اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جاماسب نوزری

جاماسب نوزری

جاماسب نوزری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعید ایران منش سیستماتیک گونه های سن سبز پسته(Brachynema spp. and Acrosternum spp. (Hem.: Pentatomidae در استان کرمان با استفاده از روش‌های مورفومتریک و شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/26
سعید آزادبخش بررسی فونستیک و تنوع گونه ای سوسک های خانواده Carabidae در مناطق غربی استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
سعیده اصل زارع بررسی بیولوژی و پرورش کرم خراط در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
زهرا آقامحمدی مطالعه کاربرد ورمی واش بعنوان یک آفت کش طبیعی در مقایسه با آفت کش پروپال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
سودابه امینی شناسایی مرفولوژیک و مولکولی گونه های سوسک های پوست خوار زیر خانواده (Coleoptera:Curculionidae) Solytinae و تنوع ژنتیکی گونه Scolytus rugulosus در جنگل های رشته کوه البرز دکتری دانلود 1396/11/17
فرزاد پاکارپور راینی مطالعه فونستیک زنجرک‌های خانواده(Hem.: Auchenorrhyncha) Cicadellidae و بررسی وجود اختلاف ژنتیکی بین جمعیت های مختلف گونه‌ی Euscelis alsius در استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
حمیدرضا پوریان میزان پارازیتیسم زنبورهای پارازیتویید بیدکلم (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae در چهار منطقه کشور و پرورش آزمایشگاهی گونه ی فراوان منطقه کرج دکتری دانلود 1393/06/30
حمیدرضا پوریان میزان پارازیتیسم زنبورهای پارازیتویید بیدکلم (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae در چهار منطقه کشور و پرورش آزمایشگاهی گونه ی فراوان منطقه کرج دکتری دانلود 1393/06/30
نفیسه پورجواد بررسی تاکسونومی جنس Trichogramma Westwood (Hym.: Trichogrammatidae) بر اساس صفات مرفولوژیک، مولکولی و سازگاری تولید مثلی در استان های تهران و مازندران دکتری دانلود 1389/11/09
غباری حامد بررسی فونستیک و تنوع گونه ای سوسک های چوبخوار خانواده Buprestidae Leach، 1815 در استان کردستان
فاطمه حسینی نوه Identification, DNA barcoding and molecular population genetics of pistachio armored scale insects in Kerman province دکتری دانلود 1395/08/12
فاطمه حسینی نوه Identification, DNA barcoding and molecular population genetics of pistachio armored scale insects in Kerman province دکتری دانلود 1395/08/12
پوریان حمیدرضا میزان پارازیتیسم زنبورهای پارازیتویید بیدکلم (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae در چهار منطقه کشور و پرورش آزمایشگاهی گونه ی فراوان منطقه کرج
شهرام دادگستر بررسی اثر دود گیاه فرولا در کنترل کنه واروا (Varroa destructor Anderson & Truemann) کارشناسی ارشد دانلود 1393/5/26
علی درویش زاده Effect of phagostimulator compounds on some physiological parameters of honey bee (Apis mellifera) دکتری دانلود 1394/11/25
راحله دولتی مطالعه تنوع جمعیت های کرم خراطZeuzera pyrina در استانهای کرمان و البرز با روش مولکولی و جلب فرمونی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
رسول راحتی بررسی فون سوسک های Curculionidae در استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
دولتی راحله مطالعه تنوع جمعیت های کرم خراطZeuzera pyrina در استانهای کرمان و البرز با روش مولکولی و جلب فرمونی کارشناسی ارشد
میرخلیل زاده ارشادی رامین بررسی امکان پرورش کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze روی رژیم غذای مصنوعی کارشناسی ارشد
عبدالهی مصباح رحیم بررسی فون مگس های بالا خانواده Bombylioidea در استان البرز کارشناسی ارشد
راحتی رسول بررسی فون سوسک های Curculionidae در استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد
سمیه روح اللهی بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae در استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
آقامحمدی زهرا مطالعه کاربرد ورمی واش بعنوان یک آفت کش طبیعی در مقایسه با آفت کش پروپال کارشناسی ارشد
نژادقادری ساراالسادات مطالعه جمعیت های سوسک سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus در استان کرمان کارشناسی ارشد
مقبلی هنزایی سجاد بررسی فون مگس‌های بالا خانواده Bombylioideaدر جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد
ایران منش سعید سیستماتیک گونه های سن سبز پسته(Brachynema spp. and Acrosternum spp. (Hem.: Pentatomidae در استان کرمان با استفاده از روش‌های مورفومتریک و شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
آزادبخش سعید بررسی فونستیک و تنوع گونه ای سوسک های خانواده Carabidae در مناطق غربی استان مازندران کارشناسی ارشد
محمدزاده نمین سعید بررسی فونستیک مگس های خانواده Tephritidae در سه استان تهران، کردستان و یزد و مطالعه مورفومتریک گونه های جنس Urophora
اصل زارع سعیده بررسی بیولوژی و پرورش کرم خراط در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
روح اللهی سمیه بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae در استان کرمان کارشناسی ارشد
دادگستر شهرام بررسی اثر دود گیاه فرولا در کنترل کنه واروا (Varroa destructor Anderson & Truemann) کارشناسی ارشد
رحیم عبدالهی مصباح Fauna of Lady beetles of Hamadan province, morphometric and geometric morphometric study on Hippodamia variegata (Goeze) populations in four provinces دکتری دانلود 1396/02/20
مختاری عزیزاله بررسی فونستیک شتههای خانواده Aphididae در استان تهران و مازندران و مطالعه تنوع مرفولوژیک شته سیاه باقلا (۱۷۶۳ Aphis fabae Scopoli) روی میزبانهای مختلف
درویش زاده علی Effect of phagostimulator compounds on some physiological parameters of honey bee (Apis mellifera)
حامد غباری بررسی فونستیک و تنوع گونه ای سوسک های چوبخوار خانواده Buprestidae Leach، 1815 در استان کردستان دکتری دانلود 1391/07/11
حسینی نوه فاطمه Identification, DNA barcoding and molecular population genetics of pistachio armored scale insects in Kerman province
مهسا فرجام فر تنوع ژنتیکی جمعیت های مگس گیلاس Rhagoletis cerasi و بررسی آلودگی آنها به باکتری Wolbachia در استان های تهران و البرز کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
پاکارپور راینی فرزاد مطالعه فونستیک زنجرک‌های خانواده(Hem.: Auchenorrhyncha) Cicadellidae و بررسی وجود اختلاف ژنتیکی بین جمعیت های مختلف گونه‌ی Euscelis alsius در استان کرمان کارشناسی ارشد
نشاط گلی خواجه بررسی تنوع گونه ای کرم های مفتولی در شرق استان گلستان و مطالعه جمعیت گونه .Agriotes sp کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
معزی پور میترا Geometric- morphometric and genetic study of Olive fly(Bactrocera oleae(Rossi): Tephritidae), in Qazvin, Zanjan and Guilan provinces
سعیده محمدی Investigation of Faunistic of family Carabidae in Alborz province کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
سعید محمدزاده نمین بررسی فونستیک مگس های خانواده Tephritidae در سه استان تهران، کردستان و یزد و مطالعه مورفومتریک گونه های جنس Urophora دکتری دانلود 1389/11/16
عزیزاله مختاری بررسی فونستیک شتههای خانواده Aphididae در استان تهران و مازندران و مطالعه تنوع مرفولوژیک شته سیاه باقلا (۱۷۶۳ Aphis fabae Scopoli) روی میزبانهای مختلف دکتری دانلود 1392/6/25
رامین میرخلیل زاده ارشادی بررسی امکان پرورش کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze روی رژیم غذای مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
مصطفی میرزائی ازندریانی Faunistic study of leaf beetles (Chrysomelidae) in Tehran, Alborz and Ghazvin provinces, and genetic diversity of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824) in Iran دکتری دانلود 1394/06/31
میرزائی ازندریانی مصطفی Faunistic study of leaf beetles (Chrysomelidae) in Tehran, Alborz and Ghazvin provinces, and genetic diversity of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824) in Iran
میترا معزی پور مطالعه ژئومتریک- مرفومتریک و ژنتیکی مگس زیتون در استان های قزوین، زنجان و گیلان دکتری دانلود 1393/06/31
سجاد مقبلی هنزایی بررسی فون مگس‌های بالا خانواده Bombylioideaدر جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
فرجام فر مهسا تنوع ژنتیکی جمعیت های مگس گیلاس Rhagoletis cerasi و بررسی آلودگی آنها به باکتری Wolbachia در استان های تهران و البرز کارشناسی ارشد
ساراالسادات نژادقادری مطالعه جمعیت های سوسک سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus در استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/5
گلی خواجه نشاط بررسی تنوع گونه ای کرم های مفتولی در شرق استان گلستان و مطالعه جمعیت گونه .Agriotes sp کارشناسی ارشد
پورجواد نفیسه بررسی تاکسونومی جنس Trichogramma Westwood (Hym.: Trichogrammatidae) بر اساس صفات مرفولوژیک، مولکولی و سازگاری تولید مثلی در استان های تهران و مازندران
مریم نیکی Identification, biological study and recognition of natural enemies of the whitefly in Tehran city کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تنوع زیستی بندپایان 7115018 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/08 (14:00 - 15:00) ترم دوم 1396
رده بندی گروه های خاص بندپایان 7115014 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/08 (10:00 - 11:00) ترم دوم 1396
آفات مهم درختان میوه 7110008 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
رده بندی حشرات 7115001 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/29 (14:00 - 15:00) ترم اول 1396
بیوسیستماتیک جانوری 7110289 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 16:00 - 17:00 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه