اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدیوسف حجازی

سیدیوسف حجازی

سیدیوسف حجازی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفی



مقالات ملی



مقالات بین المللی



همایش های ملی



همایش های بین المللی




نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قلی فر احسان شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
یعقوبی فرانی احمد طراحی رهیافت ترویج کارآفرینی در کشاورزی ایران
هاشمی نژاد آذر بررسی الزامات و زمینه‏های به‏کارگیری یادگیری ترکیبی ازدیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی و منابع‏طبیعی استان خوزستان کارشناسی ارشد
کریمی آصف بررسی عوامل مؤثر برکاربرد فناوری اطلاعات ( IT) در آموزش‌های علمی- کاربردی کارشناسی ارشد
صالحی الهام تحلیل تاثیر ویژگی های شخصیتی بر سبک یادگیری دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
قاسمی جواد طراحی الگوی تلفیق یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی کارآفرینانه ایران
قاسمی جواد بررسی خدمات برون‌ دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
محمد قلی نیاسرپلی جواد بررسی عوامل موثر بر استفاده صیادان از برنامه های کانال ترویجی بی سیم استان سیستان و بلوچستان در سال 76-75 کارشناسی ارشد
صافی سیس یحیی تحلیل سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در تعاونی‏های زیتون کاران شهرستان طارم کارشناسی ارشد
شکیبا حجت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با نیت کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
غلامی حسام الدین بررسی رابطه ی خدمات برون دانشگاهی اعضای هیأت علمی با بهره وری پژوهشی و عملکرد تدریس مطالعه ی موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
غلامی حسام الدین تبیین و تحلیل مؤلفه‌های اشتغال‌پذیری دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی ایران
یادآور حسین تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران
کاظم نادی حسین بررسی راهکارهای تطبیقی کشاورزان استان قم در مدیریت منابع آب بخش کشاورزی در شرایط خشکسالی کارشناسی ارشد
کریمی گوغری حمید تحلیل رابطه عوامل سازمانی و عملکرد شغلی در میان کارشناسان ترویج استان کرمان کارشناسی ارشد
کوچکیان حورا مقایسه عملکرد تدریس اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی با سایر اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
شهیدی داود بررسی دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی درباره ویژگی های معلم کشاورزی کارآمد کارشناسی ارشد
منافی دنیا بررسی ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی وروان شناختی با میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
اسحاقی رضا بررسی نقش مؤلفه های رفتار زیست محیطی بر پذیرش روش های حفاظتی روستاییان (مطالعه موردی: استان اردبیل) کارشناسی ارشد
جلیلیان رقیه تحلیل رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و فرآیند مدیریت دانش در بین اعضای هیأت‌‌‌‌‌‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد
مرزدار رودبارکی رقیه رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
کرمی دارابخانی رویا بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد
حاتمی زینب بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در مدیریت دانشکده‌های کشاورزی منتخب شمال‌غرب و غرب ایران کارشناسی ارشد
صحراپور زینب بررسی تطابق محتوا و روش‌های آموزشی مرکز آموزش عالی کشاورزی کرج با الزامات کارآفرینی کارشناسی ارشد
خورشیدی زهرا بررسی دانش و نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به حفاظت محیط زیست در سطح مزرعه: مطالعه موردی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
سلیمی مقدم زهرا بررسی مؤلفه های مدل دانشگاه یادگیرنده (مدل ویک و لئون) در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد
کامیاب زهرا تحلیل مؤلفه های سرمایه فکری در نظام آموزش عالی کشاورزی و رابطه آن با مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی شیراز) کارشناسی ارشد
بهروان ژاله بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر در بهره وری پژوهشی اعضاء هیات علمی(مطالعه پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس) کارشناسی ارشد
آشکار سعید بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان ترویج شیلات کارشناسی ارشد
پیکارجو سعید بررسی ویژگیهای مطلوب تلویزیون آموزشی در افزایش میزان استفاده از آموزشهای کشاورزی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1377 کارشناسی ارشد
محمدزاده سعید طراحی الگویی برای تضمین کیفیت(QA)در نظام آموزش عالی: مورد آموزش کشاورزی ایران
محمد زاده سعید بررسی عوامل مؤثر در استفادة صیادان استان خوزستان از مجلة ماهیگیران کارشناسی ارشد
سلطانی خانکهدانی شهره بررسی راهکارهای تامین منابع مالی ترویج کشاورزی از دیدگاه کشاورزان منطقه ورامین کارشناسی ارشد
فتاحی صابر واکاوی مسائل و مشکلات تولید چغندر قند از دیدگاه چغندرکاران کارشناسی ارشد
امانی صغری واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد
امانی صغری واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد
ساکی صمد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با نوآوری اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی دولتی استان خوزستان کارشناسی ارشد
غیاثی عبدالرحیم رابطه بین سبک‏های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان کشاورزی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
رضائی عبدالمطلب طراحی مدل نظام اطلاعاتی نیاز محور برای ترویج مدیریت پایداری منابع طبیعی در ایران
شمس علی بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد
مشایخی زاده علی واکاوی عوامل موثر در بهبود رفتارهای حفاظت محیط زیست در میان گلخانه داران جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد
عباسی عنایت طراحی و تبیین الگوی دانشگاه یادگیرنده کشاورزی
رجبیان غریب فاطمه ارزیابی کیفیت فرآیند تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) کارشناسی ارشد
رزاقی بورخانی فاطمه طراحی مدل استقرار عملیات مناسب کشاورزی(GAP) در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران
شفیعی فاطمه تأثیر روش تدریس ساخت‌گرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی، مورد مطالعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
یونسی فاطمه اثر رفتارهای رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد تدریس و بهره‌وری پژوهشی اعضای هیأت علمی کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
فداکار فرشته بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت طرح همیاران طبیعت استان مرکزی، ایران کارشناسی ارشد
زارعی فرنگیس بررسی نقش دانش، نگرش و انگیزه در کارآفرینی زنان روستایی استان ایلام کارشناسی ارشد
صفا لیلا تبیین مولفه های ترویج و توسعه تجاری سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران
قربانیان ماریا بررسی امکان‏پذیری و الزامات به کارگیری روش یادگیری خدمت-محور از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در دانشکده های کشاورزی دانشگاه های کردستان، کرمانشاه و زنجان کارشناسی ارشد
سوختانلو مجتبی طراحی الگوی بازاریابی محصولات و خدمات اطلاعاتی در نظام آموزش عالی کشاورزی
تقوی نیا محمد بررسی آسیب های ناشی از خشکسالی و راهکارهای توانمندسازی کشاورزان برای مقابله با آن در شهرستان دزفول کارشناسی ارشد
جلالی محمد طراحی الگوی دانش محور برای توسعه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی (NGOs)استان کردستان
خوشه گیر محمد بررسی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساوجبلاغ کارشناسی ارشد
شاه پسند محمدرضا عوامل مؤثر در پذیرش سیستمهای آبیاری تحت فشار در استان تهران کارشناسی ارشد
شاه‌پسند محمدرضا تعیین مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای آموزشگران کشاورزی ونقش آنها در توانمندی آنان
هاشمی محمود امکان سنجی طرح ایجاد شبکه خصوصی خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی کارشناسی ارشد
اکبری مرتضی طراحی و تبیین مولفه‌های توسعه منابع انسانی و سازوکارهای بهبود آن در آموزش عالی کشاورزی
مصری مرتضی بررسی دیدگاه اعضای شرکت های توسعه خدمات کشاورزی در خصوص موانع و راهکارهای اشتغال دانش آموختگان کشاورزی (مطالعه موردی: استان زنجان) کارشناسی ارشد
هادوی مرتضی واکاوی تعیین کننده های سازوکارهای انطباقی کشاورزان با تغییر اقلیم در شهرستان خاش کارشناسی ارشد
امیدی نجف آبادی مریم بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
غنجی مستانه بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
مشهدی مهدی بررسی تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش آموختگان رشته کشاورزی کارشناسی ارشد
میرترابی مهدیه السادات عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی؛ مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج کارشناسی ارشد
شیری نعمت اله نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد
زارعی هاجر بررسی الگوی توسعه صلاحیت های حرفه ای درفرآیند آموزشی اعضای هیأت علمی کارشناسی ارشد
ویسی هادی نقش منابع اطلاعاتی وکانالهای ارتباطی در پذیرش فن آوریهای پرورش ماهی در استان کردستان کارشناسی ارشد
ویسی هادی تعیین استراتژدی‌های نظام آموزش عالی بازار محور(بررسی موردی آموزش عالی شیلات ایران)
طوسی یوسف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زیتون توسط کشاورزان شهرستان مینودشت کارشناسی ارشد
سارانی ولی اله بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بهبود کیفیت آموزش موسسات آموزش عالی کشاورزی
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی پیشرفته در آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116032 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/31 (09:00 - 09:15) ترم دوم 1396
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 7116002 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 10:45) ترم دوم 1396
مدل ها و روش های ارزشیابی در ترویج 7116083 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (13:30 - 13:45) ترم دوم 1396
تحلیل روش های تدریس و یادگیری در علوم کشاورزی و محیط زیست 7116099 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (07:15 - 07:30) ترم اول 1396
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی 7116033 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (09:15 - 09:30) ترم اول 1396
نظریه های یاددهی و یادگیری 7116030 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:30 - 08:45) ترم اول 1396
تحلیل روش های تدریس در کشاورزی 7105107 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1396/11/04 (13:00 - 13:30) ترم اول 1396
ارتباطات و نوآوری 7105175 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
الگوها و روش های تدریس در کشاورزی 7105218 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی 7105219 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (11:00 - 11:15) ترم اول 1396
تحلیل روش های تدریس در کشاورزی 7105107 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/10/18 | 07:30 - 07:45 ترم اول 1395
ارتباطات و نوآوری 7105175 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
تکنولوژی آموزشی 7105047 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1395/10/18 | 10:30 - 10:45 ترم اول 1395
الگوها و روش های تدریس در کشاورزی 7105218 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 11:00 - 11:15 ترم اول 1395
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی 7105219 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 10:45 - 11:00 ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1