اداره امور مالی

شرح وظایف مدیر مالی:

۱. نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعمل ها و روش های مصوب مالی و معاملاتی.

۲. بررسی و تایید نهایی پرداخت های پردیس با توجه به مجوزهای مالی.

۳. نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.

۴. ایجاد، حذف یا تغییر در حساب های مالی به منظور اجرای هرچه مطلوب تر حسابداری تعهدی در ستاد و واحدهای تابعه.

۵. برنامه ریزی به منظور انطباق نظام های مالی و هزینه یابی رویدادهای مالی با اقدامات جاری با توجه به لزوم محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها.

۶. شرکت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه پردیس و تایید آن.

۷. برنامه ریزی و تصمیم گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه ستاد و واحدهای تابعه.

۸. برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات هیات امناء در خصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن.

۹. تهیه و تدوین دستورالعمل های تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تایید معاون اداری و مالی و مشارکت در تهیه برنامه های سرمایه ای.

۱۰. بررسی و تایید نهایی محاسبات قیمت تمام شده خدمات و همچنین تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی مورد نیاز پردیس.

۱۱. تنظیم و تایید نهایی صورت های مالی ستاد و واحدهای تابعه به تفکیک و تجمیعی.

۱۲. اعمال نظارت مالی بر ثبت، نگهداری و کنترل موجودی کالا و دارایی های ثابت.

۱۳. برنامه ریزی جهت بستن حساب ها در پایان سال مالی و تهیه گزارش های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذی ربط.

شرح وظایف اداره دریافت وپرداخت:

۱. انجام کلیه دریافتها وپرداخت ها مطابق با قوانین وتکالیف قانونی

۲. انجام محاسبات مربوط به پرداختهای حقوق ومزایا واضافه کاروحق التدریس پرسنل هیات علمی وغیر هیات علمی وهمچنین حقوق بازنشستگان

۳. تهیه فایلهای مربوط به کسورات حقوق وارسال به سازمانهای مربوطه ازجمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، سازمان خدمات درمانی واداره امورمالیاتی وتسویه باآنها بصورت ماهانه

۴. انجام مکاتبات لازم با سازمانها وادارات مربوطه و صدور گواهی کسرحقوق جهت پرسنل

۵. کنترل وهماهنگی لازم درارتباط با مانده تخصیص اعتباربا موجودی نقدینگی حسابهای بانکی وتهیه صورت مغایرات بانکی

شرح وظایف دایره دفترداری وتنظیم حساب:

۱. تهیه وتنظیم صورتهای مالی وگزارشهای عملکرد

۲. تطبیق وکنترل سرفصلهای هزینه باموافقت نامه ها

۳. ثبت وتطبیق وکنترل کلیه اسناد بابرنامه وطرحهای مصوب

۴. تهیه وکنترل دفاتر مالی مورد عمل ازجمله دفاتر روزنامه وکل ومعین

۵. کنترل کلیه وجوهات دریافتی از نمایندگی خزانه با درخواست وجه های ارسالی به خزانه

۶. ثبت، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

شرح وظایف اداره رسیدگی به حساب ها:

۱. رسیدگی به اسناد وسیستمهای حقوق ومزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات

۲. رسیدگی به اسناد مالی پردیس از حیث تطابق با مقررات وآیین نامه های مالی

۳. مطالعه بخشنامه ها، موافقت نامه ها وقوانین بودجه و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی

۴. پاسخگویی به سئوالات و مشکلات سایر واحدهای امورمالی

۵. تطبیق پرداختها با موافقت نامه های صادره بودجه تفصیلی پردیس

۶. رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هایی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق