اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید حسینی نوه

وحید حسینی نوه

وحید حسینی نوه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصوم زاده بیطال ابوالفضل مهار آمیلاز گوارشی لارو شب پره هندی Plodia interpunctella, (Lep: Pyralidae)، به وسیله مهارکننده آکاربوز واثرآن بر شایستگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor, (Hym: Braconidae). کارشناسی ارشد
محمد احسایی نقش همزیست‌های لوله گوارش در هضم و شایستگی سن شکارگر (Podisus maculiventris (Hemiptera : Pentatomidae کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
محمد احسایی نقش همزیست‌های لوله گوارش در هضم و شایستگی سن شکارگر (Podisus maculiventris (Hemiptera : Pentatomidae کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
محسن آرونی حصاری بررسی کاربرد هم زمان خاک دیاتومه-قارچ Beauveria bassiana و کالکوفلور- ویروس NPV در کنترل شب پره هندی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
محسن آرونی حصاری بررسی کاربرد هم زمان خاک دیاتومه-قارچ Beauveria bassiana و کالکوفلور- ویروس NPV در کنترل شب پره هندی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
فهیمی آزاده بررسی تاثیر باکتری Pseudomonas fluorescence در برهم کنش گیاه-حشره: گیاه خیار، شته پنبه و دشمن طبیعی آن
سهیل اسلامی ماچک پشتی Effect of salicylic acid induced resistance in cucumber on the sensitivity of Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) to dichlorvos insecticides کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
امیری اعظم بررسی برخی عوامل موثر بر دیاپوز سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae) کارشناسی ارشد
یعقوبیان اکبر بررسی حساسیت ارقام مختلف گندم به (hyzopertha dominica F. (Coleoptera:Bostrichidae کارشناسی ارشد
اعظم امیری بررسی برخی عوامل موثر بر دیاپوز سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
شجاعی برجوئی امین برهمکنش بین آفت‌کش آمیتراز با برخی از حشره‌کش‌های گروه فسفره و نئونیکوتینوئیدی روی شته جالیز (Aphis gossypii (Hem.:Aphididae کارشناسی ارشد
مسلم بسیج ارزیابی وجود مقاومت در جمعیت‌های مختلف عسلک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) به حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و استامی‌پرید و بررسی مکانیسم‌های ممکن مقاومت دکتری دانلود 1395/08/04
مسلم بسیج ارزیابی وجود مقاومت در جمعیت‌های مختلف عسلک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) به حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و استامی‌پرید و بررسی مکانیسم‌های ممکن مقاومت دکتری دانلود 1395/08/04
مهدیه بی غم Generation of transgenic lines for studying the regulation of neural stem cells in Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) دکتری دانلود 1394/11/25
مهدیه بی غم بررسی فعالیت پروتئازها ی دستگاه گوارشی سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/14
رضوی طباطبایی پروین بررسی بیوشیمیایی آنزیمهای گوارشی درکرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae ، و اثر ماده کلکوفلور بر برخی ویژگیهای زیستی لارو کارشناسی ارشد
مریم حاج ملک ارایه رژیم غذایی مصنوعی برای پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
سمیه حقانی مطالعه و بررسی اثرات زیر کشندگی حشره کش فنیتروتیون و دلتامترین روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی سن گندم Eurygaster integriceps puton کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
شیرافکن خاطره مورفوفیزیولوژی گوارش در کنه شکارگر Allothrombium pulvinum و کفشدوزک شکارگر.Hippodamia variegata کارشناسی ارشد
علی درویش زاده Effect of phagostimulator compounds on some physiological parameters of honey bee (Apis mellifera) دکتری دانلود 1394/11/25
دولتی راحله مطالعه تنوع جمعیت های کرم خراطZeuzera pyrina در استانهای کرمان و البرز با روش مولکولی و جلب فرمونی کارشناسی ارشد
عزتی تبریزی ریحانه تعیین ویژگی پپتیدهای ضد میکروبی و آنزیم فنل اکسیداز در همولنف شب پره هندی، Plodia interpunctella و پروانه موم خوار، Galleria mellonella تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana و باکتری .Pseudomonas sp
پروین رضوی طباطبایی بررسی بیوشیمیایی آنزیمهای گوارشی درکرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae ، و اثر ماده کلکوفلور بر برخی ویژگیهای زیستی لارو کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
سمر رمزی بررسی فعالیت کربوهیدرازهای گوارشی سن سبز پسته Brachynema germari (Hemiptera: Pentatomidae) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
ممدوح زیبا بررسی تاثیر عصاره ی سیر (Allium Sativum) بر برخی ویژگی های اکوفیزیولوژیک سن شکارگر( Podisus maculiventris (Hem.:Pentatomidae کارشناسی ارشد
هاشمی زینب تاثیر اسانس آنغوزه(Ferula assafoetida) روی برخی ویژگی های رفتاری و زیستی زنبور(Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae پارازیتوئید لارو کرم گلوگاه انار کارشناسی ارشد
نژادقادری ساراالسادات مطالعه جمعیت های سوسک سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus در استان کرمان کارشناسی ارشد
مینو سجادیان اثر تخریب پرده دور غذا بر ویژگی های زیستی لارو شب پره هندی Plodia interpunctella ، و بررسی وجود پپتیدهای تنظیم کننده ترشح آنزیم های گوارشی در آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
مینو سجادیان اثر تخریب پرده دور غذا بر ویژگی های زیستی لارو شب پره هندی Plodia interpunctella ، و بررسی وجود پپتیدهای تنظیم کننده ترشح آنزیم های گوارشی در آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
فاطمه سعادتی تعیین خصوصیات بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی در غدد بزاقی و معده میانی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae) و تاثیر مهارکننده های گیاهی بر روی آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/16
رمزی سمر بررسی فعالیت کربوهیدرازهای گوارشی سن سبز پسته Brachynema germari (Hemiptera: Pentatomidae) کارشناسی ارشد
حقانی سمیه مطالعه و بررسی اثرات زیر کشندگی حشره کش فنیتروتیون و دلتامترین روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی سن گندم Eurygaster integriceps puton کارشناسی ارشد
روح اللهی سمیه بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae در استان کرمان کارشناسی ارشد
فیروزی میاردان سمیه بررسی تاثیر اسانس آنغوزه روی ویژگی های زیستی شته (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae کارشناسی ارشد
دادگستر شهرام بررسی اثر دود گیاه فرولا در کنترل کنه واروا (Varroa destructor Anderson & Truemann) کارشناسی ارشد
مرضیه عطاریان غر بررسی حساسیت سه جمعیت از شپشه آرد (Tribolium confusum) به آفت کش های پیریمیفوس متیل و دینوتفوران و اسانس پوست نارنج کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
اکبر یعقوبیان بررسی حساسیت ارقام مختلف گندم به (hyzopertha dominica F. (Coleoptera:Bostrichidae کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/8
درویش زاده علی Effect of phagostimulator compounds on some physiological parameters of honey bee (Apis mellifera)
علیزاده علی بررسی مکانیسم های مقاومت جمعیت های مختلف پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae، نسبت به حشره کش فوزالن در استان کرمان
علی علیزاده بررسی مکانیسم های مقاومت جمعیت های مختلف پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae، نسبت به حشره کش فوزالن در استان کرمان دکتری دانلود 1390/8/11
علی علیزاده بررسی مکانیسم های مقاومت جمعیت های مختلف پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae، نسبت به حشره کش فوزالن در استان کرمان دکتری دانلود 1390/8/11
مرضیه علیزاده بررسی اثر پریکاسن II،I و پایری پروکسیفن بر سیستم ایمنی بید کلم (Plutella xylostella (Lep: Plutellidae نسبت به انوپارازیتوئید لاروی (Cotesia vestalis (Hym: Braconidae دکتری دانلود 1391/11/29
حسینی نوه فاطمه Identification, DNA barcoding and molecular population genetics of pistachio armored scale insects in Kerman province
سعادتی فاطمه تعیین خصوصیات بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی در غدد بزاقی و معده میانی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae) و تاثیر مهارکننده های گیاهی بر روی آن کارشناسی ارشد
باقری فائزه اثر پایریپروکسیفن و متوکسیفنوزید روی ویژگیهای زیستی سن سبز پسته (Brachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae کارشناسی ارشد
باقری فائزه بررسی تأثیر ساعت شبانه‌روزی در حساسیت شتهGlover. Aphis gossypii به دیازینون و بررسی علل فیزیولوژیک آن
پاکارپور راینی فرزاد مطالعه فونستیک زنجرک‌های خانواده(Hem.: Auchenorrhyncha) Cicadellidae و بررسی وجود اختلاف ژنتیکی بین جمعیت های مختلف گونه‌ی Euscelis alsius در استان کرمان کارشناسی ارشد
مریم قاضی زاده احسائی مهار تریپسین گوارشی لمبه گندم (Trogoderma granarium) با مهارکننده های گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مریم قاضی زاده احسائی مهار تریپسین گوارشی لمبه گندم (Trogoderma granarium) با مهارکننده های گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محبوب قمری سیلابی بررسی آنزیم های گوارشی و ماهیت توکسین بزاقی در یک گونه سن شکاری پنتاتومید کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
گلنار کامل شاهی مطالعه تاثیر اسانس صمغ آنغوزه Ferula assafoetida بر برخی رفتارهای تولیدمثلی و برخی خصوصیات زیستی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
مصطفی کریمی بررسی اثر بازدارندگی پروتئین های موجود در دانه برخی گرامینه ها روی آنزیم آلفا آمیلاز سن گندم Eurygaster integriceps Put. کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/11
کامل شاهی گلنار مطالعه تاثیر اسانس صمغ آنغوزه Ferula assafoetida بر برخی رفتارهای تولیدمثلی و برخی خصوصیات زیستی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
قمری سیلابی محبوب بررسی آنزیم های گوارشی و ماهیت توکسین بزاقی در یک گونه سن شکاری پنتاتومید کارشناسی ارشد
آرونی حصاری محسن بررسی کاربرد هم زمان خاک دیاتومه-قارچ Beauveria bassiana و کالکوفلور- ویروس NPV در کنترل شب پره هندی کارشناسی ارشد
احسایی محمد نقش همزیست‌های لوله گوارش در هضم و شایستگی سن شکارگر (Podisus maculiventris (Hemiptera : Pentatomidae کارشناسی ارشد
وطن پرست محمد بررسی بیوشیمیایی سلولازها و پکتینازهای گوارشی در چند گونه از سخت بالپوشان و استخراج مهارکننده های گیاهی پکتیناز کارشناسی ارشد
عطاریان غر مرضیه بررسی حساسیت سه جمعیت از شپشه آرد (Tribolium confusum) به آفت کش های پیریمیفوس متیل و دینوتفوران و اسانس پوست نارنج کارشناسی ارشد
علیزاده مرضیه بررسی اثر پریکاسن II،I و پایری پروکسیفن بر سیستم ایمنی بید کلم (Plutella xylostella (Lep: Plutellidae نسبت به انوپارازیتوئید لاروی (Cotesia vestalis (Hym: Braconidae
قاضی زاده احسائی مریم مهار تریپسین گوارشی لمبه گندم (Trogoderma granarium) با مهارکننده های گیاهی کارشناسی ارشد
بسیج مسلم ارزیابی وجود مقاومت در جمعیت‌های مختلف عسلک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) به حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و استامی‌پرید و بررسی مکانیسم‌های ممکن مقاومت
کریمی مصطفی بررسی اثر بازدارندگی پروتئین های موجود در دانه برخی گرامینه ها روی آنزیم آلفا آمیلاز سن گندم Eurygaster integriceps Put. کارشناسی ارشد
میرزائی ازندریانی مصطفی Faunistic study of leaf beetles (Chrysomelidae) in Tehran, Alborz and Ghazvin provinces, and genetic diversity of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824) in Iran
ابوالفضل معصوم زاده بیطال مهار آمیلاز گوارشی لارو شب پره هندی Plodia interpunctella, (Lep: Pyralidae)، به وسیله مهارکننده آکاربوز واثرآن بر شایستگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor, (Hym: Braconidae). کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
سجادیان مینو اثر تخریب پرده دور غذا بر ویژگی های زیستی لارو شب پره هندی Plodia interpunctella ، و بررسی وجود پپتیدهای تنظیم کننده ترشح آنزیم های گوارشی در آن کارشناسی ارشد
بهلول زاده مهدی ارزیابی حساسیت جمعیت های مختلف عسلک پنبه (Bemisia tabaci (Gennadius نسبت به حشره کش های ایمیداکلوپرید و آمیتراز کارشناسی ارشد
سیدسعید مهدی زاده گزوئی ( Identification and behavioral effects of common pistachio psylla Aganoscena pistaciae (Aphalaridae کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
بی غم مهدیه Generation of transgenic lines for studying the regulation of neural stem cells in Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae)
بی غم مهدیه بررسی فعالیت پروتئازها ی دستگاه گوارشی سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae) کارشناسی ارشد
فرجام فر مهسا تنوع ژنتیکی جمعیت های مگس گیلاس Rhagoletis cerasi و بررسی آلودگی آنها به باکتری Wolbachia در استان های تهران و البرز کارشناسی ارشد
گلی خواجه نشاط بررسی تنوع گونه ای کرم های مفتولی در شرق استان گلستان و مطالعه جمعیت گونه .Agriotes sp کارشناسی ارشد
زینب هاشمی تاثیر اسانس آنغوزه(Ferula assafoetida) روی برخی ویژگی های رفتاری و زیستی زنبور(Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae پارازیتوئید لارو کرم گلوگاه انار کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
زینب هاشمی تاثیر اسانس آنغوزه(Ferula assafoetida) روی برخی ویژگی های رفتاری و زیستی زنبور(Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae پارازیتوئید لارو کرم گلوگاه انار کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
محمد وطن پرست بررسی بیوشیمیایی سلولازها و پکتینازهای گوارشی در چند گونه از سخت بالپوشان و استخراج مهارکننده های گیاهی پکتیناز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
محمد وطن پرست بررسی بیوشیمیایی سلولازها و پکتینازهای گوارشی در چند گونه از سخت بالپوشان و استخراج مهارکننده های گیاهی پکتیناز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوتکنولوژی حشرات 7115004 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژنتیک مولکولی حشرات 7115012 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی و رفتارشناسی زنبورعسل 7108278 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پروکاریوت های بیماریزا در گیاهان 7110062 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حشره شناسی 7110078 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
آفات انباری 7110007 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حشره شناسی 7110078 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ژنتیک حشرات 7110292 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 15:00 - 16:00 ترم اول 1395
مرفولوژی حشرات 7110148 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/24 | 11:00 - 12:00 ترم اول 1395
آفات انباری 7110007 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1