دفتر طرح و برنامه

رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه پردیس: دکتر ابراهیم امیری تکلدانی

دکتری گروه آبیاری و آبادانی

پست الکترونیک: amiri@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/amiri.aspx

اهداف:

• بررسی خط مشی و سیاست‌های برنامه‌های مصوب و ابلاغ آن به واحدهای تابعه

• تهیه و تنظیم برنامه‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی سالانه با هماهنگی معاونت‌ها و واحدهای ذی‌ربط

• تهیه و تنظیم بودجه هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

مشارکت در تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه

• شرکت در جلسات دفاعیات از بودجه هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در دانشگاه تهران، وزارت متبوع و سازمان برنامه و بودجه کشور

• صدور تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه‌های مصوب و ابلاغ آن به واحدها

• پیگیری در اخذ گزارشات مالی و جمع بندی و ارائه آن به دستگاه‌های ذی‌ربط

• پیگیری در زمینه کسری بودجه از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط

• انجام سایر امور مرتبط در حیطه وظایف