اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا حسندخت

محمدرضا حسندخت

محمدرضا حسندخت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
راهله ابراهیمی تعیین جایگاه موسیر ایرانی در بین آلیوم‌های خوراکی به کمک نشانگرهای مولکولی و بررسی روشهای تکثیر جنسی و غیرجنسی آن دکتری دانلود 1392/05/23
عبدالله افتخاری تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی، سیتولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD دکتری دانلود 1388/07/29
عبدالله افتخاری تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی، سیتولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD دکتری دانلود 1388/07/29
عبداله افتخاری تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی، سیتولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD دکتری دانلود 1388/07/29
عبداله افتخاری تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی، سیتولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD دکتری دانلود 1388/07/29
مرتضی یی الهام ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمی برخی توده های پاغازه (Falcaria vulgaris Fabr) بومی ایران کارشناسی ارشد
تقی لو فر امیرحسن ارزیابی جمعیت‎های پونه سنبله‎ای بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و مارکر مولکولی (RAPD) کارشناسی ارشد
محمدجواد آهی ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های مارچوبه بومی شمال ایران با استفاده از صفات مورفولوژیک و مارکر مولکولی رپید کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/04
محمود باقری Identification of sgt genes in Solanaceae family and their expression assay in eggplant (Solanum melongena L.) دکتری دانلود 1395/04/23
خوانساری نژاد بیتا ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده های وحشی زعفران ( C. specious و C. cancellatus) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی کارشناسی ارشد
خوانساری نژاد بیتا ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده های وحشی زعفران ( C. specious و C. cancellatus) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی کارشناسی ارشد
مهدی بیکدلو Compare the response of some Citrullus colocynthis native accessions to drought stress and its graft performance in relation to commercial watermelon دکتری دانلود 1395/6/27
سرابی بهروز ارزیابی جمعیت مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) وحشی بومی شهرستان طالقان با استفاده از صفات مورفولوژیک و مارکر مولکولیRAPD) ) کارشناسی ارشد
مونا پری زاده ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی ریحان ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی RAPD کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
امیرحسن تقی لو فر ارزیابی جمعیت‎های پونه سنبله‎ای بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و مارکر مولکولی (RAPD) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
امیرحسن تقی لو فر ارزیابی جمعیت‎های پونه سنبله‎ای بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و مارکر مولکولی (RAPD) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
سجاد جعفری ارزیابی عمر انبار مانی و تنوع ژنتیکی برخی توده های علف چشمه (.Nasturtium officinale L) ایران و اثرات عصاره ی آن بر کنترل بیماری کپک سبز مرکبات کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/06
سجاد جعفری Evaluation of genetic diversity of some of Iranian Valak (Allium akaka S.G. Gmelin) accessions and removal of sexual and asexual reproduction barriers of them دکتری دانلود 1396/06/25
سجاد جعفری ارزیابی عمر انبار مانی و تنوع ژنتیکی برخی توده های علف چشمه (.Nasturtium officinale L) ایران و اثرات عصاره ی آن بر کنترل بیماری کپک سبز مرکبات کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/06
سجاد جعفری Evaluation of genetic diversity of some of Iranian Valak (Allium akaka S.G. Gmelin) accessions and removal of sexual and asexual reproduction barriers of them دکتری دانلود 1396/06/25
موسوی زاده جواد ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، مولکولی، سیتولوژیکی و تکثیر درون شیشه ای برخی گونه های مارچوبه بومی ایران
بیتا خوانساری نژاد ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده های وحشی زعفران ( C. specious و C. cancellatus) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/07
رضا دررودی مطالعه جوانه‎زنی بذر و ازدیاد درون شیشه‎ای گیاه ریواس بومی ایران (Rheum khorasanicum B. Baradaran & A. Jafari) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
رضا دررودی مطالعه جوانه‎زنی بذر و ازدیاد درون شیشه‎ای گیاه ریواس بومی ایران (Rheum khorasanicum B. Baradaran & A. Jafari) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
ابراهیمی راهله تعیین جایگاه موسیر ایرانی در بین آلیوم‌های خوراکی به کمک نشانگرهای مولکولی و بررسی روشهای تکثیر جنسی و غیرجنسی آن
دررودی رضا مطالعه جوانه‎زنی بذر و ازدیاد درون شیشه‎ای گیاه ریواس بومی ایران (Rheum khorasanicum B. Baradaran & A. Jafari) کارشناسی ارشد
محمود رقامی ارزیابی وراثت پذیری برخی صفات کمی و کیفی در توده های بومی ملون ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/18
محمود رقامی ارزیابی وراثت پذیری برخی صفات کمی و کیفی در توده های بومی ملون ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/18
ژیلا زنگوئی اثر پلی آمین اسپرمیدین بر ماده زایی شش توده پیاز خوراکی (استان خراسان) در محیط درون شیشه ای (. Allium cepa L) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
ژیلا زنگوئی اثر پلی آمین اسپرمیدین بر ماده زایی شش توده پیاز خوراکی (استان خراسان) در محیط درون شیشه ای (. Allium cepa L) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
قهرمانی زهرا ارزیابی مورفولوژیک توده های تره ایرانی و تولید گیاه هاپلوئید از توده های منتخب
زنگوئی ژیلا اثر پلی آمین اسپرمیدین بر ماده زایی شش توده پیاز خوراکی (استان خراسان) در محیط درون شیشه ای (. Allium cepa L) کارشناسی ارشد
جعفری سجاد ارزیابی عمر انبار مانی و تنوع ژنتیکی برخی توده های علف چشمه (.Nasturtium officinale L) ایران و اثرات عصاره ی آن بر کنترل بیماری کپک سبز مرکبات کارشناسی ارشد
بهروز سرابی ارزیابی جمعیت مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) وحشی بومی شهرستان طالقان با استفاده از صفات مورفولوژیک و مارکر مولکولیRAPD) ) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/23
هدی ضرابی تکثیر درون شیشه ای مارچوبه خوراکی بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
هدی ضرابی تکثیر درون شیشه ای مارچوبه خوراکی بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
بلال طارمی علی آبادی مطالعه اثر خاکپوش چیپس چوب بر برخی صفات گوجه فرنگی تحت تنش کم آبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
افتخاری عبدالله تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی، سیتولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD
افتخاری عبداله تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی، سیتولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD
محمدی دولت آبادی علی Evaluation of genetic diversity of valak accessions in central Alborz using morphological characteristics and RAPD molecular marker کارشناسی ارشد
امین علی بگ زاده تبریزی The study of biochar effect on some characteristics of greenhouse tomato under deficit irrigation stress کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
میر احمدی فاضل ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومادران زرد ( Achillea bieberstenii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، DNA و فیتوشیمیایی کارشناسی ارشد
لکناهور فهیمه ارزیابی تنوع مورفولوژیک، فیتوشیمیایی و تاثیر زمان های مختلف کاشت بر عملکرد و برخی ترکیبات شیمیایی خرفه (Portulaca oleracea L.) کارشناسی ارشد
زهرا قهرمانی ارزیابی مورفولوژیک توده های تره ایرانی و تولید گیاه هاپلوئید از توده های منتخب دکتری دانلود 1391/06/28
محمد رضا کثیری ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های بومی زردک ایرانی با استفاده از ویژگی های مرفولوژیک و نشانگر مولکولی RAPD کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
محمد رضا کثیری ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های بومی زردک ایرانی با استفاده از ویژگی های مرفولوژیک و نشانگر مولکولی RAPD کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
فهیمه لکناهور ارزیابی تنوع مورفولوژیک، فیتوشیمیایی و تاثیر زمان های مختلف کاشت بر عملکرد و برخی ترکیبات شیمیایی خرفه (.Portulaca oleracea L) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
فهیمه لکناهور ارزیابی تنوع مورفولوژیک، فیتوشیمیایی و تاثیر زمان های مختلف کاشت بر عملکرد و برخی ترکیبات شیمیایی خرفه (.Portulaca oleracea L) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
آهی محمدجواد ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های مارچوبه بومی شمال ایران با استفاده از صفات مورفولوژیک و مارکر مولکولی رپید کارشناسی ارشد
علی محمدی دولت آبادی Evaluation of genetic diversity of valak accessions in central Alborz using morphological characteristics and RAPD molecular marker کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/29
علی محمدی دولت آبادی Evaluation of genetic diversity of valak accessions in central Alborz using morphological characteristics and RAPD molecular marker کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/29
کثیری محمد رضا ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های بومی زردک ایرانی با استفاده از ویژگی های مرفولوژیک و نشانگر مولکولی RAPD کارشناسی ارشد
باقری محمود Identification of sgt genes in Solanaceae family and their expression assay in eggplant (Solanum melongena L.)
رقامی محمود ارزیابی وراثت پذیری برخی صفات کمی و کیفی در توده های بومی ملون ایران کارشناسی ارشد
فاضل میر احمدی ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومادران زرد ( Achillea bieberstenii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، DNA و فیتوشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
فاضل میر احمدی ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومادران زرد ( Achillea bieberstenii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، DNA و فیتوشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
مهدی مرادی تورانه ئی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و سیتوژنتیک آویشن خراسانی (Thymus transcaspicus Klokov)درایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/18
الهام مرتضی یی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمی برخی توده های پاغازه (Falcaria vulgaris Fabr) بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
الهام مرتضی یی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمی برخی توده های پاغازه (Falcaria vulgaris Fabr) بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
بیکدلو مهدی Compare the response of some Citrullus colocynthis native accessions to drought stress and its graft performance in relation to commercial watermelon
مرادی تورانه ئی مهدی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و سیتوژنتیک آویشن خراسانی (Thymus transcaspicus Klokov)درایران کارشناسی ارشد
جواد موسوی زاده ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، مولکولی، سیتولوژیکی و تکثیر درون شیشه ای برخی گونه های مارچوبه بومی ایران دکتری دانلود 1394/08/13
جواد موسوی زاده ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، مولکولی، سیتولوژیکی و تکثیر درون شیشه ای برخی گونه های مارچوبه بومی ایران دکتری دانلود 1394/08/13
پری زاده مونا ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی ریحان ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی RAPD کارشناسی ارشد
پری زاده مونا ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی ریحان ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی RAPD کارشناسی ارشد
ضرابی هدی تکثیر درون شیشه ای مارچوبه خوراکی بومی ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح سبزی ها 7103224 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژنتیک مولکولی 7103346 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سبزیکاری ارگانیک، صنعتی 7103208 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصلاح سبزی ها 7103224 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (16:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه