اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رامین حیدری

change-logo

رامین حیدری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیواکولوژی نماتودها 7110193 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیستماتیک و فیلوژنی مولکولی نماتودها 7110189 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نماتدشناسی تکمیلی 7110162 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نماتدشناسی گیاهی 7110161 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
نماتدشناسی تکمیلی 2 7110117 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
نماتدشناسی تکمیلی 7110162 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
اصول نماتد شناسی و نماتدهای انگل گیاهی 7110063 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/29 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
نماتدشناسی تکمیلی 7110162 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/24 | 13:00 - 14:00 ترم اول 1395
بیماری های گیاهی 7110042 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
بیماری های گیاهی 7110042 3 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
بیماری های گیاهی 7110042 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
بیماری های گیاهی 7110042 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1