اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

منصور امیدی

منصور امیدی

منصور امیدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پور احمدی ابراهیم بررسی برخی فاکتورهای موثر در موفقیت تکنیک نجات جنین بمنظور اصلاح انگورهای بیدانه کارشناسی ارشد
شاه پیری آذر بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی کارشناسی ارشد
برنوسی ایرج تجزیه ژنتیکی و گزینش QTL های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) در گندم
هاشم زاده سقزلو ایرج القاء الکتریکی و الکتریکی - حرارتی تریپلوئید در ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhychus mykiss کارشناسی ارشد
مختاری آرش بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر شاخه زایی مستقیم و جنین زایی مستقیم سماتیکی در گندم کارشناسی ارشد
قاسمی گوجانی اسماعیل تولید پروانسولین خوراکی در سیستم های گیاهی
صالحی اکرم انتقال ژن کیتیناز (Chitinase) لوبیا از طریق اگروباکتریوم و تظاهر آن در لـوبیـای روغنـی سویـا به منظور ایجـاد مقـاومت به بیمـاری پوسیـدگـی ریشـه Rhizoctonia solani کارشناسی ارشد
اسدالهی الهه تاثیر برخی نانو الیسیتور‌ها بر ماده موثره گیاه شقایق ایرانی (Papaverbracteatum) کارشناسی ارشد
ناصح غفوری ایمان نقشه یابی ارتباطی تحمل یخ‌زدگی در جو(Hordeum vulgare L.)
جمال محمود امیر بررسی روش های مختلف تولید جنین سوماتیکی در انگور ارقام بیدانه سفید و فلیم سیدلس (Vitis vinifera) کارشناسی ارشد
جهانگیری بابک تاثیر برخی الیسیتورهای زیستی بر ماده موثره گیاه خشخاش ایرانی Persian poppy کارشناسی ارشد
چالوشی بابک بررسی اثرات تیمارهای مختلف هورمونی محیط کشت جهت تولید کالوس و باززائی گیاهچه از پروتوپلاست در زعفران زراعی ( Crocus sativus L ) کارشناسی ارشد
حسین پور بتول بیان و عمل یک ژن دخیل در نمو گامتوفیت ماده آرابیدوپسیس
حسین پور بتول بیان و عمل یک ژن دخیل در نمو گامتوفیت ماده آرابیدوپسیس
سامان فر بهرام اثر تنظیم کنندهای رشد گیاهی و ریز نمونه بر جنین زائی مستقیم سوماتیکی در ارقام جو کارشناسی ارشد
ساعتیان بهناز بررسی انتقال ژن به گنـدم با استفاده از آگروباکتری و از طریق باززایی از کالوس و direct shoot regeneration کارشناسی ارشد
سرخیل پانته آ مطالعه اثر سطوح هورمونی٬ محیط کشت و ریزنمونه در کالزایی٬ باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه Foeniculum vulgare Mill کارشناسی ارشد
کلهرزاده پونه انتقال ژن کد کننده عامل رونویسی AtDREB1C به کلزا (Brassica napus) کارشناسی ارشد
سیفی حامد مطالعه اثر سطوح هورمونی, محیط کشت و ریزنمونه در کال زایی, باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه. Teucrium polium L کارشناسی ارشد
رامشینی حسینعلی مطالعه بیان ژن ها در پاسخ به تنش اسمزی در ارقام جو
بیات حمید Study of hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in Landraces chicory کارشناسی ارشد
حسینیان خوشرو حمید بررسی تنوع ژنتیکی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ¬های تجاری گندم¬ نان (Triticum aestivum L.) ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی کارشناسی ارشد
محیسنی خدیجه بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر کشت درون شیشه ای گیاه سیکاس (.Cycas revoluta thunb) کارشناسی ارشد
فروزان بروجنی دارا استفاده از دو پروموتر مختلف در بیان ژن هورمون رشد انسانی در گیاهان ترانس ژنتیک سیب زمینی کارشناسی ارشد
قاسم زاده راحله بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی آجیلوپس تاوشی (Aegilops tauschii) ایران با استفاده از صفات مورفولوژیک و الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای دانه کارشناسی ارشد
سرآبادانی تفرشی راضیه بررسی تاثیر سطوح هورمونی و ریز نمونه بر کالزایی و باززایی گیاه باریجه (Ferula gummosa B.) کارشناسی ارشد
کاظمی راضیه جنین زایی اندام های رویشی و افزایش کارائی تولید بذر مصنوعی با استفاده از مواد پوششی مناسب در گیاه Hyparrhenia hirta کارشناسی ارشد
امیریان رسول بررسی تنوع ژنتیکی نمونه‌های آژیلوپس تائوشی( Aegilops tauschii) با استفاده از نشانگرهای AFLP و مورفولوژیکی کارشناسی ارشد
نورا رضا بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی Aegilops Triuncialis ایران با استفاده از تکنیک الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای دانه کارشناسی ارشد
عبدالشاهی روح الله ارزیابی و بررسی ژنتیکی مقاومت به شوری در گندم کارشناسی ارشد
عبدالشاهی روح اله مطالعه ژنتیکی تحمل به خشکی در گندم نان
انگشتری روشن بررسی اثر هورمون اسید آبسیزیک بر تمایز سلولی، جنین زایی سوماتیک و القاء مقاومت به پس آبش در کلزا (Brassica napus L.) کارشناسی ارشد
آوانسیانس رونی بررسی القای ریشه های موئین در شقایق اولیفرا (Papaver somniferum L. ) با استفاده از اگروباکتریوم ریزوژنز و تأثیر آن در تولید متابولیت های ثانویه کارشناسی ارشد
خونانی زهرا بررســـی تنوع ژنتـیـکی نمونه های باریــــجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استـــفاده از نشانگــــرهای AFLP کارشناسی ارشد
سلیمی زهرا بررسی امکان جنین‌زایی رویشی و تولید بذرمصنوعی گیاه Hyparrhenia hirta کارشناسی ارشد
عبدی لیایی زهرا تاثیر محیط کشت و تنظیم کننده‌های رشد بر کشت درون شیشه‌ای استویا (Bertoni Stevia rebaudiana) کارشناسی ارشد
قهرمانی زهرا ارزیابی مورفولوژیک توده های تره ایرانی و تولید گیاه هاپلوئید از توده های منتخب
کریمانه زهرا مطالعه تاثیر سطوح تنظیم کننده های رشد گیاهی، محیط کشت و ریز نمونه در کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه شقایق اولیفرا (Papaver somniferum) کارشناسی ارشد
ناصری راد سارا جداسازی و توالی یابی پروموتور ژن CYP71AV1 دخیل در بیوسنتز آرتمیزینین (Artemisinin)در درمنه (Artemisia annua) کارشناسی ارشد
ترابی سپیده شناسایی ژنهای دخیل در کمبود فسفر در برنج با استفاده از راهکار پروتئومیکس
ترابی سپیده بررسی توارث صفات مختلف و کاربرد نشانگرRAPD در هیبریدهای جو کارشناسی ارشد
مجتوی شکوفه تاثیر الیسیتورهای غیرزیستی بر ماده موثره گیاه شقایق ایرانی (Papaver bracteatum) کارشناسی ارشد
پورسیدی شهرام بیان ژن کد کننده پوشش پروتئینی ویروس گامبورو (IBDV) در گیاه تراریخت سیب زمینی
جوانمرد طاهره مطالعه سیتوژنتیکی گیلاس، آلبالو و برخی از گونه های وابسته زیرجنس Cerasus کارشناسی ارشد
اعلمی علی تظاهر ژن ABC-Transpoter در پاسخ به قارچ R.secalis از طریق PCR-QRT و مکان یابی آن بوسیله نشانگر CAPS در گیاه جو
فاضل زاده علی تاثیر تیمارهای دمایی بر باززایی کالوس در کشت جنین نارس جو کارشناسی ارشد
نوری علی ارزیابی تحمل به خشکی برخی از ژنوتیپ های کلزا در مراحل جوانه زنی، کشت مریستم راس ساقه و گیاه کامل کارشناسی ارشد
مهرابی علی اشرف بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی ایران با استفاده از روش آرایه های تنوع Diversity arrays technology (DArt) DNA
مهرابی اولادی علی اشرف بررسی کال زایی و باززایی کلزا و امکان ارزیابی تحمل به شوری در این گیاه با استفاده از تکنیک کشت بافت کارشناسی ارشد
درویشی عماد بررسی اثرات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه آویشن ایرانی و مطالعه مکانیسم عمل آنها
درویشی عماد بررسی اثرات تیمارهای مختلف هورمونی محیط کشت جهت تهیه و نگه داری پروتوپلاست در زعفران زراعی (Crocus Sativus L) کارشناسی ارشد
بزرگ منش فرد غزاله تشخیص ژن های مقاومت و بیماریزا مؤثر بر واکنش براسیکا به زنگ سفید خاجیان کارشناسی ارشد
اعرابی فایزه خاموشی و تشدید بیان موقت ژن1BBE در Papaver somniferum کارشناسی ارشد
موسوی فیروزه ارزیابی تحمل به شوری ارقام دبل هاپلوئید و دیپلوئید جو در مراحل جوانه زنی و کشت بافت کارشناسی ارشد
منتظری فروغ بررسی القای ریشه های مویین در گیاه باریجه (Ferula gummosa ) با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز و تآًثیر آن در تولید متابولیت های ثانویه کارشناسی ارشد
پورابراهیم قربان جداسازی و توالی یابی پروموتر ژن CPRدخیل در بیوسنتز آرتمیزینین در درمنه(Artemisia annua) کارشناسی ارشد
باقرزاده کیمیا بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در کالوس دهی و باززایی گیاه Centaurea ispahanica Boiss کارشناسی ارشد
شوشتری کرمانشاهی لیا بررسی تاثیر ژنوتیپ و نوع ریز نمونه بر کال زائی و باززائی در ارقام جو کارشناسی ارشد
حسین زاده لیلا تاثیر اشعه لیزر بر تولید برخی متابولیت های ثاننویه در کشت درون شیشه ای گیاه زعفران Crocus sativus L کارشناسی ارشد
هنرمند متین The effect of in vitro condition on production of some secondary metabolite in Crocus Sativus L کارشناسی ارشد
زارع مهرجردی محبوبه تاثیر برخی الیسیتورها روی تولید آرتمیزینین و بیان ژن های اصلی مسیر بیوشیمیایی سنتز آن در گیاه درمنه (Artemisia annua)
آقایی محمدجعفر بررسی تنوع ژنتیکی و همولوژی کروموزومی ژنوم D در میان چهارگونه گندم و آژیلوپس (گندم نیا) ایرانی حامل این ژنوم
ملکی مرتضی تاثیر متیل‌جاسمونات و فراصوت بر تولید متابولیت‌ ثانویه در کشت سلولی آلوورا(Aloe barbadensis Mill) کارشناسی ارشد
یوسفی مرضیه بررسی اثر تنش شوری و کاربرد باکتری سودوموناس بر جوانه زنی و متابولیت های ثانویه در ارقام گیاه شوید (Anethum graveolens) کارشناسی ارشد
حاجی کریملو مریم بررسی اثرات تیمارهای هورمونی محیط کشت جهت تولید کالوس و باززایی گیاهچه از واریته های گیاه ماش ( vigna radiata L. Wilczek) کارشناسی ارشد
کریمی علویجه مریم بررسی روش‌های تولید کالوس جنین‌زا در انگور کارشناسی ارشد
سلجوقیان پور منصور بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی تحمل به شوری بعضی از ارقام زراعی و کلونهای امید بخش سیب زمینی در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
قربانپور منصور بررسی تاثیر تنش کم آبی، سطوح نیتروژن، هورمون ها و سویه های سودوموناس فلورسنت بر برخی خصوصیات رشد و تولید آلکالوئیدهای گیاه دارویی بذر البنج (Hyoscyamus niger)
امیری تکدانی مهدی ارزیابی ارقام مختلف گندم زراعی از لحاظ کال زایی، باززایی و تحمل شوری از طریق کشت جنین نارس کارشناسی ارشد
قربانی مهدی تاثیر الیسیتور بر تولید آلیزارین در کشت ریشه موئین روناس (.Rubia tinctorum L) کارشناسی ارشد
خدایاری مهدیه اثر الیسیتورها بر بیان ژن های دخیل در تولید برخی از آلکالوئیدهای. Papaver somniferum L
توکلی مهسا تاثیر لیزر بر تولید متابولیت ثانویه در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه وورا (Aloe vare L syn: A.barbadansis Miller) کارشناسی ارشد
رییسی مهسا بررسی تنوع آللی پروتئین های ذخیره ای با وزن مولکولی پایین در گندم نان کارشناسی ارشد
مانده مهناز بررسی سیتوژنتیکی و پروتیینی گیاه دارویی آنغوزه( Ferula assafoetida) کارشناسی ارشد
پری زاده مونا ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی ریحان ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی RAPD کارشناسی ارشد
پری زاده مونا ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی ریحان ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی RAPD کارشناسی ارشد
کوچکیان نازیلا ردیابی ژن مقاومت به سفیدک پودری (Erysiphe necator) در ژنوتیپ های انگور ایرانی (Vitis vinifera) کارشناسی ارشد
زرین پنجه نسیم بررسی تاثیر سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی و محیط کشت برکالزایی وباززایی گیاه صبر زرد(Aloe vera L.) کارشناسی ارشد
مهدی نژاد نفیسه نقشه یابی نواحی ژنومی صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گندم تحت شرایط تنش شوری
ایمانی نیکنوش بررسی ریزازدیادی به روش کشت مریستم در گیاه باریجه(Ferula gummosa Boiss) کارشناسی ارشد
شوریده هادی عملکرد اینولین و بیان ژن های مسیر بیوسنتز آن در ژنوتیپ¬های کاسنی (Cichorium intybus)
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه