اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

روح انگیز نادری

روح انگیز نادری

روح انگیز نادری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جوکار ابوالفضل بررسی مناسب‌ترین محلول غذایی و زمان افشاندن آن در کشت اروپونیک رز کارشناسی ارشد
سمیرا ابوالقاسمی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاه بنفشه ایرانی با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی و نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
سمیرا ابوالقاسمی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاه بنفشه ایرانی با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی و نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
بهزاد ادریسی تاثیر تغذیه سیلیسیم و کاربرد سالیسیلیک اسید بر شاخص های کیفیت و پیری گل ژربرا دکتری دانلود 1395/11/27
فرید آراسته مطالعه اثر دمای نگهداری بر تکامل جوانه های رویشی و زایشی بنه زعفران کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/14
مسعود ارغوانی مطالعه فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی چمنهای لولیوم پرنه و پوآ پراتنسیس، تحت تاثیر کاربرد ترینگزاپک اتیل ، مدیریت سربرداری و منبع نیتروژن در شرایط تنش شوری دکتری دانلود 1388/12/18
مسعود ارغوانی بررسی و شناسایی بهترین روش ترمیم چمن های ورزشی از طریق Sod در شرایط اگرواکولوژیک مناطق مرکزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1382
حکیمه اصغرزاده اثرات آلاینده های سرب و کادمیم بر شاخص های کمی و کیفی چمن آفریقایی در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
حکیمه اصغرزاده اثرات آلاینده های سرب و کادمیم بر شاخص های کمی و کیفی چمن آفریقایی در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
حکیمه اصغرزاده اثرات آلاینده های سرب و کادمیم بر شاخص های کمی و کیفی چمن آفریقایی در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
ابوالفضل اصغری مرجانلو مطالعه برخی شاخص های فیزیولوژیکی رشد و کیفیت پس از برداشت گل رز رقم Angelina تحت تاثیر پوتریسین، اسید سالیسیلیک و CC فاکتور دکتری دانلود 1396/06/28
میترا اعلایی بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز رقم Black Magic دکتری دانلود 1390/04/12
میترا اعلایی بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز رقم Black Magic دکتری دانلود 1390/04/12
میترا اعلایی بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز رقم Black Magic دکتری دانلود 1390/04/12
میترا اعلایی بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز رقم Black Magic دکتری دانلود 1390/04/12
میترا اعلایی بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز رقم Black Magic دکتری دانلود 1390/04/12
میترا اعلائی بررسی تنوع ژنتیکی سیکلامن‌های ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی PAPD کارشناسی ارشد دانلود 1384
ناصری گردبیشه الهه بررسی امکان جنین زایی رویشی در برخی سوزنی‏برگان در ایران کارشناسی ارشد
روح اللهی ایمان بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری بر تعداد سررداری و پاسخ به خشکی چمن Poa pratensis ov Barimala کارشناسی ارشد
شهرجردی ایمان اثر عناصر مولیبدن و منگنز بر رشد و کیفیت محصول ارقام توت فرنگی Selva ، Camarosa کارشناسی ارشد
نبی گل امراله تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی برافزایش عمر پس از برداشت و کیفیت چهار رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium L) کارشناسی ارشد
وحید امیرخانی The effect of salicylic acid on morphological and biochemical characteristics of Calendula officinalis L. plants under salt stress کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
وحید امیرخانی The effect of salicylic acid on morphological and biochemical characteristics of Calendula officinalis L. plants under salt stress کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
ابراهیم اوجاقی طراحی پارک اسکان اضطراری و موقت در شرایط بحران (نمونه موردی: شهر کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/7
خسرو بالی لاشکی ریز ازدیادی ارکیده فالانوپسیس "Phalaenopsisamabilis cv. "Cool Breeze' کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
خسرو بالی لاشکی ریز ازدیادی ارکیده فالانوپسیس "Phalaenopsisamabilis cv. "Cool Breeze' کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
مجید بحرینی بررسی روشهای مختلف تغذیه از طریق تزریق به تنه(Trunk injection) و مصرف موضعی در خاک به منظور کنترل عارضه خزان زودرس درختان چنار(PlatanusorientalisL.) در شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1385/7/9
نوری پرویز باززایی مستقیم پیازچه سنبل از ریز نمونه های فلس پیاز در دو رقم Carnegie, Atlantic تحت شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد
نوروزی پرویز زود‌رسی سیکلمن (Cyclamen persicum cv. Butterfly rose pink) با استفاده از رژیم‌های تغذیه‌ای، هورمونی و طول روز
سکینه تورانلو اثر بسترهای مختلف و تلقیح قارچ آرباسکولار میکوریز بر عملکرد گل سیکلامن ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
سارا جعفری راد ردیابی نانوذرات نقره نفوذ یافته به درون پرتوپلاست استخراج شده اطلسی، (Petunia hybrida (Solanaceae کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/19
ندا جلالی جنین‌زایی رویشی در سیکلامن ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/16
رضاپور فرد جواد مطالعه برخی از شاخص¬های فیزیولوژی رشد چمن پوآ (Poa pratensis L.) تحت تنش خشکی، کاربرد کند کننده های رشد و نیتریک اکسید
ابوالفضل جوکار بررسی مناسب‌ترین محلول غذایی و زمان افشاندن آن در کشت اروپونیک رز کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهرانگیز چهرازی بررسی تنوع ژنتیکی گل های نرگس بومی و غیر بومی ایران با استفاده از نشانگر های مرفولوژیکی، مولکولی(RAPD) و سیتوژنتیکی دکتری دانلود 1387/01/28
یعقوب حجتی بررسی اثر متقابل تیمار محلول غذایی، کینتین و بافت خاک بر افزایش اندازه پیاز و تعداد پیازچه در لاله هیبرید داروین رقم ایلدورن کارشناسی ارشد دانلود 1384
عباسی حجت اله اثر تیمار محلول غذایی در پیش رسی، کمیت و کیفیت پیاز لاله کارشناسی ارشد
اصغرزاده حکیمه اثرات آلاینده های سرب و کادمیم بر شاخص های کمی و کیفی چمن آفریقایی در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد
علیرضا خالقی مطالعه مقاومت به دمای انجماد و پاسخ به خشکی درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera) باهدف کاربری در فضای سبز شهری دکتری دانلود 1393/06/23
سمیه خامی بررسی روش های ازدیاد جنسی و غیرجنسی درخت توس مجنون Betula pendula کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/29
شاکرمی خانی اثرهای جیبرلین و سرمادهی در شکست خواب و پیش رس کردن لاله(Tulipa gesneriana L.) کارشناسی ارشد
محیسنی خدیجه بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر کشت درون شیشه ای گیاه سیکاس (.Cycas revoluta thunb) کارشناسی ارشد
عزیزالله خیری بررسی اثرات جیبرلیک اسید و 6- بنزیل آدنین روی کیفیت و اسانس گل مریم رقم پرپر کارشناسی ارشد دانلود 1385
عزیزالله خیری بررسی اثرات جیبرلیک اسید و 6- بنزیل آدنین روی کیفیت و اسانس گل مریم رقم پرپر کارشناسی ارشد دانلود 1385
بالی لاشکی خسرو ریز ازدیادی ارکیده فالانوپسیس "Phalaenopsisamabilis cv. "Cool Breeze' کارشناسی ارشد
عسگری داود Optimizing nutritional conditions of rose cut-flower 'Dolcevita' to tolerate sodium and chloride ions in hydroponic system
عطایی داود اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد
عالیه درزی رامندی مورفولوژی، کاریولوژی و جوانه زنی در برخی جمعیتهای گیاه مشگک Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
عالیه درزی رامندی مورفولوژی، کاریولوژی و جوانه زنی در برخی جمعیتهای گیاه مشگک Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
عالیه درزی رامندی مورفولوژی، کاریولوژی و جوانه زنی در برخی جمعیتهای گیاه مشگک Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
مهرداد ذنوبی بررسی خصوصیات مورفولوژیکی چند ژنوتیپ نسترن وحشی و اثر تیمارهای هورمونی بر تکثیر جنسی و غیرجنسی کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهرداد ذنوبی بررسی خصوصیات مورفولوژیکی چند ژنوتیپ نسترن وحشی و اثر تیمارهای هورمونی بر تکثیر جنسی و غیرجنسی کارشناسی ارشد دانلود 1386
مریم ذوالفقاری زئوپونیک و تغذیه فسفری رز از آپاتیت های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
واعظ موسوی راضیه مدیریت رشد و گلدهی شمعدانی معمولی (Pelargonium hortorum L.H.Bailey) در شرایط محدود (تراریوم) با کاربرد تنظیم کننده های رشد کارشناسی ارشد
سعید ریزی بررسی روشهای تکثیر غیرجنسی در برخی از سوزنی برگان سخت ریشه زا کارشناسی ارشد دانلود 1383
سعید ریزی بررسی روشهای تکثیر غیرجنسی در برخی از سوزنی برگان سخت ریشه زا کارشناسی ارشد دانلود 1383
جواد رضاپور فرد مطالعه برخی از شاخص¬های فیزیولوژی رشد چمن پوآ (Poa pratensis L.) تحت تنش خشکی، کاربرد کند کننده های رشد و نیتریک اکسید دکتری دانلود 1394/06/10
شاداب رفاهی بررسی گونه های گیاهی مناسب تحت شرایط خشکی جهت استفاده در سیستم extensive green roof کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
شاداب رفاهی بررسی گونه های گیاهی مناسب تحت شرایط خشکی جهت استفاده در سیستم extensive green roof کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
ایمان روح اللهی بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری بر تعداد سررداری و پاسخ به خشکی چمن Poa pratensis ov Barimala کارشناسی ارشد دانلود 1386
گلیا روشنی بررسی مقدماتی کشت بساک دو گیاه دارویی فلفل(Capsicum annum L.) و ریحان(Ocimum basilicum L.) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
گلیا روشنی بررسی مقدماتی کشت بساک دو گیاه دارویی فلفل(Capsicum annum L.) و ریحان(Ocimum basilicum L.) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
شهبانی زهرا بررسی اثر فواصل پاشش محلول غذایی، کیفیت نور در محیط ریشه و محلول پاشی برگی کلسیم درکشت اروپونیک آنتوریوم کارشناسی ارشد
جعفری راد سارا ردیابی نانوذرات نقره نفوذ یافته به درون پرتوپلاست استخراج شده اطلسی، (Petunia hybrida (Solanaceae کارشناسی ارشد
مینا سعادتی بهینه سازی تکثیر بذری در نسترن های وحشی و ارزیابی خواص فیتوشیمیایی برخی گونه های جنس Rosa کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
مینا سعادتی بهینه سازی تکثیر بذری در نسترن های وحشی و ارزیابی خواص فیتوشیمیایی برخی گونه های جنس Rosa کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
ریزی سعید بررسی روشهای تکثیر غیرجنسی در برخی از سوزنی برگان سخت ریشه زا کارشناسی ارشد
تورانلو سکینه اثر بسترهای مختلف و تلقیح قارچ آرباسکولار میکوریز بر عملکرد گل سیکلامن ایرانی کارشناسی ارشد
موسی سلگی بررسی تاثیر نانوذرات نقره و اسانس های آویشن باغی و آویشن شیرازی بر شاخص های کیفی پس از برداشت گل بریدنی ژربرا (Gerbera jamesonii L.) دکتری دانلود 1388/06/11
موسی سلگی بررسی تاثیر نانوذرات نقره و اسانس های آویشن باغی و آویشن شیرازی بر شاخص های کیفی پس از برداشت گل بریدنی ژربرا (Gerbera jamesonii L.) دکتری دانلود 1388/06/11
مرتضی سلیمانی اقدم تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر سرمازدگی پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم دکتری دانلود 1394/08/27
ابوالقاسمی سمیرا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاه بنفشه ایرانی با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی و نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد
لیلا سمیعی ارزیابی تنوع ژنتیکی نسترن های (Rosa spp.) ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریزماهواره و بررسی مقدماتی جوانه زنی بذر نسترن ها دکتری دانلود 1388/12/18
خامی سمیه بررسی روش های ازدیاد جنسی و غیرجنسی درخت توس مجنون Betula pendula کارشناسی ارشد
رفاهی شاداب بررسی گونه های گیاهی مناسب تحت شرایط خشکی جهت استفاده در سیستم extensive green roof کارشناسی ارشد
خانی شاکرمی اثرهای جیبرلین و سرمادهی در شکست خواب و پیش رس کردن لاله(Tulipa gesneriana L.) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/18
کورش شجیعی استفاده از روشهای کشت درون شیشه ای بافت به عنوان مکمل روش های اصلاحی در بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionantha Wendl) کارشناسی ارشد دانلود 1382
زهرا شهبانی بررسی اثر فواصل پاشش محلول غذایی، کیفیت نور در محیط ریشه و محلول پاشی برگی کلسیم درکشت اروپونیک آنتوریوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
زهرا شهبانی بررسی اثر فواصل پاشش محلول غذایی، کیفیت نور در محیط ریشه و محلول پاشی برگی کلسیم درکشت اروپونیک آنتوریوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
ایمان شهرجردی اثر عناصر مولیبدن و منگنز بر رشد و کیفیت محصول ارقام توت فرنگی Selva ، Camarosa کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدوی شهلا مطالعه سیستم کشت عمودی متحرک منطبق با الگوی تابش خورشید و اثرات تیمار های تغذیه ای در کشت ژربرا(Gerbera jamesonii) کارشناسی ارشد
ملیحه صیاد عالیان بررسی تنوع ژنتیکی سوسن چلچراغ با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
فرناز طیبی آذر تعیین ترکیب غذایی مناسب برای کشت هیدروپونیک لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
درزی رامندی عالیه مورفولوژی، کاریولوژی و جوانه زنی در برخی جمعیتهای گیاه مشگک Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss کارشناسی ارشد
میرزاخانی عباس بررسی برخی تغییرات فیزیولوژیک در خلال بهاره سازی و تکثیراز طریق فلس برداری هیبرید LA لیلیوم ( Lilium LA Hybrid) رقم Ceb Dazzle و سوسن چلچراغ ledebourii(Baker) Boiss. Lilium
حجت اله عباسی اثر تیمار محلول غذایی در پیش رسی، کمیت و کیفیت پیاز لاله کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
خیری عزیزالله بررسی اثرات جیبرلیک اسید و 6- بنزیل آدنین روی کیفیت و اسانس گل مریم رقم پرپر کارشناسی ارشد
داود عسگری Optimizing nutritional conditions of rose cut-flower 'Dolcevita' to tolerate sodium and chloride ions in hydroponic system دکتری دانلود 1395/09/07
داود عسگری Optimizing nutritional conditions of rose cut-flower 'Dolcevita' to tolerate sodium and chloride ions in hydroponic system دکتری دانلود 1395/09/07
داود عطایی اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
داود عطایی اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
داود عطایی اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
داود عطایی اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
داود عطایی اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
حجتی یعقوب بررسی اثر متقابل تیمار محلول غذایی، کینتین و بافت خاک بر افزایش اندازه پیاز و تعداد پیازچه در لاله هیبرید داروین رقم ایلدورن کارشناسی ارشد
خالقی علیرضا مطالعه مقاومت به دمای انجماد و پاسخ به خشکی درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera) باهدف کاربری در فضای سبز شهری
فرخزاد نانساء علیرضا بررسی تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی در کیفیت و افزایش عمر گل بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) کارشناسی ارشد
مشرفی عراقی علیرضا اثر تغذیه نوع نیتروژن وبازدارنده های رشد بر شاخص های کمی و کیفی بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima Willd.Ex Klotzch ) کارشناسی ارشد
هادی فدایی بررسی کیفی بذر پسته وحشی (pistacia.vera) (مطالعه موردی: جنگل پسته خواجه کلات مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1386
هادی فدایی بررسی کیفی بذر پسته وحشی (pistacia.vera) (مطالعه موردی: جنگل پسته خواجه کلات مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1386
علیرضا فرخزاد نانساء بررسی تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی در کیفیت و افزایش عمر گل بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) دکتری دانلود 1384
علیرضا فرخزاد نانساء بررسی تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی در کیفیت و افزایش عمر گل بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) دکتری دانلود 1384
آراسته فرید مطالعه اثر دمای نگهداری بر تکامل جوانه های رویشی و زایشی بنه زعفران کارشناسی ارشد
کاظمی فرزانه اثر کاربرد محدود فسفر و نیتروژن در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گل شمعدانی ( pelargonium hortorum) کارشناسی ارشد
طیبی آذر فرناز تعیین ترکیب غذایی مناسب برای کشت هیدروپونیک لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) کارشناسی ارشد
فاطمه فلاح Study on the effect of corms storage conditions on reproductive and vegetative characteristics of 2- and 3- year old saffron plants کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
فاطمه فلاح Study on the effect of corms storage conditions on reproductive and vegetative characteristics of 2- and 3- year old saffron plants کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
وحید قاسمی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، جیبرلیک اسید، بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری Zantedeschia aethiopica کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
وحید قاسمی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، جیبرلیک اسید، بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری Zantedeschia aethiopica کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
فرزانه کاظمی اثر کاربرد محدود فسفر و نیتروژن در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گل شمعدانی ( pelargonium hortorum) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
معصومه کریمی بررسی تاثیر شرایط نگهداری پداژه بر خصوصیات کمی و کیفی گل گلایل کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
معصومه کریمی بررسی تاثیر شرایط نگهداری پداژه بر خصوصیات کمی و کیفی گل گلایل کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
محمد کرمانشاهانی بررسی امکان ایجاد تنوع از طریق دورگ‎گیری در گیاه سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Miller) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمد کرمانشاهانی بررسی امکان ایجاد تنوع از طریق دورگ‎گیری در گیاه سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Miller) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمد کرمانشاهانی بررسی امکان ایجاد تنوع از طریق دورگ‎گیری در گیاه سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Miller) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمد کرمانشاهانی بررسی امکان ایجاد تنوع از طریق دورگ‎گیری در گیاه سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Miller) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
شجیعی کورش استفاده از روشهای کشت درون شیشه ای بافت به عنوان مکمل روش های اصلاحی در بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionantha Wendl) کارشناسی ارشد
روشنی گلیا بررسی مقدماتی کشت بساک دو گیاه دارویی فلفل(Capsicum annum L.) و ریحان( .Ocimum basilicum L) کارشناسی ارشد
روشنی گلیا بررسی مقدماتی کشت بساک دو گیاه دارویی فلفل(Capsicum annum L.) و ریحان(Ocimum basilicum L.) کارشناسی ارشد
سمیعی لیلا ارزیابی تنوع ژنتیکی نسترن های (Rosa spp.) ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریزماهواره و بررسی مقدماتی جوانه زنی بذر نسترن ها
اعلایی میترا بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز رقم Black Magic
اعلائی میترا بررسی تنوع ژنتیکی سیکلامن‌های ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی PAPD کارشناسی ارشد
پگاه متقی اثر محلولهای غذایی بر رشد و گلدهی گیاه آپارتمانی بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
محمد متین نژاد اﺛﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ S -ﻣﺘﯿﻞ - L- ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ، ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ و ﭘﻮﺗﺮﺳﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ ﮔﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﻟﯿﺰﯾﺎﻧﺘﻮس کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/21
بحرینی مجید بررسی روشهای مختلف تغذیه از طریق تزریق به تنه(Trunk injection) و مصرف موضعی در خاک به منظور کنترل عارضه خزان زودرس درختان چنار(PlatanusorientalisL.) در شهرستان کرج کارشناسی ارشد
نسرین مجیدیان تاثیر دما و طول مدت انبارمانی نیساگ و سطوح مختلف هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
نسرین مجیدیان تاثیر دما و طول مدت انبارمانی نیساگ و سطوح مختلف هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
نسرین مجیدیان تاثیر دما و طول مدت انبارمانی نیساگ و سطوح مختلف هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
نسرین مجیدیان تاثیر دما و طول مدت انبارمانی نیساگ و سطوح مختلف هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
نسرین مجیدیان تاثیر دما و طول مدت انبارمانی نیساگ و سطوح مختلف هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
نسرین مجیدیان مطالعه جنبه های فیزیولوژی پیری گل در لیلیوم هیبرید آسیایی CebDazzle دکتری دانلود 1392/6/30
خدیجه محیسنی بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر کشت درون شیشه ای گیاه سیکاس (.Cycas revoluta thunb) کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/22
کرمانشاهانی محمد بررسی امکان ایجاد تنوع از طریق دورگ‎گیری در گیاه سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Miller) کارشناسی ارشد
سلیمانی اقدم مرتضی تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر سرمازدگی پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم
نجم الدین مرتضوی بررسی تغییرات پروتئینی و آنزیمی رز شاخه بریده دکتری دانلود 1385
نجم الدین مرتضوی بررسی تغییرات پروتئینی و آنزیمی رز شاخه بریده دکتری دانلود 1385
عباس میرزاخانی بررسی برخی تغییرات فیزیولوژیک در خلال بهاره سازی و تکثیراز طریق فلس برداری هیبرید LA لیلیوم ( Lilium LA Hybrid) رقم Ceb Dazzle و سوسن چلچراغ ledebourii(Baker) Boiss. Lilium دکتری دانلود 1389/03/25
ذوالفقاری مریم زئوپونیک و تغذیه فسفری رز از آپاتیت های ایران کارشناسی ارشد
ارغوانی مسعود مطالعه فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی چمنهای لولیوم پرنه و پوآ پراتنسیس، تحت تاثیر کاربرد ترینگزاپک اتیل ، مدیریت سربرداری و منبع نیتروژن در شرایط تنش شوری
ارغوانی مسعود بررسی و شناسایی بهترین روش ترمیم چمن های ورزشی از طریق Sod در شرایط اگرواکولوژیک مناطق مرکزی ایران کارشناسی ارشد
علیرضا مشرفی عراقی اثر تغذیه نوع نیتروژن وبازدارنده های رشد بر شاخص های کمی و کیفی بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima Willd.Ex Klotzch ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
کریمی معصومه بررسی تاثیر شرایط نگهداری پداژه بر خصوصیات کمی و کیفی گل گلایل کارشناسی ارشد
صیاد عالیان ملیحه بررسی تنوع ژنتیکی سوسن چلچراغ با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی کارشناسی ارشد
سعادتی مینا بهینه سازی تکثیر بذری در نسترن های وحشی و ارزیابی خواص فیتوشیمیایی برخی گونه های جنس Rosa کارشناسی ارشد
شهلا مهدوی مطالعه سیستم کشت عمودی متحرک منطبق با الگوی تابش خورشید و اثرات تیمار های تغذیه ای در کشت ژربرا(Gerbera jamesonii) دکتری دانلود 1391/06/27
چهرازی مهرانگیز بررسی تنوع ژنتیکی گل های نرگس بومی و غیر بومی ایران با استفاده از نشانگر های مرفولوژیکی، مولکولی(RAPD) و سیتوژنتیکی
ذنوبی مهرداد بررسی خصوصیات مورفولوژیکی چند ژنوتیپ نسترن وحشی و اثر تیمارهای هورمونی بر تکثیر جنسی و غیرجنسی کارشناسی ارشد
سلگی موسی بررسی تاثیر نانوذرات نقره و اسانس های آویشن باغی و آویشن شیرازی بر شاخص های کیفی پس از برداشت گل بریدنی ژربرا (Gerbera jamesonii L.)
الهه ناصری گردبیشه بررسی امکان جنین زایی رویشی در برخی سوزنی‏برگان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
الهه ناصری گردبیشه بررسی امکان جنین زایی رویشی در برخی سوزنی‏برگان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
الهه ناصری گردبیشه بررسی امکان جنین زایی رویشی در برخی سوزنی‏برگان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
الهه ناصری گردبیشه بررسی امکان جنین زایی رویشی در برخی سوزنی‏برگان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
الهه ناصری گردبیشه بررسی امکان جنین زایی رویشی در برخی سوزنی‏برگان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
امراله نبی گل تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی برافزایش عمر پس از برداشت و کیفیت چهار رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium L) کارشناسی ارشد دانلود 1384
امراله نبی گل تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی برافزایش عمر پس از برداشت و کیفیت چهار رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium L) کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرتضوی نجم الدین بررسی تغییرات پروتئینی و آنزیمی رز شاخه بریده
جلالی ندا جنین‌زایی رویشی در سیکلامن ایرانی کارشناسی ارشد
مجیدیان نسرین تاثیر دما و طول مدت انبارمانی نیساگ و سطوح مختلف هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری کارشناسی ارشد
مجیدیان نسرین مطالعه جنبه های فیزیولوژی پیری گل در لیلیوم هیبرید آسیایی CebDazzle
علیرضا نظری علاقه بند Effect of pre and post harvest application of lanthanum chloride on geotropism, flowering and cut flower quality of Gladiolus hybrid cv. 'Amesterdam' کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
علیرضا نظری علاقه بند Effect of pre and post harvest application of lanthanum chloride on geotropism, flowering and cut flower quality of Gladiolus hybrid cv. 'Amesterdam' کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
پرویز نوری باززایی مستقیم پیازچه سنبل از ریز نمونه های فلس پیاز در دو رقم Carnegie, Atlantic تحت شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد دانلود 1385
پرویز نوری باززایی مستقیم پیازچه سنبل از ریز نمونه های فلس پیاز در دو رقم Carnegie, Atlantic تحت شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد دانلود 1385
پرویز نوروزی زود‌رسی سیکلمن (Cyclamen persicum cv. Butterfly rose pink) با استفاده از رژیم‌های تغذیه‌ای، هورمونی و طول روز دکتری دانلود 1390/11/24
زهره نوروزی پور مطالعه اثرات سایکوسل و ترینگزاپک اتیل بر کیفیت و کمیت چمن لولیوم (Lolium perenne cv. Excite) تحت شرایط کم‌آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
زهره نوروزی پور مطالعه اثرات سایکوسل و ترینگزاپک اتیل بر کیفیت و کمیت چمن لولیوم (Lolium perenne cv. Excite) تحت شرایط کم‌آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
فدایی هادی بررسی کیفی بذر پسته وحشی (pistacia.vera) (مطالعه موردی: جنگل پسته خواجه کلات مشهد) کارشناسی ارشد
راضیه واعظ موسوی مدیریت رشد و گلدهی شمعدانی معمولی (Pelargonium hortorum L.H.Bailey) در شرایط محدود (تراریوم) با کاربرد تنظیم کننده های رشد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
راضیه واعظ موسوی مدیریت رشد و گلدهی شمعدانی معمولی (Pelargonium hortorum L.H.Bailey) در شرایط محدود (تراریوم) با کاربرد تنظیم کننده های رشد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
قاسمی وحید تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، جیبرلیک اسید، بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری Zantedeschia aethiopica کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح گیاهان زینتی 7103091 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گلکاری 7103197 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گیاهان آپارتمانی 7103097 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
اصلاح گیاهان زینتی 7103091 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
تولید بذر گیاهان زینتی 7103098 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (10:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصلاح و بذرگیری گل و سبزی 7103012 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
اصلاح و بذرگیری گل و سبزی 7103012 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
گیاهان آپارتمانی 7103097 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1395/10/27 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
فیزیولوژی گلها و گیاهان زینتی 7103119 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
هورمونها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 7103213 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
هورمونها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 7103213 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1