اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا بی همتا

محمدرضا بی همتا

محمدرضا بی همتا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شکرچیان ارسلان اثر تنش شوری بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک نونهال گیاه مورد (Myrtus communis L.) و تأثیر اسید سالیسیلیک‌ در کاهش اثر تنش
ابراهیمی اسماعیل بررسی برخی فاکتورهای آغازکننده مسیرهای مختلف ریخت زایی درون شیشه ای ( کشت بافت )
نگاهی اعظم بررسی تنوع ژنتیکی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ‌های داخلی و خارجی لوبیا کارشناسی ارشد
کریم زاده الهه ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های لوبیا به کنه دو نقطه ای در مراحل مختلف رشد کارشناسی ارشد
ناصح غفوری ایمان بررسی تنوع فنوتیپی و نحوه عمل ژن صفات مورفولوژیک در لوبیا قرمز(Phaseolus Vulgaris ) تحت شرایط آبیاری نرمال و محدود کارشناسی ارشد
ناصح غفوری ایمان نقشه یابی ارتباطی تحمل یخ‌زدگی در جو(Hordeum vulgare L.)
قسام امین اله بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی علف‌کشها بر روی علف‌های هرز ذرتZea mays دردو الگوی کشت تک‌ردیفه و دوردیفه و زیست‌سنجی این علف‌کشها کارشناسی ارشد
عبدالهی مندولکانی بابک مکان یابی دقیق ژن مقاومت به زنگ زرد Yr15 در گندم دوروم کارشناسی ارشد
خواهانی بهمن تجزیه ژنتیکی صفات مهم زراعی در گندم کارشناسی ارشد
سلطانلو حسن نقشه‌یابی، شناسایی و تعیین خصوصیت ژنهای بیان شده در واکنش گندم نسبت به بیماری رنگ زرد
حسینیان خوشرو حمید بررسی بیان ژن های دخیل در انتقال مجدد کربوهیدرات ها و تنظیم اسمزی در برخی ژنوتیپ های گندم نان تحت تنش خشکی آخر فصل
حسینیان خوشرو حمید بررسی تنوع ژنتیکی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ¬های تجاری گندم¬ نان (Triticum aestivum L.) ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی کارشناسی ارشد
مفاخری خسرو تنوع ژنتیکی و فعالیت آنتی اکسیدان ها در لوبیا چشم بلبلی(.Vigna Unguiculata L) تحت شرایط مطلوب و تنش خشکی کارشناسی ارشد
داودی داریوش بررسی سیتوژنتیکی و مولکولی ژرم پلاسم نیشکر(Saccharum spp) ایران
قاسم زاده راحله بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی آجیلوپس تاوشی (Aegilops tauschii) ایران با استفاده از صفات مورفولوژیک و الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای دانه کارشناسی ارشد
سرآبادانی تفرش راضیه بررسی بیان ژنهای دخیل در متابولیسم کربوهیدرات های محلول در برخی ژنوتیپ‌های جو تحت تنش خشکی آخر فصل
سرآبادانی تفرشی راضیه بررسی تاثیر سطوح هورمونی و ریز نمونه بر کالزایی و باززایی گیاه باریجه (Ferula gummosa B.) کارشناسی ارشد
شیر کوند زهرا مطالعه نحوه توارث و تجزیه ژنتیکی صفات مختلف در ژنوتیپ های گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی کارشناسی ارشد
طهماسبی زهرا مطالعه نحوه توارث مقاومت به کنه دو نقطه‌ای ( Tetranychus urticae ) در لوبیا کارشناسی ارشد
طهماسبی زهرا مطالعه دفاع مستقیم و غیر مستقیم ارقام لوبیا در برابر کنه دولکه ای (Tetranychus urticae)
شعف سالار نقشه یابی ارتباطی ژن های زمان گلدهی در جو
رمضانپور سیده ساناز بررسی الگوی کمی تظاهر ژنهای گندم در شرایط تنش سرما
صدراوی شکوفه بیان ژن گریفیتسین از جلبک قرمز (.Griffithsia sp) در توتون کارشناسی ارشد
ریحانی‌تبار عادل سرنوشت روی کاربردی، اثراوره، ورمی‌کمپوست و گیاه ذرت بر شکل های مختلف روی در خاک و تعیین خصوصیات جذب سطحی روی در خاکهای آهکی
میرزامحمودی عبدالرحیم پاسخ لوبیا (Phaseolus vulgaris L) به تنش خشکی در مرحله رویشی کارشناسی ارشد
رسول نیا عبدالرحمن بررسی پروتئوم جو زراعی (Hordeum vulgare) تحت تنش شوری کارشناسی ارشد
اعلمی علی تظاهر ژن ABC-Transpoter در پاسخ به قارچ R.secalis از طریق PCR-QRT و مکان یابی آن بوسیله نشانگر CAPS در گیاه جو
قراجه داغی فاطمه تنوع ژنتیکی لوبیای معمولی ( .Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی کارشناسی ارشد
فاتحی فواد ارزیابی و بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E. integriceps Put ) در گندم کارشناسی ارشد
کمایی گلناز بررسی ژنهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین و بالا درپروتئین های ذخیره ای دانه گندم دوروم با استفاده از نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد
کمالی زاده مجاهد اثر تنش کم آبی و نانوذره دی اکسید تیتانیوم (TiO2) بر میزان تولید اسانس و بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز رزمارینیک اسید در گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica )
طاهریان مجید الگوی بیان ژن‌های دخیل در تحمل شوری برخی ژنوتیپ‌های جو تحت تنش بلند مدت
زارع محبوبه ساخت سازه RNAi برای ژن Bnshp1 و انتقال آن با روش Floral dip به گیاه آرابیدوپسیس کارشناسی ارشد
زارع مهرجردی محبوبه تاثیر برخی الیسیتورها روی تولید آرتمیزینین و بیان ژن های اصلی مسیر بیوشیمیایی سنتز آن در گیاه درمنه (Artemisia annua)
ضابط محمد تجزیه ژنتیکی و نقشه یابی مکان‌های ژنی صفات کمی (QTLs) برای مقاومت به سن گندم
فرهنگ فر محمد ارزیابی بستر بذر کهنه، میزان کود نیتروژن و تراکم کشت در مدیریت علف های هرز مزارع ذرت کارشناسی ارشد
ارزانش محمدحسین بررسی پتانسیل کاربرد برخی از جدایه های آزوسپیریلومی محرک رشدگیاه بر عملکرد گندم (Triticum aestivum L. )در سطوح مختلف خشکی
مرتضویان محمدمهدی شناسایی، جداسازی و بررسی ژنتیک مقاومت به بلایت دیررس سیب‌زمینی
رضایی نیا مریم ارزیابی تنوع ژنتیکی و تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های نخود ( .Cicer arietinum L) کارشناسی ارشد
فروزانفر مریم مطالعه نحوه توارث صفات مختلف در ژنوئیبهای گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی کارشناسی ارشد
شاهسواری مسعود تنوع ژنتیکی ماش ( Vigna radiata ) بر اساس صفات مورفولوژیک، نشانگرهای بیوشیمیایی و مارکر SSR کارشناسی ارشد
فتحی مسلم بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های لوبیا چشم بلبلی بااستفاده ازصفات مورفولوژیک ونشانگر مولکولی SSR کارشناسی ارشد
عظیم زاده مصطفی ارزیابی تنوع ژنتیکی زیره سیاه ایران(Bunium persicum Boiss) کارشناسی ارشد
شفیعی خورشیدی معصومه بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی برخی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (.Phaseolus vulgaris L) کارشناسی ارشد
فرزانفر معصومه ارزیابی و مطالعه نحوه توارث مقاومت به ویروس موزائیک معمولی نکروز لوبیا virus (BCMNV) in common bean Evaluation and inheritance of resistance to Bean common mosaic necrosis کارشناسی ارشد
فاضل نجف آبادی مهدی مطالعۀ توارث مقاومت به شتۀ روسی و شناسایی نشانگرهای پیوسته با آن در گندم نان
رییسی مهسا بررسی تنوع آللی پروتئین های ذخیره ای با وزن مولکولی پایین در گندم نان کارشناسی ارشد
ماپار مونا بررسی انتقال ژنهای کیتینار و گلوکوناز جهت افزایش مقاومت به بیماری ور تیسیلیوز در ارقام تجاری پنبه کارشناسی ارشد
صادقپور ندا ارزیابی و تجزیه ژنتیکی صفات مختلف در لوبیای سفید تحت شرایط آبیاری نرمال و کم آبی کارشناسی ارشد
اقبالی نگین تعیین کیفیت گونه های علوفه ای شمال استان فارس کارشناسی ارشد
علی پور هادی Association Mapping of the Main Agronomic Traits in Bread Wheat
محمدعلی پوریامچی هادی ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (.Cicer arietinum L) با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگر SSR کارشناسی ارشد
طاهری هنگامه بررسی پاسخ‌ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از پروتئومیکس
رهجو وحید بررسی پوسیدگی فوزاریومی خوشه ذرت و تعیین تنوع ژنتیکی در جمعیت های گونه غالب عامل بیماری
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقاومت به بیماریهای گیاهی 7110213 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های پیشرفته آماری 7104252 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش های پیشرفته آماری 7104081 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 08:00 - 09:00 ترم اول 1395
روش های پیشرفته آماری 7104252 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/23 | 09:30 - 10:30 ترم اول 1395
بیومتری 1 7110054 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/24 | 07:00 - 08:00 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه