اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حجت ورمزیاری

حجت ورمزیاری

حجت ورمزیاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با نظام های بهره برداری در واحدهای کشاورزی 7105270 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:45 - 09:00) ترم دوم 1396
روستاشناسی و توسعه روستایی 7105272 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (08:15 - 08:30) ترم دوم 1396
توسعه پایدار روستایی 7105257 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق و قوانین در کشاورزی 7107236 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گردشگری روستایی و کشاورزی 7105265 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آشنایی با نظام های بهره بردای در واحدهای تولیدی 7105209 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
توسعه پایدار روستایی 7105257 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (11:45 - 12:00) ترم اول 1396
توسعه پایدار روستایی 7105257 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 16:00 - 16:15 ترم اول 1395
روستاشناسی و توسعه روستائی 7107154 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 16:15 - 16:30 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1