اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا نقوی

محمدرضا نقوی

محمدرضا نقوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فراشی آزیتا بررسی زیستگاه و تنوع ژنتیکی ماهی کور ایرانی (Iranocypristyphlops)
راحمی اردکانی اسماء بررسی مولکولی کیفیت پروتئین ذخیره ای دانه در نمونه لوبیاهای سفید، قرمزو چیتی کارشناسی ارشد
راحمی اردکانی اسماء بررسی مولکولی کیفیت پروتئین ذخیره ای دانه در نمونه لوبیاهای سفید، قرمزو چیتی کارشناسی ارشد
ابراهیمی اسماعیل بررسی برخی فاکتورهای آغازکننده مسیرهای مختلف ریخت زایی درون شیشه ای ( کشت بافت )
ریاضی اعظم السادت ارزیابی مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف گیاه هوفاریقون (Hypericum perforatum) در شرایط رویشگاه های طبیعی و زراعی ایران
احدی دولت سرا الهه بررسی فیلوژنی مولکولی و تنوع DNA کلروپلاستی برخی از گونه های درمنه با استفاده ا زروش PCR-RFLP کارشناسی ارشد
مرادی سراب شلی امیر بررسی کیفیت پروتئین های ذخیره دانه در ژنوم DD خویشاوندان وحشی گندم با استفاده از نشانگر های پروتئینی و اختصاصی کارشناسی ارشد
احکامی امیرحسین استفاده از نشانگرهای AFLP در بررسی تنـوع ژنتیـکی گنــدم دوروم (Triticum durum) کارشناسی ارشد
ابراهیمی امین بررسی تنوع جوهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و مولکولی (ریزماهواره) کارشناسی ارشد
باقی زاده امین بررسی صفات مرتبط با عملکرد در جواز طریق تجزیه میانگین نسل‌ها و نشـانگرهـای مولکـولـی
نیرومنش امین بررسی تنوع و نحوه توارث مقاومت به بیماری سفیدک پودری در جو کارشناسی ارشد
جهانگیری بابک تاثیر برخی الیسیتورهای زیستی بر ماده موثره گیاه خشخاش ایرانی Persian poppy کارشناسی ارشد
سیاه سر براتعلی تجزیه QTL صفات مربوط به کمیت و کیفیت علوفه جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی
فاضلی نسب بهمن بررسی تنوع مولکولی ارقام گندم با استفاده از روش SSRs کارشناسی ارشد
ساعتیان بهناز بررسی انتقال ژن به گنـدم با استفاده از آگروباکتری و از طریق باززایی از کالوس و direct shoot regeneration کارشناسی ارشد
کیهانی تینا بررسی مولکولی گلوتنین های سنگین در گندم نان و خویشاوندان وحشی کارشناسی ارشد
کفیلی تیوا شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی(RAPD-PCR)، جدایه های طبیعی لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی لیقوان و ارزیابی خواص تکنولوژیکی آنها به ‌عنوان کشت‌های آغازگر
نصیری جابر الگوی بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتزی تاکسول در سرخدار (‏Taxus baccata L.‎‏) و ‏کاربرد نانوذرات در خالص سازی آن
شعبانی جلال The expression of defense genes related to two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) in the common bean (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
قره چاهی جواد آنالیز پروتئوم گندم وحشی (Tritioum urartu L ) تحت تنش سرمایی کارشناسی ارشد
هادیان جواد بررسی تنوع ژنتیکی گونه های مرزه بومی ایران
پورعلی مغانلو حسن بررسی تنوع ژنتیکی و واکنش توده های مختلف علف هرز جودره Hordeum spontaneum به علفکش های توتال و آپیروس کارشناسی ارشد
دشتی خویدکی حسن بررسی عکس العمل به شوری و تنوع ژنتیکی بین و داخل گونه¬ای جنس اسکنبیل(.Calligonum L) با استفاده ازصفات مرفولوژیک و مارکرهای ملکولی
مومنی حسن مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل لکه خرمایی گندم بر اساس نشانگر مولکولی، تعیین وضعیت باروری و نژادهای بیماریزای آن
توکلی نکو حسین ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی اکوتیپ های پده (Populus euphratica Oliv.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ارزیابی مقاومت آن ها به تنش شوری
رامشینی حسینعلی تنوع مولکولی ارقام گندم نان با استفاده از روش RAPD کارشناسی ارشد
نیکخواه حمیدرضا مکان یابی QTLهای تحمل به خشکی و شوری در جو(.Hordeumvulgare L)
نوراللهی خشنود بررسی تنوع بیماریزائی و ساختار ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای غربی ( ایلام و کرمانشاه)
سرآبادانی تفرش راضیه بررسی بیان ژنهای دخیل در متابولیسم کربوهیدرات های محلول در برخی ژنوتیپ‌های جو تحت تنش خشکی آخر فصل
خیاط ماهر ریحان خالص سازی نسبی فیتوتوکسین تولید شده توسط سویه منتخب از جنس Streptomyces‎ کارشناسی ارشد
نیکخواه رحیم شناسایی کلون های ارقام انگور عسکری، بیدانه سفید، بیدانه قرمز و خلیلی با نشانگرهای ریزماهواره و مورفولوژیک
محمدی رحمت بررسی تنوع مولکولی و مورفولوژیکی یونجه (Medicago sativa) غرب و شمال غرب ایران کارشناسی ارشد
سیدرحمانی رزگار بررسی بیان نسبی ژن های اصلی مسیرMEP (متیل-D- اریتریتول4- فسفات) متابولیسم ترپن ها در تعدادی از گونه های آرتمیزیا کارشناسی ارشد
امیریان رسول بررسی تنوع ژنتیکی نمونه‌های آژیلوپس تائوشی( Aegilops tauschii) با استفاده از نشانگرهای AFLP و مورفولوژیکی کارشناسی ارشد
عطایی رضا نقشـه¬یابی ارتبـاطی صفـات ریشـه در جـو
عطایی رضا نقشـه یابی ارتبـاطی صفـات ریشـه در جـو
خونانی زهرا بررســـی تنوع ژنتـیـکی نمونه های باریــــجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استـــفاده از نشانگــــرهای AFLP کارشناسی ارشد
خونانی زهرا بررســـی تنوع ژنتـیـکی نمونه های باریــــجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استـــفاده از نشانگــــرهای AFLP کارشناسی ارشد
طهماسبی زهرا مطالعه دفاع مستقیم و غیر مستقیم ارقام لوبیا در برابر کنه دولکه ای (Tetranychus urticae)
رئیسی سارا بررسی بیان ژن های FDS, BFS, GAS, CPS در چند گونه آرتمیزیا (.Artemisia sp) کارشناسی ارشد
ناصری راد سارا جداسازی و توالی یابی پروموتور ژن CYP71AV1 دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین (Artemisinin)در درمنه (Artemisia annua) کارشناسی ارشد
ترابی سپیده شناسایی ژنهای دخیل در کمبود فسفر در برنج با استفاده از راهکار پروتئومیکس
رشیدی منفرد سجاد بررسی تنوع ژنتیکی گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی SSAP کارشناسی ارشد
رشیدی منفرد سجاد بررسی نقش ژن های کلیدی دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین در گونه درمنه (Artemisia annua)
زنگنه سحر بهینه سازی تولید کفیران از ضایعات کارخانجات صنایع غذایی به روش Response Surface Methodology کارشناسی ارشد
حسینی سیده حبیبه بررسی ژن های کلیدی تبدیل تبایین به مورفین در گونه های مختلف پاپاور (papaver. sp) ایران کارشناسی ارشد
بابائی سیروان مطالعه تفاوت ژنتیکی و واکنش اکوتیپ‌های مختلف جودره (Hordeum spontaneumC. Koch) به علف‌کش سولفوسولفورن و مکانیسم تفاوت در حساسیت به این علف‌کش
موسوی سعید تهیه جمعیت و مکان یابی QTL برای صفات مرتبط با تنش خشکی در گندم (Triticum aestivuml )
احمدی سیوان بررسی کیفیت پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه در گندم‌ زراعی و خویشاوندان وحشی آن با استفاده از نشانگرهای مولکولی کارشناسی ارشد
تسلیمی سولماز بررسی الگوی بیان پروتئین کینازهای SnRK تحت تنش خشکی در گندم نان کارشناسی ارشد
احمدپور عبدالله مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه ای برنج در ایران
کرمی عزت مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات فرمولوژیک در جو تحت دو شرایط خشکی و نرمال با استفاده از مارکر مولکولی AFLP کارشناسی ارشد
رکن رابعی علی Study of allergenicity variation of some wheat gliadin proteins کارشناسی ارشد
سلیمانی علی بررسی فیزیولوژی و ملکولی مقاومت به شوری در گیاه زیتون
میرشکار علی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های شته‌ی‌ Schizaphis graminum R. (Hemiptera: Aphididae) با استفاده از مارکرهای مولکولی در پنج استان کشور و برآورد کارایی آنها در انتقال ویروس کوتولگی زرد جو (Barley yellow dwarf virus)
مهرابی علی اشرف بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی ایران با استفاده از روش آرایه های تنوع Diversity arrays technology (DArt) DNA
سلامی علیرضا همسانه سازی و تعیین ویژگی های عملکردی برخی ژنهای موثر درایجاد مقاومت به سفیدک سطحی مو
بناء کاشانی فاطمه ارزیابی مبنای مولکولی و شایستگی نسبی بیوتیپ های مقاوم و حساس یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علفکشهای بازدارنده استیل کوآنزیم -آ کربوکسیلاز
پیراسته بروجنی فاطمه بررسی بیان ژن های (FDS, BAS, SQS) دخیل در مسیر بیوسنتز آرتمیزینین در چند گونه درمنه (.Artemisia sp) کارشناسی ارشد
دهقان نیری فاطمه شناسایی عوامل رونویسی دخیل در چرخه سلولی در آرابیدوپسیس
مرادی فرامرز طراحـی و ساخت مـولـد انـرژی زیستـی با استفــاده از حسـگرهای گیاهـی کارشناسی ارشد
علائی مقدم فرزاد بررسی بیان نسبی ژن‌های FDS, IDI, HDR و GDS در مسیر تولید Artemisinin در گونه‌های مختلف Artemisia کارشناسی ارشد
فرهادی فرناز تجزیه پروتئوم دو رقم گندم نان(Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری کارشناسی ارشد
خیال پرست فرنگیس نقشه یابی صفات کمی (QTL) در گوجه فرنگی به کمک نشانگرهای RELP و RGA
شاه منصوری فروغ پیش بینی توالی اتصال یک عامل رونویسی از خانواده انگشت روی c2h2 در پروموتورژن های هدف گیاه برنج تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد
کمالی کاظم استفاده از روشهای کلاسیک و مولکولی در اصلاح بادام جهت تولید ژنوتیپ های جدید خودسازگار
کمایی گلناز بررسی ژنهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین و بالا درپروتئین های ذخیره ای دانه گندم دوروم با استفاده از نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد
خدائی لیلا شناسایی و تعیین مشخصات ژن های دخیل در ایجاد مقاومت به بیماری سپتوریوز در گندم
محمدی بازرگانی میترا بررسی پروتئومیکس و متابولومیکس انتقال مجدد ذخایر ساقه در گندم تحت تنش خشکی
اصغری متین بررسی تولید و بیان آرتمیزینین در گونه های مختلف آرتمیزیای ایران کارشناسی ارشد
رنجبر مجتبی شناسایی و بررسی بیان برخی ژن های مسیر منوترپن و سسکوئی ترپن در تعدادی از گونه های آرتمیزیا
رنجبر مجتبی بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی Ae. crassa بومی ایران کارشناسی ارشد
زارع مهرجردی محبوبه تاثیر برخی الیسیتورها روی تولید آرتمیزینین و بیان ژن های اصلی مسیر بیوشیمیایی سنتز آن در گیاه درمنه (Artemisia annua)
محمدی محتشم نجزیه QTL برای صفات مرتبط با مقاومت به خشکی در جو (Hordeum Vulgare)
بیگی محسن بررسی روی کارایی(ZE ) در ارقام مختلف لوبیا ((phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
فرخاری محمد ارزیابی تنوع جمعیت های Aegilops cylindrica host توسط مارکرهای پروتئینی و DNA کارشناسی ارشد
فرخاری محمد ارزیابی ژنتیکی و مکان یابی ژن های دخیل در مقاومت به خشکی و خوابیدگی ساقه در ذرت (.Zea mays L)
هاشمی سردرود محمد تاثیر الیسیتور بر بیان نسبی ژن های اصلی در تولید برخی متابولیت های ثانویه در مامیران کبیر(Chelidonium majus L.) کارشناسی ارشد
امید بخش فرد محمد امین بررسی تنوع ژنتیکی نمونه هـای گنـدم دو روم (Triticum durum L ) با استفاده از نشانگر ریز ماهواره (SSR) کارشناسی ارشد
صادقی محمدبهمن شناسایی QTL های مربوط به کیفیت مالت در 70 لاین دابل هاپلوئید جو به همراه والدین(Morex , Steptoe) کارشناسی ارشد
آقایی محمدجعفر بررسی تنوع ژنتیکی و همولوژی کروموزومی ژنوم D در میان چهارگونه گندم و آژیلوپس (گندم نیا) ایرانی حامل این ژنوم
اشرف زاده محمدرضا تبارگیتاشناسی خرس قهوه ای (Ursus arctos Linnaeus, 1758) در ایران
عظیمی محمدرضا شناسایی بیو مارکرهای مقاومت به خشکی در گندم
احمدی محمد رضا مطالعه بیماریزایی و تعیین ارتباط ‌‌ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum به دست آمده از میزبانهای مختلف با استفاده از نشانگر مولکولیSSR در استان گلستان کارشناسی ارشد
ابوطالبیان محمدعلی اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (Triticum aestivum L ) مناطق گرمسیر ، معتدل و سردسیر ایران
قادری محمدقادر بررسی و مکان یابی برخی صفات زراعی در گندم نان (Triticum aestivum)
ملکی محمود بررسی تنوع ژنتیکی توده های وحشی Triticum boeoticum غرب ایران با استفاده از نشانگرهایRAPD و AFLP کارشناسی ارشد
ملکی محمود بررسی پروتئین های پاسخ دهنده به شوری طولانی مدت در گندم های نان و دیپلوئید و تعیین نشانگر اختصاصی برای ژن مقاومت به شوری Nax1
بهزادی راد مرجان بررسی رابطه ی فیلوژنی مولکولی ژن ACC در جنس Hordeum کارشناسی ارشد
دیانت مرجان بررسی اکوتیپ های نی (Phragmites australis) در ایران
اتحادپور مرضیه ارزیابی پاسخ های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و الگوی بیان نسبی ژن های مرتبط با شوری ناشی از نمک NaCl در ژنوتیپ های مرکبات دکتری
حاجی کرم مریم بررسی تنوع مولکولی و رابطه فیلوژنتیکی Aegilops tauschii حاشیه جنوبی دریای خزر با گندم نان با استفاده از مارکرهای SSR کارشناسی ارشد
دارابی مریم تجزیه بیوانفورماتیک خانواده ژنی 3-هیدروکسی-3-¬متیل گلوتاریل-کوآنزیم A ردوکتاز کارشناسی ارشد
فروزانفر مریم مکان یابی ژن های مقاومت به شوری درMedicago truncatula
ریگی لادز مسعود Determining soil quality indicators in Qom Province pomegranate orchards and their effects on yield production using statistical methods کارشناسی ارشد
شفیعی خورشیدی معصومه بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی برخی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (.Phaseolus vulgaris L) کارشناسی ارشد
امین زاده منصوره بررسی ویژگیهای اکولوژیک ، فیتوشیمی و مولکولی گیاه دارویی salvia reuterana
دانش منصوره بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین توده ای ارقام تجاری خربزه ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP کارشناسی ارشد
قوام منصوره بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی، سیتوژنتیکی و ژنتیکی گیاه دم گاوی Smirnovia iranica sabeti (مطالعه موردی: کاشان)
حدادی نژاد مهدی ارزیابی تعیین والدین نتاج حاصل از دورگ گیری برخی ارقام دانه دار و بیدانه انگور با کمک نشانگر مولکولی ریز ماهواره کارشناسی ارشد
رضایی مهدی نحوه ی تنظیم بیان برخی ژنهای دخیل در بیوسنتز مورفین در برخی گونه های جنس Papaver
رضایی مهدی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد
رهایی جهرمی مهدی شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در تنش اسمزی در گندم (Triticum aestivum L.) با دو روش RT-PCR و نانوبارکدهای الکترونیکی
منصوری بابهوتکی مهدی Transcriptomic analysis of bread wheat and Aegilops tauschii in response to salinity stress
اسدی مهدیه بررسی تنوع زیستی کنه‌های آبزی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گونه Hygrobates fluviatilis Strom, 1768 در استان کرمان
خدایاری مهدیه اثر الیسیتورها بر بیان ژن های دخیل در تولید برخی از آلکالوئیدهای. Papaver somniferum L
بام نشین مهسا شناسایی پروتئین های ذخیره ای دانه در آژیلوپس کراسا (Aegilops Crassa) بومی‌ایران کارشناسی ارشد
مظاهری مونا مکان یابی نشانگرهای RGAP پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله گندم کارشناسی ارشد
مهدی نژاد نفیسه نقشه یابی نواحی ژنومی صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گندم تحت شرایط تنش شوری
نظام آبادی نوشین بررسی تنوع ژنتیکی، میزبان گزینی و واکنش به علف کشها و بنزوتیادیازول در جمعیت های گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca )
شوریده هادی عملکرد اینولین و بیان ژن های مسیر بیوسنتز آن در ژنوتیپ¬های کاسنی (Cichorium intybus)
طاهری هنگامه بررسی الگوی بیان MAP کینـازها تحت تنـش خشـــکی در گنــدم نــان کارشناسی ارشد
طاهری هنگامه بررسی پاسخ‌ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از پروتئومیکس
دهقانی یوسف فیلوژنی مولکولی ژن Acc1 در گندمیان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک مولکولی پیشرفته 7106361 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
بیوانفورماتیک 7110232 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) 1396/10/29 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
نمایش 2 نتیجه