اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحیده انصاری

وحیده انصاری

وحیده انصاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد و مدیریت صنعتی 7106002 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت واحدهای کشاورزی 7107474 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 1 7107011 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مهارت آموزی 2 7107490 6 01 نامشخص 1396/10/26 (12:00 - 12:15) ترم اول 1396
اقتصاد و مدیریت صنعتی 7106002 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مدیریت واحدهای کشاورزی 7107474 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 2 7107013 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 1 7107011 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1