اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

منوچهر نمیرانیان

منوچهر نمیرانیان

منوچهر نمیرانیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 32249312 داخلی 384
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بازگیر احمد شناخت شیوه ای استفاده محلی از جنگل ای زاگرس به منظور دستیابی به مؤلفه ای اولیه مدیریت جوامع محلی بر منابع جنگلی (مطالعه موردی: کاکاشرف خرم باد ) کارشناسی ارشد
ولی پور احمد ایجاد مدل مدیریتی برای بهبود ساختار جنگل های بلوط زاگرس (مطالعه موردی: جنگل آرمرده، زاگرس شمالی)
ولی پور احمد بررسی ابعاد مناسب درختان بلوط وی¬ول (Quercus libani Oliv.) برای جست¬دهی در مدیریت شاخه¬زاد ناهمسال (مطالعه موردی: زاگرس شمالی) کارشناسی ارشد
سمیه احمد اشرفی بررسی امکان برداشت و تأثیر آن بر روی ساختار قطری جنگل در یک دوره آماربرداری ده ساله (مطالعه ی موردی: بخش پاتم جنگل خیرود، نوشهر ) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
رضا اخوان بررسی استفاده از روش زمین آمار در برآورد موجودی جنگل در مقایسه با روش کلاسیک در جنگلهای خزری شمال ایران دکتری دانلود 1383
حسن زاده ناورودی ایرج بررسی کمی وکیفی تغییرات حجم سرپای توده های جنگلی طبیعی راش اسالم
کرمی آرش بررسی سنجه های مختلف لکه های زادآوری جنگل برای مدیریت پایدار جنگل (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
هندوکلایی آرش Estimating Financial Value of Hyrcanian Forests Based on Site Quality in Goraz-bon District of Kheyroud کارشناسی ارشد
هناره خلیانی آزاد بررسی و ارزیابی استمرار جنگل به کمک قطعات نمونه دائم و ثابت و ارائـه راهـکارهـای کاربردی در مدیریت جنگل (مطالعه موردی در جنگل آرمـرده شهرستـان بــانـه) کارشناسی ارشد
جواد ازاده بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی لتمال کن در منطقه 22 شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سمانه آزاده رنجبر بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه جنگلداری شهری چندکارکردی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/18
سمانه آزاده رنجبر بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه جنگلداری شهری چندکارکردی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/18
متاجی اسد الله بررسی پراکنش تعداد در طبقات ارتفاعی در جنگل های طبیعی ( بخش گرازبنـ خیرود کنار نوشهر) کارشناسی ارشد
فاطمه اسعدی تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تا (celtis caucasica) (مطالعه موردی : نهالستان شوراب خرم آباد لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/30
ذوالفقاری اسلام بررسی اکولوژیکی و جنگلشناسی خشکه دار در راشستانهای شمال ایران: مطالعه موردی بخش چلیر، جنگل خیرود کنار- نوشهر کارشناسی ارشد
عایشه اسماعیلی مدل های آلومتریک جهت برآورد زی وزن و شاخص سطح برگ مازودار در زاگرس شمالی(منطقه مورد مطالعه لیلانه سردشت) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
سوما اعتماد تعیین مناسبترین روش آماربرداری برای تعیین تنوع درختی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: جنگلهای بلکه) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
سلیمانی اعظم تغییرات ریخت شناسی بذر پده با مبدا‌ءهای مختلف و امکان تولید نهال آنها از طریق کشت گلخانه‌ای و درون شیشه‌ای کارشناسی ارشد
ولی زاده الهام Growing stock and number per hectar in the systematic random sampling in comparision with parcel-based stratified sampling method کارشناسی ارشد
حق ستان امین بررسی تاثیر الگوی استقرار روستاها بر روند تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس های هوایی (مطالعه موردی: شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد) کارشناسی ارشد
محمد امینی بررسی تغییرات رویش قطری و طولی درختان راش در راشستانهای شرق مازندران ( مطالعه موردی در طرح جنگلداری هفتخال ساری) دکتری دانلود 1385
مهسا امین نیا نقش سرمایه اجتماعی در جنگلداری شهری (مطالعه موردی پارکهای جنگلی منطقه باغستان کرج ) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
میکاییل اینچه برونی امکان استفاده از داده های حاصل از نمونه برداری 3P در تصحیح جدول حجم یک عامله (تاریف) کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
حسینی انور بررسی تغییرات جنگل با توجه به فاصله از روستا به وسیله آماربرداری زمینی (مطالعه موردی، جنگلهای پیرانشهر و سردشت) کارشناسی ارشد
سجاد بابایی زرنه مقایسه روش منظم تصادفی کامل و روش منظم تصادفی بر مبنای آماربرداری کامل (صد درصد) در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
سجاد بابایی زرنه مقایسه روش منظم تصادفی کامل و روش منظم تصادفی بر مبنای آماربرداری کامل (صد درصد) در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمود بیات ارائه مدل های رشد و محصول برای جنگل های پهن برگ آمیخته و ناهمسال به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود) دکتری دانلود 1392/11/29
احمد بازگیر شناخت شیوه ای استفاده محلی از جنگل ای زاگرس به منظور دستیابی به مؤلفه ای اولیه مدیریت جوامع محلی بر منابع جنگلی (مطالعه موردی: کاکاشرف خرم باد ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
حمید بخشی بجستانی مقایسه آماری اثر تفرج بر روی زادآوری، پوشش علفی و کیفیت خاک در جنگل(مطالعه موردی: پارک جنگلی نور) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/03
محبوبه پایدار مقایسه یگانهای زیست محیطی با پارسل بندی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: بخش گراز بن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
فاتحی پرویز بررسی الگوی مناسب سازماندهی مکانی جنگل در زاگرس شمالی کارشناسی ارشد
طیبه ثقفی تغییرات رویش قطری درختان راش در جنگل شصت کلاته گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/24
شاهرخ جباری ارفعی مروری بر سی سال گذشته و بررسی وضع موجود نخستین دانگ زاد آوری طرح جنگلداری و طن کارشناسی ارشد 1371
حسین زاده جعفر تعیین حداقل سطح مناسب برای بررسی ساختارجنگلهای دانه زادبلوط و بنه درزاگرس(مطالعه موردی دراستان ایلام)
هناره خلیانی جلال ارزیابی مالی کارآمدی برنامه های مشوق به منظور بهبود مدیریت عرفی جنگل؛ مطالعه موردی، جنگل های شهرستان بانه کارشناسی ارشد
عباس جمشیدی باختر اثرات آتش سوزی بر ساختار، سلامت و زادآوری توده های جنگلی در جنگلهای زاگرس ( مطالعه موردی جنگل های مریوان ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/11
ندری جواد امکان سنجی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جنگلداری اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) کارشناسی ارشد
محمد جوکار تاثیرسطوح تولیدی و قابل بهره برداری و رویش جنگل بر روی امکان برداشت و شاخص های مالی طرح های جنگلداری ( مطالعه موردی : بخش گرازبن جنگل آموزشی پژوهشی خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
فاطمه حاتمیه بررسی ساختار جنگل های کران رودی در استان لرستان (مطالعه موردی رودخانه کاکارضا) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/21
مرضیه حجاریان مدل زیستی-اقتصادی زراعت صنوبر در استان گیلان (مطالعه موردی صنوبرکاری های نمونه ملی منطقه صومعه سرا) دکتری دانلود 1391/11/29
شرفیه حیدر بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی سوکان (سمنان) کارشناسی ارشد
مازیار حیدری بررسی ساختار افقی و عمودی جنگل های زاگرس شمالی و تعیین روش مناسب آماربرداری جهت مطالعه آن (مطالعه موردی: جنگل بلکه) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
نوشادی حسن رابطۀ بین خشکیدگی بلوط ایرانی و عوامل فیزیوگرافی شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا در جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل های بلوط ایلام) کارشناسی ارشد
عسگری حسین کمی سازی منافع جنگل های شهری برای برآوردمنافع و مدیریت آنها کارشناسی ارشد
انور حسینی بررسی تغییرات جنگل با توجه به فاصله از روستا به وسیله آماربرداری زمینی (مطالعه موردی، جنگلهای پیرانشهر و سردشت) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/14
سه لاتهنه حسنا تعیین قطر هدف بهره برداری گونه راش در جنگلهای منطقه شصت کلاته گرگان (مطالعه مورد: سری یک پارسل بیست و چهار طرح جنگل داری شصت کلاته) کارشناسی ارشد
جعفر حسین زاده تعیین حداقل سطح مناسب برای بررسی ساختارجنگلهای دانه زادبلوط و بنه درزاگرس(مطالعه موردی دراستان ایلام) دکتری دانلود 1382
ایرج حسن زاده ناورودی بررسی کمی وکیفی تغییرات حجم سرپای توده های جنگلی طبیعی راش اسالم دکتری دانلود 1379
شیما حسنوند مقایسه ویژگیهای کیفی بذور چهار پروونانس گونه اوری Quercus macranthera و اثرسطوح مختلف آبیاری و سایه بر نهالهای تولیدی در نهالستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
امین حق ستان بررسی تاثیر الگوی استقرار روستاها بر روند تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس های هوایی (مطالعه موردی: شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد) کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/27
بخشی بجستانی حمید مقایسه آماری اثر تفرج بر روی زادآوری، پوشش علفی و کیفیت خاک در جنگل(مطالعه موردی: پارک جنگلی نور) کارشناسی ارشد
کوثر حمیدی امره بررسی دقت آماربرداری در جنگلداری شهری با استفاده ازتصاویرGoogle Earth و اندازه گیری زمینی (مطالعه موردی: شهر ساری ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
ساسان خانی بررسی تنوع ساختاری درختان خشکیده در جنگل های زاگرس مرکزی با استفاده از روش نزدیک ترین همسایه (مطالعه موردی: سامان عرفی پرک در منطقه قلعه گل، خرم آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
رمضانعلی خرمی کتریمی بررسی قابلیت داده های ماهواره ای +Landsat 7ETM در برآورد حجــم سرپای توده های راش (مطالعه موردی: جنگل های سنگده) کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدعلی زاده خسرو روشهای تقریب تابع و توزیعهای آماری در مطالعه توزیع فراوانی قطر و ارتفاع درختان در توده های ناهمسال (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)
شیدا خسروی توان تولید زیست‌توده برگ و شاخه بلوط وی‌ول (Quercus libani Oliv.) در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: شهرستان بانه - آرمرده) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
سروش ذبیح اللهی الگوی پراکنش مکانی و ساختار افقی و عمودی جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی:هواره خول بانه) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
اسلام ذوالفقاری بررسی اکولوژیکی و جنگلشناسی خشکه دار در راشستانهای شمال ایران: مطالعه موردی بخش چلیر، جنگل خیرود کنار- نوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1383
اسلام ذوالفقاری بررسی اکولوژیکی و جنگلشناسی خشکه دار در راشستانهای شمال ایران: مطالعه موردی بخش چلیر، جنگل خیرود کنار- نوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1383
منیژه رجب پور رحمتی برآورد ارتفاع تاج پوشش جنگل با استفاده از داده های ICESat GLAS (مطالعۀ موردی: جنگل های کجور) دکتری دانلود 1394/08/19
منیژه رجب پور رحمتی برآورد ارتفاع تاج پوشش جنگل با استفاده از داده های ICESat GLAS (مطالعۀ موردی: جنگل های کجور) دکتری دانلود 1394/08/19
ملک نیا رحیم بررسی عوامل موثر بر پراکنش توده های شاخه زاد و دانه زاد در جنگلداری سنتی در زاگرس میانی (مطالعه موردی: ایلام) کارشناسی ارشد
محمدی رحمان بررسی روش مناسب آماربرداری (نقطه مشترک ، مربعی تی ، مربعی با نقطه مرکزی) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی : منطقه کارزان ایلام ) کارشناسی ارشد
دنیا رحمانی حصار Comparison of the volume curve obtained from field measurements and the current volume curve used in Kheyruod educational and research forest کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
علی اکبر ردایی سازگاری گونه های زربین و کاج الدار در اقلیم مدیترانه ای شمال کشور( مطالعه موردی : پردنگون مرزن آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
رنجبر رسول تاثیر سطوح غیرتولیدی و غیرقابل بهره‌برداری در تعیین امکان برداشت و ارزش خالص فعلی(NPV) طرح‌های جنگلداری(مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
اخوان رضا بررسی استفاده از روش زمین آمار در برآورد موجودی جنگل در مقایسه با روش کلاسیک در جنگلهای خزری شمال ایران
قبادی رقیه جانمایی و پهنه‌بندی کمربند سبز شهری با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی (مطالعه موردی: شهر کرج) کارشناسی ارشد
خرمی کتریمی رمضانعلی بررسی قابلیت داده های ماهواره ای +Landsat 7ETM در برآورد حجــم سرپای توده های راش (مطالعه موردی: جنگل های سنگده) کارشناسی ارشد
رسول رنجبر تاثیر سطوح غیرتولیدی و غیرقابل بهره‌برداری در تعیین امکان برداشت و ارزش خالص فعلی(NPV) طرح‌های جنگلداری(مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
رسول رنجبر تاثیر سطوح غیرتولیدی و غیرقابل بهره‌برداری در تعیین امکان برداشت و ارزش خالص فعلی(NPV) طرح‌های جنگلداری(مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
قاسم رنود Estimating aboveground woody biomass of Fagus orientalis stands in Hyrcanian forest of Iran using Landsat 8 satellite data (Case study: Khyroud forest) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
قاسم رنود Estimating aboveground woody biomass of Fagus orientalis stands in Hyrcanian forest of Iran using Landsat 8 satellite data (Case study: Khyroud forest) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
سارا زارع (Urban Forestry’s Future Study (The Case Study: Tehran City دکتری دانلود 94/06/28
سارا زارع ارندی شناخت و تحلیل سازوکارهای جنگلداری شهری مشارکتی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/15
شاکری زاهد بررسی اثرات اکولوژیک و جنگل شناسی گلازنی بر جنگل های بلوط بانه کارشناسی ارشد
نعلبندی قره قیه زیبا تعیین میزان ترسیب کربن خاک و محصول سرپا در جنگل خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی بخش نم خانه جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
هیدی یزدانفر بررسی رابطه بین ابعاد بلوط (ویول) با میزان تولید بذر و قوه نامیه آن ( مطالعه موردی: منطقه چناره شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد دانلود 1385
وره زردی زهرا تعیین ویژگیهای کیفی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii) و تاثیر آبیاری و سایه بر نهالهای تولیدی کارشناسی ارشد
زارع سارا (Urban Forestry’s Future Study (The Case Study: Tehran City
زارع ارندی سارا شناخت و تحلیل سازوکارهای جنگلداری شهری مشارکتی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد
خانی ساسان بررسی تنوع ساختاری درختان خشکیده در جنگل های زاگرس مرکزی با استفاده از روش نزدیک ترین همسایه (مطالعه موردی: سامان عرفی پرک در منطقه قلعه گل، خرم آباد) کارشناسی ارشد
سمیرا ساسانی فر تعیین رویش و تغییرات اندازه ای مشخصه های توده طبیعی ون (Fraxinus excelsior) در بخش چلیر جنگل خیرود کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سمیرا ساسانی فر تعیین رویش و تغییرات اندازه ای مشخصه های توده طبیعی ون (Fraxinus excelsior) در بخش چلیر جنگل خیرود کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
بابایی زرنه سجاد مقایسه روش منظم تصادفی کامل و روش منظم تصادفی بر مبنای آماربرداری کامل (صد درصد) در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
ذبیح اللهی سروش الگوی پراکنش مکانی و ساختار افقی و عمودی جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی:هواره خول بانه) کارشناسی ارشد
محمدصالحی سعیده بررسی تراکم و شاخص های رقابتی نهال های راش در سطوح مختلف زادآوری (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
سمیه سلگی مطالعه ویژگی های کمی و کیفی جنگل حفاظتی گیان در شهرستان نهاوند(استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
اعظم سلیمانی تغییرات ریخت شناسی بذر پده با مبدا‌ءهای مختلف و امکان تولید نهال آنها از طریق کشت گلخانه‌ای و درون شیشه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/05
لیلا سلیمان نژاد بررسی الگوی مکانی پارک های شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/17
لیلا سلیمان نژاد بررسی الگوی مکانی پارک های شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/17
آزاده رنجبر سمانه بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه جنگلداری شهری چندکارکردی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد
ساسانی فر سمیرا تعیین رویش و تغییرات اندازه ای مشخصه های توده طبیعی ون (Fraxinus excelsior) در بخش چلیر جنگل خیرود کارشناسی ارشد
احمد اشرفی سمیه بررسی امکان برداشت و تأثیر آن بر روی ساختار قطری جنگل در یک دوره آماربرداری ده ساله (مطالعه ی موردی: بخش پاتم جنگل خیرود، نوشهر ) کارشناسی ارشد
سلگی سمیه مطالعه ویژگی های کمی و کیفی جنگل حفاظتی گیان در شهرستان نهاوند(استان همدان) کارشناسی ارشد
کرمی سمیه تجزیه و تحلیل عوامل موثر در انتخاب گونه برای ایجاد فضای سبز حاشیه مسیرهای ریلی (مطالعه موردی: مترو صادقیه - اکباتان) کارشناسی ارشد
حسنا سه لاتهنه تعیین قطر هدف بهره برداری گونه راش در جنگلهای منطقه شصت کلاته گرگان (مطالعه مورد: سری یک پارسل بیست و چهار طرح جنگل داری شصت کلاته) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
اعتماد سوما تعیین مناسبترین روش آماربرداری برای تعیین تنوع درختی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: جنگلهای بلکه) کارشناسی ارشد
زاهد شاکری بررسی اثرات اکولوژیک و جنگل شناسی گلازنی بر جنگل های بلوط بانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
جباری ارفعی شاهرخ مروری بر سی سال گذشته و بررسی وضع موجود نخستین دانگ زاد آوری طرح جنگلداری و طن کارشناسی ارشد
مریم شیخ حسینی فرد بررسی تنوع گیاهی پارک های شهری کیو و شریعتی در شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/20
خسروی شیدا توان تولید زیست‌توده برگ و شاخه بلوط وی‌ول (Quercus libani Oliv.) در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: شهرستان بانه - آرمرده) کارشناسی ارشد
گرایلی شیرزاد بررسی کمی و کیفی جنگلکاری های انجام شده با گونه های Picea abies و Pseudotsuga menziesii در جنگلهای سنگده - منطقه ساری کارشناسی ارشد
حیدر شرفیه بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی سوکان (سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1381
حسنوند شیما مقایسه ویژگیهای کیفی بذور چهار پروونانس گونه اوری Quercus macranthera و اثرسطوح مختلف آبیاری و سایه بر نهالهای تولیدی در نهالستان کارشناسی ارشد
میرزایی شهربانو Investigation of spatial pattern and intra species action in zagros forest (case study:blakeh forest) کارشناسی ارشد
علیرضا صیادی مرز دشتی تعیین ضریب شکل گونه های ممرز و توسکا در جنگل تحقیقاتی و از جهت تهیه جداول حجم کارشناسی ارشد 1375
مرسده صالح پور بررسی روشهای آ مار برداری سراسری جنگل در جهان به منظور پیشنهاد روش مناسب برای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1369
فردین طاهری بررسی مناسبترین ابعاد شبکه آمار برداری ، فرم سطح قطعه نمونه در یک دانگ زاد آوری کارشناسی ارشد دانلود 1373
ثقفی طیبه تغییرات رویش قطری درختان راش در جنگل شصت کلاته گرگان کارشناسی ارشد
منوچهر طهماسبی بررسی مناسب ترین ابعاد شبکه آمار بر داری و سطح قطعه نمونه برای دقت بین در جنگل های بلوط غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1374
اسماعیلی عایشه مدل های آلومتریک جهت برآورد زی وزن و شاخص سطح برگ مازودار در زاگرس شمالی(منطقه مورد مطالعه لیلانه سردشت) کارشناسی ارشد
جمشیدی باختر عباس اثرات آتش سوزی بر ساختار، سلامت و زادآوری توده های جنگلی در جنگلهای زاگرس ( مطالعه موردی جنگل های مریوان ) کارشناسی ارشد
کرمشاهی عبدالعلی ارزیابی روشهای مختلف نمونه برداری فاصله ای و دایره ای در جنگل های زاگرس(مطالعه موردی منطقه کارزان ایلام)
یوسف عرفانی فرد بررسی توان کاربرد عکسهای هوایی در جمع آوری اطلاعات لازم برای برنامه ریزی در جنگلهای زاگرس دکتری دانلود 1386/11/29
حسین عسگری کمی سازی منافع جنگل های شهری برای برآوردمنافع و مدیریت آنها کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/16
ردایی علی اکبر سازگاری گونه های زربین و کاج الدار در اقلیم مدیترانه ای شمال کشور( مطالعه موردی : پردنگون مرزن آباد) کارشناسی ارشد
وحید علی جانی کمی سازی الگوی مکانی درختان با استفاده از جنگل بازسازی شده توسط الگوریتم های فراکاوشی دکتری دانلود 1396/10/27
صیادی مرز دشتی علیرضا تعیین ضریب شکل گونه های ممرز و توسکا در جنگل تحقیقاتی و از جهت تهیه جداول حجم کارشناسی ارشد
متین علی نژاد مقایسه آماربرداری با روش قطعات نمونه دایره ای شکل با آماربرداری شش درختی Prodan و اندازه گیری فاصله بین5,4,3 درخت نزدیک به مرکز قطعه نمونه (مطالعه موردی، جنگل خیرود کنار نوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/20
هدایت غضنفری بررسی رویش و تغییرات پراکنش قطری در توده های وی ول مازودار، به منظور ارایه الگوی تنظیم جنگل در منطقه بانه (مطالعه موردی هواره خول) دکتری دانلود 1382
پرویز فاتحی بررسی الگوی مناسب سازماندهی مکانی جنگل در زاگرس شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1383
اسعدی فاطمه تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تا (celtis caucasica) (مطالعه موردی : نهالستان شوراب خرم آباد لرستان) کارشناسی ارشد
حاتمیه فاطمه بررسی ساختار جنگل های کران رودی در استان لرستان (مطالعه موردی رودخانه کاکارضا) کارشناسی ارشد
گرزین فاطمه پیش بینی حجم مقطوعات درختان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
طاهری فردین بررسی مناسبترین ابعاد شبکه آمار برداری ، فرم سطح قطعه نمونه در یک دانگ زاد آوری کارشناسی ارشد
کیوان بهجو فرشاد ارزیابی اقتصادی و بررسی خسارت‌های وارده به جنگل در اثر بهره برداری (مطالعه موردی: جنگل های شرکت شفارود گیلان)
نفیسه فنائی تاثیر کلن های مختلف صنوبر و رژیم آبیاری بر روی پوشش علفی کف صنوبرکاری ها کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
رنود قاسم Estimating aboveground woody biomass of Fagus orientalis stands in Hyrcanian forest of Iran using Landsat 8 satellite data (Case study: Khyroud forest) کارشناسی ارشد
رقیه قبادی جانمایی و پهنه‌بندی کمربند سبز شهری با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی (مطالعه موردی: شهر کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
مهدی کیا کجوری تعیین مشخصه های ساختاری مراحل تکاملی مختلف در توده‌های ناهمسال (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل آموزشی پژوهشی خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
کورش کبیری کوپایی مقایسه یک جنگل راش خالص با آمیخته از نظر ترسیب کربن بخش چوبی در اندامهای هوایی و تغییرات مکانی آن (مطالعه موردی بخش گرازبن- جنگل خیرود) دکتری دانلود 1387/12/20
آرش کرمی بررسی سنجه های مختلف لکه های زادآوری جنگل برای مدیریت پایدار جنگل (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/19
سمیه کرمی تجزیه و تحلیل عوامل موثر در انتخاب گونه برای ایجاد فضای سبز حاشیه مسیرهای ریلی (مطالعه موردی: مترو صادقیه - اکباتان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
لیلا کریمی Floristic and Silvicultural Investigation of Darkesh Forests in Northern Khorasan Province دکتری دانلود 1395/06/29
عبدالعلی کرمشاهی ارزیابی روشهای مختلف نمونه برداری فاصله ای و دایره ای در جنگل های زاگرس(مطالعه موردی منطقه کارزان ایلام) دکتری دانلود 1387/10/15
عبدالعلی کرمشاهی ارزیابی روشهای مختلف نمونه برداری فاصله ای و دایره ای در جنگل های زاگرس(مطالعه موردی منطقه کارزان ایلام) دکتری دانلود 1387/10/15
فرشاد کیوان بهجو ارزیابی اقتصادی و بررسی خسارت‌های وارده به جنگل در اثر بهره برداری (مطالعه موردی: جنگل های شرکت شفارود گیلان) دکتری دانلود 1388/02/20
حمیدی امره کوثر بررسی دقت آماربرداری در جنگلداری شهری با استفاده ازتصاویرGoogle Earth و اندازه گیری زمینی (مطالعه موردی: شهر ساری ) کارشناسی ارشد
کبیری کوپایی کورش مقایسه یک جنگل راش خالص با آمیخته از نظر ترسیب کربن بخش چوبی در اندامهای هوایی و تغییرات مکانی آن (مطالعه موردی بخش گرازبن- جنگل خیرود)
نظرپورفرد کورش اثرات تفرج بر ویژگی‌های جنگل‌شناسی جنگل‌های زاگرس(مطالعه موردی پارک جنگلی بلوران کوهدشت) کارشناسی ارشد
شیرزاد گرایلی بررسی کمی و کیفی جنگلکاری های انجام شده با گونه های Picea abies و Pseudotsuga menziesii در جنگلهای سنگده - منطقه ساری کارشناسی ارشد دانلود 1384
فاطمه گرزین پیش بینی حجم مقطوعات درختان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/31
سلیمان نژاد لیلا بررسی الگوی مکانی پارک های شهر تهران کارشناسی ارشد
کریمی لیلا Floristic and Silvicultural Investigation of Darkesh Forests in Northern Khorasan Province
حیدری مازیار بررسی ساختار افقی و عمودی جنگل های زاگرس شمالی و تعیین روش مناسب آماربرداری جهت مطالعه آن (مطالعه موردی: جنگل بلکه) کارشناسی ارشد
اسد الله متاجی بررسی پراکنش تعداد در طبقات ارتفاعی در جنگل های طبیعی ( بخش گرازبنـ خیرود کنار نوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی نژاد متین مقایسه آماربرداری با روش قطعات نمونه دایره ای شکل با آماربرداری شش درختی Prodan و اندازه گیری فاصله بین5,4,3 درخت نزدیک به مرکز قطعه نمونه (مطالعه موردی، جنگل خیرود کنار نوشهر) کارشناسی ارشد
پایدار محبوبه مقایسه یگانهای زیست محیطی با پارسل بندی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: بخش گراز بن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
امینی محمد بررسی تغییرات رویش قطری و طولی درختان راش در راشستانهای شرق مازندران ( مطالعه موردی در طرح جنگلداری هفتخال ساری)
جوکار محمد تاثیرسطوح تولیدی و قابل بهره برداری و رویش جنگل بر روی امکان برداشت و شاخص های مالی طرح های جنگلداری ( مطالعه موردی : بخش گرازبن جنگل آموزشی پژوهشی خیرود) کارشناسی ارشد
رحمان محمدی بررسی روش مناسب آماربرداری (نقطه مشترک ، مربعی تی ، مربعی با نقطه مرکزی) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی : منطقه کارزان ایلام ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/14
سعیده محمدصالحی بررسی تراکم و شاخص های رقابتی نهال های راش در سطوح مختلف زادآوری (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/06
بیات محمود ارائه مدل های رشد و محصول برای جنگل های پهن برگ آمیخته و ناهمسال به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)
فردین مرادی Estimating aboveground woody biomass of HORUBEAM stands using Landsat 8 OLI data (Case study: Patom and Namkhaneh distic of Khyroud forest) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
فردین مرادی Estimating aboveground woody biomass of HORUBEAM stands using Landsat 8 OLI data (Case study: Patom and Namkhaneh distic of Khyroud forest) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مریدی مرتضی مشخصه‌های ساختاری توده‌های آمیخته راش در فاز کاهش پایه‌ها (مطالعه موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود، شمال ایران) کارشناسی ارشد
مرتضی مریدی مشخصه‌های ساختاری توده‌های آمیخته راش در فاز کاهش پایه‌ها (مطالعه موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود، شمال ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
شهربانو میرزایی Investigation of spatial pattern and intra species action in zagros forest (case study:blakeh forest) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
صالح پور مرسده بررسی روشهای آ مار برداری سراسری جنگل در جهان به منظور پیشنهاد روش مناسب برای ایران کارشناسی ارشد
حجاریان مرضیه مدل زیستی-اقتصادی زراعت صنوبر در استان گیلان (مطالعه موردی صنوبرکاری های نمونه ملی منطقه صومعه سرا)
شیخ حسینی فرد مریم بررسی تنوع گیاهی پارک های شهری کیو و شریعتی در شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد
مهدی معتمدی راد مطالعه زادآوری طبیعی در تیپ‌های جنگلی آمیخته و خالص راش بعد از دو دوره بهره‌برداری در مساحت وتعداد قطعات نمونه مختلف (مطالعه موردی : بخش ‌نم‌خانه-جنگل‌خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1397/3/28
اینچه برونی میکاییل امکان استفاده از داده های حاصل از نمونه برداری 3P در تصحیح جدول حجم یک عامله (تاریف) کارشناسی ارشد
رحیم ملک نیا بررسی عوامل موثر بر پراکنش توده های شاخه زاد و دانه زاد در جنگلداری سنتی در زاگرس میانی (مطالعه موردی: ایلام) کارشناسی ارشد دانلود 1385
رجب پور رحمتی منیژه برآورد ارتفاع تاج پوشش جنگل با استفاده از داده های ICESat GLAS (مطالعۀ موردی: جنگل های کجور)
طهماسبی منوچهر بررسی مناسب ترین ابعاد شبکه آمار بر داری و سطح قطعه نمونه برای دقت بین در جنگل های بلوط غرب کشور کارشناسی ارشد
کیا کجوری مهدی تعیین مشخصه های ساختاری مراحل تکاملی مختلف در توده‌های ناهمسال (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل آموزشی پژوهشی خیرود) کارشناسی ارشد
جواد ندری امکان سنجی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جنگلداری اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
جواد ندری امکان سنجی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جنگلداری اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
کورش نظرپورفرد اثرات تفرج بر ویژگی‌های جنگل‌شناسی جنگل‌های زاگرس(مطالعه موردی پارک جنگلی بلوران کوهدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
زیبا نعلبندی قره قیه تعیین میزان ترسیب کربن خاک و محصول سرپا در جنگل خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی بخش نم خانه جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
زیبا نعلبندی قره قیه تعیین میزان ترسیب کربن خاک و محصول سرپا در جنگل خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی بخش نم خانه جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
زیبا نعلبندی قره قیه تعیین میزان ترسیب کربن خاک و محصول سرپا در جنگل خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی بخش نم خانه جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
فنائی نفیسه تاثیر کلن های مختلف صنوبر و رژیم آبیاری بر روی پوشش علفی کف صنوبرکاری ها کارشناسی ارشد
حسن نوشادی رابطۀ بین خشکیدگی بلوط ایرانی و عوامل فیزیوگرافی شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا در جنگل های زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل های بلوط ایلام) کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
یزدانفر هیدی بررسی رابطه بین ابعاد بلوط (ویول) با میزان تولید بذر و قوه نامیه آن ( مطالعه موردی: منطقه چناره شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد
غضنفری هدایت بررسی رویش و تغییرات پراکنش قطری در توده های وی ول مازودار، به منظور ارایه الگوی تنظیم جنگل در منطقه بانه (مطالعه موردی هواره خول)
آزاد هناره خلیانی بررسی و ارزیابی استمرار جنگل به کمک قطعات نمونه دائم و ثابت و ارائـه راهـکارهـای کاربردی در مدیریت جنگل (مطالعه موردی در جنگل آرمـرده شهرستـان بــانـه) کارشناسی ارشد دانلود 1384
آزاد هناره خلیانی بررسی و ارزیابی استمرار جنگل به کمک قطعات نمونه دائم و ثابت و ارائـه راهـکارهـای کاربردی در مدیریت جنگل (مطالعه موردی در جنگل آرمـرده شهرستـان بــانـه) کارشناسی ارشد دانلود 1384
جلال هناره خلیانی ارزیابی مالی کارآمدی برنامه های مشوق به منظور بهبود مدیریت عرفی جنگل؛ مطالعه موردی، جنگل های شهرستان بانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
جلال هناره خلیانی ارزش گذاری مکانی خدمات اکوسیستم جنگلی زاگرس و برآورد روند آتی تغییرات ارزش بر مبنای سناریونگاری دکتری دانلود 1395/11/30
جلال هناره خلیانی ارزیابی مالی کارآمدی برنامه های مشوق به منظور بهبود مدیریت عرفی جنگل؛ مطالعه موردی، جنگل های شهرستان بانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
آرش هندوکلایی Estimating Financial Value of Hyrcanian Forests Based on Site Quality in Goraz-bon District of Kheyroud کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
زهرا وره زردی تعیین ویژگیهای کیفی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii) و تاثیر آبیاری و سایه بر نهالهای تولیدی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
عرفانی فرد یوسف بررسی توان کاربرد عکسهای هوایی در جمع آوری اطلاعات لازم برای برنامه ریزی در جنگلهای زاگرس دکتری
احمد ولی پور ایجاد مدل مدیریتی برای بهبود ساختار جنگل های بلوط زاگرس (مطالعه موردی: جنگل آرمرده، زاگرس شمالی) دکتری دانلود 1391/11/23
احمد ولی پور بررسی ابعاد مناسب درختان بلوط وی¬ول (Quercus libani Oliv.) برای جست¬دهی در مدیریت شاخه¬زاد ناهمسال (مطالعه موردی: زاگرس شمالی) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
الهام ولی زاده Growing stock and number per hectar in the systematic random sampling in comparision with parcel-based stratified sampling method کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه