اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا آقا شریعتمداری

change-logo

زهرا آقا شریعتمداری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد سنجش از دور در هواشناسی کشاورزی 7102298 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
کاربرد ماهواره در هواشناسی کشاورزی 7102247 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
هواشناسی تکمیلی 7102453 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
هواشناسی سینوپتیکی تکمیلی 7102309 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/29 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
هوا و اقلیم شناسی 7102165 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه