اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صلاح کوچک زاده

صلاح کوچک زاده

صلاح کوچک زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روشنی احسان تدوین مدل نرم افزاری طراحی شبکه آبیاری روباز کارشناسی ارشد
گودرزی احسان بررسی تاثیر شیب وجه بالادست سرریزهای لبه پهن مستطیلی با ضخامت های مختلف در مشخصات جریان و راندمان تخلیه دبی سرریز کارشناسی ارشد
جباری آیدا بررسی الگوی جریان در حوضچة مکش ایستگاه‌های پمپاژ کارشناسی ارشد
محقق ارژنگ بررسی رابطه بده - ارتفاع در مقطع مرکب آزمایشگاه مرکزی تحقیقات آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
بزاز آرش تعیین ضرایب تخلیه سرریزها در جریان های غیر ماندگار کارشناسی ارشد
صالح ارشد توسعه یک مدل ریاضی انتقال رسوب در رودخانه های چند شاخه کارشناسی ارشد دانلود 1381
بیات اسماعیل تعیین ضریب افت اتصالات در لوله های موجدار زهکشی ساخت داخل کارشناسی ارشد
نوشین اصلاحی مطالعه نظری و آزمایشگاهی سرریزهای تناسبی با کناره های خطی شکل کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/23
مرضیه آغاز انتخاب مناسبترین روش طراحی مدول‌های تیغه‌ایی براساس نتایج آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
درویشی الهام طراحی رایانه‌ای اجزای شبکه‌های آبیاری روباز فرعی کارشناسی ارشد
درویشی الهام معادلات یک بعدی مرتبه بالا در جریان غیرماندگار: مدل عددی و مقایسه آزمایشگاهی
خاکی بختیاروند ایمان تعیین ضوابط طراحی تیغه‌های جداکننده دریچه‌های کشویی موازی کارشناسی ارشد
گرد نوشهری امیر بررسی وضعیت و مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه ذوزنقه ای واگرا با آستانه انتهایی کارشناسی ارشد
محمد امیرزاده قاسمی تعیین سرعت آستانه رسوبگذار در کانال های آبیاری براساس تئوری توان جریان کارشناسی ارشد دانلود 1383
مرعشی آوا بررسی عوامل موثر در تعیین ارتفاع آستانه انتهایی در کانال جانبی کارشناسی ارشد
اسماعیل بیات تعیین ضریب افت اتصالات در لوله های موجدار زهکشی ساخت داخل کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرشته باقری میاب بررسی هیدرولیکی جریان لوله های موجدار و تعیین ظرفیت تخلیه آن براساس روابط جریان متغیر مکانی باسطح آزاد کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد بی جن خان هیدرولیک دریچه‌های کشویی موازی در کانال‌های روباز دکتری دانلود 1393/10/28
آرش بزاز تعیین ضرایب تخلیه سرریزها در جریان های غیر ماندگار کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/24
مجدزاده بیژن بررسی عملکرد آبیاری جویچه ای تحت شرایط تغییرات سطح مقطع در طول جویچه کارشناسی ارشد
عاطفه پرورش ریزی آزمون و تطبیق مدل هیدرونیامیک FLDWAV( مطالعه موردی : رودخانه کارون) کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی رضا پرویشی ارزیابی روابط بده- ارتفاع د رکانال ها و مجاری مرکب کارشناسی ارشد دانلود 1380
آیدا جباری بررسی الگوی جریان در حوضچة مکش ایستگاه‌های پمپاژ کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
آیدا جباری بررسی الگوی جریان در حوضچة مکش ایستگاه‌های پمپاژ کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
عمار حبیبی کاربرد فرآیند ارزیابی سریع در شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
عمار حبیبی کاربرد فرآیند ارزیابی سریع در شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
علیرضا حبیب‌زاده قره بابا بررسی اثر حرکت بار بستر بر مقاومت هیدرولیکی جریان فوق بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
خلیلی شایان حسین بررسی آبشستگی موضعی در پایاب حوضچه های آرامش با شیب معکوس کارشناسی ارشد
قویسی حسین مطالعه آزمایشگاهی اثر بلوک های کف بر خصوصیات هیدرولیکی جهش واگرا در مقاطع ذوزنقه ای کارشناسی ارشد
شیخ شمایل حشین کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین میزان عمق آبستگی اطراف پایه های پل کارشناسی ارشد
کیان مهر حمید بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی مدول دو تیغه‏ای کارشناسی ارشد
مقیم زاده حمید آزمون و تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیکFLDWAV کارشناسی ارشد
ایمان خاکی بختیاروند تعیین ضوابط طراحی تیغه‌های جداکننده دریچه‌های کشویی موازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
حسین خلیلی شایان بررسی آبشستگی موضعی در پایاب حوضچه های آرامش با شیب معکوس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
الهام درویشی معادلات یک بعدی مرتبه بالا در جریان غیرماندگار: مدل عددی و مقایسه آزمایشگاهی دکتری دانلود 1393/3/26
الهام درویشی طراحی رایانه‌ای اجزای شبکه‌های آبیاری روباز فرعی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/16
زینب راور بررسی تاثیر بلوک های عرضی یکپارچه ذوزنقه ای با وجه بالادست قائم بر مشخصات پرش هیدرولیکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
مهدی رجبی‌هشجین ارزیابی نحوه کنترل پروژه در ساخت سدهای بزرگ ایران مطالعه موردی: سد طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1384
همایون رحمان مطالعه اثر عمق جریان بر ضریب زبری مانینگ در بسترهای با زبری متفاوت کارشناسی ارشد
عظیمی رسول تعیین ضریب افت در زهکش زیرزمینی در محل اتصال با منهول کارشناسی ارشد
عباس روزبهانی اثر الگوی جریان در حوضچة مکش بر عملکرد ایستگاه‌های پمپاژ کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
احسان روشنی تدوین مدل نرم افزاری طراحی شبکه آبیاری روباز کارشناسی ارشد دانلود 1383
شهلا زمانی تعیین بهینه ضرایب کنترل‌کننده PID در شرایط هیدرولیکی مختلف در کانالهای آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
راور زینب بررسی تاثیر بلوک های عرضی یکپارچه ذوزنقه ای با وجه بالادست قائم بر مشخصات پرش هیدرولیکی کارشناسی ارشد
هاجر ساوری اثر فاصله تیغه ها در دریچه تیغه ای بر هیدرولیک جریان کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/21
کیانی هرچگانی سجاد اثر انحنای سرریز تخلیه بر ضریب بده و رفتار هیدرولیکی کانال رَسِش: مطالعه موردی سد گرمی چای کارشناسی ارشد
مهدی سلیمانی میمندی بررسی نحوه انتشار ماده محلول در کانال مرکب کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
مینا سودی تعیین افت انرژی فلوم اندازه‌گیری جریان با تنگ‌شدگی ذوزنقه‌ای درکانال‌های باز کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/30
حشین شیخ شمایل کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین میزان عمق آبستگی اطراف پایه های پل کارشناسی ارشد دانلود 1379
ناصر شکری بررسی تاثیر شیب وجه پایین دست سرریز لبه پهن مستطیلی بر شرایط جریان و ضریب تخلیه کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/23
کسب دوز شهرام استفاده از مدل هیدودینامیک CSS - POM وآنالیز چند منظوره در تعیین تورزیع بهینه آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای) کارشناسی ارشد
زمانی شهلا تعیین بهینه ضرایب کنترل‌کننده PID در شرایط هیدرولیکی مختلف در کانالهای آبیاری کارشناسی ارشد
ارشد صالح توسعه یک مدل ریاضی انتقال رسوب در رودخانه های چند شاخه کارشناسی ارشد
مریم صمیمی مطالعه کاربرد روش های مبتنی بر روش ماسکینگام - کونژ در مجاری روباز کارشناسی ارشد دانلود 1384
پرورش ریزی عاطفه آزمون و تطبیق مدل هیدرونیامیک FLDWAV( مطالعه موردی : رودخانه کارون) کارشناسی ارشد
پرورش ریزی عاطفه جریان‌های دوگانه: مطالعه آزمایشگاهی و عددی کارشناسی ارشد
روزبهانی عباس اثر الگوی جریان در حوضچة مکش بر عملکرد ایستگاه‌های پمپاژ کارشناسی ارشد
مجید عزیزپور پیرسرائی بررسی تجربی ضریب انتشار عرضی آلودگی در مجاری روباز (در مقیاس آزمایشگاهی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
رسول عظیمی تعیین ضریب افت در زهکش زیرزمینی در محل اتصال با منهول کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
منتظر علی اصغر توسعه یک مدل بهره برداری کانالها مبتنی بر حساسیت سنجی هیدرولیکی سازه های آبیاری
پرویشی علی رضا ارزیابی روابط بده- ارتفاع د رکانال ها و مجاری مرکب کارشناسی ارشد
حبیب‌زاده قره بابا علیرضا بررسی اثر حرکت بار بستر بر مقاومت هیدرولیکی جریان فوق بحرانی کارشناسی ارشد
وطن خواه علیرضا تعیین روابط حاکم بر حساسیت هیدرولیکی اجزای شبکه‌های آبیاری و کاربرد آنها در بهبود شیوه بهره برداری و کنترل جریان
وطن خواه محمد آبادی علیرضا برآوزد ضریب تصحیح اندازه حرکت در کانال سرریز جانبی کارشناسی ارشد
حبیبی عمار کاربرد فرآیند ارزیابی سریع در شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین کارشناسی ارشد
باقری میاب فرشته بررسی هیدرولیکی جریان لوله های موجدار و تعیین ظرفیت تخلیه آن براساس روابط جریان متغیر مکانی باسطح آزاد کارشناسی ارشد
قاسم زاده فیروز اصلاح سازه Control Notch به منظور اندازه گیری جریان در کانال های ذوزنقه ای طویل کارشناسی ارشد
نوید قاجارنیا طراحی وتوسعه پویای چند معیاره شبکه‌های توزیع آب شهری کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
فیروز قاسم زاده اصلاح سازه Control Notch به منظور اندازه گیری جریان در کانال های ذوزنقه ای طویل کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
فیروز قاسم زاده معادلات دبی - اشل سرریزهای لبه تیز در شرایط جریان غیر ماندگار دکتری دانلود 1396/03/28
محمدعلی قویدل Turbulence Modeling for Parallel Sluice Gates دکتری دانلود 1396/06/27
حسین قویسی مطالعه آزمایشگاهی اثر بلوک های کف بر خصوصیات هیدرولیکی جهش واگرا در مقاطع ذوزنقه ای کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
حمید کیان مهر بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی مدول دو تیغه‏ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
سجاد کیانی هرچگانی اثر انحنای سرریز تخلیه بر ضریب بده و رفتار هیدرولیکی کانال رَسِش: مطالعه موردی سد گرمی چای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
ندا کاوه کار مطالعه روند بهسازی و بازسازی شبکه‌های آبیاری روباز در جهان: طبقه‌بندی و تعیین اولویت‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
ندا کاوه کار مطالعه روند بهسازی و بازسازی شبکه‌های آبیاری روباز در جهان: طبقه‌بندی و تعیین اولویت‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
شهرام کسب دوز استفاده از مدل هیدودینامیک CSS - POM وآنالیز چند منظوره در تعیین تورزیع بهینه آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای) کارشناسی ارشد دانلود 1379
مریم کیهانی Application of Rapid Appraisal Process in Irrigation and Drainage Networks (Shoushtar-Mianab Network) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
گرجی کوثر بررسی اثر بارمعلق بر ضریب زبری و افت فشار در لوله های صاف کارشناسی ارشد
کوثر گرجی بررسی اثر بارمعلق بر ضریب زبری و افت فشار در لوله های صاف کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/17
امیر گرد نوشهری بررسی وضعیت و مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه ذوزنقه ای واگرا با آستانه انتهایی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/15
مهشید گلزار مدول تیغه‌ای کوچک مقیاس: طرح تا کاربرد کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
احسان گودرزی بررسی تاثیر شیب وجه بالادست سرریزهای لبه پهن مستطیلی با ضخامت های مختلف در مشخصات جریان و راندمان تخلیه دبی سرریز کارشناسی ارشد دانلود 1385
پورمقدم مجتبی پخش ماده محلول زوال‌ناپذیر در مجرای با مقطع مرکب کارشناسی ارشد
عزیزپور پیرسرائی مجید بررسی تجربی ضریب انتشار عرضی آلودگی در مجاری روباز (در مقیاس آزمایشگاهی) کارشناسی ارشد
بیژن مجدزاده بررسی عملکرد آبیاری جویچه ای تحت شرایط تغییرات سطح مقطع در طول جویچه کارشناسی ارشد دانلود 1386
ارژنگ محقق بررسی رابطه بده - ارتفاع در مقطع مرکب آزمایشگاه مرکزی تحقیقات آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
امیرزاده قاسمی محمد تعیین سرعت آستانه رسوبگذار در کانال های آبیاری براساس تئوری توان جریان کارشناسی ارشد
بی جن خان محمد هیدرولیک دریچه‌های کشویی موازی در کانال‌های روباز
بی جن خان محمد بررسی هیدرولیکی مدول تیغه‌ای کارشناسی ارشد
مهرزاد محمد آزمون عملکرد مدول‌های تیغه‌ای موازی در آبگیرها کارشناسی ارشد
عسگری محمد رضا بررسی اثر زهکش های جمع کننده و اصلی بر ضریب زهکشی (مطالعه موردی واحد امیرکبیر) کارشناسی ارشد
حیدری محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی کارآیی روابط حساسیت به منظور کاربرد در ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های آبیاری
آغاز مرضیه انتخاب مناسبترین روش طراحی مدول‌های تیغه‌ایی براساس نتایج آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
آوا مرعشی بررسی عوامل موثر در تعیین ارتفاع آستانه انتهایی در کانال جانبی کارشناسی ارشد دانلود 1383/07/14
صمیمی مریم مطالعه کاربرد روش های مبتنی بر روش ماسکینگام - کونژ در مجاری روباز کارشناسی ارشد
حمید مقیم زاده آزمون و تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیکFLDWAV کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
سودی مینا تعیین افت انرژی فلوم اندازه‌گیری جریان با تنگ‌شدگی ذوزنقه‌ای درکانال‌های باز کارشناسی ارشد
رجبی‌هشجین مهدی ارزیابی نحوه کنترل پروژه در ساخت سدهای بزرگ ایران مطالعه موردی: سد طالقان کارشناسی ارشد
سلیمانی میمندی مهدی بررسی نحوه انتشار ماده محلول در کانال مرکب کارشناسی ارشد
محمد مهرزاد آزمون عملکرد مدول‌های تیغه‌ای موازی در آبگیرها کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
گلزار مهشید مدول تیغه‌ای کوچک مقیاس: طرح تا کاربرد کارشناسی ارشد
شکری ناصر بررسی تاثیر شیب وجه پایین دست سرریز لبه پهن مستطیلی بر شرایط جریان و ضریب تخلیه کارشناسی ارشد
کاوه کار ندا مطالعه روند بهسازی و بازسازی شبکه‌های آبیاری روباز در جهان: طبقه‌بندی و تعیین اولویت‌ها کارشناسی ارشد
قاجارنیا نوید طراحی وتوسعه پویای چند معیاره شبکه‌های توزیع آب شهری کارشناسی ارشد
اصلاحی نوشین مطالعه نظری و آزمایشگاهی سرریزهای تناسبی با کناره های خطی شکل کارشناسی ارشد
ساوری هاجر اثر فاصله تیغه ها در دریچه تیغه ای بر هیدرولیک جریان کارشناسی ارشد
رحمان همایون مطالعه اثر عمق جریان بر ضریب زبری مانینگ در بسترهای با زبری متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
علیرضا وطن خواه تعیین روابط حاکم بر حساسیت هیدرولیکی اجزای شبکه‌های آبیاری و کاربرد آنها در بهبود شیوه بهره برداری و کنترل جریان دکتری دانلود 1387/04/08
علیرضا وطن خواه محمد آبادی برآوزد ضریب تصحیح اندازه حرکت در کانال سرریز جانبی کارشناسی ارشد دانلود 1378
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی رایانه ای 7102043 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/28 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
هیدرولیک جریان های غیرماندگار 7102501 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی 7102475 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
عملیات هیدرولیک 7102019 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
عملیات هیدرولیک 7102019 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
هیدرولیک مجاری روباز 7102020 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هیدرولیک مجاری روباز پیشرفته 7102473 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/19 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
برنامه نویسی رایانه ای 7102043 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
عملیات هیدرولیک 7102019 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/24 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
عملیات هیدرولیک 7102019 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
هیدرولیک مجاری روباز 7102020 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
جریانهای غیرماندگار 7102369 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1