اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامرضا پیکانی ماچیانی

غلامرضا پیکانی ماچیانی

غلامرضا پیکانی ماچیانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل تصمیم گیری کشاورزی 7107199 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کاربرد روش های آماری در اقتصاد کشاورزی 7107222 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
متون اقتصادی به زبان خارجی 7107094 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی و منابع طبیعی 7107476 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار 7107081 1 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (11:15 - 11:30) ترم دوم 1396
مسئله مخصوص 7107189 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (11:30 - 11:45) ترم دوم 1396
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته 7107231 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/23 (15:30 - 15:45) ترم اول 1396
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 7107503 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون اقتصادی به زبان خارجی 7107094 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/27 (09:45 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد ریاضی 7107473 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق 7107073 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 08:15) ترم اول 1396
سمینار 7107081 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
مسئله مخصوص 7107189 1 01 نامشخص 1396/10/23 (11:30 - 11:45) ترم اول 1396
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته 7107231 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 11:30 - 11:45 ترم اول 1395
تحلیل تصمیم گیری کشاورزی 7107199 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 7107503 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 12:45 - 13:00 ترم اول 1395
اقتصاد ریاضی 7107473 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
مبانی روش تحقیق 7107167 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/30 | 15:30 - 17:30 ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1