اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحیده ناظری جونقانی

وحیده ناظری جونقانی

وحیده ناظری جونقانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملینام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گیاه شناسی 2 7103100 3 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گیاه شناسی 2 7103100 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گیاه شناسی 2 7103100 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گیاه شناسی 2 7103100 3 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گیاه شناسی 2 7103100 3 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شناسایی و معرفی گیاهان دارویی بومی ایران 7103127 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (19:00 - 20:00) ترم اول 1396
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی 7120086 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (07:00 - 08:00) ترم اول 1396
گیاه شناسی 2 7103100 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1