اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

منصور امیدی

منصور امیدی

منصور امیدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پور احمدی ابراهیم بررسی برخی فاکتورهای موثر در موفقیت تکنیک نجات جنین بمنظور اصلاح انگورهای بیدانه کارشناسی ارشد
شاه پیری آذر بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی کارشناسی ارشد
برنوسی ایرج تجزیه ژنتیکی و گزینش QTL های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) در گندم
هاشم زاده سقزلو ایرج القاء الکتریکی و الکتریکی - حرارتی تریپلوئید در ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhychus mykiss کارشناسی ارشد
مختاری آرش بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر شاخه زایی مستقیم و جنین زایی مستقیم سماتیکی در گندم کارشناسی ارشد
الهه اسدالهی تاثیر برخی نانو الیسیتور‌ها بر ماده موثره گیاه شقایق ایرانی (Papaverbracteatum) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
قاسمی گوجانی اسماعیل تولید پروانسولین خوراکی در سیستم های گیاهی
محمدجعفر آقایی بررسی تنوع ژنتیکی و همولوژی کروموزومی ژنوم D در میان چهارگونه گندم و آژیلوپس (گندم نیا) ایرانی حامل این ژنوم دکتری دانلود 1386
صالحی اکرم انتقال ژن کیتیناز (Chitinase) لوبیا از طریق اگروباکتریوم و تظاهر آن در لـوبیـای روغنـی سویـا به منظور ایجـاد مقـاومت به بیمـاری پوسیـدگـی ریشـه Rhizoctonia solani کارشناسی ارشد
اسدالهی الهه تاثیر برخی نانو الیسیتور‌ها بر ماده موثره گیاه شقایق ایرانی (Papaverbracteatum) کارشناسی ارشد
ناصح غفوری ایمان نقشه یابی ارتباطی تحمل یخ‌زدگی در جو(Hordeum vulgare L.)
نیکنوش ایمانی بررسی ریزازدیادی به روش کشت مریستم در گیاه باریجه(Ferula gummosa Boiss) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/20
جمال محمود امیر بررسی روش های مختلف تولید جنین سوماتیکی در انگور ارقام بیدانه سفید و فلیم سیدلس (Vitis vinifera) کارشناسی ارشد
مهدی امیری تکدانی ارزیابی ارقام مختلف گندم زراعی از لحاظ کال زایی، باززایی و تحمل شوری از طریق کشت جنین نارس کارشناسی ارشد دانلود 1383
رونی آوانسیانس بررسی القای ریشه های موئین در شقایق اولیفرا (Papaver somniferum L. ) با استفاده از اگروباکتریوم ریزوژنز و تأثیر آن در تولید متابولیت های ثانویه کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
جهانگیری بابک تاثیر برخی الیسیتورهای زیستی بر ماده موثره گیاه خشخاش ایرانی Persian poppy کارشناسی ارشد
چالوشی بابک بررسی اثرات تیمارهای مختلف هورمونی محیط کشت جهت تولید کالوس و باززائی گیاهچه از پروتوپلاست در زعفران زراعی ( Crocus sativus L ) کارشناسی ارشد
حمید بیات Study of hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in Landraces chicory کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
حسین پور بتول بیان و عمل یک ژن دخیل در نمو گامتوفیت ماده آرابیدوپسیس
حسین پور بتول بیان و عمل یک ژن دخیل در نمو گامتوفیت ماده آرابیدوپسیس
سامان فر بهرام اثر تنظیم کنندهای رشد گیاهی و ریز نمونه بر جنین زائی مستقیم سوماتیکی در ارقام جو کارشناسی ارشد
ساعتیان بهناز بررسی انتقال ژن به گنـدم با استفاده از آگروباکتری و از طریق باززایی از کالوس و direct shoot regeneration کارشناسی ارشد
سرخیل پانته آ مطالعه اثر سطوح هورمونی٬ محیط کشت و ریزنمونه در کالزایی٬ باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه Foeniculum vulgare Mill کارشناسی ارشد
کلهرزاده پونه انتقال ژن کد کننده عامل رونویسی AtDREB1C به کلزا (Brassica napus) کارشناسی ارشد
مهسا توکلی تاثیر لیزر بر تولید متابولیت ثانویه در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه وورا (Aloe vare L syn: A.barbadansis Miller) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
بابک چالوشی بررسی اثرات تیمارهای مختلف هورمونی محیط کشت جهت تولید کالوس و باززائی گیاهچه از پروتوپلاست در زعفران زراعی ( Crocus sativus L ) کارشناسی ارشد دانلود 1384
سیفی حامد مطالعه اثر سطوح هورمونی, محیط کشت و ریزنمونه در کال زایی, باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه. Teucrium polium L کارشناسی ارشد
بتول حسین پور بیان و عمل یک ژن دخیل در نمو گامتوفیت ماده آرابیدوپسیس دکتری دانلود 1387/12/17
لیلا حسین زاده تاثیر اشعه لیزر بر تولید برخی متابولیت های ثاننویه در کشت درون شیشه ای گیاه زعفران Crocus sativus L کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/23
رامشینی حسینعلی مطالعه بیان ژن ها در پاسخ به تنش اسمزی در ارقام جو
بیات حمید Study of hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in Landraces chicory کارشناسی ارشد
حسینیان خوشرو حمید بررسی تنوع ژنتیکی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ¬های تجاری گندم¬ نان (Triticum aestivum L.) ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی کارشناسی ارشد
محیسنی خدیجه بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر کشت درون شیشه ای گیاه سیکاس (.Cycas revoluta thunb) کارشناسی ارشد
فروزان بروجنی دارا استفاده از دو پروموتر مختلف در بیان ژن هورمون رشد انسانی در گیاهان ترانس ژنتیک سیب زمینی کارشناسی ارشد
عماد درویشی بررسی اثرات تیمارهای مختلف هورمونی محیط کشت جهت تهیه و نگه داری پروتوپلاست در زعفران زراعی (Crocus Sativus L) کارشناسی ارشد دانلود 1384
قاسم زاده راحله بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی آجیلوپس تاوشی (Aegilops tauschii) ایران با استفاده از صفات مورفولوژیک و الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای دانه کارشناسی ارشد
سرآبادانی تفرشی راضیه بررسی تاثیر سطوح هورمونی و ریز نمونه بر کالزایی و باززایی گیاه باریجه (Ferula gummosa B.) کارشناسی ارشد
کاظمی راضیه جنین زایی اندام های رویشی و افزایش کارائی تولید بذر مصنوعی با استفاده از مواد پوششی مناسب در گیاه Hyparrhenia hirta کارشناسی ارشد
امیریان رسول بررسی تنوع ژنتیکی نمونه‌های آژیلوپس تائوشی( Aegilops tauschii) با استفاده از نشانگرهای AFLP و مورفولوژیکی کارشناسی ارشد
نورا رضا بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی Aegilops Triuncialis ایران با استفاده از تکنیک الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای دانه کارشناسی ارشد
عبدالشاهی روح الله ارزیابی و بررسی ژنتیکی مقاومت به شوری در گندم کارشناسی ارشد
عبدالشاهی روح اله مطالعه ژنتیکی تحمل به خشکی در گندم نان
انگشتری روشن بررسی اثر هورمون اسید آبسیزیک بر تمایز سلولی، جنین زایی سوماتیک و القاء مقاومت به پس آبش در کلزا (Brassica napus L.) کارشناسی ارشد
آوانسیانس رونی بررسی القای ریشه های موئین در شقایق اولیفرا (Papaver somniferum L. ) با استفاده از اگروباکتریوم ریزوژنز و تأثیر آن در تولید متابولیت های ثانویه کارشناسی ارشد
الهام زاغی The effect of Abiotic Elicitors on Secondary Metabolite of Thymus vulgaris L. کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
نسیم زرین پنجه بررسی تاثیر سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی و محیط کشت برکالزایی وباززایی گیاه صبر زرد(Aloe vera L.) کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/22
خونانی زهرا بررســـی تنوع ژنتـیـکی نمونه های باریــــجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استـــفاده از نشانگــــرهای AFLP کارشناسی ارشد
سلیمی زهرا بررسی امکان جنین‌زایی رویشی و تولید بذرمصنوعی گیاه Hyparrhenia hirta کارشناسی ارشد
عبدی لیایی زهرا تاثیر محیط کشت و تنظیم کننده‌های رشد بر کشت درون شیشه‌ای استویا (Bertoni Stevia rebaudiana) کارشناسی ارشد
قهرمانی زهرا ارزیابی مورفولوژیک توده های تره ایرانی و تولید گیاه هاپلوئید از توده های منتخب
کریمانه زهرا مطالعه تاثیر سطوح تنظیم کننده های رشد گیاهی، محیط کشت و ریز نمونه در کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه شقایق اولیفرا (Papaver somniferum) کارشناسی ارشد
ناصری راد سارا جداسازی و توالی یابی پروموتور ژن CYP71AV1 دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین (Artemisinin)در درمنه (Artemisia annua) کارشناسی ارشد
ترابی سپیده بررسی توارث صفات مختلف و کاربرد نشانگرRAPD در هیبریدهای جو کارشناسی ارشد
ترابی سپیده شناسایی ژنهای دخیل در کمبود فسفر در برنج با استفاده از راهکار پروتئومیکس
راضیه سرآبادانی تفرشی بررسی تاثیر سطوح هورمونی و ریز نمونه بر کالزایی و باززایی گیاه باریجه (Ferula gummosa B.) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/01
منصور سلجوقیان پور بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی تحمل به شوری بعضی از ارقام زراعی و کلونهای امید بخش سیب زمینی در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1384
زهرا سلیمی بررسی امکان جنین‌زایی رویشی و تولید بذرمصنوعی گیاه Hyparrhenia hirta کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/06
آذر شاه پیری بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1381
مجتوی شکوفه تاثیر الیسیتورهای غیرزیستی بر ماده موثره گیاه شقایق ایرانی (Papaver bracteatum) کارشناسی ارشد
پورسیدی شهرام بیان ژن کد کننده پوشش پروتئینی ویروس گامبورو (IBDV) در گیاه تراریخت سیب زمینی
لیا شوشتری کرمانشاهی بررسی تاثیر ژنوتیپ و نوع ریز نمونه بر کال زائی و باززائی در ارقام جو کارشناسی ارشد دانلود 1383
اکرم صالحی انتقال ژن کیتیناز (Chitinase) لوبیا از طریق اگروباکتریوم و تظاهر آن در لـوبیـای روغنـی سویـا به منظور ایجـاد مقـاومت به بیمـاری پوسیـدگـی ریشـه Rhizoctonia solani کارشناسی ارشد دانلود 1383
جوانمرد طاهره مطالعه سیتوژنتیکی گیلاس، آلبالو و برخی از گونه های وابسته زیرجنس Cerasus کارشناسی ارشد
روح الله عبدالشاهی ارزیابی و بررسی ژنتیکی مقاومت به شوری در گندم کارشناسی ارشد دانلود 1383
زهرا عبدی لیایی تاثیر محیط کشت و تنظیم کننده‌های رشد بر کشت درون شیشه‌ای استویا (Bertoni Stevia rebaudiana) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
اعلمی علی تظاهر ژن ABC-Transpoter در پاسخ به قارچ R.secalis از طریق PCR-QRT و مکان یابی آن بوسیله نشانگر CAPS در گیاه جو
فاضل زاده علی تاثیر تیمارهای دمایی بر باززایی کالوس در کشت جنین نارس جو کارشناسی ارشد
نوری علی ارزیابی تحمل به خشکی برخی از ژنوتیپ های کلزا در مراحل جوانه زنی، کشت مریستم راس ساقه و گیاه کامل کارشناسی ارشد
مهرابی علی اشرف بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی ایران با استفاده از روش آرایه های تنوع Diversity arrays technology (DArt) DNA
مهرابی اولادی علی اشرف بررسی کال زایی و باززایی کلزا و امکان ارزیابی تحمل به شوری در این گیاه با استفاده از تکنیک کشت بافت کارشناسی ارشد
درویشی عماد بررسی اثرات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه آویشن ایرانی و مطالعه مکانیسم عمل آنها
درویشی عماد بررسی اثرات تیمارهای مختلف هورمونی محیط کشت جهت تهیه و نگه داری پروتوپلاست در زعفران زراعی (Crocus Sativus L) کارشناسی ارشد
بزرگ منش فرد غزاله تشخیص ژن های مقاومت و بیماریزا مؤثر بر واکنش براسیکا به زنگ سفید خاجیان کارشناسی ارشد
اعرابی فایزه خاموشی و تشدید بیان موقت ژن1BBE در Papaver somniferum کارشناسی ارشد
علی فاضل زاده تاثیر تیمارهای دمایی بر باززایی کالوس در کشت جنین نارس جو کارشناسی ارشد دانلود 1382
دارا فروزان بروجنی استفاده از دو پروموتر مختلف در بیان ژن هورمون رشد انسانی در گیاهان ترانس ژنتیک سیب زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1383
موسوی فیروزه ارزیابی تحمل به شوری ارقام دبل هاپلوئید و دیپلوئید جو در مراحل جوانه زنی و کشت بافت کارشناسی ارشد
منتظری فروغ بررسی القای ریشه های مویین در گیاه باریجه (Ferula gummosa ) با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز و تآًثیر آن در تولید متابولیت های ثانویه کارشناسی ارشد
پورابراهیم قربان جداسازی و توالی یابی پروموتر ژن CPRدخیل در بیوسنتز آرتمیزینین در درمنه(Artemisia annua) کارشناسی ارشد
مهدی قربانی تاثیر الیسیتور بر تولید آلیزارین در کشت ریشه موئین روناس (.Rubia tinctorum L) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
منصور قربانپور بررسی تاثیر تنش کم آبی، سطوح نیتروژن، هورمون ها و سویه های سودوموناس فلورسنت بر برخی خصوصیات رشد و تولید آلکالوئیدهای گیاه دارویی بذر البنج (Hyoscyamus niger) دکتری دانلود 1389/11/23
زهرا کریمانه مطالعه تاثیر سطوح تنظیم کننده های رشد گیاهی، محیط کشت و ریز نمونه در کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه شقایق اولیفرا (Papaver somniferum) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
پونه کلهرزاده انتقال ژن کد کننده عامل رونویسی AtDREB1C به کلزا (Brassica napus) کارشناسی ارشد دانلود 1385
باقرزاده کیمیا بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در کالوس دهی و باززایی گیاه Centaurea ispahanica Boiss کارشناسی ارشد
نازیلا کوچکیان ردیابی ژن مقاومت به سفیدک پودری (Erysiphe necator) در ژنوتیپ های انگور ایرانی (Vitis vinifera) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
شوشتری کرمانشاهی لیا بررسی تاثیر ژنوتیپ و نوع ریز نمونه بر کال زائی و باززائی در ارقام جو کارشناسی ارشد
حسین زاده لیلا تاثیر اشعه لیزر بر تولید برخی متابولیت های ثاننویه در کشت درون شیشه ای گیاه زعفران Crocus sativus L کارشناسی ارشد
هنرمند متین The effect of in vitro condition on production of some secondary metabolite in Crocus Sativus L کارشناسی ارشد
شکوفه مجتوی تاثیر الیسیتورهای غیرزیستی بر ماده موثره گیاه شقایق ایرانی (Papaver bracteatum) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
زارع مهرجردی محبوبه تاثیر برخی الیسیتورها روی تولید آرتمیزینین و بیان ژن های اصلی مسیر بیوشیمیایی سنتز آن در گیاه درمنه (Artemisia annua)
آقایی محمدجعفر بررسی تنوع ژنتیکی و همولوژی کروموزومی ژنوم D در میان چهارگونه گندم و آژیلوپس (گندم نیا) ایرانی حامل این ژنوم
آرش مختاری بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر شاخه زایی مستقیم و جنین زایی مستقیم سماتیکی در گندم کارشناسی ارشد دانلود 1385
ملکی مرتضی تاثیر متیل‌جاسمونات و فراصوت بر تولید متابولیت‌ ثانویه در کشت سلولی آلوورا(Aloe barbadensis Mill) کارشناسی ارشد
یوسفی مرضیه بررسی اثر تنش شوری و کاربرد باکتری سودوموناس بر جوانه زنی و متابولیت های ثانویه در ارقام گیاه شوید (Anethum graveolens) کارشناسی ارشد
حاجی کریملو مریم بررسی اثرات تیمارهای هورمونی محیط کشت جهت تولید کالوس و باززایی گیاهچه از واریته های گیاه ماش ( vigna radiata L. Wilczek) کارشناسی ارشد
کریمی علویجه مریم بررسی روش‌های تولید کالوس جنین‌زا در انگور کارشناسی ارشد
مرتضی ملکی تاثیر متیل‌جاسمونات و فراصوت بر تولید متابولیت‌ ثانویه در کشت سلولی آلوورا(Aloe barbadensis Mill) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
فروغ منتظری بررسی القای ریشه های مویین در گیاه باریجه (Ferula gummosa ) با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز و تآًثیر آن در تولید متابولیت های ثانویه کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
سلجوقیان پور منصور بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی تحمل به شوری بعضی از ارقام زراعی و کلونهای امید بخش سیب زمینی در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
قربانپور منصور بررسی تاثیر تنش کم آبی، سطوح نیتروژن، هورمون ها و سویه های سودوموناس فلورسنت بر برخی خصوصیات رشد و تولید آلکالوئیدهای گیاه دارویی بذر البنج (Hyoscyamus niger)
امیری تکدانی مهدی ارزیابی ارقام مختلف گندم زراعی از لحاظ کال زایی، باززایی و تحمل شوری از طریق کشت جنین نارس کارشناسی ارشد
قربانی مهدی تاثیر الیسیتور بر تولید آلیزارین در کشت ریشه موئین روناس (.Rubia tinctorum L) کارشناسی ارشد
خدایاری مهدیه اثر الیسیتورها بر بیان ژن های دخیل در تولید برخی از آلکالوئیدهای. Papaver somniferum L
علی اشرف مهرابی بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی ایران با استفاده از روش آرایه های تنوع Diversity arrays technology (DArt) DNA دکتری دانلود 1382
علی اشرف مهرابی اولادی بررسی کال زایی و باززایی کلزا و امکان ارزیابی تحمل به شوری در این گیاه با استفاده از تکنیک کشت بافت کارشناسی ارشد دانلود 1381
توکلی مهسا تاثیر لیزر بر تولید متابولیت ثانویه در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه وورا (Aloe vare L syn: A.barbadansis Miller) کارشناسی ارشد
رییسی مهسا بررسی تنوع آللی پروتئین های ذخیره ای با وزن مولکولی پایین در گندم نان کارشناسی ارشد
مانده مهناز بررسی سیتوژنتیکی و پروتیینی گیاه دارویی آنغوزه( Ferula assafoetida) کارشناسی ارشد
فیروزه موسوی ارزیابی تحمل به شوری ارقام دبل هاپلوئید و دیپلوئید جو در مراحل جوانه زنی و کشت بافت کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/22
پری زاده مونا ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی ریحان ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی RAPD کارشناسی ارشد
پری زاده مونا ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی ریحان ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی RAPD کارشناسی ارشد
کوچکیان نازیلا ردیابی ژن مقاومت به سفیدک پودری (Erysiphe necator) در ژنوتیپ های انگور ایرانی (Vitis vinifera) کارشناسی ارشد
سارا ناصری راد جداسازی و توالی یابی پروموتور ژن CYP71AV1 دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین (Artemisinin)در درمنه (Artemisia annua) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
زرین پنجه نسیم بررسی تاثیر سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی و محیط کشت برکالزایی وباززایی گیاه صبر زرد(Aloe vera L.) کارشناسی ارشد
مهدی نژاد نفیسه نقشه یابی نواحی ژنومی صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گندم تحت شرایط تنش شوری
ایمانی نیکنوش بررسی ریزازدیادی به روش کشت مریستم در گیاه باریجه(Ferula gummosa Boiss) کارشناسی ارشد
شوریده هادی عملکرد اینولین و بیان ژن های مسیر بیوسنتز آن در ژنوتیپ¬های کاسنی (Cichorium intybus)
ایرج هاشم زاده سقزلو القاء الکتریکی و الکتریکی - حرارتی تریپلوئید در ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhychus mykiss کارشناسی ارشد دانلود 1383
متین هنرمند The effect of in vitro condition on production of some secondary metabolite in Crocus Sativus L کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
مرضیه یوسفی بررسی اثر تنش شوری و کاربرد باکتری سودوموناس بر جوانه زنی و متابولیت های ثانویه در ارقام گیاه شوید (Anethum graveolens) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/26
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه