اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا آقا شریعتمداری

زهرا آقا شریعتمداری

زهرا آقا شریعتمداری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوا و اقلیم شناسی 7120096 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آلودگی هوا 7102307 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
هوا و اقلیم شناسی 7102165 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
موضوعات نوین در هواشناسی کشاورزی 7102262 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
هواشناسی تکمیلی 7102453 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هوا و اقلیم شناسی 7102165 3 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ابزارها و روشهای دیده بانی هواشناسی کشاورزی 7102240 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاربرد سنجش از دور در هواشناسی کشاورزی 7102298 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
کاربرد ماهواره در هواشناسی کشاورزی 7102247 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
هواشناسی تکمیلی 7102453 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
هواشناسی سینوپتیکی تکمیلی 7102309 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/29 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
هوا و اقلیم شناسی 7102165 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1