اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رامین حیدری

رامین حیدری

رامین حیدری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عادل دوست یاسر مطالعه فون نماتد های انگل گیاهی باغ های استان فارس نگارش کارشناسی ارشد
میرآئیز اسماعیل مطالعه فون نماتدهای انگل گیاهی باغ های استان گلستان کارشناسی ارشد
مریم اسماعیلی نصرآبادی Evaluation of the reaction of sugar beet cultivars to different populations of the sugar beet cyst nematode (Heterodera schachtii) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
مریم اسماعیلی نصرآبادی Evaluation of the reaction of sugar beet cultivars to different populations of the sugar beet cyst nematode (Heterodera schachtii) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
محراب اسمعیلی Study of plant parasitic nematode fauna of orchards in Kermanshah Province, Western Iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/25
نگار باقری تاثیر استرین Pseudomonas fluorescens UTPF5 بر فعالیت و بیماری حاصل از نماتد Meloidogyne javanica مولد گره ریشه گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/30
گل حسن بهروز بررسی فون نماتد های انگل گیاهی در برخی مراتع استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
پریسا جلالی نسب فون نماتدهای انگل گیاهی جنگل های شرق استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
پریسا جلالی نسب فون نماتدهای انگل گیاهی جنگل های شرق استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
فرشته شاه ویسی بررسی تنوع زیستی نماتد های زیستی غلات در مزارع گندم استان‌های البرز و قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
فرشته شاه ویسی بررسی تنوع زیستی نماتد های زیستی غلات در مزارع گندم استان‌های البرز و قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
یاسر عادل دوست مطالعه فون نماتد های انگل گیاهی باغ های استان فارس نگارش کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/31
یاسر عادل دوست مطالعه فون نماتد های انگل گیاهی باغ های استان فارس نگارش کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/31
شاه ویسی فرشته بررسی تنوع زیستی نماتد های زیستی غلات در مزارع گندم استان‌های البرز و قزوین کارشناسی ارشد
هادی قربانزاد مطالعه فون نماتد های انگل گیاهی در باغهای استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
هادی قربانزاد مطالعه فون نماتد های انگل گیاهی در باغهای استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
بهروز گل حسن بررسی فون نماتد های انگل گیاهی در برخی مراتع استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
بهروز گل حسن بررسی فون نماتد های انگل گیاهی در برخی مراتع استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
اسمعیلی محراب Study of plant parasitic nematode fauna of orchards in Kermanshah Province, Western Iran کارشناسی ارشد
نیلوفر محمدی فشارکی ارزیابی برخی بسترهای غذایی جامد Trichoderma harzianumTr6 و Streptomyces carpaticus UTS49 در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
اسماعیل میرآئیز مطالعه فون نماتدهای انگل گیاهی باغ های استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
اسماعیل میرآئیز مطالعه فون نماتدهای انگل گیاهی باغ های استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
باقری نگار تاثیر استرین Pseudomonas fluorescens UTPF5 بر فعالیت و بیماری حاصل از نماتد Meloidogyne javanica مولد گره ریشه گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
قربانزاد هادی مطالعه فون نماتد های انگل گیاهی در باغهای استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیواکولوژی نماتودها 7110193 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیستماتیک و فیلوژنی مولکولی نماتودها 7110189 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نماتدشناسی تکمیلی 7110162 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نماتدشناسی گیاهی 7110161 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
نماتدشناسی تکمیلی 2 7110117 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
نماتدشناسی تکمیلی 7110162 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
اصول نماتد شناسی و نماتدهای انگل گیاهی 7110063 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/29 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
نماتدشناسی تکمیلی 7110162 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/24 | 13:00 - 14:00 ترم اول 1395
بیماری های گیاهی 7110042 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
بیماری های گیاهی 7110042 3 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
بیماری های گیاهی 7110042 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
بیماری های گیاهی 7110042 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1