اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامرضا پیکانی ماچیانی

غلامرضا پیکانی ماچیانی

غلامرضا پیکانی ماچیانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته 7107231 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 11:30 - 11:45 ترم اول 1395
تحلیل تصمیم گیری کشاورزی 7107199 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 7107503 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 12:45 - 13:00 ترم اول 1395
اقتصاد ریاضی 7107473 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
مبانی روش تحقیق 7107167 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/30 | 15:30 - 17:30 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه