اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا رفیعی

رضا رفیعی

رضا رفیعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فربد یارمحمدی MITIGATION OF GROUND VIBRATIONS کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
فربد یارمحمدی MITIGATION OF GROUND VIBRATIONS کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
فربد یارمحمدی MITIGATION OF GROUND VIBRATIONS کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
مجید ذاکری‌نیا مدل‌سازی عددی اثر پارامترهای هندسی و مکانیکی در رفتار ستون‌های خرده‌سنگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
مجید ذاکری‌نیا مدل‌سازی عددی اثر پارامترهای هندسی و مکانیکی در رفتار ستون‌های خرده‌سنگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
مجید ذاکری‌نیا مدل‌سازی عددی اثر پارامترهای هندسی و مکانیکی در رفتار ستون‌های خرده‌سنگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
امیر رضائی کاهش ارتعاشات لرزه‌ای در سازه‌ها با استفاده از موانع موج در زمین، با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/25
امیر رضائی کاهش ارتعاشات لرزه‌ای در سازه‌ها با استفاده از موانع موج در زمین، با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/25
امیر رضائی کاهش ارتعاشات لرزه‌ای در سازه‌ها با استفاده از موانع موج در زمین، با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/25
فرزانه میرزابیاتی Industrial waste management planning using a Material Flow Analysis (MFA) approach, a case study, of Nazarabad industrial estate, Alborz province, Iran. کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه