اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عاطفه پرورش ریزی

عاطفه پرورش ریزی

عاطفه پرورش ریزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جباری آیدا بررسی الگوی جریان در حوضچة مکش ایستگاه‌های پمپاژ کارشناسی ارشد
حمیدرضا ارادی توزیع ناحیه‌ای-چرخشی آب در شبکه‌های آبیاری در شرایط کمبود آب کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
حمیدرضا ارادی توزیع ناحیه‌ای-چرخشی آب در شبکه‌های آبیاری در شرایط کمبود آب کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
بزاز آرش تعیین ضرایب تخلیه سرریزها در جریان های غیر ماندگار کارشناسی ارشد
شریف زاده اعظم مطالعه و ارزیابی طراحی و بهره‌برداری ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی چند ایستگاه پمپاژ استان خوزستان) کارشناسی ارشد
پیمان افراسیابی کیا بهبود توزیع آب در شبکه آبیاری درودزن مبتنی بر شاخصهای هیدرولیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
پیمان افراسیابی کیا بهبود توزیع آب در شبکه آبیاری درودزن مبتنی بر شاخصهای هیدرولیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
حسن باخدای بیشه گاهی بررسی و تعیین گزینه‏های مناسب مدیریت توزیع آب در شبکه‌های آبیاری با مدل هیدرودینامیک Sobek (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
حسن باخدای بیشه گاهی بررسی و تعیین گزینه‏های مناسب مدیریت توزیع آب در شبکه‌های آبیاری با مدل هیدرودینامیک Sobek (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
آرش بزاز تعیین ضرایب تخلیه سرریزها در جریان های غیر ماندگار کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/24
آرش بزاز تعیین ضرایب تخلیه سرریزها در جریان های غیر ماندگار کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/24
افراسیابی کیا پیمان بهبود توزیع آب در شبکه آبیاری درودزن مبتنی بر شاخصهای هیدرولیکی کارشناسی ارشد
فراز جوبندی بررسی نحوه عملکرد و بهرهبرداری از سازه های آبگیری و تنظیم سطح آب در برخی از شبکه های آبیاری کشور کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
باخدای بیشه گاهی حسن بررسی و تعیین گزینه‏های مناسب مدیریت توزیع آب در شبکه‌های آبیاری با مدل هیدرودینامیک Sobek (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود) کارشناسی ارشد
نرگس حسینی اصلی چکوسری شبیه‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان در آبگیر جانبی سد انحرافی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
مقیم زاده حمید آزمون و تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیکFLDWAV کارشناسی ارشد
ارادی حمیدرضا توزیع ناحیه‌ای-چرخشی آب در شبکه‌های آبیاری در شرایط کمبود آب کارشناسی ارشد
مرتضی دلفان آبادی مدلسازی عملکرد پمپهای دورمتغیر در شرایط بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
مرتضی دلفان آبادی مدلسازی عملکرد پمپهای دورمتغیر در شرایط بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
عباس روزبهانی اثر الگوی جریان در حوضچة مکش بر عملکرد ایستگاه‌های پمپاژ کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
زینب رئیسیان امیری مطالعه و طراحی ایستگاه‌های پمپاژ با استفاده از پمپ‌های دورمتغیر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/28
زینب رئیسیان امیری مطالعه و طراحی ایستگاه‌های پمپاژ با استفاده از پمپ‌های دورمتغیر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/28
رئیسیان امیری زینب مطالعه و طراحی ایستگاه‌های پمپاژ با استفاده از پمپ‌های دورمتغیر کارشناسی ارشد
مرتضی سادات هلبر مدلسازی یکپارچه رسوب در مخازن سدها دکتری دانلود 1393/06/08
مرتضی سادات هلبر مدلسازی یکپارچه رسوب در مخازن سدها دکتری دانلود 1393/06/08
نیک مهر سامان طراحل تقاضا مدار کانال های آبیاری مبتنی بر خودکار سازی
محمد سیدموسوی طراحی و ارزیابی سامانه‌های کنترل خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی سد دوستی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمد سیدموسوی طراحی و ارزیابی سامانه‌های کنترل خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی سد دوستی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمدجعفر سلطان جلیلی جیره‌بندی آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از ایده تأمین نوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
علیرضا شاه نظری گرگابی کاربرد فرآیند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری و زهکشی برخوار در استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
علیرضا شاه نظری گرگابی کاربرد فرآیند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری و زهکشی برخوار در استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
اعظم شریف زاده مطالعه و ارزیابی طراحی و بهره‌برداری ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی چند ایستگاه پمپاژ استان خوزستان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
اعظم شریف زاده مطالعه و ارزیابی طراحی و بهره‌برداری ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی چند ایستگاه پمپاژ استان خوزستان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
کاویانی کوثرخیزی شهرزاد بررسی نقش نوع و وضعیت سازه‌های اندازه‌گیری جریان در مدیریت شبکه‌های آبیاری به همراه مطالعه موردی سازه‌های اندازه‌گیری در برخی از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
زمانی شهلا تعیین بهینه ضرایب کنترل‌کننده PID در شرایط هیدرولیکی مختلف در کانالهای آبیاری کارشناسی ارشد
محسن صفوی بررسی وضعیت و عملکرد سازه های کنترل و تنظیم در کانال های اصلی شبکه آبیاری و ارائه راهکارهای بهبود و سازه های مناسب (مطالعه موردی شبکه فومنات) کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/09
محسن صفوی بررسی وضعیت و عملکرد سازه های کنترل و تنظیم در کانال های اصلی شبکه آبیاری و ارائه راهکارهای بهبود و سازه های مناسب (مطالعه موردی شبکه فومنات) کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/09
نفیسه عاجلو بررسی تاثیر تغییر طول سرریز لبه پهن مستطیلی دو شیبه بر مشخصه های جریان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13
نفیسه عاجلو بررسی تاثیر تغییر طول سرریز لبه پهن مستطیلی دو شیبه بر مشخصه های جریان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13
روزبهانی عباس اثر الگوی جریان در حوضچة مکش بر عملکرد ایستگاه‌های پمپاژ کارشناسی ارشد
قادرمزی عرفان بررسی دقت روش‌های عددی مختلف در شبیه سازی جریان دوگانه آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
حبیبی عمار کاربرد فرآیند ارزیابی سریع در شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین کارشناسی ارشد
جوبندی فراز بررسی نحوه عملکرد و بهرهبرداری از سازه های آبگیری و تنظیم سطح آب در برخی از شبکه های آبیاری کشور کارشناسی ارشد
ایمان فرجودی کوهنجانی مطالعه کابرد و طراحی شبکه فرعی کم فشار و مقایسه با شبکه فرعی روباز در سامانه های آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
افروز فرزاد Developing a Decision Support System (DSS) to improve water distribution and operation in irrigation networks کارشناسی ارشد
عرفان قادرمزی بررسی دقت روش‌های عددی مختلف در شبیه سازی جریان دوگانه آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
شهرزاد کاویانی کوثرخیزی بررسی نقش نوع و وضعیت سازه‌های اندازه‌گیری جریان در مدیریت شبکه‌های آبیاری به همراه مطالعه موردی سازه‌های اندازه‌گیری در برخی از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
مریم کیهانی Application of Rapid Appraisal Process in Irrigation and Drainage Networks (Shoushtar-Mianab Network) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
صفوی محسن بررسی وضعیت و عملکرد سازه های کنترل و تنظیم در کانال های اصلی شبکه آبیاری و ارائه راهکارهای بهبود و سازه های مناسب (مطالعه موردی شبکه فومنات) کارشناسی ارشد
سیدموسوی محمد طراحی و ارزیابی سامانه‌های کنترل خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی سد دوستی) کارشناسی ارشد
امیر محمدی ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های توزیع و انتقال آب در بخشی از شبکه آبیاری ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
سلطان جلیلی محمدجعفر جیره‌بندی آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از ایده تأمین نوبتی کارشناسی ارشد
دلفان آبادی مرتضی مدلسازی عملکرد پمپهای دورمتغیر در شرایط بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری کارشناسی ارشد
سادات هلبر مرتضی مدلسازی یکپارچه رسوب در مخازن سدها
صادقیان رنانی مهدی ارزیابی کامپوزیت های گوگردی برای استفاده در پوشش کانال های انتقال آب کارشناسی ارشد
کاوه کار ندا مطالعه روند بهسازی و بازسازی شبکه‌های آبیاری روباز در جهان: طبقه‌بندی و تعیین اولویت‌ها کارشناسی ارشد
حسینی اصلی چکوسری نرگس شبیه‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان در آبگیر جانبی سد انحرافی کارشناسی ارشد
عاجلو نفیسه بررسی تاثیر تغییر طول سرریز لبه پهن مستطیلی دو شیبه بر مشخصه های جریان کارشناسی ارشد
سامان نیک مهر طراحل تقاضا مدار کانال های آبیاری مبتنی بر خودکار سازی دکتری دانلود 1394/11/27
افشین یوسف گمرکچی توسعه مدل بهره‌برداری پویا از ایستگاه پمپاژ با پمپ دور متغیر در آبیاری تحت‌فشار دکتری دانلود 1396/02/27
افشین یوسف گمرکچی توسعه مدل بهره‌برداری پویا از ایستگاه پمپاژ با پمپ دور متغیر در آبیاری تحت‌فشار دکتری دانلود 1396/02/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 7120097 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 7102414 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پمپها و ایستگاه های پمپاژ 7102034 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ایستایی 7102014 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
استاتیک 7102010 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روشهای عددی 7102447 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
پمپها و ایستگاه های پمپاژ 7102034 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ایستایی 7102014 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1