اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هادی پورباقر

هادی پورباقر

هادی پورباقر    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صلاحی نژاد آرش بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus و میگوی Palaemon elegans در دریای خزر به روش مزوکوزم کارشناسی ارشد
توحیدیان فر یاسر مطالعه اثر وراپامیل بر جذب فلزات سنگین کادمیوم و وانادیوم توسط (Littorina saxatilis (Olivi, 1792) (Mollusca: Gastropoda کارشناسی ارشد
علی آقارخ تاثیر برخی از عوامل محیطی و حضور باکتری Bacillus subtilis بر ترکیبات بیوشیمیایی جلبک Skeletonema costatum و تاثیر آن ها بر مراحل مختلف رشد Penaeus monodon دکتری دانلود 1393/03/12
یوسفی الهام بررسی تاثیر فرم شهری بر آلودگی صوتی با استفاده از GIS در شهر یزد کارشناسی ارشد
حمیده امیراسدی اندازه گیری تولید ثانویه Artemia urmiana بر اساس تولید تخم و پالایش در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
حمیده امیراسدی اندازه گیری تولید ثانویه Artemia urmiana بر اساس تولید تخم و پالایش در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
زهره اندرزی ویژگی های مکان های فعالیت خوک وحشی (Sus scorfa) در بخش گرازبن، جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
دولت پور انسیه رابطه بین مطلوبیت زیستگاه و پارامترهای زیستیِ سیاه ماهی توئینی (Capoeta damascina) در رودخانه کردان کارشناسی ارشد
مریم بهرامی زیارانی مطالعه ی الگوی رشد آلومتری و انتوژنی ساختار استخوانی سر ماهی تریپلوئید دورگه فیل ماهی (Husu huso) تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
مریم بهرامی زیارانی مطالعه ی الگوی رشد آلومتری و انتوژنی ساختار استخوانی سر ماهی تریپلوئید دورگه فیل ماهی (Husu huso) تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
رضوی پور پریا آرایه شناسی سیاه ماهی تویینی (Capoetadamascina) در آبهای داخلی ایران با استفاده از صفات ریختی کارشناسی ارشد
کلهری پروین تاثیر تغییر رژیم های غذایی (گرسنگی و تغذیه مجدد) بر توان تنظیم اسمزی بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید کارشناسی ارشد
رحمانی تحسین تاثیر فصلی جامعه شهری، فعالیتهای کشاورزی و توریسم بر وضعیت تروفی دریاچه زریبار کارشناسی ارشد
داود ترکی بررسی دو روش تعیین بیومس فیتوپلانکتون (کلروفیل آلفا و کربوهیدرات سلول) بر مبنای روش میکروسکوپی با توجه به تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی (شدت نور، شوری و منبع نیتروژن مغذی) دکتری دانلود 1390/06/30
داود ترکی بررسی دو روش تعیین بیومس فیتوپلانکتون (کلروفیل آلفا و کربوهیدرات سلول) بر مبنای روش میکروسکوپی با توجه به تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی (شدت نور، شوری و منبع نیتروژن مغذی) دکتری دانلود 1390/06/30
سمیرا جلالی روشن مطالعه مقایسه ای آرایه شناختی سه گونه جنس AlburnusA.chalcoides)، A.atropatenaeو A. mossulensis) با استفاده از روشهای ریخت سنجی هندسی و استخوان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
میردار هریجانی جواد بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع ماکروبنتیک، تحت تاثیر فعالیت صید پره، در سواحل جنوب شرقی دریای خزر(استان گلستان)
غفاری فارسانی حامد تاثیر سم مالاتیون بر بافت کبد و آبشش و شکستگی DNA در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) کارشناسی ارشد
موسوی حسن مکان یابی استقرار زیستگاه های مصنوعی دریایی لا استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE).(مطالعه موردی: آبسنگ های مرجانی جزیره کیش) کارشناسی ارشد
حقیقی حسین ارزیابی اثرات ژنتیکی ناشی از بازسازی ذخایر بر روی تنوع ژنتیکی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)‌ با استفاده از نشانگر ریز ماهواره کارشناسی ارشد
علی حقی وایقان تعیین مدل مناسبت زیستگاهیِ ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و کفال طلایی (Liza aurata) در جنوب دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
علی حقی وایقان تعیین مدل مناسبت زیستگاهیِ ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و کفال طلایی (Liza aurata) در جنوب دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
امیراسدی حمیده اندازه گیری تولید ثانویه Artemia urmiana بر اساس تولید تخم و پالایش در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
لاله خدابخشی اثر نانو ذره اکسید روی ZNO و بربافت آبشش , کبد و اکسیداسیون چربی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
لاله خدابخشی اثر نانو ذره اکسید روی ZNO و بربافت آبشش , کبد و اکسیداسیون چربی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
باقری دارا پایش زیستی آلاینده‌های نفتی در بوم سازگان سواحل خلیج فارس (استان بوشهر) با استفاده از نشانگر‌های زیستی در ماهی بیاح (Liza persicus(Senou, Randall & Okiyama, 1995
ترکی داود بررسی دو روش تعیین بیومس فیتوپلانکتون (کلروفیل آلفا و کربوهیدرات سلول) بر مبنای روش میکروسکوپی با توجه به تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی (شدت نور، شوری و منبع نیتروژن مغذی)
انسیه دولت پور رابطه بین مطلوبیت زیستگاه و پارامترهای زیستیِ سیاه ماهی توئینی (Capoeta damascina) در رودخانه کردان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
علیرضا رادخواه Taxonomic revision of the Siah Mahi (Capoeta aculeata) using morphological characteristics کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
تحسین رحمانی تاثیر فصلی جامعه شهری، فعالیتهای کشاورزی و توریسم بر وضعیت تروفی دریاچه زریبار کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/12
عسگری رضا بررسی انتوژنی فیل ماهی (Huso huso) از زمان تخم گشایی تا 50 روزگی؛ بررسی انتوژنی رشد، ساختار اسکلتی، فعالیت آنزیمی و بافت دستگاه گوارش با هدف کمک به بهبود بیوتکنیک پرورش این ماهی در دوران لاروی
پریا رضوی پور آرایه شناسی سیاه ماهی تویینی (Capoetadamascina) در آبهای داخلی ایران با استفاده از صفات ریختی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
سمیرا رعنایی شیراز بررسی اثر کادمیوم بر آبشش (1785,Linnaeus)ا Anodonta cygnea با استفاده از روش ریزهستک و شکستگی DNA کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
سمیرا رعنایی شیراز بررسی اثر کادمیوم بر آبشش (1785,Linnaeus)ا Anodonta cygnea با استفاده از روش ریزهستک و شکستگی DNA کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
مظاهر زمانی فرادنبه مطالعه رابطه مورفولوژی سس ماهی کورا (Barbus lacerta) و مطلوبیت زیستگاه در حوضه رودخانه سفیدرود کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
اندرزی زهره ویژگی های مکان های فعالیت خوک وحشی (Sus scorfa) در بخش گرازبن، جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کارشناسی ارشد
گل گونه سحر مقایسه میزان جذب فلزات قلع و مس در صدف زنده Dreissena polymorpha و پوسته های خالی سه گونه D.polymorpha ، Mytilaster lineatus و Cerastoderma lamarcki در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
شهبازی ناصرآباد سعید رابطه بین شاخص های تنوع زیستی و شاخص مناسبت زیستگاهی (مطالعه موردی رودخانه خیرودکنار) کارشناسی ارشد
رخشا سلیمان بررسی رابطه بین جوامع بی مهرگان آبزی ماکروبنیتک رودخانه ای و غلظت زیستی فلزات سنگین (Cd، As و Pb) در رودخانه های استان مازندران کارشناسی ارشد
جلالی روشن سمیرا مطالعه مقایسه ای آرایه شناختی سه گونه جنس AlburnusA.chalcoides)، A.atropatenaeو A. mossulensis) با استفاده از روشهای ریخت سنجی هندسی و استخوان شناسی کارشناسی ارشد
رعنایی شیراز سمیرا بررسی اثر کادمیوم بر آبشش (1785,Linnaeus)ا Anodonta cygnea با استفاده از روش ریزهستک و شکستگی DNA کارشناسی ارشد
فاطمه سهرابی عملکرد راکتور بستر مایع سه فاز با بستر های متفاوت در تصفیه فاضلاب کارخانجات لبنی(نمونه مطالعاتی پگاه گلپایگان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
فاطمه سهرابی عملکرد راکتور بستر مایع سه فاز با بستر های متفاوت در تصفیه فاضلاب کارخانجات لبنی(نمونه مطالعاتی پگاه گلپایگان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
عنایتی شیروان تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبک Dunaliella sp جداسازی شده ازخلیج چابهار کارشناسی ارشد
ندائی شیوا اثر سم سوین بر شکستگی DNA و بافت های کبد و آبشش ماهی (Aphanius sophiae (coad, 1988 کارشناسی ارشد
فهیمه صفوی بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک سم سایپرمترین بر کبد، کلیه، آبشش و خون سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
پیربیگی عارف اثرات هیستوپاتولوژیک سم دیازینون بر کبد، کلیه، آبشش و خون سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842) کارشناسی ارشد
آقارخ علی تاثیر برخی از عوامل محیطی و حضور باکتری Bacillus subtilis بر ترکیبات بیوشیمیایی جلبک Skeletonema costatum و تاثیر آن ها بر مراحل مختلف رشد Penaeus monodon
حقی وایقان علی تعیین مدل مناسبت زیستگاهیِ ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و کفال طلایی (Liza aurata) در جنوب دریای خزر کارشناسی ارشد
رادخواه علیرضا Taxonomic revision of the Siah Mahi (Capoeta aculeata) using morphological characteristics کارشناسی ارشد
حامد غفاری فارسانی تاثیر سم مالاتیون بر بافت کبد و آبشش و شکستگی DNA در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) کارشناسی ارشد دانلود 1394/2/15
معزی فاتح مطالعه جذب فلزات سنگین روی و کروم در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea در بازه های زمانی کوتاه و بلندمدت (با بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک؛ نرخ فیلتراسیون؛ شاخص تجمع زیستی) کارشناسی ارشد
سهرابی فاطمه عملکرد راکتور بستر مایع سه فاز با بستر های متفاوت در تصفیه فاضلاب کارخانجات لبنی(نمونه مطالعاتی پگاه گلپایگان) کارشناسی ارشد
صفوی فهیمه بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک سم سایپرمترین بر کبد، کلیه، آبشش و خون سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842) کارشناسی ارشد
صفوی فهیمه بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک سم سایپرمترین بر کبد، کلیه، آبشش و خون سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842) کارشناسی ارشد
قربانزاده قدیر الگوی آلومتری رشد و روند تغییرات شکل بدن ماهی سفید (RutilusfrisiiKutum) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در طی مراحل اولیه ی تکوینی کارشناسی ارشد
قدیر قربانزاده الگوی آلومتری رشد و روند تغییرات شکل بدن ماهی سفید (RutilusfrisiiKutum) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در طی مراحل اولیه ی تکوینی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
قدیر قربانزاده الگوی آلومتری رشد و روند تغییرات شکل بدن ماهی سفید (RutilusfrisiiKutum) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در طی مراحل اولیه ی تکوینی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
پروین کلهری تاثیر تغییر رژیم های غذایی (گرسنگی و تغذیه مجدد) بر توان تنظیم اسمزی بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
پروین کلهری تاثیر تغییر رژیم های غذایی (گرسنگی و تغذیه مجدد) بر توان تنظیم اسمزی بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
مهدی گلشن تاثیر شوری، شدت نور و غلظت های مختلف منابع نیتروژنی بر رشد و میزان چربی جلبک Dunaliella salina کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/13
سحر گل گونه مقایسه میزان جذب فلزات قلع و مس در صدف زنده Dreissena polymorpha و پوسته های خالی سه گونه D.polymorpha ، Mytilaster lineatus و Cerastoderma lamarcki در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/03
سحر گل گونه مقایسه میزان جذب فلزات قلع و مس در صدف زنده Dreissena polymorpha و پوسته های خالی سه گونه D.polymorpha ، Mytilaster lineatus و Cerastoderma lamarcki در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/03
طیبی لیلا بررسی امکان گیاه پالایی جیوه از فاضلاب پتروشیمی بندر امام با سه گونه گیاهی بومی کارشناسی ارشد
طیبی لیما ارزیابی اثرات کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا بر اکوسیستم رودخانه گاماسیاب با استفاده از نمایه های اکولوژیک و نشانگرهای ژنتیک بی مهرگان آبزی
علی محسن تاثیر ویتامین C بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی SOD،CAT، TAC و پراکسیداسیون لیپید (LPO) سلولی ناشی از القاء آفت‌کش دیازینون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد
بهرامی زیارانی مریم مطالعه ی الگوی رشد آلومتری و انتوژنی ساختار استخوانی سر ماهی تریپلوئید دورگه فیل ماهی (Husu huso) تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) کارشناسی ارشد
زارع رشکوئیه مریم بزرگنمایی زیستی کادمیوم ، مس و آرسنیک در یک زنجیره غذایی انتخابی از سدهای ستارخان و خداآفرین کارشناسی ارشد
نصراله پورمقدم مریم تاثیر شوری، دما و رژیم غذایی بر سمیت سایپرمترین در ماهی گورخری صوفیا (Aphanius sophiae) کارشناسی ارشد
زمانی فرادنبه مظاهر مطالعه رابطه مورفولوژی سس ماهی کورا (Barbus lacerta) و مطلوبیت زیستگاه در حوضه رودخانه سفیدرود کارشناسی ارشد
فاتح معزی مطالعه جذب فلزات سنگین روی و کروم در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea در بازه های زمانی کوتاه و بلندمدت (با بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک؛ نرخ فیلتراسیون؛ شاخص تجمع زیستی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/6/27
رجائی معین شناسایی ذخایر صدف محار (Pinctada radiata) بااستفاده ازنشانگرهای ژنتیکی و مورفولوژیک در خلیج فارس (مطالعه موردی جزایرهندورابی و لاوان) کارشناسی ارشد
محیطی میلاد اثر نانوذره اکسید روی بر تغییرات گلوکز و هورمون¬های کورتیزول و تستوسترون ماهی قزل-آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد
گلشن مهدی تاثیر شوری، شدت نور و غلظت های مختلف منابع نیتروژنی بر رشد و میزان چربی جلبک Dunaliella salina کارشناسی ارشد
مسلمی مهران ارزیابی و بهینه سازی عوامل موثر ( فیزیکی و شیمیایی آب و محیط پرورش ) در تولید ماهیان گرمابی در بوم سازگان پرورشی
حسن موسوی مکان یابی استقرار زیستگاه های مصنوعی دریایی لا استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE).(مطالعه موردی: آبسنگ های مرجانی جزیره کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
حسن موسوی مکان یابی استقرار زیستگاه های مصنوعی دریایی لا استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE).(مطالعه موردی: آبسنگ های مرجانی جزیره کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
شیوا ندائی اثر سم سوین بر شکستگی DNA و بافت های کبد و آبشش ماهی (Aphanius sophiae (coad, 1988 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
شیوا ندائی اثر سم سوین بر شکستگی DNA و بافت های کبد و آبشش ماهی (Aphanius sophiae (coad, 1988 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
نوربخش سامانی نرجس بررسی رابطه بین شاخصهای زیستی بی مهرگان آبزی ماکروبنیتک و شاخصهای بهداشتیِ باکتریولوژیکِ رودخانه ها کارشناسی ارشد
نیک مهر نسرین فیلوژنی سگ ماهیان جویباری جنس(Nemachilidae)Turcinoemacheilus در آب های داخلی ایران با استفاده از صفات استخوان شناسی و مولکولی کارشناسی ارشد
مریم نصراله پورمقدم تاثیر شوری، دما و رژیم غذایی بر سمیت سایپرمترین در ماهی گورخری صوفیا (Aphanius sophiae) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
واحدی نظیر ایجاد مقاومت به شوری در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)با استفاده از حمام هیدروکورتیزون سدیم فسفات کارشناسی ارشد
نعمتی مبین نیما مطالعه ساختار مورفولوژیک و تاثیر برخی( Endocrine Disrupter Chemical (EDC ها بر پارامتر های حرکتی و ساختار اسپرم مارماهی دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) کارشناسی ارشد
نرجس نوربخش سامانی بررسی رابطه بین شاخصهای زیستی بی مهرگان آبزی ماکروبنیتک و شاخصهای بهداشتیِ باکتریولوژیکِ رودخانه ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
نرجس نوربخش سامانی بررسی رابطه بین شاخصهای زیستی بی مهرگان آبزی ماکروبنیتک و شاخصهای بهداشتیِ باکتریولوژیکِ رودخانه ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
جعفرزاده نوشین Possible elimination of malathion and diazinon in a sediment trap structure کارشناسی ارشد
الهام یوسفی بررسی تاثیر فرم شهری بر آلودگی صوتی با استفاده از GIS در شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
الهام یوسفی بررسی تاثیر فرم شهری بر آلودگی صوتی با استفاده از GIS در شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه