اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا معالی امیری

رضا معالی امیری

رضا معالی امیری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین ابراهیمی شناسایی برخی مکانیسم های دخیل در تحمل به شوری درگیاه Aeluropus littoralis دکتری دانلود 1393/11/26
راکعی آیدا بررسی برخی الگوهای تغییر DNA گیاه نخود در واکنش به تنش سرما کارشناسی ارشد
خالدیان یاسین Study of physiological and biochemical responses of Desi and Kabuli chickpea to cold stress کارشناسی ارشد
ابراهیمی امین شناسایی برخی مکانیسم های دخیل در تحمل به شوری درگیاه Aeluropus littoralis
سعید امینی اثر نانوذره TiO2بر بیان برخی ژن های دخیل در تحمل سرما در نخود کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
کیمیا باقرزاده بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در کالوس دهی و باززایی گیاه Centaurea ispahanica Boiss کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/04
محیا بهمنی Some of molecular responses to Ascochyta blight tolerance under کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
محیا بهمنی Some of molecular responses to Ascochyta blight tolerance under کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
هلن پورمظاهری شناسایی میکروارگانیسم های بومی موثر در فرآیند تولید کمپوست با استفاده از روش های متاژنومیکسی مبتنی بر توالی های ریبوزومی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
هلن پورمظاهری شناسایی میکروارگانیسم های بومی موثر در فرآیند تولید کمپوست با استفاده از روش های متاژنومیکسی مبتنی بر توالی های ریبوزومی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
هلن پورمظاهری شناسایی میکروارگانیسم های بومی موثر در فرآیند تولید کمپوست با استفاده از روش های متاژنومیکسی مبتنی بر توالی های ریبوزومی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
محمدرضا جاویدی آل سعدی پاسخ های بیوشیمیایی مولکولی دخیل در مسیر کربونیله شدن پروتئین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
محمدرضا جاویدی آل سعدی پاسخ های بیوشیمیایی مولکولی دخیل در مسیر کربونیله شدن پروتئین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
محمدرضا جاویدی آل سعدی پاسخ های بیوشیمیایی مولکولی دخیل در مسیر کربونیله شدن پروتئین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
فاطمه حبیب پور مهربان بررسی برخی خصوصیات ژنوتیپهای ایرانی نخود سیاه در واکنش به تنش سرما کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
لیلا حیدروند بررسی پروتئوم نخود در مراحل ابتدایی تنش سرما کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
لیلا حیدروند بررسی پروتئوم نخود در مراحل ابتدایی تنش سرما کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
لیلا حیدروند بررسی پروتئوم نخود در مراحل ابتدایی تنش سرما کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
محسن حسینی بررسی صفات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی لاین¬های ایزوژن حاصل از تلاقی ارقام گندم نورستار و پیشتاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
هما حسن پور پاسخ‌های فیزیولوژیکی بیوشیمیایی گیاه نخود به نانوذره TiO2 تحت تنش سرما کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
هما حسن پور پاسخ‌های فیزیولوژیکی بیوشیمیایی گیاه نخود به نانوذره TiO2 تحت تنش سرما کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
هانیه حصارکی Evaluating the expression of some genes involved in protein degradation in chickpea under cold stress کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
هانیه حصارکی Evaluating the expression of some genes involved in protein degradation in chickpea under cold stress کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
نادر خادم مقدم ایگده لو بررسی تاثیر تیمارهای کودی بر فعالیت آنزیم‎های آنتی‎اکسیدان (سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز) در دو رقم کلزا (Brassica napus L) در یک خاک شور کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
یاسین خالدیان Study of physiological and biochemical responses of Desi and Kabuli chickpea to cold stress کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
یاسین خالدیان Study of physiological and biochemical responses of Desi and Kabuli chickpea to cold stress کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
مونا خزایی ارزیابی برخی ویژگیهایفیزیولوژیکی و الگوی بیان ژن مرتبط با تحمل سرما در گیاه نخود کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
آیدا راکعی بررسی برخی الگوهای تغییر DNA گیاه نخود در واکنش به تنش سرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/29
آیدا راکعی بررسی برخی الگوهای تغییر DNA گیاه نخود در واکنش به تنش سرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/29
محمدی رحمت بررسی تنوع مولکولی و مورفولوژیکی یونجه (Medicago sativa) غرب و شمال غرب ایران کارشناسی ارشد
محمدی رحمت اثر نانو مواد TiO2 در پاسخ به تنش سرما در گیاه نخود (Cicer arietinum L.)
مهدی رضایی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/03
مهدی رضایی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/03
مهدی رضایی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/03
مهدی رضایی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/03
مهدی رضایی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/03
مهدی یزدانی شناسایی و معرفی ایزوله های بومی باکتری Bacillus thuringiensis موثر بر نماتدها کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
مهدی یزدانی شناسایی و معرفی ایزوله های بومی باکتری Bacillus thuringiensis موثر بر نماتدها کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
مهدی یزدانی شناسایی و معرفی ایزوله های بومی باکتری Bacillus thuringiensis موثر بر نماتدها کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
مهدی یزدانی شناسایی و معرفی ایزوله های بومی باکتری Bacillus thuringiensis موثر بر نماتدها کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
امینی سعید اثر نانوذره TiO2بر بیان برخی ژن های دخیل در تحمل سرما در نخود کارشناسی ارشد
فاطمه سلطانی Effect of abiotic elicitor on gene expression and production of lignan compounds in Linum album کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
امان الله سلیمانی ارزیابی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیان برخی ژن­های دخیل در تحمل تنش خشکی در جو (Hordeum vulgare L.). دکتری دانلود 1396/01/26
امان الله سلیمانی ارزیابی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیان برخی ژن­های دخیل در تحمل تنش خشکی در جو (Hordeum vulgare L.). دکتری دانلود 1396/01/26
کرمی معلم سمانه مطالعه برخی پاسخ های بیوشیمیایی مولکولی دخیل در مسیر اکسیداز متناوب (AOX) تحت تنش سرما در گیاه نخود(Cicer arietinum L. ) کارشناسی ارشد
ماریه شورویی ” برخی پاسخ های ژنتیکی مرتبط با مکانیسم های مقاومت به کنه تارتن دو نقطه ای در لوبیای معمولی (phaseolus vulgaris L) ” دکتری دانلود 1396/06/26
کاظمی شاهاندشتی صنم مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی نخود به خوسرمایی و دمای انجماد کارشناسی ارشد
معصومی عباس علی بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم‏ها در چوب واکنشی صنوبر(Populus alba L) کارشناسی ارشد
غفاری نژاد علی تأثیر کود گاوی بر پاسخ های تغذیه ای و فیزیولوژیکی گیاه گندم به سمیت بور و جذب و واجذب آن در چند خاک آهکی
مرادی علی مدلینگ جوانه‌زنی و ارزیابی الگوی پروتئینی بذرهای پرایم‌شده علف گندمی (Agropyron elongatum) تحت تنش‌های خشکی و دمای پایین
علی غفاری نژاد تأثیر کود گاوی بر پاسخ های تغذیه ای و فیزیولوژیکی گیاه گندم به سمیت بور و جذب و واجذب آن در چند خاک آهکی دکتری دانلود 1393/11/29
علی غفاری نژاد تأثیر کود گاوی بر پاسخ های تغذیه ای و فیزیولوژیکی گیاه گندم به سمیت بور و جذب و واجذب آن در چند خاک آهکی دکتری دانلود 1393/11/29
علی غفاری نژاد تأثیر کود گاوی بر پاسخ های تغذیه ای و فیزیولوژیکی گیاه گندم به سمیت بور و جذب و واجذب آن در چند خاک آهکی دکتری دانلود 1393/11/29
حبیب پور مهربان فاطمه بررسی برخی خصوصیات ژنوتیپهای ایرانی نخود سیاه در واکنش به تنش سرما کارشناسی ارشد
حجت فتحی هفشجانی پاسخ به تنش گرما در کلزا دکتری دانلود 1396/06/26
مصطفی کاظمی مطالعه برخی پاسخ های مولکولی و بیوشیمیایی دخیل در مسیر اکسی لیپین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
مصطفی کاظمی مطالعه برخی پاسخ های مولکولی و بیوشیمیایی دخیل در مسیر اکسی لیپین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
مصطفی کاظمی مطالعه برخی پاسخ های مولکولی و بیوشیمیایی دخیل در مسیر اکسی لیپین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
مصطفی کاظمی مطالعه برخی پاسخ های مولکولی و بیوشیمیایی دخیل در مسیر اکسی لیپین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
مصطفی کاظمی مطالعه برخی پاسخ های مولکولی و بیوشیمیایی دخیل در مسیر اکسی لیپین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
صنم کاظمی شاهاندشتی مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی نخود به خوسرمایی و دمای انجماد کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/02
صنم کاظمی شاهاندشتی مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی نخود به خوسرمایی و دمای انجماد کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/02
صنم کاظمی شاهاندشتی مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی نخود به خوسرمایی و دمای انجماد کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/02
سمانه کرمی معلم مطالعه برخی پاسخ های بیوشیمیایی مولکولی دخیل در مسیر اکسیداز متناوب (AOX) تحت تنش سرما در گیاه نخود(Cicer arietinum L. ) کارشناسی ارشد دانلود 95/06/21
سمانه کرمی معلم مطالعه برخی پاسخ های بیوشیمیایی مولکولی دخیل در مسیر اکسیداز متناوب (AOX) تحت تنش سرما در گیاه نخود(Cicer arietinum L. ) کارشناسی ارشد دانلود 95/06/21
سمانه کرمی معلم مطالعه برخی پاسخ های بیوشیمیایی مولکولی دخیل در مسیر اکسیداز متناوب (AOX) تحت تنش سرما در گیاه نخود(Cicer arietinum L. ) کارشناسی ارشد دانلود 95/06/21
محسن کریمی موحدی بررسی اثر تنش شوری بر رابطه ظرفیت رشد مجدد و ذخایر کربوهیدراتی و نیتروژنی ریشه در 4 رقم یونجه زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/14
محسن کریمی موحدی بررسی اثر تنش شوری بر رابطه ظرفیت رشد مجدد و ذخایر کربوهیدراتی و نیتروژنی ریشه در 4 رقم یونجه زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/14
محسن کریمی موحدی بررسی اثر تنش شوری بر رابطه ظرفیت رشد مجدد و ذخایر کربوهیدراتی و نیتروژنی ریشه در 4 رقم یونجه زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/14
باقرزاده کیمیا بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در کالوس دهی و باززایی گیاه Centaurea ispahanica Boiss کارشناسی ارشد
حیدروند لیلا بررسی پروتئوم نخود در مراحل ابتدایی تنش سرما کارشناسی ارشد
نژادصادقی لیلا پاسخ‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی گندم دوروم به تنش سرما کارشناسی ارشد
مهناز مانده بررسی سیتوژنتیکی و پروتیینی گیاه دارویی آنغوزه( Ferula assafoetida) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
حسینی محسن بررسی صفات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی لاین¬های ایزوژن حاصل از تلاقی ارقام گندم نورستار و پیشتاز کارشناسی ارشد
کریمی موحدی محسن بررسی اثر تنش شوری بر رابطه ظرفیت رشد مجدد و ذخایر کربوهیدراتی و نیتروژنی ریشه در 4 رقم یونجه زراعی کارشناسی ارشد
رحمت محمدی اثر نانو مواد TiO2 در پاسخ به تنش سرما در گیاه نخود (Cicer arietinum L.) دکتری دانلود 1394/06/01
رحمت محمدی اثر نانو مواد TiO2 در پاسخ به تنش سرما در گیاه نخود (Cicer arietinum L.) دکتری دانلود 1394/06/01
رحمت محمدی بررسی تنوع مولکولی و مورفولوژیکی یونجه (Medicago sativa) غرب و شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/26
جاویدی آل سعدی محمدرضا پاسخ های بیوشیمیایی مولکولی دخیل در مسیر کربونیله شدن پروتئین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد
نظری محمد رضا مطالعه پاسخ به سرما در ژنوتیپ های ایرانی نخود بر اساس خصوصیات فیزیولوژیکی و برخی الگوهای RNA کارشناسی ارشد
علی مرادی مدلینگ جوانه‌زنی و ارزیابی الگوی پروتئینی بذرهای پرایم‌شده علف گندمی (Agropyron elongatum) تحت تنش‌های خشکی و دمای پایین دکتری دانلود 1390/05/09
علی مرادی مدلینگ جوانه‌زنی و ارزیابی الگوی پروتئینی بذرهای پرایم‌شده علف گندمی (Agropyron elongatum) تحت تنش‌های خشکی و دمای پایین دکتری دانلود 1390/05/09
مهلا میرالی بررسی تأثیر فیزیولوژیک و بیوشیمیایی اسید آبسیزیک بر بذر زوال یافته کلزا، تحت تنش دمای پایین کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
مهلا میرالی بررسی تأثیر فیزیولوژیک و بیوشیمیایی اسید آبسیزیک بر بذر زوال یافته کلزا، تحت تنش دمای پایین کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
مهلا میرالی بررسی تأثیر فیزیولوژیک و بیوشیمیایی اسید آبسیزیک بر بذر زوال یافته کلزا، تحت تنش دمای پایین کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
کاظمی مصطفی مطالعه برخی پاسخ های مولکولی و بیوشیمیایی دخیل در مسیر اکسی لیپین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد
عباس علی معصومی بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم‏ها در چوب واکنشی صنوبر(Populus alba L) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
رضایی مهدی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد
یزدانی مهدی شناسایی و معرفی ایزوله های بومی باکتری Bacillus thuringiensis موثر بر نماتدها کارشناسی ارشد
میرالی مهلا بررسی تأثیر فیزیولوژیک و بیوشیمیایی اسید آبسیزیک بر بذر زوال یافته کلزا، تحت تنش دمای پایین کارشناسی ارشد
مانده مهناز بررسی سیتوژنتیکی و پروتیینی گیاه دارویی آنغوزه( Ferula assafoetida) کارشناسی ارشد
خزایی مونا ارزیابی برخی ویژگیهایفیزیولوژیکی و الگوی بیان ژن مرتبط با تحمل سرما در گیاه نخود کارشناسی ارشد
خادم مقدم ایگده لو نادر بررسی تاثیر تیمارهای کودی بر فعالیت آنزیم‎های آنتی‎اکسیدان (سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز) در دو رقم کلزا (Brassica napus L) در یک خاک شور کارشناسی ارشد
لیلا نژادصادقی پاسخ‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی گندم دوروم به تنش سرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
لیلا نژادصادقی پاسخ‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی گندم دوروم به تنش سرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
محمد رضا نظری مطالعه پاسخ به سرما در ژنوتیپ های ایرانی نخود بر اساس خصوصیات فیزیولوژیکی و برخی الگوهای RNA کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/03
پورمظاهری هلن شناسایی میکروارگانیسم های بومی موثر در فرآیند تولید کمپوست با استفاده از روش های متاژنومیکسی مبتنی بر توالی های ریبوزومی کارشناسی ارشد
حسن پور هما پاسخ‌های فیزیولوژیکی بیوشیمیایی گیاه نخود به نانوذره TiO2 تحت تنش سرما کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه