دفتر طرح و برنامه

مشاور رئیس پردیس و رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه: دکتر رضا طلایی حسنلویی

دکتری گیاه پزشکی

پست الکترونیک: rtalaei@ut.ac.ir ‌‌‌

صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~rtalaei

اهداف:

• بررسی خط مشی و سیاست‌های برنامه‌های مصوب و ابلاغ آن به واحدهای تابعه

• تهیه و تنظیم برنامه‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی سالانه با هماهنگی معاونت‌ها و واحدهای ذی‌ربط

• تهیه و تنظیم بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مشارکت در تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه

• شرکت در جلسات دفاعیات از بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دانشگاه تهران، وزارت متبوع و سازمان برنامه و بودجه کشور

• صدور تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه‌های مصوب و ابلاغ آن به واحدها

• پیگیری در اخذ گزارشات مالی و جمع بندی و ارائه آن به دستگاه‌های ذی‌ربط

• پیگیری در زمینه کسری بودجه از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط

• انجام سایر امور مرتبط در حیطه وظایف