماهواره (SSR) کارشناسی ارشد
میترا محمدی بازرگانی بررسی پروتئومیکس و متابولومیکس انتقال مجدد ذخایر ساقه در گندم تحت تنش خشکی دکتری دانلود 1388/12/22
صادقی محمدبهمن شناسایی QTL های مربوط به کیفیت مالت در 70 لاین دابل هاپلوئید جو به همراه والدین(Morex , Steptoe) کارشناسی ارشد
آقایی محمدجعفر بررسی تنوع ژنتیکی و همولوژی کروموزومی ژنوم D در میان چهارگونه گندم و آژیلوپس (گندم نیا) ایرانی حامل این ژنوم
اشرف زاده محمدرضا تبارگیتاشناسی خرس قهوه ای (Ursus arctos Linnaeus, 1758) در ایران
عظیمی محمدرضا شناسایی بیو مارکرهای مقاومت به خشکی در گندم
احمدی محمد رضا مطالعه بیماریزایی و تعیین ارتباط ‌‌ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum به دست آمده از میزبانهای مختلف با استفاده از نشانگر مولکولیSSR در استان گلستان کارشناسی ارشد
ابوطالبیان محمدعلی اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (Triticum aestivum L ) مناطق گرمسیر ، معتدل و سردسیر ایران
قادری محمدقادر بررسی و مکان یابی برخی صفات زراعی در گندم نان (Triticum aestivum)
ملکی محمود بررسی تنوع ژنتیکی توده های وحشی Triticum boeoticum غرب ایران با استفاده از نشانگرهایRAPD و AFLP کارشناسی ارشد
ملکی محمود بررسی پروتئین های پاسخ دهنده به شوری طولانی مدت در گندم های نان و دیپلوئید و تعیین نشانگر اختصاصی برای ژن مقاومت به شوری Nax1
روزیتا مددی Efficiency of Chlorella vulgaris microalgae in biofuels production from petrochemical wastewater and survey on its gene expression level دکتری دانلود 1395/11/27
روزیتا مددی Efficiency of Chlorella vulgaris microalgae in biofuels production from petrochemical wastewater and survey on its gene expression level دکتری دانلود 1395/11/27
فرامرز مرادی طراحـی و ساخت مـولـد انـرژی زیستـی با استفــاده از حسـگرهای گیاهـی کارشناسی ارشد دانلود 1383
امیر مرادی سراب شلی بررسی کیفیت پروتئین های ذخیره دانه در ژنوم DD خویشاوندان وحشی گندم با استفاده از نشانگر های پروتئینی و اختصاصی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/27
بهزادی راد مرجان بررسی رابطه ی فیلوژنی مولکولی ژن ACC در جنس Hordeum کارشناسی ارشد
دیانت مرجان بررسی اکوتیپ های نی (Phragmites australis) در ایران
علی میرشکار بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های شته‌ی‌ Schizaphis graminum R. (Hemiptera: Aphididae) با استفاده از مارکرهای مولکولی در پنج استان کشور و برآورد کارایی آنها در انتقال ویروس کوتولگی زرد جو (Barley yellow dwarf virus) دکتری دانلود 1389/11/20
اتحادپور مرضیه ارزیابی پاسخ های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و الگوی بیان نسبی ژن های مرتبط با شوری ناشی از نمک NaCl در ژنوتیپ های مرکبات دکتری
حاجی کرم مریم بررسی تنوع مولکولی و رابطه فیلوژنتیکی Aegilops tauschii حاشیه جنوبی دریای خزر با گندم نان با استفاده از مارکرهای SSR کارشناسی ارشد
دارابی مریم تجزیه بیوانفورماتیک خانواده ژنی 3-هیدروکسی-3-¬متیل گلوتاریل-کوآنزیم A ردوکتاز کارشناسی ارشد
فروزانفر مریم مکان یابی ژن های مقاومت به شوری درMedicago truncatula
ریگی لادز مسعود Determining soil quality indicators in Qom Province pomegranate orchards and their effects on yield production using statistical methods کارشناسی ارشد
مونا مظاهری مکان یابی نشانگرهای RGAP پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله گندم کارشناسی ارشد دانلود 1385
مونا مظاهری مکان یابی نشانگرهای RGAP پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله گندم کارشناسی ارشد دانلود 1385
شفیعی خورشیدی معصومه بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی برخی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (.Phaseolus vulgaris L) کارشناسی ارشد
محمود ملکی بررسی پروتئین های پاسخ دهنده به شوری طولانی مدت در گندم های نان و دیپلوئید و تعیین نشانگر اختصاصی برای ژن مقاومت به شوری Nax1 دکتری دانلود 1390/05/10
محمود ملکی بررسی تنوع ژنتیکی توده های وحشی Triticum boeoticum غرب ایران با استفاده از نشانگرهایRAPD و AFLP کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی منصوری بابهوتکی Transcriptomic analysis of bread wheat and Aegilops tauschii in response to salinity stress دکتری دانلود 1395/03/10
امین زاده منصوره بررسی ویژگیهای اکولوژیک ، فیتوشیمی و مولکولی گیاه دارویی salvia reuterana
دانش منصوره بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین توده ای ارقام تجاری خربزه ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP کارشناسی ارشد
قوام منصوره بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی، سیتوژنتیکی و ژنتیکی گیاه دم گاوی Smirnovia iranica sabeti (مطالعه موردی: کاشان)
حدادی نژاد مهدی ارزیابی تعیین والدین نتاج حاصل از دورگ گیری برخی ارقام دانه دار و بیدانه انگور با کمک نشانگر مولکولی ریز ماهواره کارشناسی ارشد
رضایی مهدی نحوه ی تنظیم بیان برخی ژنهای دخیل در بیوسنتز مورفین در برخی گونه های جنس Papaver
رضایی مهدی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد
رهایی جهرمی مهدی شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در تنش اسمزی در گندم (Triticum aestivum L.) با دو روش RT-PCR و نانوبارکدهای الکترونیکی
منصوری بابهوتکی مهدی Transcriptomic analysis of bread wheat and Aegilops tauschii in response to salinity stress
نفیسه مهدی نژاد نقشه یابی نواحی ژنومی صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گندم تحت شرایط تنش شوری دکتری دانلود 1392/11/29
اسدی مهدیه بررسی تنوع زیستی کنه‌های آبزی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گونه Hygrobates fluviatilis Strom, 1768 در استان کرمان
خدایاری مهدیه اثر الیسیتورها بر بیان ژن های دخیل در تولید برخی از آلکالوئیدهای. Papaver somniferum L
علی اشرف مهرابی بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی ایران با استفاده از روش آرایه های تنوع Diversity arrays technology (DArt) DNA دکتری دانلود 1382
علی اشرف مهرابی بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی ایران با استفاده از روش آرایه های تنوع Diversity arrays technology (DArt) DNA دکتری دانلود 1382
بام نشین مهسا شناسایی پروتئین های ذخیره ای دانه در آژیلوپس کراسا (Aegilops Crassa) بومی‌ایران کارشناسی ارشد
سعید موسوی تهیه جمعیت و مکان یابی QTL برای صفات مرتبط با تنش خشکی در گندم (Triticum aestivuml ) دکتری دانلود 1386
سعید موسوی تهیه جمعیت و مکان یابی QTL برای صفات مرتبط با تنش خشکی در گندم (Triticum aestivuml ) دکتری دانلود 1386
حسن مومنی مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل لکه خرمایی گندم بر اساس نشانگر مولکولی، تعیین وضعیت باروری و نژادهای بیماریزای آن دکتری دانلود 1392/4/18
مظاهری مونا مکان یابی نشانگرهای RGAP پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله گندم کارشناسی ارشد
سارا ناصری راد جداسازی و توالی یابی پروموتور ژن CYP71AV1 دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین (Artemisinin)در درمنه (Artemisia annua) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
امین نیرومنش بررسی تنوع و نحوه توارث مقاومت به بیماری سفیدک پودری در جو کارشناسی ارشد دانلود 1348
امین نیرومنش بررسی تنوع و نحوه توارث مقاومت به بیماری سفیدک پودری در جو کارشناسی ارشد دانلود 1348
جابر نصیری الگوی بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتزی تاکسول در سرخدار (‏Taxus baccata L.‎‏) و ‏کاربرد نانوذرات در خالص سازی آن دکتری دانلود 1394/11/20
نوشین نظام آبادی بررسی تنوع ژنتیکی، میزبان گزینی و واکنش به علف کشها و بنزوتیادیازول در جمعیت های گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca ) دکتری دانلود 1391/11/28
مهدی نژاد نفیسه نقشه یابی نواحی ژنومی صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گندم تحت شرایط تنش شوری
حمیدرضا نیکخواه مکان یابی QTLهای تحمل به خشکی و شوری در جو(.Hordeumvulgare L) دکتری دانلود 1393/11/21
حمیدرضا نیکخواه مکان یابی QTLهای تحمل به خشکی و شوری در جو(.Hordeumvulgare L) دکتری دانلود 1393/11/21
حمیدرضا نیکخواه مکان یابی QTLهای تحمل به خشکی و شوری در جو(.Hordeumvulgare L) دکتری دانلود 1393/11/21
رحیم نیکخواه شناسایی کلون های ارقام انگور عسکری، بیدانه سفید، بیدانه قرمز و خلیلی با نشانگرهای ریزماهواره و مورفولوژیک دکتری دانلود 1389/02/15
خشنود نوراللهی بررسی تنوع بیماریزائی و ساختار ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای غربی ( ایلام و کرمانشاه) دکتری دانلود 1388/10/02
نظام آبادی نوشین بررسی تنوع ژنتیکی، میزبان گزینی و واکنش به علف کشها و بنزوتیادیازول در جمعیت های گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca )
شوریده هادی عملکرد اینولین و بیان ژن های مسیر بیوسنتز آن در ژنوتیپ¬های کاسنی (Cichorium intybus)
جواد هادیان بررسی تنوع ژنتیکی گونه های مرزه بومی ایران دکتری دانلود 1387/06/24
جواد هادیان بررسی تنوع ژنتیکی گونه های مرزه بومی ایران دکتری دانلود 1387/06/24
محمد هاشمی سردرود تاثیر الیسیتور بر بیان نسبی ژن های اصلی در تولید برخی متابولیت های ثانویه در مامیران کبیر(Chelidonium majus L.) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
محمد هاشمی سردرود تاثیر الیسیتور بر بیان نسبی ژن های اصلی در تولید برخی متابولیت های ثانویه در مامیران کبیر(Chelidonium majus L.) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
محمد هاشمی سردرود تاثیر الیسیتور بر بیان نسبی ژن های اصلی در تولید برخی متابولیت های ثانویه در مامیران کبیر(Chelidonium majus L.) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
محمد هاشمی سردرود تاثیر الیسیتور بر بیان نسبی ژن های اصلی در تولید برخی متابولیت های ثانویه در مامیران کبیر(Chelidonium majus L.) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
طاهری هنگامه بررسی الگوی بیان MAP کینـازها تحت تنـش خشـــکی در گنــدم نــان کارشناسی ارشد
طاهری هنگامه بررسی پاسخ‌ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از پروتئومیکس
دهقانی یوسف فیلوژنی مولکولی ژن Acc1 در گندمیان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک مولکولی پیشرفته 7106361 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
بیوانفورماتیک 7110232 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) 1396/10/29 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
نمایش 2 نتیجه