اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامرضا پیکانی ماچیانی

غلامرضا پیکانی ماچیانی

غلامرضا پیکانی ماچیانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یدالهی نوش آبادی جلال ارزیابی پایداری منابع تولید و تعیین الگوی بهینه کشت همسو با پایداری منابع آب در منطقه هشتگرد
درنا جهانگیرپور بررسی تأثیر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر تغییر جایگاه گندم در الگوی کشت زیر بخش زراعت استان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/24
درنا جهانگیرپور بررسی تأثیر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر تغییر جایگاه گندم در الگوی کشت زیر بخش زراعت استان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/24
میرزایی حسن مطالعه تخصیص بهینه آب در زیربخش زراعت (مطالعه موردی دشت نیشابور) کارشناسی ارشد
جهانگیرپور درنا بررسی تأثیر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر تغییر جایگاه گندم در الگوی کشت زیر بخش زراعت استان فارس کارشناسی ارشد
ماهی دشتی فاطمه مطالعه امکان سنجی جایگزینی ذرت با محصولات رقیب با تأکید بر محدودیت آبی در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد
محمد کاوسی کلاشمی آثار اقتصادی تغییر در ساختار تخصیص آب بر کشاورزی در حوضه رودخانه سفیدرود دکتری دانلود 1392/9/6
کاوسی کلاشمی محمد آثار اقتصادی تغییر در ساختار تخصیص آب بر کشاورزی در حوضه رودخانه سفیدرود
حسن میرزایی مطالعه تخصیص بهینه آب در زیربخش زراعت (مطالعه موردی دشت نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
حسن میرزایی مطالعه تخصیص بهینه آب در زیربخش زراعت (مطالعه موردی دشت نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل تصمیم گیری کشاورزی 7107199 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کاربرد روش های آماری در اقتصاد کشاورزی 7107222 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
متون اقتصادی به زبان خارجی 7107094 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی و منابع طبیعی 7107476 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار 7107081 1 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (11:15 - 11:30) ترم دوم 1396
مسئله مخصوص 7107189 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (11:30 - 11:45) ترم دوم 1396
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته 7107231 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/23 (15:30 - 15:45) ترم اول 1396
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 7107503 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون اقتصادی به زبان خارجی 7107094 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/27 (09:45 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد ریاضی 7107473 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق 7107073 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 08:15) ترم اول 1396
سمینار 7107081 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
مسئله مخصوص 7107189 1 01 نامشخص 1396/10/23 (11:30 - 11:45) ترم اول 1396
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته 7107231 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 11:30 - 11:45 ترم اول 1395
تحلیل تصمیم گیری کشاورزی 7107199 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 7107503 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 12:45 - 13:00 ترم اول 1395
اقتصاد ریاضی 7107473 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
مبانی روش تحقیق 7107167 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/30 | 15:30 - 17:30 ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1