اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ولی اله محمدی

ولی اله محمدی

ولی اله محمدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
باقری احد تأثیر ژن‌های مقاومت علیه بیماری‌های ساق سیاه (Leptosphaeria maculans) و پوسیدگی ساقه (Sclerotinia sclerotiorum)،انتقال یافته ازنخود فرنگی (Pisumsativum L)به کلزا (.BrassicanapusL)
رضایی زاده احمد تاثیر تنش گرما بر عملکرد و کیفیت گندم کارشناسی ارشد
مهجوری رحیم آبادی آرش شناسایی ژن های پایین دست DREB1B و بررسی الگوی بیان آنها در گیاه کلزای تراریخت کارشناسی ارشد
فروزان اسماعیل بررسی الگوی بیان ژن های پائین دست DREB2A فعال شده در گیاه تراریخت کلزا کارشناسی ارشد
قاسمی گوجانی اسماعیل بهینه سازی انتقال ژن به کلزا و ساخت سازه ژنی DREB1C کارشناسی ارشد
عرب نژاد اعظم بررسی ژنتیک و ترکیب پذیری برای عملکرد و اجزاء عملکرد در کلزا کارشناسی ارشد
نگاهی اعظم بررسی تنوع ژنتیکی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ‌های داخلی و خارجی لوبیا کارشناسی ارشد
ناصح غفوری ایمان نقشه یابی ارتباطی تحمل یخ‌زدگی در جو(Hordeum vulgare L.)
مسلم امیر بررسی ترکیب پذیری و نحوه توارث صفات مهم زراعی در لاین های زودرس ذرت با استفاده از تجزیه لاین در تستر کارشناسی ارشد
مندک بهنام مطالعه نحوه دورگ گیری و تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی در آویشن های بومی ایران کارشناسی ارشد
فضلی پردیس تأثیر تعدیل منبع فتوسنتز بر عملکرد و بازده مصرف آب ارقام تجاری قدیمی و جدید گندم در شرایط تنش آب کارشناسی ارشد
فتحی هفشجانی حجت شناسایی QTL های صفات مرتبط با تحمل خشکی در کلزا کارشناسی ارشد
نیکخواه حمیدرضا مکان یابی QTLهای تحمل به خشکی و شوری در جو(.Hordeumvulgare L)
قاسم زاده راحله بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی آجیلوپس تاوشی (Aegilops tauschii) ایران با استفاده از صفات مورفولوژیک و الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای دانه کارشناسی ارشد
سیدرحمانی رزگار بررسی بیان نسبی ژن های اصلی مسیرMEP (متیل-D- اریتریتول4- فسفات) متابولیسم ترپن ها در تعدادی از گونه های آرتمیزیا کارشناسی ارشد
عطایی رضا نقشـه¬یابی ارتبـاطی صفـات ریشـه در جـو
عطایی رضا نقشـه یابی ارتبـاطی صفـات ریشـه در جـو
عطایی رضا تشدید بیان ژن کد کننده عامل رونویسی DREB در کلزا کارشناسی ارشد
کشاورزنیا رضا تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و الگوی بیان پروتئین ها در جو کارشناسی ارشد
حقیقی رویا همسانه سازی ژن AtCDPK جهت انتقال به کلزا کارشناسی ارشد
شعف سالار نقشه یابی ارتباطی ژن های زمان گلدهی در جو
منجم سالار بررسی واکنش کلزا به تنش خشکی در دو مرحله زایشی کارشناسی ارشد
عطائی سبحان بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم کلزا در ایران کارشناسی ارشد
امینی سعید اثر نانوذره TiO2بر بیان برخی ژن های دخیل در تحمل سرما در نخود کارشناسی ارشد
عرب سکینه تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی لوبیاتحت شرایط طبیعی و تنش خشکی کارشناسی ارشد
طالبی سمانه Induction of polyploidy in thymus vulgaris and cytogenetic study of Iranian Populations of Thymus کارشناسی ارشد
یلمه طاهره تولید گندم اتوتتراپلوئید و اکتاپلوئید کارشناسی ارشد
رضایی زاد عباس مکان یابی ژن های عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت کنجاله کلزا با استفاده از نقشه یابی QTL و نقشه یابی ارتباطی (Association mapping)
میرزامحمودی عبدالرحیم پاسخ لوبیا (Phaseolus vulgaris L) به تنش خشکی در مرحله رویشی کارشناسی ارشد
شافعی نیا علیرضا مهندسی تنظیمی ژن‌های DREB برای بهبود تحمل تنش‌های غیرزنده در کلزا
فائزی فائزه خاموشی ژن DREB2A در کلزا با استفاده از تکنیک RNAi کارشناسی ارشد
قاسم فیروزه بررسی سویه های ریزوبیومی و واکنش تثبیت بیولوژیک نیتروژن و رشد ارقام یونجه نسبت به تنش شوری
صیادی میثم انتقال ژن تغییر یافته AtDREB2A تحت کنترل پیشبرنده القایی rd29A به کلزا کارشناسی ارشد
مدرسی محمد تجزیه QTL برای عملکرد، اجزای عملکرد و تحمل گرما در گندم
حیدری میلاد کاوش ژنهای پاکوتاهی Rht در گندم های نان ایرانی کارشناسی ارشد
صادقی مینا تایید بیان افزایی ژن AtDREB1B در گیاه تراریخت کلزا(Brassica napus) کارشناسی ارشد
خضری عفراوی منصور ارزیابی مقاومت به خشکی در ارقام بومی گندم دوروم ایران کارشناسی ارشد
جودی مهدی مطالعه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد کربوهیدراتهای ذخیره ای در ارقام زراعی گندمهای ایران
حقیر مهدی مدل سازی و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی خورشیدی مبتنی بر نانوسیال کارشناسی ارشد
سرمدفر نرگس شناسایی QTL های صفات مهم زراعی گندم در شرایط طبیعی و مقایسه آن با QTL های شرایط گرما کارشناسی ارشد
علی پور هادی Association Mapping of the Main Agronomic Traits in Bread Wheat
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه