اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدیوسف حجازی

سیدیوسف حجازی

سیدیوسف حجازی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قلی فر احسان شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
یعقوبی فرانی احمد طراحی رهیافت ترویج کارآفرینی در کشاورزی ایران
هاشمی نژاد آذر بررسی الزامات و زمینه‏های به‏کارگیری یادگیری ترکیبی ازدیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی و منابع‏طبیعی استان خوزستان کارشناسی ارشد
رضا اسحاقی بررسی نقش مؤلفه های رفتار زیست محیطی بر پذیرش روش های حفاظتی روستاییان (مطالعه موردی: استان اردبیل) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/04
رضا اسحاقی بررسی نقش مؤلفه های رفتار زیست محیطی بر پذیرش روش های حفاظتی روستاییان (مطالعه موردی: استان اردبیل) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/04
سعید آشکار بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان ترویج شیلات کارشناسی ارشد دانلود 1382
کریمی آصف بررسی عوامل مؤثر برکاربرد فناوری اطلاعات ( IT) در آموزش‌های علمی- کاربردی کارشناسی ارشد
مرتضی اکبری طراحی و تبیین مولفه‌های توسعه منابع انسانی و سازوکارهای بهبود آن در آموزش عالی کشاورزی دکتری دانلود 1391/11/17
صالحی الهام تحلیل تاثیر ویژگی های شخصیتی بر سبک یادگیری دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
صغری امانی واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/19
صغری امانی واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/19
مریم امیدی نجف آبادی بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
رومینا امیری بررسی نقش شبکه حرفه‏ای آموزشگران (TPN) بر توسعه حرفه‏ای از دیدگاه اعضای هیات علمی کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 95/11/11
سعید پیکارجو بررسی ویژگیهای مطلوب تلویزیون آموزشی در افزایش میزان استفاده از آموزشهای کشاورزی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1377 کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد جلالی طراحی الگوی دانش محور برای توسعه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی (NGOs)استان کردستان دکتری دانلود 1393/01/25
رقیه جلیلیان تحلیل رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و فرآیند مدیریت دانش در بین اعضای هیأت‌‌‌‌‌‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
رقیه جلیلیان تحلیل رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و فرآیند مدیریت دانش در بین اعضای هیأت‌‌‌‌‌‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
قاسمی جواد طراحی الگوی تلفیق یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی کارآفرینانه ایران
قاسمی جواد بررسی خدمات برون‌ دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
محمد قلی نیاسرپلی جواد بررسی عوامل موثر بر استفاده صیادان از برنامه های کانال ترویجی بی سیم استان سیستان و بلوچستان در سال 76-75 کارشناسی ارشد
صافی سیس یحیی تحلیل سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در تعاونی‏های زیتون کاران شهرستان طارم کارشناسی ارشد
زینب حاتمی بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در مدیریت دانشکده‌های کشاورزی منتخب شمال‌غرب و غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
پروین حاجی آقا Investigating the Role of Organizational Social Capital on Improving Cognitive Achievements of Agricultural Jihad Experts in Isfahan Province. کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
پروین حاجی آقا Investigating the Role of Organizational Social Capital on Improving Cognitive Achievements of Agricultural Jihad Experts in Isfahan Province. کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
شکیبا حجت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با نیت کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
غلامی حسام الدین بررسی رابطه ی خدمات برون دانشگاهی اعضای هیأت علمی با بهره وری پژوهشی و عملکرد تدریس مطالعه ی موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
غلامی حسام الدین تبیین و تحلیل مؤلفه‌های اشتغال‌پذیری دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی ایران
یادآور حسین تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران
کاظم نادی حسین بررسی راهکارهای تطبیقی کشاورزان استان قم در مدیریت منابع آب بخش کشاورزی در شرایط خشکسالی کارشناسی ارشد
کریمی گوغری حمید تحلیل رابطه عوامل سازمانی و عملکرد شغلی در میان کارشناسان ترویج استان کرمان کارشناسی ارشد
کوچکیان حورا مقایسه عملکرد تدریس اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی با سایر اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
زهرا خورشیدی بررسی دانش و نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به حفاظت محیط زیست در سطح مزرعه: مطالعه موردی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/9/5
شهیدی داود بررسی دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی درباره ویژگی های معلم کشاورزی کارآمد کارشناسی ارشد
منافی دنیا بررسی ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی وروان شناختی با میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
فاطمه رجبیان غریب ارزیابی کیفیت فرآیند تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/09
فاطمه رزاقی بورخانی طراحی مدل استقرار عملیات مناسب کشاورزی(GAP) در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران دکتری دانلود 1395/04/12
اسحاقی رضا بررسی نقش مؤلفه های رفتار زیست محیطی بر پذیرش روش های حفاظتی روستاییان (مطالعه موردی: استان اردبیل) کارشناسی ارشد
عبدالمطلب رضائی طراحی مدل نظام اطلاعاتی نیاز محور برای ترویج مدیریت پایداری منابع طبیعی در ایران دکتری دانلود 1390/08/18
جلیلیان رقیه تحلیل رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و فرآیند مدیریت دانش در بین اعضای هیأت‌‌‌‌‌‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد
مرزدار رودبارکی رقیه رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
کرمی دارابخانی رویا بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد
فرنگیس زارعی بررسی نقش دانش، نگرش و انگیزه در کارآفرینی زنان روستایی استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
حاتمی زینب بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در مدیریت دانشکده‌های کشاورزی منتخب شمال‌غرب و غرب ایران کارشناسی ارشد
صحراپور زینب بررسی تطابق محتوا و روش‌های آموزشی مرکز آموزش عالی کشاورزی کرج با الزامات کارآفرینی کارشناسی ارشد
خورشیدی زهرا بررسی دانش و نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به حفاظت محیط زیست در سطح مزرعه: مطالعه موردی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
سلیمی مقدم زهرا بررسی مؤلفه های مدل دانشگاه یادگیرنده (مدل ویک و لئون) در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد
کامیاب زهرا تحلیل مؤلفه های سرمایه فکری در نظام آموزش عالی کشاورزی و رابطه آن با مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی شیراز) کارشناسی ارشد
بهروان ژاله بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر در بهره وری پژوهشی اعضاء هیات علمی(مطالعه پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس) کارشناسی ارشد
ولی اله سارانی بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بهبود کیفیت آموزش موسسات آموزش عالی کشاورزی دکتری دانلود 1391/12/20
صمد ساکی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با نوآوری اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی دولتی استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/27
صمد ساکی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با نوآوری اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی دولتی استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/27
آشکار سعید بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان ترویج شیلات کارشناسی ارشد
پیکارجو سعید بررسی ویژگیهای مطلوب تلویزیون آموزشی در افزایش میزان استفاده از آموزشهای کشاورزی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1377 کارشناسی ارشد
محمدزاده سعید طراحی الگویی برای تضمین کیفیت(QA)در نظام آموزش عالی: مورد آموزش کشاورزی ایران
محمد زاده سعید بررسی عوامل مؤثر در استفادة صیادان استان خوزستان از مجلة ماهیگیران کارشناسی ارشد
شهره سلطانی خانکهدانی بررسی راهکارهای تامین منابع مالی ترویج کشاورزی از دیدگاه کشاورزان منطقه ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1383
زهرا سلیمی مقدم بررسی مؤلفه های مدل دانشگاه یادگیرنده (مدل ویک و لئون) در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/30
مجتبی سوختانلو طراحی الگوی بازاریابی محصولات و خدمات اطلاعاتی در نظام آموزش عالی کشاورزی دکتری دانلود 1393/6/29
محمدرضا شاه پسند عوامل مؤثر در پذیرش سیستمهای آبیاری تحت فشار در استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمدرضا شاه‌پسند تعیین مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای آموزشگران کشاورزی ونقش آنها در توانمندی آنان دکتری دانلود 1385/08/23
هادی شیخ قلات evaluate and Recognition the entrepreneurial behavior in the summer workers of Tarom county کارشناسی ارشد دانلود 1396/1/23
هادی شیخ قلات evaluate and Recognition the entrepreneurial behavior in the summer workers of Tarom county کارشناسی ارشد دانلود 1396/1/23
نعمت اله شیری نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
حجت شکیبا بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با نیت کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
حجت شکیبا بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با نیت کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
علی شمس بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1382
داود شهیدی بررسی دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی درباره ویژگی های معلم کشاورزی کارآمد کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/12
سلطانی خانکهدانی شهره بررسی راهکارهای تامین منابع مالی ترویج کشاورزی از دیدگاه کشاورزان منطقه ورامین کارشناسی ارشد
فتاحی صابر واکاوی مسائل و مشکلات تولید چغندر قند از دیدگاه چغندرکاران کارشناسی ارشد
یحیی صافی سیس تحلیل سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در تعاونی‏های زیتون کاران شهرستان طارم کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
یحیی صافی سیس تحلیل سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در تعاونی‏های زیتون کاران شهرستان طارم کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
الهام صالحی تحلیل تاثیر ویژگی های شخصیتی بر سبک یادگیری دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/01
امانی صغری واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد
امانی صغری واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد
ساکی صمد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با نوآوری اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی دولتی استان خوزستان کارشناسی ارشد
یوسف طوسی بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زیتون توسط کشاورزان شهرستان مینودشت کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/30
عنایت عباسی طراحی و تبیین الگوی دانشگاه یادگیرنده کشاورزی دکتری دانلود 1389/10/15
غیاثی عبدالرحیم رابطه بین سبک‏های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان کشاورزی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
رضائی عبدالمطلب طراحی مدل نظام اطلاعاتی نیاز محور برای ترویج مدیریت پایداری منابع طبیعی در ایران
شمس علی بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد
مشایخی زاده علی واکاوی عوامل موثر در بهبود رفتارهای حفاظت محیط زیست در میان گلخانه داران جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد
عرفان علی میرزایی طراحی الگوی نهادینه سازی مشارکت بخش خصوصی برای نظام ترویج کشاورزی کثرت گرا (مورد مطالعه؛ استان های البرز و تهران) دکتری دانلود 1395/6/28
عرفان علی میرزایی طراحی الگوی نهادینه سازی مشارکت بخش خصوصی برای نظام ترویج کشاورزی کثرت گرا (مورد مطالعه؛ استان های البرز و تهران) دکتری دانلود 1395/6/28
عباسی عنایت طراحی و تبیین الگوی دانشگاه یادگیرنده کشاورزی
عبدالرحیم غیاثی رابطه بین سبک‏های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان کشاورزی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
حسام الدین غلامی تبیین و تحلیل مؤلفه‌های اشتغال‌پذیری دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی ایران دکتری دانلود 1394/3/25
حسام الدین غلامی بررسی رابطه ی خدمات برون دانشگاهی اعضای هیأت علمی با بهره وری پژوهشی و عملکرد تدریس مطالعه ی موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
رجبیان غریب فاطمه ارزیابی کیفیت فرآیند تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) کارشناسی ارشد
رزاقی بورخانی فاطمه طراحی مدل استقرار عملیات مناسب کشاورزی(GAP) در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران
شفیعی فاطمه تأثیر روش تدریس ساخت‌گرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی، مورد مطالعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
یونسی فاطمه اثر رفتارهای رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد تدریس و بهره‌وری پژوهشی اعضای هیأت علمی کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
صابر فتاحی واکاوی مسائل و مشکلات تولید چغندر قند از دیدگاه چغندرکاران کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرشته فداکار بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت طرح همیاران طبیعت استان مرکزی، ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13
فداکار فرشته بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت طرح همیاران طبیعت استان مرکزی، ایران کارشناسی ارشد
زارعی فرنگیس بررسی نقش دانش، نگرش و انگیزه در کارآفرینی زنان روستایی استان ایلام کارشناسی ارشد
جواد قاسمی طراحی الگوی تلفیق یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی کارآفرینانه ایران دکتری دانلود 1393/08/28
جواد قاسمی طراحی الگوی تلفیق یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی کارآفرینانه ایران دکتری دانلود 1393/08/28
ماریا قربانیان بررسی امکان‏پذیری و الزامات به کارگیری روش یادگیری خدمت-محور از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در دانشکده های کشاورزی دانشگاه های کردستان، کرمانشاه و زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/26
ماریا قربانیان بررسی امکان‏پذیری و الزامات به کارگیری روش یادگیری خدمت-محور از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در دانشکده های کشاورزی دانشگاه های کردستان، کرمانشاه و زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/26
حسین کاظم نادی بررسی راهکارهای تطبیقی کشاورزان استان قم در مدیریت منابع آب بخش کشاورزی در شرایط خشکسالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
حسین کاظم نادی بررسی راهکارهای تطبیقی کشاورزان استان قم در مدیریت منابع آب بخش کشاورزی در شرایط خشکسالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
زهرا کامیاب تحلیل مؤلفه های سرمایه فکری در نظام آموزش عالی کشاورزی و رابطه آن با مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/11
زهرا کامیاب تحلیل مؤلفه های سرمایه فکری در نظام آموزش عالی کشاورزی و رابطه آن با مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/11
رویا کرمی دارابخانی Designing an Environmental Education Model For Environmental Non Governmental Organizations of Kermanshah Province دکتری دانلود 1397/02/25
رویا کرمی دارابخانی Designing an Environmental Education Model For Environmental Non Governmental Organizations of Kermanshah Province دکتری دانلود 1397/02/25
حمید کریمی گوغری تحلیل رابطه عوامل سازمانی و عملکرد شغلی در میان کارشناسان ترویج استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/18
حورا کوچکیان مقایسه عملکرد تدریس اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی با سایر اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
حورا کوچکیان مقایسه عملکرد تدریس اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی با سایر اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
صفا لیلا تبیین مولفه های ترویج و توسعه تجاری سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران
قربانیان ماریا بررسی امکان‏پذیری و الزامات به کارگیری روش یادگیری خدمت-محور از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در دانشکده های کشاورزی دانشگاه های کردستان، کرمانشاه و زنجان کارشناسی ارشد
سوختانلو مجتبی طراحی الگوی بازاریابی محصولات و خدمات اطلاعاتی در نظام آموزش عالی کشاورزی
تقوی نیا محمد بررسی آسیب های ناشی از خشکسالی و راهکارهای توانمندسازی کشاورزان برای مقابله با آن در شهرستان دزفول کارشناسی ارشد
جلالی محمد طراحی الگوی دانش محور برای توسعه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی (NGOs)استان کردستان
خوشه گیر محمد بررسی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساوجبلاغ کارشناسی ارشد
شاه پسند محمدرضا عوامل مؤثر در پذیرش سیستمهای آبیاری تحت فشار در استان تهران کارشناسی ارشد
شاه‌پسند محمدرضا تعیین مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای آموزشگران کشاورزی ونقش آنها در توانمندی آنان
سعید محمدزاده طراحی الگویی برای تضمین کیفیت(QA)در نظام آموزش عالی: مورد آموزش کشاورزی ایران دکتری دانلود 1387/06/31
سعید محمد زاده بررسی عوامل مؤثر در استفادة صیادان استان خوزستان از مجلة ماهیگیران کارشناسی ارشد دانلود 1380
جواد محمد قلی نیاسرپلی بررسی عوامل موثر بر استفاده صیادان از برنامه های کانال ترویجی بی سیم استان سیستان و بلوچستان در سال 76-75 کارشناسی ارشد دانلود 1377
هاشمی محمود امکان سنجی طرح ایجاد شبکه خصوصی خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی کارشناسی ارشد
اکبری مرتضی طراحی و تبیین مولفه‌های توسعه منابع انسانی و سازوکارهای بهبود آن در آموزش عالی کشاورزی
مصری مرتضی بررسی دیدگاه اعضای شرکت های توسعه خدمات کشاورزی در خصوص موانع و راهکارهای اشتغال دانش آموختگان کشاورزی (مطالعه موردی: استان زنجان) کارشناسی ارشد
هادوی مرتضی واکاوی تعیین کننده های سازوکارهای انطباقی کشاورزان با تغییر اقلیم در شهرستان خاش کارشناسی ارشد
علی میرشکاری Designing a Model for University-Industry Collaboration in College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran دکتری دانلود 1396/04/12
علی میرشکاری Designing a Model for University-Industry Collaboration in College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran دکتری دانلود 1396/04/12
امیدی نجف آبادی مریم بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
غنجی مستانه بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
علی مشایخی زاده واکاوی عوامل موثر در بهبود رفتارهای حفاظت محیط زیست در میان گلخانه داران جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
علی مشایخی زاده واکاوی عوامل موثر در بهبود رفتارهای حفاظت محیط زیست در میان گلخانه داران جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مرتضی مصری بررسی دیدگاه اعضای شرکت های توسعه خدمات کشاورزی در خصوص موانع و راهکارهای اشتغال دانش آموختگان کشاورزی (مطالعه موردی: استان زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/11
مرتضی مصری بررسی دیدگاه اعضای شرکت های توسعه خدمات کشاورزی در خصوص موانع و راهکارهای اشتغال دانش آموختگان کشاورزی (مطالعه موردی: استان زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/11
فریبا ملایی تبیین مولفه های سازگاری با تغییر اقلیم برای بهره برداری پایدار از منابع آب بخش کشاورزی خراسان جنوبی دکتری دانلود 1397/4/23
دنیا منافی بررسی ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی وروان شناختی با میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
مشهدی مهدی بررسی تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش آموختگان رشته کشاورزی کارشناسی ارشد
میرترابی مهدیه السادات عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی؛ مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج کارشناسی ارشد
شیری نعمت اله نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد
زارعی هاجر بررسی الگوی توسعه صلاحیت های حرفه ای درفرآیند آموزشی اعضای هیأت علمی کارشناسی ارشد
ویسی هادی نقش منابع اطلاعاتی وکانالهای ارتباطی در پذیرش فن آوریهای پرورش ماهی در استان کردستان کارشناسی ارشد
ویسی هادی تعیین استراتژدی‌های نظام آموزش عالی بازار محور(بررسی موردی آموزش عالی شیلات ایران)
مرتضی هادوی واکاوی تعیین کننده های سازوکارهای انطباقی کشاورزان با تغییر اقلیم در شهرستان خاش کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
مرتضی هادوی واکاوی تعیین کننده های سازوکارهای انطباقی کشاورزان با تغییر اقلیم در شهرستان خاش کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
محمود هاشمی امکان سنجی طرح ایجاد شبکه خصوصی خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/26
آذر هاشمی نژاد بررسی الزامات و زمینه‏های به‏کارگیری یادگیری ترکیبی ازدیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی و منابع‏طبیعی استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/17
آذر هاشمی نژاد بررسی الزامات و زمینه‏های به‏کارگیری یادگیری ترکیبی ازدیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی و منابع‏طبیعی استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/17
هادی ویسی تعیین استراتژی‌های نظام آموزش عالی بازار محور(بررسی موردی آموزش عالی شیلات ایران) دکتری دانلود 1384
هادی ویسی نقش منابع اطلاعاتی وکانالهای ارتباطی در پذیرش فن آوریهای پرورش ماهی در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1380
طوسی یوسف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زیتون توسط کشاورزان شهرستان مینودشت کارشناسی ارشد
سارانی ولی اله بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بهبود کیفیت آموزش موسسات آموزش عالی کشاورزی
فاطمه یونسی اثر رفتارهای رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد تدریس و بهره‌وری پژوهشی اعضای هیأت علمی کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
فاطمه یونسی اثر رفتارهای رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد تدریس و بهره‌وری پژوهشی اعضای هیأت علمی کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی پیشرفته در آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116032 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/31 (09:00 - 09:15) ترم دوم 1396
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 7116002 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 10:45) ترم دوم 1396
مدل ها و روش های ارزشیابی در ترویج 7116083 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (13:30 - 13:45) ترم دوم 1396
تحلیل روش های تدریس و یادگیری در علوم کشاورزی و محیط زیست 7116099 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (07:15 - 07:30) ترم اول 1396
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی 7116033 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (09:15 - 09:30) ترم اول 1396
نظریه های یاددهی و یادگیری 7116030 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:30 - 08:45) ترم اول 1396
تحلیل روش های تدریس در کشاورزی 7105107 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1396/11/04 (13:00 - 13:30) ترم اول 1396
ارتباطات و نوآوری 7105175 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
الگوها و روش های تدریس در کشاورزی 7105218 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی 7105219 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (11:00 - 11:15) ترم اول 1396
تحلیل روش های تدریس در کشاورزی 7105107 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/10/18 | 07:30 - 07:45 ترم اول 1395
ارتباطات و نوآوری 7105175 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
تکنولوژی آموزشی 7105047 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1395/10/18 | 10:30 - 10:45 ترم اول 1395
الگوها و روش های تدریس در کشاورزی 7105218 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 11:00 - 11:15 ترم اول 1395
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی 7105219 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 10:45 - 11:00 ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1