اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی پندار

مهدی پندار

مهدی پندار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت مالی 7107475 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1397/04/02 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
اقتصاد نیروی کار کشاورزی 7107482 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) 1397/03/27 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1396
اقتصادکلان 1 7107024 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان تکمیلی 7107220 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (11:45 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد ایران 7107176 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (10:15 - 10:30) ترم اول 1396
اقتصاد نیروی کار کشاورزی 7107482 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
اقتصادکلان 1 7107024 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 08:15) ترم اول 1396
اصول اقتصاد تعاون 7107480 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
اقتصاد کلان تکمیلی 7107220 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 10:15 ترم اول 1395
اقتصاد ایران 7107176 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد نیروی کار کشاورزی 7107482 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1