اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 2248804
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی بافت های مایع و جامد در صنایع غذایی 7106364 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول بسته بندی موادغذایی 7106023 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فناوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی 7106064 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
رئولوژی پیشرفته مواد غذایی 7106076 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خواص فیزیکی مواد غذایی 7106308 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
رئولوژی پیشرفته 7106181 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
خواص فیزیکی مواد غذایی 7106308 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1