اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سحاب حجازی

سحاب حجازی

سحاب حجازی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی ابیض اثرات پیش- استخراج بر خواص خمیر کاغذسازی و کاغذسازی باگاس در یک سیستم پالایشگاه زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
محمد احمدی تاثیر ویژگی‌های شیمیایی خمیرکاغذ و پیش‌تیمارهای مکانیکی بر روی میزان مصرف انرژی تولید و ویژگی‌های نانوفیبرهای سلولزی (CNF) حاصله از کاه گندم دکتری دانلود 94/6/29
محمد آغوز شیخی تولید بیواتانول از باگاس و کاغذ باطله با استفاده از فرایندهای سازگار با محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
محمد آغوز شیخی تولید بیواتانول از باگاس و کاغذ باطله با استفاده از فرایندهای سازگار با محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
مریم اله دادی بررسی خواص فیزیکی-مکانیکی چندسازه تولید شده از خمیرکاغذ باگاس و پلیلاکتیک اسید با استفاده از اکسترودر دومارپیچ کارشناسی ارشد دانلود 93/11/28
حیدری عدلی امیرحسین بررسی تولید خمیرکاغذ به روش مونواتانول آمین (MEA) از کلش برنج و رنگبری ECF خمیرکاغذهای حاصله کارشناسی ارشد
حسینی بهنام ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی نانو چند سازه های زیستی خمیر کاغذ – پلی اتیلن سنگین از باگاس کارشناسی ارشد
علیزاده پیمان بررسی امکان تهیه خمیر کاغذ از ساقه سویا کارشناسی ارشد
محمدی شیرکلایی جمال الدین بررسی تولید خمیر کاغذ با استفاده از مونو اتانول آمین به صورت خالص و در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم از کاه جو و رنگبری ECF خمیر کاغذ های حاصله کارشناسی ارشد
هدیه حاجی پور کپورچالی The Evaluation of the Potential of Alkaline Sulfite Anthraquinone Black Liquor and its Lignin as Filler-Extender کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
امیرحسین حیدری عدلی بررسی تولید خمیرکاغذ به روش مونواتانول آمین (MEA) از کلش برنج و رنگبری ECF خمیرکاغذهای حاصله کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
بهنام حسینی ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی نانو چند سازه های زیستی خمیر کاغذ – پلی اتیلن سنگین از باگاس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
بهنام حسینی ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی نانو چند سازه های زیستی خمیر کاغذ – پلی اتیلن سنگین از باگاس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
هادی حسن جان زاده تهیه و ارزیابی خواص نانو کاغذ و کاغذ تقویت شده با نانو فیبرهای سلولزی کلش برنج در یک پالایشگاه زیستی تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
هادی حسن جان زاده تهیه و ارزیابی خواص نانو کاغذ و کاغذ تقویت شده با نانو فیبرهای سلولزی کلش برنج در یک پالایشگاه زیستی تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
سیما حشمتی Comparative Study of Pulp Characteristics from Maple ( Acer velutinum ) by Soda-AQ and Monoethanolamine Process کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
عیسی پور روح اله بررسی بازار کارتن و کاغذهای مصرفی آن در کشور کارشناسی ارشد
معراج سیاه رنگ بررسی امکان تولید هیدروکسی متیل فورفورال از باگاس نیشکر کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
معصومه سیدناصرالدین ارزیابی تاثیر پیش استخراج اسیدی و آب داغ بر ویژگی های خمیر کاغذ مونواتانول آمین از کاه گندم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
علیرضا سوخته سرایی ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی نانو چند سازه های زیستی خمیر کاغذ- پلی پروپیلن از باگاس خام و پیش استخراج شده با آب داغ کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
علیرضا سوخته سرایی ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی نانو چند سازه های زیستی خمیر کاغذ- پلی پروپیلن از باگاس خام و پیش استخراج شده با آب داغ کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
قهرمانی صالح تقویت خمیر کاغذ کرافت پر بازده ، کرافت شیمیایی و NSSC صنوبر با نانو فیبرهای سلولزی جهت تولید نانو کاغذ برای مصارف بسته بندی کارشناسی ارشد
علی نیای لاکانی صهبا شناسایی و ارزیابی خواص زیست فعالی مواد استخراجی چهار گونه بوم زاد لرگ، لیلکی، انجیلی و توسکای ییلاقی جنگل های هیرکانی
روح اله عیسی پور بررسی بازار کارتن و کاغذهای مصرفی آن در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/04
روح اله عیسی پور بررسی بازار کارتن و کاغذهای مصرفی آن در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/04
ابیض علی اثرات پیش- استخراج بر خواص خمیر کاغذسازی و کاغذسازی باگاس در یک سیستم پالایشگاه زیستی کارشناسی ارشد
سوخته سرایی علیرضا ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی نانو چند سازه های زیستی خمیر کاغذ- پلی پروپیلن از باگاس خام و پیش استخراج شده با آب داغ کارشناسی ارشد
پیمان علیزاده بررسی امکان تهیه خمیر کاغذ از ساقه سویا کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/26
صهبا علی نیای لاکانی شناسایی و ارزیابی خواص زیست فعالی مواد استخراجی چهار گونه بوم زاد لرگ، لیلکی، انجیلی و توسکای ییلاقی جنگل های هیرکانی دکتری دانلود 1395/06/28
مینا فتاحی امین بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت‎های پلی‌اتیلن تقویت‌شده با خمیر ‌کاغذ‌های مکانیکی و شیمیایی کلش برنج کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
صالح قهرمانی تقویت خمیر کاغذ کرافت پر بازده ، کرافت شیمیایی و NSSC صنوبر با نانو فیبرهای سلولزی جهت تولید نانو کاغذ برای مصارف بسته بندی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
احمدی محمد تاثیر ویژگی‌های شیمیایی خمیرکاغذ و پیش‌تیمارهای مکانیکی بر روی میزان مصرف انرژی تولید و ویژگی‌های نانوفیبرهای سلولزی (CNF) حاصله از کاه گندم
آغوز شیخی محمد تولید بیواتانول از باگاس و کاغذ باطله با استفاده از فرایندهای سازگار با محیط زیست کارشناسی ارشد
نسیبه محمدی بررسی پتانسیل کاه جو در یک زیست پالایشگاه لیگنوسلولزی تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
نسیبه محمدی بررسی پتانسیل کاه جو در یک زیست پالایشگاه لیگنوسلولزی تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
جمال الدین محمدی شیرکلایی بررسی تولید خمیر کاغذ با استفاده از مونو اتانول آمین به صورت خالص و در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم از کاه جو و رنگبری ECF خمیر کاغذ های حاصله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
جمال الدین محمدی شیرکلایی بررسی تولید خمیر کاغذ با استفاده از مونو اتانول آمین به صورت خالص و در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم از کاه جو و رنگبری ECF خمیر کاغذ های حاصله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
اله دادی مریم بررسی خواص فیزیکی-مکانیکی چندسازه تولید شده از خمیرکاغذ باگاس و پلیلاکتیک اسید با استفاده از اکسترودر دومارپیچ کارشناسی ارشد
قهرمانی حبشی مسعود تولید خمیرکاغذ با استفاده از حلالهای آلی مونواتانول آمین و اتیلن گلیکول از ساقهُ کنف و رنگبری خمیر کاغذهای حاصله با توالی ECF کارشناسی ارشد
سیاه رنگ معراج بررسی امکان تولید هیدروکسی متیل فورفورال از باگاس نیشکر کارشناسی ارشد
فتاحی امین مینا بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت‎های پلی‌اتیلن تقویت‌شده با خمیر ‌کاغذ‌های مکانیکی و شیمیایی کلش برنج کارشناسی ارشد
ندا مهنی پور نراب تولید خمیر کاغذ به روش دوستدار محیط زیست مونو اتانول آمین - هیدروکسید پتاسیم - آنتراکینون (MEA/KOH/AQ) از پسماند ساقه کلزا و رنگبری ECF خمیر کاغذهای منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
آیسن نجدمظهر Study the Possibility of Producing Hemicellulosic Biocomposite Films from Sugarcane Bagasse Reinforced by Nano-cellulose and Oxidized Caboxymethyl Cellulose کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
مهنی پور نراب ندا تولید خمیر کاغذ به روش دوستدار محیط زیست مونو اتانول آمین - هیدروکسید پتاسیم - آنتراکینون (MEA/KOH/AQ) از پسماند ساقه کلزا و رنگبری ECF خمیر کاغذهای منتخب کارشناسی ارشد
محمدی نسیبه بررسی پتانسیل کاه جو در یک زیست پالایشگاه لیگنوسلولزی تلفیقی کارشناسی ارشد
حسن جان زاده هادی تهیه و ارزیابی خواص نانو کاغذ و کاغذ تقویت شده با نانو فیبرهای سلولزی کلش برنج در یک پالایشگاه زیستی تلفیقی کارشناسی ارشد
دشتی هادی تأثیر پیش تیمار ماکروویو و بخاردهی بر تغییرات عناصر تاثیر گذار بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی چوب نراد پس از خشک شدن کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه