اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حجت ورمزیاری

حجت ورمزیاری

حجت ورمزیاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بابک ایمانی احمدآباد Analysis of Factors Affecting the Developing of Entrepreneurship in Agricultural processing Industries (Case Study: Southwestern Counties of East Azarbaijan Province) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
حسن خدایی استیار تحلیل سبک های مدیریتی و وضعیت خدمات ارائه شده در سبزخانه های استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/28
میلاد کیانی Assessing the factors affecting the rural migration and its effects in Kian district of Nahavand city کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با نظام های بهره برداری در واحدهای کشاورزی 7105270 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:45 - 09:00) ترم دوم 1396
روستاشناسی و توسعه روستایی 7105272 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (08:15 - 08:30) ترم دوم 1396
توسعه پایدار روستایی 7105257 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق و قوانین در کشاورزی 7107236 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
گردشگری روستایی و کشاورزی 7105265 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آشنایی با نظام های بهره بردای در واحدهای تولیدی 7105209 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
توسعه پایدار روستایی 7105257 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (11:45 - 12:00) ترم اول 1396
توسعه پایدار روستایی 7105257 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 16:00 - 16:15 ترم اول 1395
روستاشناسی و توسعه روستائی 7107154 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 16:15 - 16:30 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1