اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر مشهدی

ناصر مشهدی

ناصر مشهدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 88971717-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا ایازی بررسی توان رسوبزایی رخساره های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر(مطالع موردی آران – کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
شاهپور ابراهیمی بررسی عوامل موثر در شدت فرسایش در حوزه آبخیز نیزار قم کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
اعظم ابوالحسنی زرجوع بررسی اثرات پساب فاضلاب شهری بر خاک (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهر یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
آرزو احسانی منش آشکارسازی جابجایی محدوده ارگ یزد– اردکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/16
آرزو احسانی منش آشکارسازی جابجایی محدوده ارگ یزد– اردکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/16
آرزو احسانی منش آشکارسازی جابجایی محدوده ارگ یزد– اردکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/16
آرزو احسانی منش آشکارسازی جابجایی محدوده ارگ یزد– اردکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/16
آرزو احسانی منش آشکارسازی جابجایی محدوده ارگ یزد– اردکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/16
ندا اردکانی بررسی تأثیر شدت فرسایش آبی و بادی بر بیابان¬زایی منطقه حفاظت شده کالمند کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
ندا اردکانی بررسی تأثیر شدت فرسایش آبی و بادی بر بیابان¬زایی منطقه حفاظت شده کالمند کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
هنگامه افراخته بررسی تغییرات زمانی-مکانی گرد و غبار بر پایه شاخص غبارناکیDSI کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
هنگامه افراخته بررسی تغییرات زمانی-مکانی گرد و غبار بر پایه شاخص غبارناکیDSI کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
هنگامه افراخته بررسی تغییرات زمانی-مکانی گرد و غبار بر پایه شاخص غبارناکیDSI کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
امیر رضا امیر عضدی ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی با استفاده ازدو مدل MEDALUS وIMDPA (مطالعه موردی: منطقه شکرویه در استان فارس ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
امیر رضا امیر عضدی ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی با استفاده ازدو مدل MEDALUS وIMDPA (مطالعه موردی: منطقه شکرویه در استان فارس ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
امیر رضا امیر عضدی ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی با استفاده ازدو مدل MEDALUS وIMDPA (مطالعه موردی: منطقه شکرویه در استان فارس ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
امیر رضا امیر عضدی ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی با استفاده ازدو مدل MEDALUS وIMDPA (مطالعه موردی: منطقه شکرویه در استان فارس ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
امیر رضا امیر عضدی ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی با استفاده ازدو مدل MEDALUS وIMDPA (مطالعه موردی: منطقه شکرویه در استان فارس ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
الهه بذرافکن پیش بینی دبی اوج در حوضه های فاقد آمار مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از برخی پارامترهای هیدرولوژیک و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/13
الهه بذرافکن پیش بینی دبی اوج در حوضه های فاقد آمار مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از برخی پارامترهای هیدرولوژیک و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/13
الهه بذرافکن پیش بینی دبی اوج در حوضه های فاقد آمار مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از برخی پارامترهای هیدرولوژیک و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/13
مریم پوررضا بررسی اثرات تغییر کار بری اراضی برروی تخریب زمین و بیابان زائی در حوزه آبخیز روانسر کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/29
مهدی تقی زاده زانوقی ‍ژئومورفولوژی و منشأ تپه های ماسه ای در شمال غرب بهرمان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
مهدی تقی زاده زانوقی ‍ژئومورفولوژی و منشأ تپه های ماسه ای در شمال غرب بهرمان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
مهین حنیفه پور تأثیر فعالیت¬های دوره¬ای کشاورزی بر فرسایش بادی (مطالعه موردی: دامغان) کارشناسی ارشد 1392/06/31
مهین حنیفه پور تأثیر فعالیت¬های دوره¬ای کشاورزی بر فرسایش بادی (مطالعه موردی: دامغان) کارشناسی ارشد 1392/06/31
محمد رضا صدریان آنالیز و بررسی گرد و غبار ریزشی با استفاده از تله رسوب گیر MDCO (مطالعه موردی: شهر ایلام) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مرضیه السادات طیب بـررسـی عوامـل شور شدن آب و خاک در استـان کرمـان (مطالعه مـوردی: دشت رفسنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرشته عاشوری آلاله گورابی Investigating morphology of new sand dunes and determination of sand sources (Case Study: Damghan Erg) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
امید عبداللهی بررسی تحول وتکامل تپه های ماسه ای براساس مطالعات مرفولوژی ومرفومتری (مطالعه مورد: ارگ خارتوران کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/22
الهه علیزاده پائین افراکتی بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای ارزیابی توان سرزمین و مقایسه آن با روش اکولوژیکی (مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/21
الهه علیزاده پائین افراکتی بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای ارزیابی توان سرزمین و مقایسه آن با روش اکولوژیکی (مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/21
الهه علیزاده پائین افراکتی بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای ارزیابی توان سرزمین و مقایسه آن با روش اکولوژیکی (مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/21
الهه علیزاده پائین افراکتی بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای ارزیابی توان سرزمین و مقایسه آن با روش اکولوژیکی (مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/21
الهه علیزاده پائین افراکتی بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای ارزیابی توان سرزمین و مقایسه آن با روش اکولوژیکی (مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/21
ایمان علی نژاد میمندی ارزیابی و مقایسه توانمندی توریسم اجتماعی و اکوتوریسم بیابانی از طریق مدل (مطالعه موردی: اردکان یزد)AHP کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
ایمان علی نژاد میمندی ارزیابی و مقایسه توانمندی توریسم اجتماعی و اکوتوریسم بیابانی از طریق مدل (مطالعه موردی: اردکان یزد)AHP کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
ایمان علی نژاد میمندی ارزیابی و مقایسه توانمندی توریسم اجتماعی و اکوتوریسم بیابانی از طریق مدل (مطالعه موردی: اردکان یزد)AHP کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
صادق کمالیان بررسی منبع و منشا تپه های ماسه ای ارگ سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
صادق کمالیان بررسی منبع و منشا تپه های ماسه ای ارگ سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
علی کوروش نیا بررسی تغییرات کاربری اراضی و اشکال ناهمواری‌ها در سواحل جنوبی ایران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: شهرستان کنگان) کارشناسی ارشد دانلود 1394
محمد موسوی نژاد بررسی آثار فرسایش آبی روی سازند مارن با تاکید برعوامل اقلیمی وپوششی گیاهی منطقه مختاران شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1378
زینب واشقانی فراهانی بررسی اولویت های منابع ماسه بر اساس پوشش گیاهی، دانه بندی و سنگریزه سطحی (مطالعه موردی : ارگ دامغان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
زینب واشقانی فراهانی بررسی اولویت های منابع ماسه بر اساس پوشش گیاهی، دانه بندی و سنگریزه سطحی (مطالعه موردی : ارگ دامغان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه