اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صادقی پناه ابوالحسن اثرات سطح و منبع چربی جیره بر بازده تولید مثل، نرخ تخمک ریزی، استروئید سازی و سوخت و ساز تخمدان میش
قربانی ابوالفضل برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی و برآورد هتروزیس فردی و مادری در تـوده گاوهـای دو رگ هلشتـاین و محلـی کارشناسی ارشد
فلاح ابوذر بررسی اثر کو واریانس بین ژنوتیپ و محیط در برآورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد
علمدار آتشی تعیین تابع منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1382
هادی آتشی بررسی رابطه ژنBoLA-DRB3 با ورم پستان بالینی، امتیاز سلول های بدنی شیر و میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس دکتری دانلود 1387/12/04
هادی آتشی بررسی رابطه ژنBoLA-DRB3 با ورم پستان بالینی، امتیاز سلول های بدنی شیر و میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس دکتری دانلود 1387/12/04
هادی آتشی بررسی رابطه ژنBoLA-DRB3 با ورم پستان بالینی، امتیاز سلول های بدنی شیر و میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس دکتری دانلود 1387/12/04
آیت اللهی مهرجردی احمد انتخاب واگرا برای صفات رشد و تولید مثل در بلدرچین ژاپنی
آیت اللهی مهرجردی احمد بررسی کاهش تعداد دفعات رکوردگیری و نمونه برداری شیر در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
رحیمیان آرمان شناسایی چند شکلی های موجود دراگزون 1 ژناستیل کوآ کربوکسیلاز آلفا و ارتباط آن با صفات لاشه و پروفایل اسیدهای چرب در گوسفندان نژادهای زل، شال و لری بختیاری ایران کارشناسی ارشد
بوستان آزاده مقایسه توابع توصیف کننده منحنی شیردهی و معیارهای تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین با رکوردهای روزانه کارشناسی ارشد
بوستان آزاده بهینه سازی استراتژی های اصلاح نژاد برای تلفیق انتخاب ژنومیک با فناوری های پیشرفته تولید مثلی در گاوهای شیری
مهدی اسلامی زاد مقایسه تاثیر افزایش دفعات دوشش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
مهدی اسلامی زاد مقایسه تاثیر افزایش دفعات دوشش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
بزاز پریخانی اصغر مطالعه ی ژن TCF7 در منطقه ی کاندیدا کروموزوم 5 و ارتباط آن با صفات چربی در گوسفندان نژاد زل و لری بختیاری کارشناسی ارشد
هما اعرابی Identification the candidate genes ' single nucleotide polymorphisms and their association with economic traits in Japanese quail دکتری دانلود 1395/06/28
هما اعرابی Identification the candidate genes ' single nucleotide polymorphisms and their association with economic traits in Japanese quail دکتری دانلود 1395/06/28
سامیا کلانتری افشین برآورد زیان های اقتصادی ناشی از سقط و نحوه تصمیم گیری برای جایگزینی گاو سقط کرده کارشناسی ارشد
علیرضا آقاشاهی اثر سطوح مختلف بنتونیت فرآوری شده و نشده و کلینوپتیلولیت بر فراسنجه های تخمیر، نیتروژن آمونیاکی درون شیشه ای ، پروتئین قابل هضم در روده و رشد گوساله های نر دکتری دانلود 1384
شاهین اقبال سعیدی مقایسه عملکرد اسپرم های داخلی و خارجی از نظر صفات تولیدی در برخی از گله های گاو هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1382
سعیده الهیان بررسی چندشکلی ژن ATP1A1 و ارتباط آن با صفات رشد و پارامترهای اقلیمی در گوسفندان زل، کرمانی و لری بختیاری با روش PCR-SSCP و توالی یابی DNA کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/16
سعیده الهیان بررسی چندشکلی ژن ATP1A1 و ارتباط آن با صفات رشد و پارامترهای اقلیمی در گوسفندان زل، کرمانی و لری بختیاری با روش PCR-SSCP و توالی یابی DNA کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/16
مهدی ایمانی شناسایی چندشکلی موجود در اگزون یک ژن استیل کوآ کربوکسیلاز آلفا و ارتباط آن با صفات وزن، برخی بیومتری های بدن و پارامترهای خونی نژادهای شتر هرمزگان، یزد و خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/31
خلت آبادی فراهانی امیرحسین بررسی رابطه بین چند شکلی پروتئین های خون با صفات اقتصادی مهم لاشه, متابولیت های خون و برازش مدل های تابعیت برای صفات مختلف در گوسفندان نژاد ماکویی
خلت آبادی فراهانی امیرحسین بررسی روش های مختلف تعیین اندازه دنبه در دام زنده و رابطه برخی از متابولیت های خون با وزن دنبه کارشناسی ارشد
خضری امین مطالعه تاثیر منابع مختلف کربوهیدرات های غیر ساختمانی بر سوخت – ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
سامان امینی ارزیابی ژنتیکی با استفاده از انتخاب ژنومی در طرح نوه دختری کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
سامان امینی ارزیابی ژنتیکی با استفاده از انتخاب ژنومی در طرح نوه دختری کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
رحیمی آمنه مطالعه برخی فراسنجه های خونی چهار نژاد شتر بومی ایران با شرایط متفاوت اقلیمی کارشناسی ارشد
مهدی انصاری اثر اسیدهای چرب n-3 و ویتامین E بر قابلیت انجماد و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم در بز کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/11
مهدی انصاری اثر اسیدهای چرب n-3 و ویتامین E بر قابلیت انجماد و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم در بز کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/11
عارف نژاد فرد بابک شناسایی واریانت ژن‌های تولیدمثلی و عملکردی اسب کاسپین با استفاده از آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم
سمیه بارانی برآورد عدم تعادل پیوستگی، هم خونی و اندازه موثر جمعیت در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
سمیه بارانی برآورد عدم تعادل پیوستگی، هم خونی و اندازه موثر جمعیت در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
معصومه باقری برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت تولید مثل ترکیبی (TWW/EJ) و رابطه آن با وزن تولد و شیرگیری در میش نژاد بلوچی کارشناسی ارشد دانلود 1383
فاطمه بانکی زاده ارزیابی ژنتیکی صفات تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
فاطمه بانکی زاده ارزیابی ژنتیکی صفات تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
فاطمه بانکی زاده ارزیابی ژنتیکی صفات تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
امینی بختیار اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
محمدرضا بختیاری زاده بررسی ژنها و شبکه ژنی موثر درتولید چربی لاشه- مطالعه موردی دو نژاد گوسفند لری بختیاری و زل دکتری دانلود 1391/06/25
محمدرضا بختیاری زاده بررسی رابطه صفات تیپ با صفات اقتصادی و تعیین ضرایب صفات ترکیبی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/21
سعید برخوری تعیین واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل رود ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
سعید برخوری تعیین واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل رود ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
سعید برخوری تعیین واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل رود ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
سعید برخوری تعیین واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل رود ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
اصغر بزاز پریخانی مطالعه ی ژن TCF7 در منطقه ی کاندیدا کروموزوم 5 و ارتباط آن با صفات چربی در گوسفندان نژاد زل و لری بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
اصغر بزاز پریخانی مطالعه ی ژن TCF7 در منطقه ی کاندیدا کروموزوم 5 و ارتباط آن با صفات چربی در گوسفندان نژاد زل و لری بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
اصغر بزاز پریخانی مطالعه ی ژن TCF7 در منطقه ی کاندیدا کروموزوم 5 و ارتباط آن با صفات چربی در گوسفندان نژاد زل و لری بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
میثم بشیری برازش منحنی رشد با استفاده از معادلات مختلط غیر خطی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
میثم بشیری برازش منحنی رشد با استفاده از معادلات مختلط غیر خطی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
میثم بشیری برازش منحنی رشد با استفاده از معادلات مختلط غیر خطی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
ممبینی بهزاد بررسی امکان کاهش تعداد دفعات رکوردبرداری در گاوهای آمیخته با استفاده از رکوردهای روزآزمون کارشناسی ارشد
عزیزی پرویز بررسی چندشکلی دو جایگاه ژن لپتین و ارتباط آنها با صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری و زل با روش SSCP و توالی یابیDNA کارشناسی ارشد
شورنگ پروین مطالعه اثرات پرتو تابی روی ناپدید شدن شکمبه‌ای و پس شکمبه‌ای پروتئین بعضی از مواد خوراکی با استفاده از تکنیک‌های کیسه‌های نایلونی و الکتروفورزژل پلی آکریلامید
علی جلیل سرقلعه بررسی ارتباط چند شکلی ژن های POU1F1 و PROP1 با صفات رشد و لاشه و برخی از پارامترهای خونی گوسفند لری بختیاری و زل با روش PCR-RFLP کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
علی جلیل سرقلعه بررسی ارتباط چند شکلی ژن های POU1F1 و PROP1 با صفات رشد و لاشه و برخی از پارامترهای خونی گوسفند لری بختیاری و زل با روش PCR-RFLP کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
فیاضی جمال بررسی تنوع ژنتیکی باربوس ماهیان خوزستان با استفاده از ژنوم میتوکندریایی ( mtDNA ) به روش PCR-RFLP
عباس جهان بخشی بررسی راندمان ژنتیکی گزینش گاوهای نرجوان براساس اطلاعات مولکولی (MAS) ، پیش از آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی رایانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد جهانگیری Identification of microRNA and their target genes related to speed and stamina in Arabian horses using bioinformatics methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد جهانگیری Identification of microRNA and their target genes related to speed and stamina in Arabian horses using bioinformatics methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد جهانگیری Identification of microRNA and their target genes related to speed and stamina in Arabian horses using bioinformatics methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد جهانگیری Identification of microRNA and their target genes related to speed and stamina in Arabian horses using bioinformatics methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد جهانگیری Identification of microRNA and their target genes related to speed and stamina in Arabian horses using bioinformatics methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سحر جوادی نوشنق بررسی ارتباط چندشکلی های اگزون 2 و اینترون 3 ژن پروتئین شماره 3 متصل شونده به اسید چرب (FABP3 ) گوسفندی با صفات رشد، لاشه و فراسنجه های خونی در نژادهای لری-بختیاری و زل و آمیخته زل-آتابای به روش RFLP کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
رضایی حامد مطالعه ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن کاندید GDF9 با صفت چندقلوزایی در نژادهای رومانف، کرمانی، لری‌بختیاری و آمیخته های مربوطه کارشناسی ارشد
رضایی حامد مطالعه ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن کاندید GDF9با صفت چندقلوزایی در نژادهای رومانف، لری‌بختیاری، کرمانی و آمیخته های مربوطه کارشناسی ارشد
موسی پور حجت اله مطالعه الگوی بیان ژن استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACACA) در نژادهای گوسفند لری- بختیاری و زل کارشناسی ارشد
علیلو حسن بررسی ناهمگنی واریانس صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد
محمدی حسین شناسایی چند شکلی موجود در جایگاه ژن DGAT1 و ارتباط آن با میزان چربی زیر پوستی، چربی دنبه و برخی از پارامترهای خونی درگوسفندان نژاد لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد
مرادی شهربابک حسین ارتباط چند شکلی ژنهای کالپاستاتین، میوستاتین، لپتین و پتاسیم با صفات مهم اقتصادی، متابولیت های خونی وصفات لاشه درگوسفندان ماکویی و زل
کریم حسن پور ارزیابی ژنتیکی گاومیش های نر (کلچه های) ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
کریم حسن پور ارزیابی ژنتیکی گاومیش های نر (کلچه های) ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
کریم حسن پور ارزیابی ژنتیکی گاومیش های نر (کلچه های) ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
حمزه حق شناس مقایسه خصوصیات رشد و کیفیت لاشه در بره های آمیخته و خالص بومی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
حمزه حق شناس مقایسه خصوصیات رشد و کیفیت لاشه در بره های آمیخته و خالص بومی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
بیکی حمید تاثیر انتخاب واگرا بر صفات مربوط به رشد ، بافت های حمایتی بدن و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
دلدار تجن گوکه حمید بررسی تغییرات جنسی و خصوصیات منی قوچ در طول یک سال کارشناسی ارشد
حق شناس حمزه مقایسه خصوصیات رشد و کیفیت لاشه در بره های آمیخته و خالص بومی کارشناسی ارشد
امین خضری مطالعه تاثیر منابع مختلف کربوهیدرات های غیر ساختمانی بر سوخت – ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین دکتری دانلود 1387/12/10
امین خضری مطالعه تاثیر منابع مختلف کربوهیدرات های غیر ساختمانی بر سوخت – ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین دکتری دانلود 1387/12/10
امیرحسین خلت آبادی فراهانی بررسی روش های مختلف تعیین اندازه دنبه در دام زنده و رابطه برخی از متابولیت های خون با وزن دنبه کارشناسی ارشد دانلود 1381
امیرحسین خلت آبادی فراهانی بررسی رابطه بین چند شکلی پروتئین های خون با صفات اقتصادی مهم لاشه, متابولیت های خون و برازش مدل های تابعیت برای صفات مختلف در گوسفندان نژاد ماکویی دکتری دانلود 1386
محمد دادپسند کار مسری مطالعه روند تغییرات ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1378
فخاری داریوش اثر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی بز های شیرده نژاد مهابادی کارشناسی ارشد
ساقی داودعلی سازگاری گاوهای شیری هلشتاین در شرایط محیطی ایران کارشناسی ارشد
حمید دلدار تجن گوکه بررسی تغییرات جنسی و خصوصیات منی قوچ در طول یک سال کارشناسی ارشد دانلود 1383
حمید دلدار تجن گوکه بررسی تغییرات جنسی و خصوصیات منی قوچ در طول یک سال کارشناسی ارشد دانلود 1383
صادقی راحله تاثیر انتخاب واگرا برای وزن چهار هفتگی بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین های مادر ژاپنی کارشناسی ارشد
آمنه رحیمی مطالعه برخی فراسنجه های خونی چهار نژاد شتر بومی ایران با شرایط متفاوت اقلیمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
آمنه رحیمی مطالعه برخی فراسنجه های خونی چهار نژاد شتر بومی ایران با شرایط متفاوت اقلیمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
مریم رحیمی مطالعه نواحی کد کننده ژن ZAR1 در گوسفندان لری بختیاری، افشاری و آمیخته های آنها با نژاد رومانوف کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
مریم رحیمی مطالعه نواحی کد کننده ژن ZAR1 در گوسفندان لری بختیاری، افشاری و آمیخته های آنها با نژاد رومانوف کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
مریم رحیمی مطالعه نواحی کد کننده ژن ZAR1 در گوسفندان لری بختیاری، افشاری و آمیخته های آنها با نژاد رومانوف کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
آرمان رحیمیان شناسایی چند شکلی های موجود دراگزون 1 ژناستیل کوآ کربوکسیلاز آلفا و ارتباط آن با صفات لاشه و پروفایل اسیدهای چرب در گوسفندان نژادهای زل، شال و لری بختیاری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
آرمان رحیمیان شناسایی چند شکلی های موجود دراگزون 1 ژناستیل کوآ کربوکسیلاز آلفا و ارتباط آن با صفات لاشه و پروفایل اسیدهای چرب در گوسفندان نژادهای زل، شال و لری بختیاری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
آرمان رحیمیان شناسایی چند شکلی های موجود دراگزون 1 ژناستیل کوآ کربوکسیلاز آلفا و ارتباط آن با صفات لاشه و پروفایل اسیدهای چرب در گوسفندان نژادهای زل، شال و لری بختیاری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
عبداللهی آرپناهی رستم تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل
اسدپور ساری بیگلو رسول مطالعه اثر بلوک های هاپلوتایپ و SNPها بر صحت ارزش های اصلاحی و اثر طول هاپلوتایپ بر بروز الل روی صفت شیردهی در جمعیت گاوشیری کارشناسی ارشد
فرجی رضا بررسی چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد
منگلی کهتوئی رضا خصوصیات شیردهی، تر کیبات شیر و رشـد بـره‌هـای شیـرخـوار گوسفنـد نژاد کـرمانی کارشناسی ارشد
حامد رضایی مطالعه ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن کاندید GDF9با صفت چندقلوزایی در نژادهای رومانف، لری‌بختیاری، کرمانی و آمیخته های مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
حامد رضایی مطالعه ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن کاندید GDF9با صفت چندقلوزایی در نژادهای رومانف، لری‌بختیاری، کرمانی و آمیخته های مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
حامد رضایی مطالعه ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن کاندید GDF9 با صفت چندقلوزایی در نژادهای رومانف، کرمانی، لری‌بختیاری و آمیخته های مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1393
حامد رضایی مطالعه ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن کاندید GDF9 با صفت چندقلوزایی در نژادهای رومانف، کرمانی، لری‌بختیاری و آمیخته های مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1393
حامد رضایی مطالعه ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن کاندید GDF9با صفت چندقلوزایی در نژادهای رومانف، لری‌بختیاری، کرمانی و آمیخته های مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
حامد رضایی مطالعه ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن کاندید GDF9با صفت چندقلوزایی در نژادهای رومانف، لری‌بختیاری، کرمانی و آمیخته های مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
عبدالله رضاقلی وند لاهرود مطالعه پلی‌مورفیسم ژن‌های کاپاکازئین (CSN3) و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/26
عبدالله رضاقلی وند لاهرود مطالعه پلی‌مورفیسم ژن‌های کاپاکازئین (CSN3) و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/26
عبدالله رضاقلی وند لاهرود مطالعه پلی‌مورفیسم ژن‌های کاپاکازئین (CSN3) و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/26
عبدالله رضاقلی وند لاهرود مطالعه پلی‌مورفیسم ژن‌های کاپاکازئین (CSN3) و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/26
عبدالله رضاقلی وند لاهرود مطالعه پلی‌مورفیسم ژن‌های کاپاکازئین (CSN3) و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/9/26
عبدالله پور روح الله اثر استفاده از اسپرم های آسان زا بر آسان زایی و صفات تولیـدی نتـاج در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
معصومه زارع مطالعه ناحیه ای از کروموزوم 5 گوسفند و ارتباط چندشکلی آن با صفات لاشه در گوسفندان لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/14
معصومه زارع مطالعه ناحیه ای از کروموزوم 5 گوسفند و ارتباط چندشکلی آن با صفات لاشه در گوسفندان لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/14
معصومه زارع مطالعه ناحیه ای از کروموزوم 5 گوسفند و ارتباط چندشکلی آن با صفات لاشه در گوسفندان لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/14
وحید زاهدی ارزیابی عملکرد مدیریت تولیدمثل در گله‌های گاو شیری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
وحید زاهدی ارزیابی عملکرد مدیریت تولیدمثل در گله‌های گاو شیری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
وحید زاهدی ارزیابی عملکرد مدیریت تولیدمثل در گله‌های گاو شیری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
عذرا زاهدپور یگانه تدوین الگوی تعیین رتبه ریسکی بودن واحدهای صنعتی تولید شیر در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
عذرا زاهدپور یگانه تدوین الگوی تعیین رتبه ریسکی بودن واحدهای صنعتی تولید شیر در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
عذرا زاهدپور یگانه تدوین الگوی تعیین رتبه ریسکی بودن واحدهای صنعتی تولید شیر در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
عذرا زاهدپور یگانه تدوین الگوی تعیین رتبه ریسکی بودن واحدهای صنعتی تولید شیر در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
عذرا زاهدپور یگانه تدوین الگوی تعیین رتبه ریسکی بودن واحدهای صنعتی تولید شیر در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
قدیری زکریا تعیین چند شکلی پروتئینهای آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با صفات تولید در گوسفند نژاد کرمانی کارشناسی ارشد
سونیا زکی‌زاده تعیین فراوانی ژنی و ژنوتیپی پنج جایگاه ژنی مرتبط با تولید شیر در سه نژاد بومی و هلشتاین ایران دکتری دانلود 1385
عزیزی زهرا بررسی چند شکلی دو جایگاه ژن لپتین و یک جایگاه ژن DGAT1 و ارتباط آن ها با صفات رشد و تولید شیر در بز نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد
محمدی ده عباسانی زهرا مطالعه اثر تزریق GnRH و غلظت پروژسترون پس‌از تلقیح بر روی تأخیر در تخمک ریزی و میزان باروری در گاو کارشناسی ارشد
داودعلی ساقی سازگاری گاوهای شیری هلشتاین در شرایط محیطی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1380
افشین سامیا کلانتری برآورد زیان های اقتصادی ناشی از سقط و نحوه تصمیم گیری برای جایگزینی گاو سقط کرده کارشناسی ارشد دانلود 1386
امینی سامان ارزیابی ژنتیکی با استفاده از انتخاب ژنومی در طرح نوه دختری کارشناسی ارشد
قاسمیان سبحان بررسی پرورش گوسفند نژاد کرمانی در منطقه شهربابک برای طراحی برنامه اصلاح نژاد کارشناسی ارشد
مرتضی ستائی مختاری ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران با مدل‌سازی معادلات ساختاری دکتری دانلود 1394/11/27
مرتضی ستائی مختاری ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران با مدل‌سازی معادلات ساختاری دکتری دانلود 1394/11/27
مرتضی ستائی مختاری ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران با مدل‌سازی معادلات ساختاری دکتری دانلود 1394/11/27
غلامی سجاد مطالعه بررسی اشکال هاپلوتیپی و عدم تعادل لینکاژی (LD) در گاومیش خوزستانی با استفاده از تراشه SNP chip 90K کارشناسی ارشد
جوادی نوشنق سحر بررسی ارتباط چندشکلی های اگزون 2 و اینترون 3 ژن پروتئین شماره 3 متصل شونده به اسید چرب (FABP3 ) گوسفندی با صفات رشد، لاشه و فراسنجه های خونی در نژادهای لری-بختیاری و زل و آمیخته زل-آتابای به روش RFLP کارشناسی ارشد
برخوری سعید تعیین واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل رود ) کارشناسی ارشد
عباسی سعید مقایسه عملکرد ملکه های تولید داخل کارشناسی ارشد
الهیان سعیده بررسی چندشکلی ژن ATP1A1 و ارتباط آن با صفات رشد و پارامترهای اقلیمی در گوسفندان زل، کرمانی و لری بختیاری با روش PCR-SSCP و توالی یابی DNA کارشناسی ارشد
زکی‌زاده سونیا تعیین فراوانی ژنی و ژنوتیپی پنج جایگاه ژنی مرتبط با تولید شیر در سه نژاد بومی و هلشتاین ایران
اقبال سعیدی شاهین مقایسه عملکرد اسپرم های داخلی و خارجی از نظر صفات تولیدی در برخی از گله های گاو هلشتاین کارشناسی ارشد
ورکوهی شیدا بررسی پاسخ به انتخاب ژنتیکی ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین ژاپنی
پروین شورنگ مطالعه اثرات پرتو تابی روی ناپدید شدن شکمبه‌ای و پس شکمبه‌ای پروتئین بعضی از مواد خوراکی با استفاده از تکنیک‌های کیسه‌های نایلونی و الکتروفورزژل پلی آکریلامید دکتری دانلود 1385
قرشی شوکت السادات بررسی امکان کاربرد تعدادی از باکتری های آنتاگونیست در کنترل بیولوژیک قارچ Aspergillus flavus روی پسته کارشناسی ارشد
فروتنی فر صاحب ارزیابی سناریوهای مختلف انتخاب ژنومیک و سنتی دو صفتی بر پاسخ به انتخاب و همبستگی ژنتیکی بین صفات
محمد صاحب هنر بررسی استراتژی‌های انتخاب بهینه در برنامه‌های انتخاب ژنومی گاوهای شیری دکتری دانلود 1393/06/16
راحله صادقی تاثیر انتخاب واگرا برای وزن چهار هفتگی بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین های مادر ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
راحله صادقی مطالعه تنوع ژنتیکی و ردیابی نشانه‌های‌انتخاب در جمعیت‌های اسب عرب ایرانی و سایر کشورها دکتری دانلود 1397/04/19
راحله صادقی تاثیر انتخاب واگرا برای وزن چهار هفتگی بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین های مادر ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
علی اصغر صادقی بررسی اثر کاربرد زئولیت روی سلامتی، ترکیبات خونی ـ ایمنی گوساله های شیرخوارو توان تولیدی گوساله های پرواری کارشناسی ارشد دانلود 1379
مصطفی صادقی بررسی همگنی و ناهمگنی واریانس در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
ابوالحسن صادقی پناه اثرات سطح و منبع چربی جیره بر بازده تولید مثل، نرخ تخمک ریزی، استروئید سازی و سوخت و ساز تخمدان میش دکتری دانلود 1384
علی صادقی‌سفیدمزگی برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید و طول عمر در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدعلی طالبی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری دکتری دانلود 1388/05/24
عاطفه عابدینی تاثیر زمان باقی ماندن فولیکول در تخمدان بر بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت در گوسفند کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/26
بابک عارف نژاد فرد شناسایی واریانت ژن‌های تولیدمثلی و عملکردی اسب کاسپین با استفاده از آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم دکتری دانلود 1393/6/24
بابک عارف نژاد فرد شناسایی واریانت ژن‌های تولیدمثلی و عملکردی اسب کاسپین با استفاده از آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم دکتری دانلود 1393/6/24
بابک عارف نژاد فرد شناسایی واریانت ژن‌های تولیدمثلی و عملکردی اسب کاسپین با استفاده از آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم دکتری دانلود 1393/6/24
عابدینی عاطفه تاثیر زمان باقی ماندن فولیکول در تخمدان بر بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت در گوسفند کارشناسی ارشد
محسن عالی بررسی ارتباط تغییرات چندشکلی ژن کالپاستاتین(CAST) و آنزیم استرول کوآنزیم آ دسچورازِ(SCD) گوسفندی با صفات عملکردی و ترکیب اسیدهای چرب گوشتِ نژادهای لری بختیاری، زل و شال به روش SSCP و توالی یابی DNA کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/22
محسن عالی بررسی ارتباط تغییرات چندشکلی ژن کالپاستاتین(CAST) و آنزیم استرول کوآنزیم آ دسچورازِ(SCD) گوسفندی با صفات عملکردی و ترکیب اسیدهای چرب گوشتِ نژادهای لری بختیاری، زل و شال به روش SSCP و توالی یابی DNA کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/22
محسن عالی بررسی ارتباط تغییرات چندشکلی ژن کالپاستاتین(CAST) و آنزیم استرول کوآنزیم آ دسچورازِ(SCD) گوسفندی با صفات عملکردی و ترکیب اسیدهای چرب گوشتِ نژادهای لری بختیاری، زل و شال به روش SSCP و توالی یابی DNA کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/22
جهان بخشی عباس بررسی راندمان ژنتیکی گزینش گاوهای نرجوان براساس اطلاعات مولکولی (MAS) ، پیش از آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی رایانه ای کارشناسی ارشد
رضائی عباس تاثیر موادپروتئینی سیلو شده بر خوش خوراکی، ترکیبات لاشه، پرورش نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبور عسل( Apis mellifera) کارشناسی ارشد
رضاقلی وند لاهرود عبدالله مطالعه پلی‌مورفیسم ژن‌های کاپاکازئین (CSN3) و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادی کارشناسی ارشد
رضاقلی وند لاهرود عبدالله مطالعه پلی‌مورفیسم ژن‌های کاپاکازئین (CSN3) و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادی کارشناسی ارشد
رستم عبداللهی آرپناهی تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل دکتری دانلود 1392/10/18
رستم عبداللهی آرپناهی تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل دکتری دانلود 1392/10/18
رستم عبداللهی آرپناهی تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل دکتری دانلود 1392/10/18
رستم عبداللهی آرپناهی تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل دکتری دانلود 1392/10/18
روح الله عبدالله پور اثر استفاده از اسپرم های آسان زا بر آسان زایی و صفات تولیـدی نتـاج در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1383
علیرضا عبدالمحمدی برآورد پارامترهای ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1382
علیرضا عبدالمحمدی مطالعه تنوع ژنتیکی چهار ژن کاندیدا با استفاده از PCR-RFLP و HRM و ارتباط آنها با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین ایران دکتری دانلود 1387/11/29
عامر عجیل رشید الهتیمی مطالعه مولکولی ژن PMEL17 در جمعیت مرغان بومی عراق دکتری دانلود 1397/6/24
زاهدپور یگانه عذرا تدوین الگوی تعیین رتبه ریسکی بودن واحدهای صنعتی تولید شیر در کشور کارشناسی ارشد
پرویز عزیزی بررسی چندشکلی دو جایگاه ژن لپتین و ارتباط آنها با صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری و زل با روش SSCP و توالی یابیDNA کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/19
پرویز عزیزی بررسی چندشکلی دو جایگاه ژن لپتین و ارتباط آنها با صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری و زل با روش SSCP و توالی یابیDNA کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/19
زهرا عزیزی بررسی چند شکلی دو جایگاه ژن لپتین و یک جایگاه ژن DGAT1 و ارتباط آن ها با صفات رشد و تولید شیر در بز نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سجاد عسگری بررسی روند شاخص گرمایی (THI) در دوره گذشته و تحت شرایط تغییر اقلیم در نیمه غربی ایران کارشناسی ارشد دانلود 95/06/29
قباد عسگری رابطه بین خصوصیات تیپ وطول عمر تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1380
جلیل سرقلعه علی بررسی ارتباط چند شکلی ژن های POU1F1 و PROP1 با صفات رشد و لاشه و برخی از پارامترهای خونی گوسفند لری بختیاری و زل با روش PCR-RFLP کارشناسی ارشد
صادقی‌سفیدمزگی علی برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید و طول عمر در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
صادقی سفید مزگی علی برآورد اهمیت اقتصادی صفات در گاوهای شیری هلشتاین ایران
صادقی علی اصغر بررسی اثر کاربرد زئولیت روی سلامتی، ترکیبات خونی ـ ایمنی گوساله های شیرخوارو توان تولیدی گوساله های پرواری کارشناسی ارشد
آقاشاهی علیرضا اثر سطوح مختلف بنتونیت فرآوری شده و نشده و کلینوپتیلولیت بر فراسنجه های تخمیر، نیتروژن آمونیاکی درون شیشه ای ، پروتئین قابل هضم در روده و رشد گوساله های نر
عبدالمحمدی علیرضا مطالعه تنوع ژنتیکی چهار ژن کاندیدا با استفاده از PCR-RFLP و HRM و ارتباط آنها با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین ایران
عبدالمحمدی علیرضا برآورد پارامترهای ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
آتشی علمدار تعیین تابع منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
سجاد غلامی Study of linkage disequilibrium (LD) & Haplotype block structure in khuzestani buffalo کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
نهضتی پا قلعه غلامعلی مطالعه هضم چندمکمل پروتئینی در زنبور عسل
فرهنگ فاتحی مطالعه تاثیر نسبتهای مختلف دانه ذرت به دانه جو بر عملکرد گوساله های نر هلشتاین پرواری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
فرهنگ فاتحی مطالعه تاثیر نسبتهای مختلف دانه ذرت به دانه جو بر عملکرد گوساله های نر هلشتاین پرواری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
فرهنگ فاتحی مطالعه تاثیر نسبتهای مختلف دانه ذرت به دانه جو بر عملکرد گوساله های نر هلشتاین پرواری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
بانکی زاده فاطمه ارزیابی ژنتیکی صفات تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان کارشناسی ارشد
داریوش فخاری اثر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی بز های شیرده نژاد مهابادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/04
رضا فرجی بررسی چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
رضا فرجی بررسی چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
رضا فرجی بررسی چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
هاشمی نژاد فرشاد بررسی علل حذف گاو هلشتاین در گاوداری‌های شیری اطراف تهران کارشناسی ارشد
فاتحی فرهنگ مطالعه تاثیر نسبتهای مختلف دانه ذرت به دانه جو بر عملکرد گوساله های نر هلشتاین پرواری کارشناسی ارشد
صاحب فروتنی فر ارزیابی سناریوهای مختلف انتخاب ژنومیک و سنتی دو صفتی بر پاسخ به انتخاب و همبستگی ژنتیکی بین صفات دکتری دانلود 1391/02/24
صاحب فروتنی فر ارزیابی سناریوهای مختلف انتخاب ژنومیک و سنتی دو صفتی بر پاسخ به انتخاب و همبستگی ژنتیکی بین صفات دکتری دانلود 1391/02/24
صاحب فروتنی فر ارزیابی سناریوهای مختلف انتخاب ژنومیک و سنتی دو صفتی بر پاسخ به انتخاب و همبستگی ژنتیکی بین صفات دکتری دانلود 1391/02/24
صاحب فروتنی فر ارزیابی سناریوهای مختلف انتخاب ژنومیک و سنتی دو صفتی بر پاسخ به انتخاب و همبستگی ژنتیکی بین صفات دکتری دانلود 1391/02/24
صاحب فروتنی فر ارزیابی سناریوهای مختلف انتخاب ژنومیک و سنتی دو صفتی بر پاسخ به انتخاب و همبستگی ژنتیکی بین صفات دکتری دانلود 1391/02/24
محمد حسین فلاحی Study and identification of haplotype structure in Azarbaijani breed buffalo کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/07
محمد حسین فلاحی Study and identification of haplotype structure in Azarbaijani breed buffalo کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/07
محمد حسین فلاحی Study and identification of haplotype structure in Azarbaijani breed buffalo کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/07
محمد حسین فلاحی Study and identification of haplotype structure in Azarbaijani breed buffalo کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/07
سبحان قاسمیان بررسی پرورش گوسفند نژاد کرمانی در منطقه شهربابک برای طراحی برنامه اصلاح نژاد کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/26
سبحان قاسمیان بررسی پرورش گوسفند نژاد کرمانی در منطقه شهربابک برای طراحی برنامه اصلاح نژاد کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/26
عسگری قباد رابطه بین خصوصیات تیپ وطول عمر تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
زکریا قدیری تعیین چند شکلی پروتئینهای آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با صفات تولید در گوسفند نژاد کرمانی کارشناسی ارشد دانلود 1384
میرزاده قدرت اثر سطوح مختلف کنجاله سویا و مکمل‌های آنزیمی بر عملکرد میگوی سفید هندی
ابوالفضل قربانی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی و برآورد هتروزیس فردی و مادری در تـوده گاوهـای دو رگ هلشتـاین و محلـی کارشناسی ارشد دانلود 1382
شوکت السادات قرشی بررسی امکان کاربرد تعدادی از باکتری های آنتاگونیست در کنترل بیولوژیک قارچ Aspergillus flavus روی پسته کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/05
محمد قریشی فر بررسی صحت ایمپیوتیشن تراشه‌های کم‌تراکم بر روی تراشه SNP 90k در جمعیت گاومیش‌ ایرانی و ایتالیایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
محمد قریشی فر بررسی صحت ایمپیوتیشن تراشه‌های کم‌تراکم بر روی تراشه SNP 90k در جمعیت گاومیش‌ ایرانی و ایتالیایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
محمد قریشی فر بررسی صحت ایمپیوتیشن تراشه‌های کم‌تراکم بر روی تراشه SNP 90k در جمعیت گاومیش‌ ایرانی و ایتالیایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
حسن پور کریم ارزیابی ژنتیکی گاومیش های نر (کلچه های) ایران کارشناسی ارشد
بشیری میثم برازش منحنی رشد با استفاده از معادلات مختلط غیر خطی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
عالی محسن بررسی ارتباط تغییرات چندشکلی ژن کالپاستاتین(CAST) و آنزیم استرول کوآنزیم آ دسچورازِ(SCD) گوسفندی با صفات عملکردی و ترکیب اسیدهای چرب گوشتِ نژادهای لری بختیاری، زل و شال به روش SSCP و توالی یابی DNA کارشناسی ارشد
دادپسند طارمسری محمد مقایسه روشهای مختلف برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی ژنتیکی طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران
دادپسند کار مسری محمد مطالعه روند تغییرات ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
رزم کبیر محمد برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
رزم کبیر محمد ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل های تابعیت تصادفی
صاحب هنر محمد بررسی استراتژی‌های انتخاب بهینه در برنامه‌های انتخاب ژنومی گاوهای شیری
صاحب هنر محمد برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی از عوامل تاثیر گذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
ولی زاده محمد بررسی اثر همگنی و ناهمگنی واریانس بر روی ارزیابی حیوانات در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران و مناسبترین روش توزیع و تبدیل داده ها کارشناسی ارشد
حسین محمدی شناسایی چند شکلی موجود در جایگاه ژن DGAT1 و ارتباط آن با میزان چربی زیر پوستی، چربی دنبه و برخی از پارامترهای خونی درگوسفندان نژاد لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
حسین محمدی شناسایی چند شکلی موجود در جایگاه ژن DGAT1 و ارتباط آن با میزان چربی زیر پوستی، چربی دنبه و برخی از پارامترهای خونی درگوسفندان نژاد لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
حسین محمدی شناسایی چند شکلی موجود در جایگاه ژن DGAT1 و ارتباط آن با میزان چربی زیر پوستی، چربی دنبه و برخی از پارامترهای خونی درگوسفندان نژاد لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
حسین محمدی شناسایی چند شکلی موجود در جایگاه ژن DGAT1 و ارتباط آن با میزان چربی زیر پوستی، چربی دنبه و برخی از پارامترهای خونی درگوسفندان نژاد لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
زندی باغچه مریم محمدباقر برآورد ضرایب اقتصادی و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات در بز مرخز کارشناسی ارشد
منتظرتربتی محمد باقر بررسی معیارهای تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
مرادی محمدحسین کاوش ژنومیک نشانه های انتخاب در سطح ژنوم برخی از نژادهای گوسفند و شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی
فلاحی محمد حسین Study and identification of haplotype structure in Azarbaijani breed buffalo کارشناسی ارشد
زهرا محمدی ده عباسانی مطالعه اثر تزریق GnRH و غلظت پروژسترون پس‌از تلقیح بر روی تأخیر در تخمک ریزی و میزان باروری در گاو کارشناسی ارشد دانلود 1384/12/06
بختیاری زاده محمدرضا بررسی ژنها و شبکه ژنی موثر درتولید چربی لاشه- مطالعه موردی دو نژاد گوسفند لری بختیاری و زل
بختیاری زاده محمدرضا بررسی رابطه صفات تیپ با صفات اقتصادی و تعیین ضرایب صفات ترکیبی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
طالبی محمدعلی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری
هنرور محمود بررسی پارامترهای صفات تولید مثلی و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
وطن خواه محمود تعیین مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی
مهدی مخبر کاوش ژنومیکی نشانه های انتخاب در نژادهای مختلف گاومیش ایرانی دکتری دانلود 1394/6/8
غفاری مختار مطالعه اثر تنش گرمایی بر صفات تولید مثلی و جنبه های ژنتیکی آن در گاو شیری
محمدحسین مرادی کاوش ژنومیک نشانه های انتخاب در سطح ژنوم برخی از نژادهای گوسفند و شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی دکتری دانلود 1391/02/12
محمدحسین مرادی کاوش ژنومیک نشانه های انتخاب در سطح ژنوم برخی از نژادهای گوسفند و شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی دکتری دانلود 1391/02/12
حسین مرادی شهربابک ارتباط چند شکلی ژنهای کالپاستاتین، میوستاتین، لپتین و پتاسیم با صفات مهم اقتصادی، متابولیت های خونی وصفات لاشه درگوسفندان ماکویی و زل دکتری دانلود 1388/01/25
حسین مرادی شهربابک ارتباط چند شکلی ژنهای کالپاستاتین، میوستاتین، لپتین و پتاسیم با صفات مهم اقتصادی، متابولیت های خونی وصفات لاشه درگوسفندان ماکویی و زل دکتری دانلود 1388/01/25
حسین مرادی شهربابک ارتباط چند شکلی ژنهای کالپاستاتین، میوستاتین، لپتین و پتاسیم با صفات مهم اقتصادی، متابولیت های خونی وصفات لاشه درگوسفندان ماکویی و زل دکتری دانلود 1388/01/25
حسین مرادی شهربابک ارتباط چند شکلی ژنهای کالپاستاتین، میوستاتین، لپتین و پتاسیم با صفات مهم اقتصادی، متابولیت های خونی وصفات لاشه درگوسفندان ماکویی و زل دکتری دانلود 1388/01/25
حسین مرادی شهربابک ارتباط چند شکلی ژنهای کالپاستاتین، میوستاتین، لپتین و پتاسیم با صفات مهم اقتصادی، متابولیت های خونی وصفات لاشه درگوسفندان ماکویی و زل دکتری دانلود 1388/01/25
ستائی مختاری مرتضی ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران با مدل‌سازی معادلات ساختاری
قدرت میرزاده اثر سطوح مختلف کنجاله سویا و مکمل‌های آنزیمی بر عملکرد میگوی سفید هندی دکتری دانلود 1385/02/17
حمید مرزبانی Study of linkage disequilibrium and identification of haplotype blocks structure in Sarabi breed and its crossbred cows کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
رحیمی مریم مطالعه نواحی کد کننده ژن ZAR1 در گوسفندان لری بختیاری، افشاری و آمیخته های آنها با نژاد رومانوف کارشناسی ارشد
صادقی مصطفی اثر پلی مورفیسم ژن های کاندیدا بر ارزش اصلاحی صفات تولید شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران
صادقی مصطفی بررسی همگنی و ناهمگنی واریانس در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
باقری معصومه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت تولید مثل ترکیبی (TWW/EJ) و رابطه آن با وزن تولد و شیرگیری در میش نژاد بلوچی کارشناسی ارشد
زارع معصومه مطالعه ناحیه ای از کروموزوم 5 گوسفند و ارتباط چندشکلی آن با صفات لاشه در گوسفندان لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد
هادی مقبلی مطالعه چند شکلی اگزون 2 ژنPRP در 3 اکوتیپ شتر ایرانی یزدی ، بندری، خوزستانی به روشpcr-sscp و توالی یابی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
هادی مقبلی مطالعه چند شکلی اگزون 2 ژنPRP در 3 اکوتیپ شتر ایرانی یزدی ، بندری، خوزستانی به روشpcr-sscp و توالی یابی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
هادی مقبلی مطالعه چند شکلی اگزون 2 ژنPRP در 3 اکوتیپ شتر ایرانی یزدی ، بندری، خوزستانی به روشpcr-sscp و توالی یابی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
هادی مقبلی مطالعه چند شکلی اگزون 2 ژنPRP در 3 اکوتیپ شتر ایرانی یزدی ، بندری، خوزستانی به روشpcr-sscp و توالی یابی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
هانیه مقدم بررسی چند شکلی ژن پریون پروتئین(PRNP) و ارتباط آن ها با بیماری اسکراپی در بز نژاد مهابادی با روش PCR-RFLP و PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
هانیه مقدم بررسی چند شکلی ژن پریون پروتئین(PRNP) و ارتباط آن ها با بیماری اسکراپی در بز نژاد مهابادی با روش PCR-RFLP و PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
هانیه مقدم بررسی چند شکلی ژن پریون پروتئین(PRNP) و ارتباط آن ها با بیماری اسکراپی در بز نژاد مهابادی با روش PCR-RFLP و PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
هانیه مقدم بررسی چند شکلی ژن پریون پروتئین(PRNP) و ارتباط آن ها با بیماری اسکراپی در بز نژاد مهابادی با روش PCR-RFLP و PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
هانیه مقدم بررسی چند شکلی ژن پریون پروتئین(PRNP) و ارتباط آن ها با بیماری اسکراپی در بز نژاد مهابادی با روش PCR-RFLP و PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
محمد باقر منتظرتربتی بررسی معیارهای تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1380
رضا منگلی کهتوئی خصوصیات شیردهی، تر کیبات شیر و رشـد بـره‌هـای شیـرخـوار گوسفنـد نژاد کـرمانی کارشناسی ارشد دانلود 1383
اسلامی زاد مهدی مقایسه تاثیر افزایش دفعات دوشش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
ایمانی مهدی شناسایی چندشکلی موجود در اگزون یک ژن استیل کوآ کربوکسیلاز آلفا و ارتباط آن با صفات وزن، برخی بیومتری های بدن و پارامترهای خونی نژادهای شتر هرمزگان، یزد و خوزستان کارشناسی ارشد
انصاری مهدی اثر اسیدهای چرب n-3 و ویتامین E بر قابلیت انجماد و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم در بز کارشناسی ارشد
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری کارشناسی ارشد
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری
مخبر مهدی کاوش ژنومیکی نشانه های انتخاب در نژادهای مختلف گاومیش ایرانی
حجت اله موسی پور مطالعه الگوی بیان ژن استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACACA) در نژادهای گوسفند لری- بختیاری و زل کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/17
محمود نصراللهی مبانی جدید برای بروز اسیدوز تحت حاد و اثرات آنها بر عملکرد و سلامت گاو شیری: پاسخ‌های رفتاری، تغییرات مولکولی و تفاوت‌های انفرادی دکتری دانلود 1395/12/11
هدایت ایوریق نعمت بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ای و مطالعه چندشکلیهای موجود در ژنهای موثر بر رشد در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران
غلامعلی نهضتی پا قلعه مطالعه هضم چندمکمل پروتئینی در زنبور عسل دکتری دانلود 1387/04/08
آتشی هادی بررسی رابطه ژنBoLA-DRB3 با ورم پستان بالینی، امتیاز سلول های بدنی شیر و میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس
مقبلی هادی مطالعه چند شکلی اگزون 2 ژنPRP در 3 اکوتیپ شتر ایرانی یزدی ، بندری، خوزستانی به روشpcr-sscp و توالی یابی کارشناسی ارشد
فرشاد هاشمی نژاد بررسی علل حذف گاو هلشتاین در گاوداری‌های شیری اطراف تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/03
فرشاد هاشمی نژاد بررسی علل حذف گاو هلشتاین در گاوداری‌های شیری اطراف تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/03
مقدم هانیه بررسی چند شکلی ژن پریون پروتئین(PRNP) و ارتباط آن ها با بیماری اسکراپی در بز نژاد مهابادی با روش PCR-RFLP و PCR-SSCP کارشناسی ارشد
نعمت هدایت ایوریق بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ای و مطالعه چندشکلیهای موجود در ژنهای موثر بر رشد در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران دکتری دانلود 1391/12/23
نعمت هدایت ایوریق بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ای و مطالعه چندشکلیهای موجود در ژنهای موثر بر رشد در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران دکتری دانلود 1391/12/23
نعمت هدایت ایوریق بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ای و مطالعه چندشکلیهای موجود در ژنهای موثر بر رشد در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران دکتری دانلود 1391/12/23
نعمت هدایت ایوریق بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ای و مطالعه چندشکلیهای موجود در ژنهای موثر بر رشد در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران دکتری دانلود 1391/12/23
نعمت هدایت ایوریق بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ای و مطالعه چندشکلیهای موجود در ژنهای موثر بر رشد در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران دکتری دانلود 1391/12/23
اعرابی هما انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین چهار و پنج هفتگی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
اعرابی هما Identification the candidate genes ' single nucleotide polymorphisms and their association with economic traits in Japanese quail
زاهدی وحید ارزیابی عملکرد مدیریت تولیدمثل در گله‌های گاو شیری کارشناسی ارشد
محمد ولی زاده بررسی اثر همگنی و ناهمگنی واریانس بر روی ارزیابی حیوانات در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران و مناسبترین روش توزیع و تبدیل داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1385
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی 7108121 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول اصلاح دام 7108225 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول پرورش گاو شیری 7108038 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آمار حیاتی پیشرفته 7108113 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برآورد مولفه های واریانس 7108284 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش های پیشرفته آماری 7108083 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش های پیشرفته آماری 7108083 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
کاربرد مدلهای خطی در اصلاح دام 7108168 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1