اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صادقی پناه ابوالحسن اثرات سطح و منبع چربی جیره بر بازده تولید مثل، نرخ تخمک ریزی، استروئید سازی و سوخت و ساز تخمدان میش
قربانی ابوالفضل برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی و برآورد هتروزیس فردی و مادری در تـوده گاوهـای دو رگ هلشتـاین و محلـی کارشناسی ارشد
فلاح ابوذر بررسی اثر کو واریانس بین ژنوتیپ و محیط در برآورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد
آیت اللهی مهرجردی احمد بررسی کاهش تعداد دفعات رکوردگیری و نمونه برداری شیر در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
آیت اللهی مهرجردی احمد انتخاب واگرا برای صفات رشد و تولید مثل در بلدرچین ژاپنی
رحیمیان آرمان شناسایی چند شکلی های موجود دراگزون 1 ژناستیل کوآ کربوکسیلاز آلفا و ارتباط آن با صفات لاشه و پروفایل اسیدهای چرب در گوسفندان نژادهای زل، شال و لری بختیاری ایران کارشناسی ارشد
بوستان آزاده مقایسه توابع توصیف کننده منحنی شیردهی و معیارهای تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین با رکوردهای روزانه کارشناسی ارشد
بوستان آزاده بهینه سازی استراتژی های اصلاح نژاد برای تلفیق انتخاب ژنومیک با فناوری های پیشرفته تولید مثلی در گاوهای شیری
بزاز پریخانی اصغر مطالعه ی ژن TCF7 در منطقه ی کاندیدا کروموزوم 5 و ارتباط آن با صفات چربی در گوسفندان نژاد زل و لری بختیاری کارشناسی ارشد
سامیا کلانتری افشین برآورد زیان های اقتصادی ناشی از سقط و نحوه تصمیم گیری برای جایگزینی گاو سقط کرده کارشناسی ارشد
خلت آبادی فراهانی امیرحسین بررسی رابطه بین چند شکلی پروتئین های خون با صفات اقتصادی مهم لاشه, متابولیت های خون و برازش مدل های تابعیت برای صفات مختلف در گوسفندان نژاد ماکویی
خلت آبادی فراهانی امیرحسین بررسی روش های مختلف تعیین اندازه دنبه در دام زنده و رابطه برخی از متابولیت های خون با وزن دنبه کارشناسی ارشد
خضری امین مطالعه تاثیر منابع مختلف کربوهیدرات های غیر ساختمانی بر سوخت – ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
رحیمی آمنه مطالعه برخی فراسنجه های خونی چهار نژاد شتر بومی ایران با شرایط متفاوت اقلیمی کارشناسی ارشد
عارف نژاد فرد بابک شناسایی واریانت ژن‌های تولیدمثلی و عملکردی اسب کاسپین با استفاده از آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم
امینی بختیار اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
ممبینی بهزاد بررسی امکان کاهش تعداد دفعات رکوردبرداری در گاوهای آمیخته با استفاده از رکوردهای روزآزمون کارشناسی ارشد
عزیزی پرویز بررسی چندشکلی دو جایگاه ژن لپتین و ارتباط آنها با صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری و زل با روش SSCP و توالی یابیDNA کارشناسی ارشد
شورنگ پروین مطالعه اثرات پرتو تابی روی ناپدید شدن شکمبه‌ای و پس شکمبه‌ای پروتئین بعضی از مواد خوراکی با استفاده از تکنیک‌های کیسه‌های نایلونی و الکتروفورزژل پلی آکریلامید
فیاضی جمال بررسی تنوع ژنتیکی باربوس ماهیان خوزستان با استفاده از ژنوم میتوکندریایی ( mtDNA ) به روش PCR-RFLP
رضایی حامد مطالعه ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن کاندید GDF9با صفت چندقلوزایی در نژادهای رومانف، لری‌بختیاری، کرمانی و آمیخته های مربوطه کارشناسی ارشد
رضایی حامد مطالعه ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن کاندید GDF9 با صفت چندقلوزایی در نژادهای رومانف، کرمانی، لری‌بختیاری و آمیخته های مربوطه کارشناسی ارشد
موسی پور حجت اله مطالعه الگوی بیان ژن استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACACA) در نژادهای گوسفند لری- بختیاری و زل کارشناسی ارشد
علیلو حسن بررسی ناهمگنی واریانس صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد
محمدی حسین شناسایی چند شکلی موجود در جایگاه ژن DGAT1 و ارتباط آن با میزان چربی زیر پوستی، چربی دنبه و برخی از پارامترهای خونی درگوسفندان نژاد لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد
مرادی شهربابک حسین ارتباط چند شکلی ژنهای کالپاستاتین، میوستاتین، لپتین و پتاسیم با صفات مهم اقتصادی، متابولیت های خونی وصفات لاشه درگوسفندان ماکویی و زل
بیکی حمید تاثیر انتخاب واگرا بر صفات مربوط به رشد ، بافت های حمایتی بدن و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
دلدار تجن گوکه حمید بررسی تغییرات جنسی و خصوصیات منی قوچ در طول یک سال کارشناسی ارشد
حق شناس حمزه مقایسه خصوصیات رشد و کیفیت لاشه در بره های آمیخته و خالص بومی کارشناسی ارشد
فخاری داریوش اثر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی بز های شیرده نژاد مهابادی کارشناسی ارشد
ساقی داودعلی سازگاری گاوهای شیری هلشتاین در شرایط محیطی ایران کارشناسی ارشد
صادقی راحله تاثیر انتخاب واگرا برای وزن چهار هفتگی بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین های مادر ژاپنی کارشناسی ارشد
عبداللهی آرپناهی رستم تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل
اسدپور ساری بیگلو رسول مطالعه اثر بلوک های هاپلوتایپ و SNPها بر صحت ارزش های اصلاحی و اثر طول هاپلوتایپ بر بروز الل روی صفت شیردهی در جمعیت گاوشیری کارشناسی ارشد
فرجی رضا بررسی چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد
منگلی کهتوئی رضا خصوصیات شیردهی، تر کیبات شیر و رشـد بـره‌هـای شیـرخـوار گوسفنـد نژاد کـرمانی کارشناسی ارشد
عبدالله پور روح الله اثر استفاده از اسپرم های آسان زا بر آسان زایی و صفات تولیـدی نتـاج در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
قدیری زکریا تعیین چند شکلی پروتئینهای آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با صفات تولید در گوسفند نژاد کرمانی کارشناسی ارشد
عزیزی زهرا بررسی چند شکلی دو جایگاه ژن لپتین و یک جایگاه ژن DGAT1 و ارتباط آن ها با صفات رشد و تولید شیر در بز نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد
محمدی ده عباسانی زهرا مطالعه اثر تزریق GnRH و غلظت پروژسترون پس‌از تلقیح بر روی تأخیر در تخمک ریزی و میزان باروری در گاو کارشناسی ارشد
امینی سامان ارزیابی ژنتیکی با استفاده از انتخاب ژنومی در طرح نوه دختری کارشناسی ارشد
قاسمیان سبحان بررسی پرورش گوسفند نژاد کرمانی در منطقه شهربابک برای طراحی برنامه اصلاح نژاد کارشناسی ارشد
غلامی سجاد مطالعه بررسی اشکال هاپلوتیپی و عدم تعادل لینکاژی (LD) در گاومیش خوزستانی با استفاده از تراشه SNP chip 90K کارشناسی ارشد
جوادی نوشنق سحر بررسی ارتباط چندشکلی های اگزون 2 و اینترون 3 ژن پروتئین شماره 3 متصل شونده به اسید چرب (FABP3 ) گوسفندی با صفات رشد، لاشه و فراسنجه های خونی در نژادهای لری-بختیاری و زل و آمیخته زل-آتابای به روش RFLP کارشناسی ارشد
برخوری سعید تعیین واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل رود ) کارشناسی ارشد
عباسی سعید مقایسه عملکرد ملکه های تولید داخل کارشناسی ارشد
الهیان سعیده بررسی چندشکلی ژن ATP1A1 و ارتباط آن با صفات رشد و پارامترهای اقلیمی در گوسفندان زل، کرمانی و لری بختیاری با روش PCR-SSCP و توالی یابی DNA کارشناسی ارشد
زکی‌زاده سونیا تعیین فراوانی ژنی و ژنوتیپی پنج جایگاه ژنی مرتبط با تولید شیر در سه نژاد بومی و هلشتاین ایران
اقبال سعیدی شاهین مقایسه عملکرد اسپرم های داخلی و خارجی از نظر صفات تولیدی در برخی از گله های گاو هلشتاین کارشناسی ارشد
ورکوهی شیدا بررسی پاسخ به انتخاب ژنتیکی ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین ژاپنی
قرشی شوکت السادات بررسی امکان کاربرد تعدادی از باکتری های آنتاگونیست در کنترل بیولوژیک قارچ Aspergillus flavus روی پسته کارشناسی ارشد
فروتنی فر صاحب ارزیابی سناریوهای مختلف انتخاب ژنومیک و سنتی دو صفتی بر پاسخ به انتخاب و همبستگی ژنتیکی بین صفات
عابدینی عاطفه تاثیر زمان باقی ماندن فولیکول در تخمدان بر بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت در گوسفند کارشناسی ارشد
جهان بخشی عباس بررسی راندمان ژنتیکی گزینش گاوهای نرجوان براساس اطلاعات مولکولی (MAS) ، پیش از آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی رایانه ای کارشناسی ارشد
رضائی عباس تاثیر موادپروتئینی سیلو شده بر خوش خوراکی، ترکیبات لاشه، پرورش نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبور عسل( Apis mellifera) کارشناسی ارشد
رضاقلی وند لاهرود عبدالله مطالعه پلی‌مورفیسم ژن‌های کاپاکازئین (CSN3) و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادی کارشناسی ارشد
رضاقلی وند لاهرود عبدالله مطالعه پلی‌مورفیسم ژن‌های کاپاکازئین (CSN3) و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در بز نژاد مهابادی کارشناسی ارشد
زاهدپور یگانه عذرا تدوین الگوی تعیین رتبه ریسکی بودن واحدهای صنعتی تولید شیر در کشور کارشناسی ارشد
جلیل سرقلعه علی بررسی ارتباط چند شکلی ژن های POU1F1 و PROP1 با صفات رشد و لاشه و برخی از پارامترهای خونی گوسفند لری بختیاری و زل با روش PCR-RFLP کارشناسی ارشد
صادقی‌سفیدمزگی علی برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید و طول عمر در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
صادقی سفید مزگی علی برآورد اهمیت اقتصادی صفات در گاوهای شیری هلشتاین ایران
صادقی علی اصغر بررسی اثر کاربرد زئولیت روی سلامتی، ترکیبات خونی ـ ایمنی گوساله های شیرخوارو توان تولیدی گوساله های پرواری کارشناسی ارشد
آقاشاهی علیرضا اثر سطوح مختلف بنتونیت فرآوری شده و نشده و کلینوپتیلولیت بر فراسنجه های تخمیر، نیتروژن آمونیاکی درون شیشه ای ، پروتئین قابل هضم در روده و رشد گوساله های نر
عبدالمحمدی علیرضا مطالعه تنوع ژنتیکی چهار ژن کاندیدا با استفاده از PCR-RFLP و HRM و ارتباط آنها با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین ایران
عبدالمحمدی علیرضا برآورد پارامترهای ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
آتشی علمدار تعیین تابع منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
نهضتی پا قلعه غلامعلی مطالعه هضم چندمکمل پروتئینی در زنبور عسل
بانکی زاده فاطمه ارزیابی ژنتیکی صفات تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان کارشناسی ارشد
هاشمی نژاد فرشاد بررسی علل حذف گاو هلشتاین در گاوداری‌های شیری اطراف تهران کارشناسی ارشد
فاتحی فرهنگ مطالعه تاثیر نسبتهای مختلف دانه ذرت به دانه جو بر عملکرد گوساله های نر هلشتاین پرواری کارشناسی ارشد
عسگری قباد رابطه بین خصوصیات تیپ وطول عمر تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
میرزاده قدرت اثر سطوح مختلف کنجاله سویا و مکمل‌های آنزیمی بر عملکرد میگوی سفید هندی
حسن پور کریم ارزیابی ژنتیکی گاومیش های نر (کلچه های) ایران کارشناسی ارشد
بشیری میثم برازش منحنی رشد با استفاده از معادلات مختلط غیر خطی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
عالی محسن بررسی ارتباط تغییرات چندشکلی ژن کالپاستاتین(CAST) و آنزیم استرول کوآنزیم آ دسچورازِ(SCD) گوسفندی با صفات عملکردی و ترکیب اسیدهای چرب گوشتِ نژادهای لری بختیاری، زل و شال به روش SSCP و توالی یابی DNA کارشناسی ارشد
دادپسند طارمسری محمد مقایسه روشهای مختلف برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی ژنتیکی طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران
دادپسند کار مسری محمد مطالعه روند تغییرات ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
رزم کبیر محمد ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل های تابعیت تصادفی
رزم کبیر محمد برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
صاحب هنر محمد بررسی استراتژی‌های انتخاب بهینه در برنامه‌های انتخاب ژنومی گاوهای شیری
صاحب هنر محمد برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی از عوامل تاثیر گذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
ولی زاده محمد بررسی اثر همگنی و ناهمگنی واریانس بر روی ارزیابی حیوانات در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران و مناسبترین روش توزیع و تبدیل داده ها کارشناسی ارشد
زندی باغچه مریم محمدباقر برآورد ضرایب اقتصادی و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات در بز مرخز کارشناسی ارشد
منتظرتربتی محمد باقر بررسی معیارهای تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
مرادی محمدحسین کاوش ژنومیک نشانه های انتخاب در سطح ژنوم برخی از نژادهای گوسفند و شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی
فلاحی محمد حسین Study and identification of haplotype structure in Azarbaijani breed buffalo کارشناسی ارشد
بختیاری زاده محمدرضا بررسی ژنها و شبکه ژنی موثر درتولید چربی لاشه- مطالعه موردی دو نژاد گوسفند لری بختیاری و زل
بختیاری زاده محمدرضا بررسی رابطه صفات تیپ با صفات اقتصادی و تعیین ضرایب صفات ترکیبی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
طالبی محمدعلی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری
هنرور محمود بررسی پارامترهای صفات تولید مثلی و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
وطن خواه محمود تعیین مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی
غفاری مختار مطالعه اثر تنش گرمایی بر صفات تولید مثلی و جنبه های ژنتیکی آن در گاو شیری
ستائی مختاری مرتضی ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران با مدل‌سازی معادلات ساختاری
رحیمی مریم مطالعه نواحی کد کننده ژن ZAR1 در گوسفندان لری بختیاری، افشاری و آمیخته های آنها با نژاد رومانوف کارشناسی ارشد
صادقی مصطفی اثر پلی مورفیسم ژن های کاندیدا بر ارزش اصلاحی صفات تولید شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران
صادقی مصطفی بررسی همگنی و ناهمگنی واریانس در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
باقری معصومه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت تولید مثل ترکیبی (TWW/EJ) و رابطه آن با وزن تولد و شیرگیری در میش نژاد بلوچی کارشناسی ارشد
زارع معصومه مطالعه ناحیه ای از کروموزوم 5 گوسفند و ارتباط چندشکلی آن با صفات لاشه در گوسفندان لری بختیاری و زل کارشناسی ارشد
اسلامی زاد مهدی مقایسه تاثیر افزایش دفعات دوشش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
ایمانی مهدی شناسایی چندشکلی موجود در اگزون یک ژن استیل کوآ کربوکسیلاز آلفا و ارتباط آن با صفات وزن، برخی بیومتری های بدن و پارامترهای خونی نژادهای شتر هرمزگان، یزد و خوزستان کارشناسی ارشد
انصاری مهدی اثر اسیدهای چرب n-3 و ویتامین E بر قابلیت انجماد و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم در بز کارشناسی ارشد
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری کارشناسی ارشد
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری
مخبر مهدی کاوش ژنومیکی نشانه های انتخاب در نژادهای مختلف گاومیش ایرانی
هدایت ایوریق نعمت بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ای و مطالعه چندشکلیهای موجود در ژنهای موثر بر رشد در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران
آتشی هادی بررسی رابطه ژنBoLA-DRB3 با ورم پستان بالینی، امتیاز سلول های بدنی شیر و میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس
مقبلی هادی مطالعه چند شکلی اگزون 2 ژنPRP در 3 اکوتیپ شتر ایرانی یزدی ، بندری، خوزستانی به روشpcr-sscp و توالی یابی کارشناسی ارشد
مقدم هانیه بررسی چند شکلی ژن پریون پروتئین(PRNP) و ارتباط آن ها با بیماری اسکراپی در بز نژاد مهابادی با روش PCR-RFLP و PCR-SSCP کارشناسی ارشد
اعرابی هما انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین چهار و پنج هفتگی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
اعرابی هما Identification the candidate genes ' single nucleotide polymorphisms and their association with economic traits in Japanese quail
زاهدی وحید ارزیابی عملکرد مدیریت تولیدمثل در گله‌های گاو شیری کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی 7108121 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول اصلاح دام 7108225 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول پرورش گاو شیری 7108038 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آمار حیاتی پیشرفته 7108113 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برآورد مولفه های واریانس 7108284 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش های پیشرفته آماری 7108083 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش های پیشرفته آماری 7108083 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
کاربرد مدلهای خطی در اصلاح دام 7108168 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1