اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی پندار

مهدی پندار

مهدی پندار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رییسی ابراهیم The analysis of internal and external factors affecting the profitability of the Agricultural Bank (Case Study: Agricultural Bank of Fars province) کارشناسی ارشد
حسین بالایی سهزابی ارائه راهکارهای توسعه بازارهای مالی برای مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های شهری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
حسین بالایی سهزابی ارائه راهکارهای توسعه بازارهای مالی برای مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های شهری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
بالایی سهزابی حسین ارائه راهکارهای توسعه بازارهای مالی برای مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های شهری کارشناسی ارشد
ابراهیم رییسی The analysis of internal and external factors affecting the profitability of the Agricultural Bank (Case Study: Agricultural Bank of Fars province) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
ابراهیم رییسی The analysis of internal and external factors affecting the profitability of the Agricultural Bank (Case Study: Agricultural Bank of Fars province) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
محمد رضا نژاد فلاطوری مقدم The Relationship between Housing Finance and Housing Boom کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/30
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت مالی 7107475 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1397/04/02 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
اقتصاد نیروی کار کشاورزی 7107482 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) 1397/03/27 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1396
اقتصادکلان 1 7107024 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان تکمیلی 7107220 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (11:45 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد ایران 7107176 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (10:15 - 10:30) ترم اول 1396
اقتصاد نیروی کار کشاورزی 7107482 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
اقتصادکلان 1 7107024 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 08:15) ترم اول 1396
اصول اقتصاد تعاون 7107480 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
اقتصاد کلان تکمیلی 7107220 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 10:15 ترم اول 1395
اقتصاد ایران 7107176 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد نیروی کار کشاورزی 7107482 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1