اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کامران رضا یزدی

کامران رضا یزدی

کامران رضا یزدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زالی ابوالفضل مطالعه تاثیر مکمل معدنی و آلی روی,روی تولید و ترکیبات شیر,توان پرواری,کیفیت و کمیت پشم گوسفندان زندی(ورامینی)
مهرناز اردلان تأثیر متیونین و کولین محافظت شده در شکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیری کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
سعید اسدی مطالعه تاثیر استفاده از سین بیوتکس در شیر و استارتر بر عملکرد گوساله های شیر خوار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مهدی اشرفی پارچین بررسی تاثیر اسیدهای آمینه ایزولوسین، والین و لوسین بر روی طول عمر، رشد جمعیت و میزان پروتئین همولنف زنبور عسللوسین، لوسین و والین بر روی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
کاوه امیرعباس مطالعه تأثیر مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین کارشناسی ارشد
خضری امین مطالعه تاثیر منابع مختلف کربوهیدرات های غیر ساختمانی بر سوخت – ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
لکی ایوب مطالعه اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم در جیره اوایل شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
لکی ایوب اثر فرآوری فیزیکی دانه جو توام با اسیدهای آلی بر ارزش غذایی آن و عملکرد تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین
حمید باقرشاه اثر تغذیه سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر رشد و قابلیت هضم مواد مغذی خوراک مصرفی گوسفندان کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/18
حشمت الله بهرامی یکدانگی تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر توان تولیدی گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/06
حشمت الله بهرامی یکدانگی تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر توان تولیدی گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/06
پیمان پراویان مطالعه اثر تغذیه بره موم بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/19
پراویان پیمان مطالعه اثر تغذیه بره موم بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین کارشناسی ارشد
امیر جمالی وردوق تعیین ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری در شکمبه و قابلیت هضم روده‌ای دانه کتان (Flaxseed) خام و فرآوری شده کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
امیر جمالی وردوق تعیین ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری در شکمبه و قابلیت هضم روده‌ای دانه کتان (Flaxseed) خام و فرآوری شده کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
علیرضا جولازاده تاثیر تغذیه کنجاله سویا و کنجاله کلزای فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار، پارامتر های خونی و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد 1392/06/30
خلیل وندی بهروزیار حامد تعیین ارزش غذایی گیاه علوفه ای اسپرس(Onobrychis vicifolia) فرآوری شده و نشده در تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
رسول حیدری خورمیزی مطالعه اثر تغذیه پروبیوتیک مخمری و پری بیوتیک قارچی بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/11
رسول حیدری خورمیزی مطالعه اثر تغذیه پروبیوتیک مخمری و پری بیوتیک قارچی بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/11
عبدی بنمار حسین اثر پوسته پنبه‌دانه به عنوان منبع الیاف غیرعلوفه‌ای و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین کارشناسی ارشد
عبدی بنمار حسین مطالعه اثر متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه ای در تغذیه گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی
بهرامی یکدانگی حشمت الله تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر توان تولیدی گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد
باقرشاه حمید اثر تغذیه سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر رشد و قابلیت هضم مواد مغذی خوراک مصرفی گوسفندان کارشناسی ارشد
محمدزاده حمید استفاده از پوسته سویا در جیره‌گاوهای شیرده نژاد هلشتاین و اثر ان بر تولید و ترکیب شیر کارشناسی ارشد
خزانه ای حمیدرضا مطالعه تأثیر برخی از پروبیوتیک ها بر قابلیت هضم, تجزیه پذیری و متابولیت های شکمبه گوسفندان تغذیه شده با جیره های حاوی منابع مختلف علوفه ای کارشناسی ارشد
میرزایی الموتی حمیدرضا پاسخ گاوهای شیری در اواخر آبستنی و پس از زایش به منابع کربوهیدرات در جیره های پیش از زایش
حمیدرضا خزانه ای مطالعه تأثیر برخی از پروبیوتیک ها بر قابلیت هضم, تجزیه پذیری و متابولیت های شکمبه گوسفندان تغذیه شده با جیره های حاوی منابع مختلف علوفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/11
امین خضری مطالعه تاثیر منابع مختلف کربوهیدرات های غیر ساختمانی بر سوخت – ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین دکتری دانلود 1387/12/10
امین خضری مطالعه تاثیر منابع مختلف کربوهیدرات های غیر ساختمانی بر سوخت – ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین دکتری دانلود 1387/12/10
حامد خلیل وندی بهروزیار تعیین ارزش غذایی گیاه علوفه ای اسپرس(Onobrychis vicifolia) فرآوری شده و نشده در تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
محمدرضا دهقانی تاثیر سطوح مختلف آنزیم فیبرولیتیک بر تجزیه پذیری خوراک، تولید گاز، جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده دکتری دانلود 1390/07/19
اکبری رسول تعیین معادلات پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام مختلف جو با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد
حیدری خورمیزی رسول مطالعه اثر تغذیه پروبیوتیک مخمری و پری بیوتیک قارچی بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد
حیدری خورمیزی رسول مطالعه اثر تغذیه پروبیوتیک مخمری و پری بیوتیک قارچی بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد
کریمی رضا Effects of supplemental conjugated linoleic acid (CLA) on the semen production and fresh and post-thaw sperm quality of Holstein bull کارشناسی ارشد
مجید سواری مطالعه ی اثر جاذب های معدنی و آلی بر کاهش آفلاتوکسین شیر گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/09
کیانوش شادی اثر سدیم بنتونیت و سدیم بی کربنات بر عملکرد پروار گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
صادقی شیرین بررسی لازالوسید و موننسین بر عملکرد گوساله های پرواری کارشناسی ارشد
شیرین صادقی بررسی لازالوسید و موننسین بر عملکرد گوساله های پرواری کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/06
فرهاد صمدیان اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب n-3 بر خصوصیات کمی و کیفی و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم و میل جنسی در قوچ زندی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
فرهاد صمدیان اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب n-3 بر خصوصیات کمی و کیفی و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم و میل جنسی در قوچ زندی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
فرهاد صمدیان اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب n-3 بر خصوصیات کمی و کیفی و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم و میل جنسی در قوچ زندی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
حسین عبدی بنمار اثر پوسته پنبه‌دانه به عنوان منبع الیاف غیرعلوفه‌ای و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
حسین عبدی بنمار مطالعه اثر متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه ای در تغذیه گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی دکتری دانلود 1390/07/19
مهدوی عطا مطالعه تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر خوراک مصرفی، تولید شیر و ترکیبات آن، سنتز پروتئین میکروبی و متابولیت های خون گاوهای شیری هلشتاین
معصومه علیپوریان بـررسـی اثر آزاد سـازی تجـاری بر رشـد اقتصادی ایـران (و سایر کشـورهای عضـو اوپک) کارشناسی ارشد دانلود 1384
جولازاده علیرضا تاثیر تغذیه کنجاله سویا و کنجاله کلزای فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار، پارامتر های خونی و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
کاظمی فاطمه بررسی اثر افزودنی های میکروبی بر کیفیت ذرت و یونجه سیلو شده و زمان رسیدن سیلو کارشناسی ارشد
صمدیان فرهاد اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب n-3 بر خصوصیات کمی و کیفی و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم و میل جنسی در قوچ زندی کارشناسی ارشد
فاتحی فرهنگ مطالعه تاثیر نسبتهای مختلف دانه ذرت به دانه جو بر عملکرد گوساله های نر هلشتاین پرواری کارشناسی ارشد
محسن قیاسوند تعیین ارزش غذایی کاه کلزا فرآوری شده و فرآوری نشده و تاثیرآن بر عملکرد پروار گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/18
پگاه قره خانی The effect of moisture content and the addition of formaldehyde and propionic acid on quality and aerobic stability of total mixed ration(TMR) for Holstein cows کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
مهدی کاظمی بن چناری مطالعه تاثیر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه ای، ساخت پروتئین میکروبی و عملکرد گاوهای شیرده دکتری دانلود 1389/02/29
امیرعباس کاوه مطالعه تأثیر مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/25
امیرعباس کاوه مطالعه تأثیر مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/25
رضا کریمی Effects of supplemental conjugated linoleic acid (CLA) on the semen production and fresh and post-thaw sperm quality of Holstein bull کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
ایوب لکی مطالعه اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم در جیره اوایل شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/24
سواری مجید مطالعه ی اثر جاذب های معدنی و آلی بر کاهش آفلاتوکسین شیر گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
قیاسوند محسن تعیین ارزش غذایی کاه کلزا فرآوری شده و فرآوری نشده و تاثیرآن بر عملکرد پروار گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
دهقانی محمدرضا تاثیر سطوح مختلف آنزیم فیبرولیتیک بر تجزیه پذیری خوراک، تولید گاز، جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده
حمید محمدزاده استفاده از پوسته سویا در جیره‌گاوهای شیرده نژاد هلشتاین و اثر ان بر تولید و ترکیب شیر کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
حمیدرضا میرزایی الموتی پاسخ گاوهای شیری در اواخر آبستنی و پس از زایش به منابع کربوهیدرات در جیره های پیش از زایش دکتری دانلود 1387/12/19
حمیدرضا میرزایی الموتی پاسخ گاوهای شیری در اواخر آبستنی و پس از زایش به منابع کربوهیدرات در جیره های پیش از زایش دکتری دانلود 1387/12/19
حاجی لو مصطفی تاثیر تغذیه کولین محافظت شده در شکمبه و ال- کارنیتین بر عملکرد پروار، ترکیب لاشه و فراسنجه های شکمبه و خون گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
علیپوریان معصومه بـررسـی اثر آزاد سـازی تجـاری بر رشـد اقتصادی ایـران (و سایر کشـورهای عضـو اوپک) کارشناسی ارشد
اسلامی زاد مهدی مقایسه تاثیر افزایش دفعات دوشش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
افتخاری مهدی اثر روغن منداب روی عملکرد و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
کاظمی بن چناری مهدی مطالعه تاثیر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه ای، ساخت پروتئین میکروبی و عملکرد گاوهای شیرده
گنج خانلو مهدی الگوی ناپدید شدن و گوارش پذیری دو نوع چربی محافظت شده و بررسی اثر آن ها بر روی تخمیر شکمبه ای، پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد تولیدی گاوهای شیرده
اردلان مهرناز تأثیر متیونین و کولین محافظت شده در شکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیری کارشناسی ارشد
وحدانی نرگس تعیین ارزش غذایی و برآورد انرژی گیاه علوفه ای خلر (lathyrus sativus) فرآوری شده ونشده در تغذیه گوسفند کارشناسی ارشد
جلالی فراهانی نغمه مطالعه تاثیر جو و ذرت آسیاب شده و غلطک خورده با بخار بر عملکرد رشد گوساله های هلشتاین شیرخوار کارشناسی ارشد
حامد واعظی Effect of Different Levels of Isolucin Amino Acid on Longevity, Population Growth and Protein Levels in Hemolinosis of honeybee کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
افزودنی ها و عوامل ضد مغذی خوراک 7108161 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
میکروبیولوژی دستگاه گوارش دام 7108296 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تغذیه نشخوارکنندگان 7108059 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
توکسین ها و مواد ضدمغذی در تغذیه طیور 7108300 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مباحث نوین در تغذیه دام 7108291 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تغذیه دام 2 7108272 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تغذیه دام 2 7108272 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
تغذیه دام 2 7108272 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
مباحث نوین در تغذیه نشخوارکنندگان 7108255 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
پروتئینها و اسیدهای آمینه در تغذیه دام و طیور 7108162 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1