اعضای هیات علمی

نامنام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیپست الکترونیکی
سیدمحمدعلیابراهیم زاده موسویاستادعلوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائیmousavi@ut.ac.ir
زینب الساداتابراهیم زاده موسویاستادیارعلوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائیzeinab.mosavi@ut.ac.ir
کیومرثابراهیمیاستادآبیاری وآبادانیebrahimik@ut.ac.ir
حامدابراهیمیان طالشیدانشیارآبیاری وآبادانیebrahimian@ut.ac.ir
خالداحمدآلیاستادیاراحیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانیkhahmadauli@ut.ac.ir
مسعوداحمدزادهاستادگیاه‌پزشکیahmadz@ut.ac.ir
علیاحمدیاستادزراعت‌ واصلاح نباتات‌ahmadia@ut.ac.ir
حسینارزانیاستاداحیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانیharzani@ut.ac.ir
ابراهیماسداغیاستادیارگیاه پزشکیeosdaghi@ut.ac.ir
حسیناسدیدانشیارخاک‌ شناسیho.asadi@ut.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲۸ مورد.