اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سهیل ایگدری

سهیل ایگدری

سهیل ایگدری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهمنی نژاد احمد مقایسه مهاجرین پاییزه و بهاره مارماهی دهان گرد خزری در جنوب دریای خزر (رودخانه شیرود) با استفاده از ویژگیهای ژنتیکی و ریخت سنجی کارشناسی ارشد
معصومه آریایی مطالعه مقایسه ای فلزات سنگین Cd و As در ماهی اندمیک Aphanius sophiae در دو محیط آب شیرین و آب شور (میزان جذب و تاثیر هیستولوژیک در اندام های هدف) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
زهره ارس مدیریت جامع منابع آب¬های شور بمنظور استفاده در طرح¬های توسعه¬ای آبزی¬پروری در محیط¬های بیابانی (مطالعه موری کویر سیاه کوه) کارشناسی ارشد دانلود 1392
اکبرزاده آرش بررسی مقایسه‌ای خصوصیات ریخت سنجی، شمارشی و برخی از ویژگیهای زیست‌شناختی ماهی سوف( Sander Lucioperca ) در سواحل جنوبی دریای خزر و دریاچه سد ارس کارشناسی ارشد
صلاحی نژاد آرش بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus و میگوی Palaemon elegans در دریای خزر به روش مزوکوزم کارشناسی ارشد
بوجاری آزاده مقایسه غلظت فلزات کمیاب (کادمیوم، سرب و نیکل) در بافت کبد و عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) و ماهی صبور (ilisha Tenualosa) در رودخانه کارون – استان خوزستان کارشناسی ارشد
نامداریان راد اشرف بررسی مقایسه ای برخی شاخص های فیزیولوژی مهاجرت در مولدین رسیده و در حال رسیدگی دهان گرد خزری (Caspiomyzonwagneri) مهاجر به رودخانه ی شیرود مازندران کارشناسی ارشد
آرش اکبرزاده بررسی مقایسه‌ای خصوصیات ریخت سنجی، شمارشی و برخی از ویژگیهای زیست‌شناختی ماهی سوف( Sander Lucioperca ) در سواحل جنوبی دریای خزر و دریاچه سد ارس کارشناسی ارشد دانلود 1384
دولت پور انسیه رابطه بین مطلوبیت زیستگاه و پارامترهای زیستیِ سیاه ماهی توئینی (Capoeta damascina) در رودخانه کردان کارشناسی ارشد
عطاران انوشا مقایسه جذب آلاینده های فلزی (سرب و کادمیوم) در دو بخش زنده (.Gammarus sp) و غیر زنده رسوبات ساحلی دریای خزر کارشناسی ارشد
مریم بهرامی زیارانی مطالعه ی الگوی رشد آلومتری و انتوژنی ساختار استخوانی سر ماهی تریپلوئید دورگه فیل ماهی (Husu huso) تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
رضوی پور پریا آرایه شناسی سیاه ماهی تویینی (Capoetadamascina) در آبهای داخلی ایران با استفاده از صفات ریختی کارشناسی ارشد
مفاخری باشماق پروین فیلوژنی سگ ماهیان جویباری جنس Oxynoemacheilus (Nemacheilidae) در آب های داخلی ایران با استفاده از صفات ریخت شناختی (ریختی و استخوان شناسی) کارشناسی ارشد
سمیرا جلالی روشن مطالعه مقایسه ای آرایه شناختی سه گونه جنس AlburnusA.chalcoides)، A.atropatenaeو A. mossulensis) با استفاده از روشهای ریخت سنجی هندسی و استخوان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
پریا جلیلی فیلوژنی جنس‌های کپورماهیان (Cyprinidae) در ایران با استفاده از صفات استخوان‌شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
عسگری رضا بررسی انتوژنی فیل ماهی (Huso huso) از زمان تخم گشایی تا 50 روزگی؛ بررسی انتوژنی رشد، ساختار اسکلتی، فعالیت آنزیمی و بافت دستگاه گوارش با هدف کمک به بهبود بیوتکنیک پرورش این ماهی در دوران لاروی
ارس زهره مدیریت جامع منابع آب¬های شور بمنظور استفاده در طرح¬های توسعه¬ای آبزی¬پروری در محیط¬های بیابانی (مطالعه موری کویر سیاه کوه) کارشناسی ارشد
پیشنماززاده سجاد اونتوژنی ساختار اسکلتی سر و بررسی الگوهای رشد در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Bordin, 1897) تا روز پنجاهم پس از تخم گشایی کارشناسی ارشد
شهبازی ناصرآباد سعید رابطه بین شاخص های تنوع زیستی و شاخص مناسبت زیستگاهی (مطالعه موردی رودخانه خیرودکنار) کارشناسی ارشد
جلالی روشن سمیرا مطالعه مقایسه ای آرایه شناختی سه گونه جنس AlburnusA.chalcoides)، A.atropatenaeو A. mossulensis) با استفاده از روشهای ریخت سنجی هندسی و استخوان شناسی کارشناسی ارشد
علویان پطرودی سمیه سادات بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، نیکل و سرب) در صدف Saccostrea cucullata درسواحل بندر لافت کارشناسی ارشد
کمالی شفق بررسی سیستماتیک و برخی خصوصیات زیستی ماهی گورخری ( Aphanius sp ) چشمه علی دامغان کارشناسی ارشد
حسن پور شقایق مطالعه تکوین ساختارهای اسکلتی و بینایی ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus)در طی دوره اولیه رشدی کارشناسی ارشد
ندائی شیوا اثر سم سوین بر شکستگی DNA و بافت های کبد و آبشش ماهی (Aphanius sophiae (coad, 1988 کارشناسی ارشد
نرجس طباطبائی بررسی عوامل محیطی بزرگ مقیاس مؤثر بر پراکنش سگ ماهی جویباری(Oxynoemacheilus bergianus)در رودخانه کردان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
پیربیگی عارف اثرات هیستوپاتولوژیک سم دیازینون بر کبد، کلیه، آبشش و خون سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842) کارشناسی ارشد
انوشا عطاران مقایسه جذب آلاینده های فلزی (سرب و کادمیوم) در دو بخش زنده (.Gammarus sp) و غیر زنده رسوبات ساحلی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
جدیدفرد علی بررسی امکان پرورش آزمایشگاهی زالوی طبی ( Hirudo medicinalis) با استفاده از جیره ها و افزودنی های غذایی مختلف کارشناسی ارشد
معزی فاتح مطالعه جذب فلزات سنگین روی و کروم در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea در بازه های زمانی کوتاه و بلندمدت (با بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک؛ نرخ فیلتراسیون؛ شاخص تجمع زیستی) کارشناسی ارشد
قنبری فرزانه بررسی تغییرات درون گونه ای خرس قهوه ای (Ursus arctos) بر اساس صفات جمجمه ای کارشناسی ارشد
صفوی فهیمه بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک سم سایپرمترین بر کبد، کلیه، آبشش و خون سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842) کارشناسی ارشد
صفوی فهیمه بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک سم سایپرمترین بر کبد، کلیه، آبشش و خون سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842) کارشناسی ارشد
قربانزاده قدیر الگوی آلومتری رشد و روند تغییرات شکل بدن ماهی سفید (RutilusfrisiiKutum) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در طی مراحل اولیه ی تکوینی کارشناسی ارشد
قدیر قربانزاده الگوی آلومتری رشد و روند تغییرات شکل بدن ماهی سفید (RutilusfrisiiKutum) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در طی مراحل اولیه ی تکوینی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
شفق کمالی بررسی سیستماتیک و برخی خصوصیات زیستی ماهی گورخری ( Aphanius sp ) چشمه علی دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/25
بهرامی زیارانی مریم مطالعه ی الگوی رشد آلومتری و انتوژنی ساختار استخوانی سر ماهی تریپلوئید دورگه فیل ماهی (Husu huso) تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) کارشناسی ارشد
نصراله پورمقدم مریم تاثیر شوری، دما و رژیم غذایی بر سمیت سایپرمترین در ماهی گورخری صوفیا (Aphanius sophiae) کارشناسی ارشد
ریحان میرمحمدی کیارمش Taxonomic status of the genus Alburnoides in the Iranian part of Tigris basin with emphesis on osteological characters کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
یوسفی مسعود بررسی تفاوتهای ریختی شناختی کمرکولی کوچک (Sittaneumayer) و کمرکولی بزرگ (Sittatephronota) درمنطقه تماس آنها درایران: ارائه شواهدی مبنی بر اصل جابه جایی صفات کارشناسی ارشد
فاطمه مشیدی Growth pattern and ontogeny of digestive system in the common carp (Cyprinus carpio) (var. Sazan) during larval development کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
زمانی فرادنبه مظاهر مطالعه رابطه مورفولوژی سس ماهی کورا (Barbus lacerta) و مطلوبیت زیستگاه در حوضه رودخانه سفیدرود کارشناسی ارشد
فاتح معزی مطالعه جذب فلزات سنگین روی و کروم در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea در بازه های زمانی کوتاه و بلندمدت (با بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک؛ نرخ فیلتراسیون؛ شاخص تجمع زیستی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/6/27
آریایی معصومه مطالعه مقایسه ای فلزات سنگین Cd و As در ماهی اندمیک Aphanius sophiae در دو محیط آب شیرین و آب شور (میزان جذب و تاثیر هیستولوژیک در اندام های هدف) کارشناسی ارشد
نصری منوچهر فایلوژئوگرافی ماهیان جنس Cyprinion در ایران
عربشاهی مهتا بررسی مقایسه ای روند تکوین اندام های چشایی و بویایی در دو ماهی قره برون (Acipenser persicus) و سفید (Rutilus kutum) کارشناسی ارشد
شیوا ندائی اثر سم سوین بر شکستگی DNA و بافت های کبد و آبشش ماهی (Aphanius sophiae (coad, 1988 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
طباطبائی نرجس بررسی عوامل محیطی بزرگ مقیاس مؤثر بر پراکنش سگ ماهی جویباری(Oxynoemacheilus bergianus)در رودخانه کردان کارشناسی ارشد
نوربخش سامانی نرجس بررسی رابطه بین شاخصهای زیستی بی مهرگان آبزی ماکروبنیتک و شاخصهای بهداشتیِ باکتریولوژیکِ رودخانه ها کارشناسی ارشد
نیک مهر نسرین فیلوژنی سگ ماهیان جویباری جنس(Nemachilidae)Turcinoemacheilus در آب های داخلی ایران با استفاده از صفات استخوان شناسی و مولکولی کارشناسی ارشد
نعمتی مبین نیما مطالعه ساختار مورفولوژیک و تاثیر برخی( Endocrine Disrupter Chemical (EDC ها بر پارامتر های حرکتی و ساختار اسپرم مارماهی دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) کارشناسی ارشد
نرجس نوربخش سامانی بررسی رابطه بین شاخصهای زیستی بی مهرگان آبزی ماکروبنیتک و شاخصهای بهداشتیِ باکتریولوژیکِ رودخانه ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
مسعود یوسفی بررسی تفاوتهای ریختی شناختی کمرکولی کوچک (Sittaneumayer) و کمرکولی بزرگ (Sittatephronota) درمنطقه تماس آنها درایران: ارائه شواهدی مبنی بر اصل جابه جایی صفات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه