اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمدعلی پوربابائی

احمدعلی پوربابائی

احمدعلی پوربابائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیپیده ابریشم کش Studying the biochar application effects on soil properties and some growth indexes of lentil and wheat دکتری دانلود 1394/11/28
سیپیده ابریشم کش Studying the biochar application effects on soil properties and some growth indexes of lentil and wheat دکتری دانلود 1394/11/28
شریفی آرزو ارزیابی اثرات تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بر کیفیت خاک در برخی مناطق استان گیلان کارشناسی ارشد
صدیقه اسد ارزیابی رنگ زدایی زیستی ترکیبات رنگی آزو توسط باکتری‌های نمک دوست و تحمل پذیر نمک جداشده از پساب کارخانجات نساجی کارشناسی ارشد دانلود 1385
صدیقه اسد ارزیابی رنگ زدایی زیستی ترکیبات رنگی آزو توسط باکتری‌های نمک دوست و تحمل پذیر نمک جداشده از پساب کارخانجات نساجی کارشناسی ارشد دانلود 1385
عاطفه اعتمادی خواه Phylogenetic and Morphological Diversity of Indigenous Cyanobacteria from Soil of Kavir National Park and Evaluation of Their Growth in Cadmium and Lead Contaminated Environments دکتری دانلود 1395/10/13
عاطفه اعتمادی خواه بررسی تجزیه دی بنزوتیوفن (DBT) در خاک زراعی و غیرزراعی توسط قارچ فانروکیت کریزوسپوریم تحت شرایط غرقاب و غیر غرقاب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
عاطفه اعتمادی خواه بررسی تجزیه دی بنزوتیوفن (DBT) در خاک زراعی و غیرزراعی توسط قارچ فانروکیت کریزوسپوریم تحت شرایط غرقاب و غیر غرقاب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
امیرحسین آقااحمدی بررسی تاثیر سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک شامل زیستی، دامی و شیمیایی بر روی خصوصیات رشدی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی Thymus daenensis Sub sp. Daenensis دکتری دانلود 1393/11/28
جعفرپور اکبر بررسی اثر چهار تیمار یونی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم) آب بر تغییرات فلورباکتریایی آب در سیستم مدار بسته پرورش لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد
آقااحمدی امیرحسین بررسی تاثیر سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک شامل زیستی، دامی و شیمیایی بر روی خصوصیات رشدی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی Thymus daenensis Sub sp. Daenensis
جزءیاری بهناز بررسی کیفیت خاک در اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده استان مازندران و مقایسه آن با اراضی سنتی کارشناسی ارشد
رجب پور اشکیکی بهنام بررسی تأثیر برخی میکروارگانیسم‌های مولد آنزیم‌های هیدرولازی و اکسیدازی بر احیای بیولوژیکی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی کارشناسی ارشد
مرمر ثابتی زاده اثر ریزجانداران (قارچ ها و باکتری ها) و مواد آلی مختلف بر پایداری خاکدانه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
بهناز جزءیاری بررسی کیفیت خاک در اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده استان مازندران و مقایسه آن با اراضی سنتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
اکبر جعفرپور بررسی اثر چهار تیمار یونی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم) آب بر تغییرات فلورباکتریایی آب در سیستم مدار بسته پرورش لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
اکبر جعفرپور بررسی اثر چهار تیمار یونی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم) آب بر تغییرات فلورباکتریایی آب در سیستم مدار بسته پرورش لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
صفاری حسین افزایش سرعت کمپوست سازی ضایعات درخت خرما با استفاده از فعال کننده های زیستی و تاثیر آن بر تغذیه گیاه گوجه فرنگی
ابریشم کش سیپیده Studying the biochar application effects on soil properties and some growth indexes of lentil and wheat
سلیمانی سحر زیست پالایی میکروبی حشره کش دیازینون در خاک زراعی با سیستم غرقاب کارشناسی ارشد
امامی سمیه ارزیابی تاثیر هیدروکربن های نفتی بر شاخص های زیستی و شیمیایی در خاک آهکی کارشناسی ارشد
آرزو شریفی ارزیابی اثرات تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بر کیفیت خاک در برخی مناطق استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
آرزو شریفی ارزیابی اثرات تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بر کیفیت خاک در برخی مناطق استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
محمدی شیرین مطالعه اثرات دو گونه از باسیلوس های بومی حل کننده فسفات در حلالیت و افزایش راندمان جذب فسفر در گیاه آفتابگردان از منابع کودی مختلف کارشناسی ارشد
ملک حسین شهریاری بررسی زیست فراهمی و سینتیک تجزیه زیستی فنانترن در خاک های شور دکتری دانلود 1391/10/25
عظیمی صابره بررسی تاثیر سطوح مختلف عناصر کادمیوم و سرب بر جمعیت برخی از باکتری های تجزیه کننده سلولز کارشناسی ارشد
اسد صدیقه ارزیابی رنگ زدایی زیستی ترکیبات رنگی آزو توسط باکتری‌های نمک دوست و تحمل پذیر نمک جداشده از پساب کارخانجات نساجی کارشناسی ارشد
حسین صفاری افزایش سرعت کمپوست سازی ضایعات درخت خرما با استفاده از فعال کننده های زیستی و تاثیر آن بر تغذیه گیاه گوجه فرنگی دکتری دانلود 1395/03/29
حسین صفاری افزایش سرعت کمپوست سازی ضایعات درخت خرما با استفاده از فعال کننده های زیستی و تاثیر آن بر تغذیه گیاه گوجه فرنگی دکتری دانلود 1395/03/29
مریم طالبی اتویی بررسی تاثیر باکتری های نمک دوست مولد پلیمر بر تنش خشکی در خاک های شور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
مریم طالبی اتویی بررسی تاثیر باکتری های نمک دوست مولد پلیمر بر تنش خشکی در خاک های شور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
اسماعیلی عاطفه بررسی میزان تجزیه زیستی ضایعات پلی اتیلن در خاک کارشناسی ارشد
اعتمادی خواه عاطفه Phylogenetic and Morphological Diversity of Indigenous Cyanobacteria from Soil of Kavir National Park and Evaluation of Their Growth in Cadmium and Lead Contaminated Environments
اعتمادی خواه عاطفه بررسی تجزیه دی بنزوتیوفن (DBT) در خاک زراعی و غیرزراعی توسط قارچ فانروکیت کریزوسپوریم تحت شرایط غرقاب و غیر غرقاب کارشناسی ارشد
سلطانی طولارود علی اشرف کارایی تثبیت نیتروژن، تنوع ژنتیکی و فیلوژنی باکتریهای سینوریزوبیوم بومی ایران همزیست با گیاه یونجه
فقیه فرزانه The Effect of Funneliformis mosseae Fungi and ACC-deaminase - Producing Bacteria on Growth Indices of Corn Plant in Saline-Sodic Soils کارشناسی ارشد
میرفیضی لیلا جداسازی باکتری‌های شورپسند مولد سیدرفور از خاک زراعی منطقه اشتهارد کرج کارشناسی ارشد
شیرین محمدی مطالعه اثرات دو گونه از باسیلوس های بومی حل کننده فسفات در حلالیت و افزایش راندمان جذب فسفر در گیاه آفتابگردان از منابع کودی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
شیرین محمدی مطالعه اثرات دو گونه از باسیلوس های بومی حل کننده فسفات در حلالیت و افزایش راندمان جذب فسفر در گیاه آفتابگردان از منابع کودی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
لیلا میرفیضی جداسازی باکتری‌های شورپسند مولد سیدرفور از خاک زراعی منطقه اشتهارد کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/31
لیلا میرفیضی جداسازی باکتری‌های شورپسند مولد سیدرفور از خاک زراعی منطقه اشتهارد کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/31
طالبی اتویی مریم بررسی تاثیر باکتری های نمک دوست مولد پلیمر بر تنش خشکی در خاک های شور کارشناسی ارشد
ثابتی زاده مرمر اثر ریزجانداران (قارچ ها و باکتری ها) و مواد آلی مختلف بر پایداری خاکدانه کارشناسی ارشد
شهریاری ملک حسین بررسی زیست فراهمی و سینتیک تجزیه زیستی فنانترن در خاک های شور
طالبی مهرنوش بررسی فعالیت رنگ زدایی رنگهای آزو در باسیل های گرم مثبت اسپوردار در خاک های مختلف زیاران کرج کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
میکروبیولوژی عمومی و مواد غذایی 7109330 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
میکروبیولوژی خاک 7104156 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته شنبه (11:30 - 13:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست پالایی خاک و آب 7104187 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) 1396/10/30 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی 7104189 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1395/10/24 | 11:00 - 12:00 ترم اول 1395
زیست پالایی خاک و آب 7104187 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 | 11:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه