اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کامبیز پورطهماسی

کامبیز پورطهماسی

کامبیز پورطهماسی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حاتم ابوذر تهیه مدلهای آماری فرایند رنگبری با پراکسید هیدروژن برای پیش بینی ویژگیهای فوری و مقاومتی خمیر CMP رنگبری شده کارشناسی ارشد
س گلپایگانی آیدا بررسی چوب توت (Morus alba ) از دیدگاه کاربرد آن در ساخت سازهای ایرانی کارشناسی ارشد
وزیریان آراد طراحی مهندسی صندلی های چوبی کلاسی دانشگاهی کارشناسی ارشد
فرزانه یارمحمدی طراحی مهندسی میز کار اساتید دانشگاه ( مطالعه موردی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/05
رستم پور هفتخوانی اکبر Structural performance of cross laminated timber (CLT) made out of poplar and preparing model for its mechanical behavior by finite element method
الهام الزامی بررسی رویش شعاعی و شکل گیری چوب درخت راش (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از دندرومتر نقطهای (مطالعه موردی جنگل‌ آموزشی- تحقیقاتی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
الزامی الهام بررسی رویش شعاعی و شکل گیری چوب درخت راش (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از دندرومتر نقطهای (مطالعه موردی جنگل‌ آموزشی- تحقیقاتی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
کرمی الهام بررسی عوامل مخرب و پایداری استاتیکی اثر باستانی تخت طاووس کارشناسی ارشد
سپیده امیدواری شناسایی گونه های چوبی داخلی و وارداتی در بازار چوب و روکش ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سعادتی امیر بررسی ویژگی‌های مرفولوژی الیاف و آناتومی ساقه شش جمعیت ایرانی شاهدانه کارشناسی ارشد
رضا اولادی بررسی فصلی تشکیل چوب در درختان راش ایران در سه تراز ارتفاعی از جنگل آموزشی-پژوهشی خیرودکنار نوشهر دکتری دانلود 1389/06/27
رضا اولادی بررسی روند تغییرات و رابطه بین طول تراکئید و زاویه میکروفیبریل لایه S2 در چوب فشاری و نرمال سرو سیمین (Cupressus arizonica) کارشناسی ارشد دانلود 1384
نصرتی بابک تاثیر جوانه انتهایی بر روی فعالیت کامبیوم در نهال های صنوبر دلتوئیدس Populus deltoides کلن 55/69
لادن پورسرتیپ بررسی اقلیم شناسی درختی گونه‌های ارس ( Juniperus polycarpos ) واوری‌( Quercus macranthera) در منطقه چهارباغ گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1384
لادن پورسرتیپ مقایسه خصوصیات آناتومیکی و گاهشناسی درختان اوری(Quercus macranthera)و بلندمازو ( Quercus castaneifolia)در جنگلهای خزری شمال ایران دکتری دانلود 1391/05/25
ابوذر حاتم تهیه مدلهای آماری فرایند رنگبری با پراکسید هیدروژن برای پیش بینی ویژگیهای فوری و مقاومتی خمیر CMP رنگبری شده کارشناسی ارشد دانلود 1383
محرم حضرتی بهنق بررسی ظرفیت تحمل تنش‌های خمشی و برشی چوب چندسازه‌ایLVL)) توأم با گونه‌های تند رشد و جنگلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/30
اکبر رستم پور هفتخوانی Structural performance of cross laminated timber (CLT) made out of poplar and preparing model for its mechanical behavior by finite element method دکتری دانلود 1395/10/20
اولادی رضا بررسی فصلی تشکیل چوب در درختان راش ایران در سه تراز ارتفاعی از جنگل آموزشی-پژوهشی خیرودکنار نوشهر
اولادی رضا بررسی روند تغییرات و رابطه بین طول تراکئید و زاویه میکروفیبریل لایه S2 در چوب فشاری و نرمال سرو سیمین (Cupressus arizonica) کارشناسی ارشد
نگار رضایی سنگسرکی بررسی تغییرات نسبت کربن 13 در هر حلقه ی رویش طی 5 سال اخیر در درختان راش و بلوط جنگل های مرکزی خزر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
عابدینی رئوفه ارزیابی‌کمی‌وکیفی‌حلقه‌های ‌‌رویش‌ گونه وی‌ول (Quercus libani)در‌ جنگل‌های بانه، زاگرس شمالی کارشناسی ارشد
عابدینی رئوفه چگونگی تشکیل چوب کششی و چوب نرمال در مقیاس دیواره سلولی در گونه سپیدار (Populus alba)
فروزان زینب بررسی رابطه بین بارندگی و دما با تغییر نسبت ایزوتوپ های پایدار اکسیژن 18 و کربن 13 در طی 50 سال اخیر حلقه‏های رویش ارس Juniperus polycarpos و اوری Quercus macranthera در چهار باغ گرگان کارشناسی ارشد
شریفی زهرا بررسی خصوصیات آوندی چوب بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه لوه (گرگان) به منظور درک رابطه اقلیم با بافت هادی چوب کارشناسی ارشد
لمترعلی زهرا تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی از ویژگی های آناتومی چوب گونه زبان گنجشک کارشناسی ارشد
نامور سپیده تهیه ی گاه شناسی پهنای حلقه های رشد درختان ارس در ارتفاعات رشته کوه های بزداغی خراسان شمالی و تعیین عوامل اقلیمی موثر بر آن کارشناسی ارشد
نصیری سیروس بررسی تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر رویش شعاعی گونه بلندمازو( Quercus castaneifolia ) در در طی یک دوره رویش (مطالعه موردی جنگل آموزشی-تحقیقاتی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
امیر سعادتی بررسی ویژگی‌های مرفولوژی الیاف و آناتومی ساقه شش جمعیت ایرانی شاهدانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
محمدعلی سعادت نیا بررسی رفتار آکوستیکی چوب های واکنشی با استفاده از امواج فراصوتی (مطالعه موردی: چوب های نوئل و صنوبر) دکتری دانلود 1389/11/11
نصیریانی سعیده تأثیر تنش غرقابی (آب لب‌شور) بر رویش قطری درخت و ویژگی‌های آوندی توسکای قشلاقی کارشناسی ارشد
آیدا س گلپایگانی بررسی چوب توت (Morus alba ) از دیدگاه کاربرد آن در ساخت سازهای ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرا شریفی بررسی خصوصیات آوندی چوب بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه لوه (گرگان) به منظور درک رابطه اقلیم با بافت هادی چوب کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
معصومه صادری بررسی فعالیت لایه زاینده و شکل‌گیری چوب گونه اُرس از منطقه مرتفع چهارباغ گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
رئوفه عابدینی ارزیابی‌کمی‌وکیفی‌حلقه‌های ‌‌رویش‌ گونه وی‌ول (Quercus libani)در‌ جنگل‌های بانه، زاگرس شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/26
لنبانی جوغ شاهی عاطفه تحلیل سازه مبلمان (صندلی اداری) با مدل¬سازی به روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد
معصومی عباس علی بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم‏ها در چوب واکنشی صنوبر(Populus alba L) کارشناسی ارشد
نجفی هرسینی فاطمه ارزیابی رویش شعاعی گونه مازو Quercus infectoria در جنگل‌های بلوط کرمانشاه با استفاده از دانش گاه‌شناسی درختی کارشناسی ارشد
یارمحمدی فرزانه طراحی مهندسی میز کار اساتید دانشگاه ( مطالعه موردی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
فاطمه قاسمی کله مسیحی Evaluation the wood of Yahya-handmade Tar instrument in order to establish the originality curve کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
پورسرتیپ لادن مقایسه خصوصیات آناتومیکی و گاهشناسی درختان اوری(Quercus macranthera)و بلندمازو ( Quercus castaneifolia)در جنگلهای خزری شمال ایران
پورسرتیپ لادن بررسی اقلیم شناسی درختی گونه‌های ارس ( Juniperus polycarpos ) واوری‌( Quercus macranthera) در منطقه چهارباغ گرگان کارشناسی ارشد
ندا لطفی عمران تغییرات آناتومی چوب راش ایران (fagus orientalis lipsky) در گرادیان ارتفاع از سطح دریا. مطالعه موردی: جنگل خیرود کنار نوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرا لمترعلی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی از ویژگی های آناتومی چوب گونه زبان گنجشک کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
عاطفه لنبانی جوغ شاهی تحلیل سازه مبلمان (صندلی اداری) با مدل¬سازی به روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/05
حق شناس مالک تاثیر تغییرات اقلیمی بر رویش درختان راش شرقی با استفاده از دانش گاه شناسی(Dendrochronology) (مطالعه موردی جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر) کارشناسی ارشد
نعمت الله محبی تعیین شاخص های موثر بر توسعه پایدار صنعت مبلمان ایران و ارائه راهکا رهای مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
حضرتی بهنق محرم بررسی ظرفیت تحمل تنش‌های خمشی و برشی چوب چندسازه‌ایLVL)) توأم با گونه‌های تند رشد و جنگلی کارشناسی ارشد
امامی نسب محمد شیارزنی بیولوژیکی چوب های واکنشی و اثر آن بر نفوذپذیری و اشباع پذیری آن ها کارشناسی ارشد
اختراع محمدحسن آهارزنی کاغذ بازیافتی حاصل از OCC در شرایط خنثی با استفاده از پلی آلومینیومک کلراید و روزین کارشناسی ارشد
سعادت نیا محمدعلی بررسی رفتار آکوستیکی چوب های واکنشی با استفاده از امواج فراصوتی (مطالعه موردی: چوب های نوئل و صنوبر)
مهدی مشکور تعیین و اصلاح اثر دانسیته در مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی ماده مرکب چوب-پلی پروپیلن کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/11
صادری معصومه بررسی فعالیت لایه زاینده و شکل‌گیری چوب گونه اُرس از منطقه مرتفع چهارباغ گرگان کارشناسی ارشد
مشکور مهدی تعیین و اصلاح اثر دانسیته در مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی ماده مرکب چوب-پلی پروپیلن کارشناسی ارشد
نادی مهدی استفاده از تکنیک های های مختلف پهنه بندی داده های اقلیمی برای تعیین مهمترین فاکتورهای مؤثر بر رویش درختان ناحیه مرتفع چهار باغ گرگان کارشناسی ارشد
مهدی نادی استفاده از تکنیک های های مختلف پهنه بندی داده های اقلیمی برای تعیین مهمترین فاکتورهای مؤثر بر رویش درختان ناحیه مرتفع چهار باغ گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
سپیده نامور تهیه ی گاه شناسی پهنای حلقه های رشد درختان ارس در ارتفاعات رشته کوه های بزداغی خراسان شمالی و تعیین عوامل اقلیمی موثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
فاطمه نجفی هرسینی Comparative investigation on anatomical characteristic and radial growth of healthy and declining Quercus brantii Lindl. trees in Dalab forest, West of Iran دکتری دانلود 1396/11/28
فاطمه نجفی هرسینی ارزیابی رویش شعاعی گونه مازو Quercus infectoria در جنگل‌های بلوط کرمانشاه با استفاده از دانش گاه‌شناسی درختی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
لطفی عمران ندا تغییرات آناتومی چوب راش ایران (fagus orientalis lipsky) در گرادیان ارتفاع از سطح دریا. مطالعه موردی: جنگل خیرود کنار نوشهر کارشناسی ارشد
سیروس نصیری بررسی تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر رویش شعاعی گونه بلندمازو( Quercus castaneifolia ) در در طی یک دوره رویش (مطالعه موردی جنگل آموزشی-تحقیقاتی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
بابک نصرتی تاثیر جوانه انتهایی بر روی فعالیت کامبیوم در نهال های صنوبر دلتوئیدس Populus deltoides کلن 55/69 دکتری دانلود 1389/06/31
محبی نعمت الله تعیین شاخص های موثر بر توسعه پایدار صنعت مبلمان ایران و ارائه راهکا رهای مناسب کارشناسی ارشد
رضایی سنگسرکی نگار بررسی تغییرات نسبت کربن 13 در هر حلقه ی رویش طی 5 سال اخیر در درختان راش و بلوط جنگل های مرکزی خزر کارشناسی ارشد
آراد وزیریان طراحی مهندسی صندلی های چوبی کلاسی دانشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1386
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه