اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی پندار

change-logo

مهدی پندار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رییسی ابراهیم The analysis of internal and external factors affecting the profitability of the Agricultural Bank (Case Study: Agricultural Bank of Fars province) کارشناسی ارشد
بالایی سهزابی حسین ارائه راهکارهای توسعه بازارهای مالی برای مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های شهری کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد کلان تکمیلی 7107220 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (11:45 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 7107478 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد ایران 7107176 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (10:15 - 10:30) ترم اول 1396
اقتصاد نیروی کار کشاورزی 7107482 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
اصول اقتصاد تعاون 7107480 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
اقتصاد کلان تکمیلی 7107220 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 10:15 ترم اول 1395
اقتصاد ایران 7107176 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد نیروی کار کشاورزی 7107482 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1