اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا معالی امیری

رضا معالی امیری

رضا معالی امیری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
راکعی آیدا بررسی برخی الگوهای تغییر DNA گیاه نخود در واکنش به تنش سرما کارشناسی ارشد
خالدیان یاسین Study of physiological and biochemical responses of Desi and Kabuli chickpea to cold stress کارشناسی ارشد
ابراهیمی امین شناسایی برخی مکانیسم های دخیل در تحمل به شوری درگیاه Aeluropus littoralis
محمدی رحمت اثر نانو مواد TiO2 در پاسخ به تنش سرما در گیاه نخود (Cicer arietinum L.)
محمدی رحمت بررسی تنوع مولکولی و مورفولوژیکی یونجه (Medicago sativa) غرب و شمال غرب ایران کارشناسی ارشد
امینی سعید اثر نانوذره TiO2بر بیان برخی ژن های دخیل در تحمل سرما در نخود کارشناسی ارشد
کرمی معلم سمانه مطالعه برخی پاسخ های بیوشیمیایی مولکولی دخیل در مسیر اکسیداز متناوب (AOX) تحت تنش سرما در گیاه نخود(Cicer arietinum L. ) کارشناسی ارشد
کاظمی شاهاندشتی صنم مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی نخود به خوسرمایی و دمای انجماد کارشناسی ارشد
معصومی عباس علی بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم‏ها در چوب واکنشی صنوبر(Populus alba L) کارشناسی ارشد
غفاری نژاد علی تأثیر کود گاوی بر پاسخ های تغذیه ای و فیزیولوژیکی گیاه گندم به سمیت بور و جذب و واجذب آن در چند خاک آهکی
مرادی علی مدلینگ جوانه‌زنی و ارزیابی الگوی پروتئینی بذرهای پرایم‌شده علف گندمی (Agropyron elongatum) تحت تنش‌های خشکی و دمای پایین
حبیب پور مهربان فاطمه بررسی برخی خصوصیات ژنوتیپهای ایرانی نخود سیاه در واکنش به تنش سرما کارشناسی ارشد
باقرزاده کیمیا بررسی اثر تنظیم کننده های رشد در کالوس دهی و باززایی گیاه Centaurea ispahanica Boiss کارشناسی ارشد
حیدروند لیلا بررسی پروتئوم نخود در مراحل ابتدایی تنش سرما کارشناسی ارشد
نژادصادقی لیلا پاسخ‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی گندم دوروم به تنش سرما کارشناسی ارشد
حسینی محسن بررسی صفات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی لاین¬های ایزوژن حاصل از تلاقی ارقام گندم نورستار و پیشتاز کارشناسی ارشد
کریمی موحدی محسن بررسی اثر تنش شوری بر رابطه ظرفیت رشد مجدد و ذخایر کربوهیدراتی و نیتروژنی ریشه در 4 رقم یونجه زراعی کارشناسی ارشد
جاویدی آل سعدی محمدرضا پاسخ های بیوشیمیایی مولکولی دخیل در مسیر کربونیله شدن پروتئین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد
نظری محمد رضا مطالعه پاسخ به سرما در ژنوتیپ های ایرانی نخود بر اساس خصوصیات فیزیولوژیکی و برخی الگوهای RNA کارشناسی ارشد
کاظمی مصطفی مطالعه برخی پاسخ های مولکولی و بیوشیمیایی دخیل در مسیر اکسی لیپین تحت تنش سرما در نخود کارشناسی ارشد
رضایی مهدی بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت علوفه در توده‌های یونجه‌ زراعی مناطق مرکز و شرق ایران کارشناسی ارشد
یزدانی مهدی شناسایی و معرفی ایزوله های بومی باکتری Bacillus thuringiensis موثر بر نماتدها کارشناسی ارشد
میرالی مهلا بررسی تأثیر فیزیولوژیک و بیوشیمیایی اسید آبسیزیک بر بذر زوال یافته کلزا، تحت تنش دمای پایین کارشناسی ارشد
مانده مهناز بررسی سیتوژنتیکی و پروتیینی گیاه دارویی آنغوزه( Ferula assafoetida) کارشناسی ارشد
خزایی مونا ارزیابی برخی ویژگیهایفیزیولوژیکی و الگوی بیان ژن مرتبط با تحمل سرما در گیاه نخود کارشناسی ارشد
خادم مقدم ایگده لو نادر بررسی تاثیر تیمارهای کودی بر فعالیت آنزیم‎های آنتی‎اکسیدان (سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز) در دو رقم کلزا (Brassica napus L) در یک خاک شور کارشناسی ارشد
پورمظاهری هلن شناسایی میکروارگانیسم های بومی موثر در فرآیند تولید کمپوست با استفاده از روش های متاژنومیکسی مبتنی بر توالی های ریبوزومی کارشناسی ارشد
حسن پور هما پاسخ‌های فیزیولوژیکی بیوشیمیایی گیاه نخود به نانوذره TiO2 تحت تنش سرما کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه