اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحیده انصاری

وحیده انصاری

وحیده انصاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد تولید کشاورزی 7107471 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق کشاورزی و منابع طبیعی 7107481 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) 1397/04/03 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
حقوق کشاورزی و منابع طبیعی 7105054 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/03 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی 7107234 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/29 (10:30 - 10:45) ترم دوم 1396
اقتصاد و مدیریت صنعتی 7106002 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 2 7107013 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مهارت آموزی 2 7107490 6 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
اقتصاد تولید کشاورزی 7107471 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) 1396/10/27 (09:00 - 09:15) ترم اول 1396
اقتصاد و مدیریت صنعتی 7106002 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت واحدهای کشاورزی 7107474 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 2 7107013 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (09:30 - 09:45) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 1 7107011 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مهارت آموزی 2 7107490 6 01 نامشخص 1396/10/26 (12:00 - 12:15) ترم اول 1396
اقتصاد و مدیریت صنعتی 7106002 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مدیریت واحدهای کشاورزی 7107474 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 2 7107013 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 1 7107011 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1