اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی اویسی

مصطفی اویسی

مصطفی اویسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 32227412 داخلی 118
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمد اجاقی تأثیر عبور از دستگاه گوارش بز و گوسفند بر زنده‌مانی و خواب بذر چهار گونه از علف‌های هرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
محمد اسکندری شهرکی اثر سمپاشی قبل از برداشت گندم بر بنیه بذرهای گندم و علف های هرز کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مرضیه امری تأثیر مقادیر کود اوره پوشش داده شده با ساختار نانو پلی اکریل نیتریل روی عملکرد و صفات مورفولوژی و فیزیولوژیک ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
علی باقری برهمکنش کشت مخلوط و خالص ارقام ایستاده و رونده ی لوبیا با دزهای علف کش ایمازاتاپیر در رقابت با علف های هرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
زینب جعفری پاسخ دما-رطوبت بذر رازیانه (.Foeniculum vulgar miller) تحت شرایط متفاوت انبارداری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
شیوا رضی بررسی اثر شکار بر جمعیت بذر و مطالعه پویایی خواب بذر توق Xanthium strumarium در طی فصل کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
نادر صالحی مدل سازی رفع کمون القایی و زمان سبز شدن ارقام کلزا توسط مدل هیدروترمال تایم کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
نسرین محمدی لعل آبادی Evaluation of allelopathic capability of Iranian wheat cultivars over years of plant Breeding کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
ابوالقاسم مرادی برهمکنش کشت مخلوط و خالص ارقام سویا با دز علفکش ایمازاتاپیر در رقابت با علف هرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
مریم نراقی برهمکنش دوز علف کش و علف هرز در کشت خالص و مخلوط تیپ های رشدی سویا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه