اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر مطیعی

ناصر مطیعی

ناصر مطیعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهرداد ابراهیمی بررسی عوامل موثر بر توسعه کشاورزی غرب استان البرز (شهرستان های نظر آباد و ساوجبلاغ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/29
علی احمدی فیروزجائی طراحی مدلی برای بهبود امنیت غذایی خانوار در نظام¬های بهره¬برداری کوچک مقیاس استان مازندران دکتری دانلود 1394/06/25
علی احمدی فیروزجائی طراحی مدلی برای بهبود امنیت غذایی خانوار در نظام¬های بهره¬برداری کوچک مقیاس استان مازندران دکتری دانلود 1394/06/25
محمدحسین اکبری تحلیل اثرات تعاونی‌ های کشاورزی بر معیشت اعضا در ولایت بامیان افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
نسرین اکبری مدیریت بهبود کارایی مصرف آب در تولید گندم در شهرستان رشتخوار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
جمشیدی امید تحلیل پایداری نظام کشت گلخانه ای در استان البرز کارشناسی ارشد
محسن بابایی بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مراغه، استان آذربایجان شرقی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محسن بابایی بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مراغه، استان آذربایجان شرقی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
مرادی بابک تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان " سنندج " کارشناسی ارشد
سلیم زاده پریسا تدوین شاخص ها و شناسایی تعاونی های دامپروری موفق در استان آذربایجان شرقی و تحلیل عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد
مرضیه پناه زاده پریخانی بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری عملیات خوب دامداری در واحدهای گاوداری شیری (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
مرضیه پناه زاده پریخانی بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری عملیات خوب دامداری در واحدهای گاوداری شیری (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
نصرآبادی پوریا بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه بنگاه های زودبازده کشاورزی در شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد
امید جمشیدی تحلیل پایداری نظام کشت گلخانه ای در استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
خلیل ارجمندی جواد بررسی توان محیطی دهستان های شهرستان کرج برای دستیابی به توسعه روستایی کارشناسی ارشد
زینتی فخرآباد حسین بررسی شیوه های جلب مشارکت‌های مردمی در فرایند مدیریت پسماند روستایی شهرستان گرگان کارشناسی ارشد
میرزا اردستانی حمید امکان سنجی استفاده از شاخص آب و هوا در مدیریت بیمه گندم دیم کارشناسی ارشد
غلام مصطفی خادم حسین بررسی اثرات طرح هادی روستایی در استان قم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
جواد خلیل ارجمندی بررسی توان محیطی دهستان های شهرستان کرج برای دستیابی به توسعه روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/8/29
میلاد دهقانی پور بررسی نقش جنگل های مانگرو در معیشت روستاییان در استان هرمزگان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
مهسا رضایی مدیریت ریسک در باغات میوه شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
مهسا رضایی مدیریت ریسک در باغات میوه شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
عظیم اله رضوانی Analysis and appraisal of effective mechanisms on improving the management of poultry cooperatives, fars province, iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
عظیم اله رضوانی Analysis and appraisal of effective mechanisms on improving the management of poultry cooperatives, fars province, iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
حسین زینتی فخرآباد بررسی شیوه های جلب مشارکت‌های مردمی در فرایند مدیریت پسماند روستایی شهرستان گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
حسین زینتی فخرآباد بررسی شیوه های جلب مشارکت‌های مردمی در فرایند مدیریت پسماند روستایی شهرستان گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
نجفیان زهرا Investigation of villagers’ participation absorption methods in executing Dehyaris affairs کارشناسی ارشد
سیفی کلیشمی زهره مدیریت مصرف بهینه نهاده های سم و کود در سبزی و صیفی جات استان البرز کارشناسی ارشد
محمد سرمدی بررسی نقش گلخانه ها در مدیریت منابع آب کشاورزی استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمد سرمدی بررسی نقش گلخانه ها در مدیریت منابع آب کشاورزی استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمد سرمدی بررسی نقش گلخانه ها در مدیریت منابع آب کشاورزی استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
زهره سیفی کلیشمی مدیریت مصرف بهینه نهاده های سم و کود در سبزی و صیفی جات استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
زهره سیفی کلیشمی مدیریت مصرف بهینه نهاده های سم و کود در سبزی و صیفی جات استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
زهره سیفی کلیشمی مدیریت مصرف بهینه نهاده های سم و کود در سبزی و صیفی جات استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
پریسا سلیم زاده تدوین شاخص ها و شناسایی تعاونی های دامپروری موفق در استان آذربایجان شرقی و تحلیل عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
رضوانی عظیم اله Analysis and appraisal of effective mechanisms on improving the management of poultry cooperatives, fars province, iran کارشناسی ارشد
احمدی فیروزجائی علی طراحی مدلی برای بهبود امنیت غذایی خانوار در نظام¬های بهره¬برداری کوچک مقیاس استان مازندران
خادم حسین غلام مصطفی بررسی اثرات طرح هادی روستایی در استان قم کارشناسی ارشد
محمدی کانی گلزار فرهاد مدیریت مصرف آب بر اساس مبادله آب مجازی در محصولات منتخب کشور کارشناسی ارشد
آسیه قربانی بررسی رابطه توان های محیطی با توسعه اقتصادی روستایی استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
آسیه قربانی بررسی رابطه توان های محیطی با توسعه اقتصادی روستایی استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سرمدی محمد بررسی نقش گلخانه ها در مدیریت منابع آب کشاورزی استان اصفهان کارشناسی ارشد
مهناز محمدزاده نصیرآبادی Design strategic model of organic milk and dairy products (case study in Ardabil province) دکتری دانلود 1395/05/19
فرهاد محمدی کانی گلزار مدیریت مصرف آب بر اساس مبادله آب مجازی در محصولات منتخب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20
فرهاد محمدی کانی گلزار مدیریت مصرف آب بر اساس مبادله آب مجازی در محصولات منتخب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20
فرهاد محمدی کانی گلزار مدیریت مصرف آب بر اساس مبادله آب مجازی در محصولات منتخب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20
بابک مرادی تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان " سنندج " کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
بابک مرادی تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان " سنندج " کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
حمید میرزا اردستانی امکان سنجی استفاده از شاخص آب و هوا در مدیریت بیمه گندم دیم کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/04
پناه زاده پریخانی مرضیه بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری عملیات خوب دامداری در واحدهای گاوداری شیری (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر) کارشناسی ارشد
دهقانی پور میلاد بررسی نقش جنگل های مانگرو در معیشت روستاییان در استان هرمزگان کارشناسی ارشد
ابراهیمی مهرداد بررسی عوامل موثر بر توسعه کشاورزی غرب استان البرز (شهرستان های نظر آباد و ساوجبلاغ) کارشناسی ارشد
رضایی مهسا مدیریت ریسک در باغات میوه شهرستان کرج کارشناسی ارشد
محمدزاده نصیرآبادی مهناز Design strategic model of organic milk and dairy products (case study in Ardabil province) دکتری
زهرا نجفیان Investigation of villagers’ participation absorption methods in executing Dehyaris affairs کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
اکبری نسرین مدیریت بهبود کارایی مصرف آب در تولید گندم در شهرستان رشتخوار کارشناسی ارشد
پوریا نصرآبادی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه بنگاه های زودبازده کشاورزی در شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی کشاورزی 7107237 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران و جهان 7105158 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (09:15 - 09:30) ترم اول 1396
توسعه پایدار و مدیریت منابع طبیعی 7107149 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 08:15) ترم اول 1396
اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 7107478 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 10:30 - 10:45 ترم اول 1395
توسعه پایدار و مدیریت منابع طبیعی 7107149 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 17:30 - 17:45 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه