اعضای هیات علمی

نامنام خانوادگیمرتبه علمیگروه آموزشیپست الکترونیکیپروفایلصفحه شخصی
سیدمحمدعلیابراهیم زاده موسویاستادعلوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائیmousavi@ut.ac.irhttps://profile.ut.ac.ir/~mousavihttp://can.ut.ac.ir/member/mousavi.aspx
زینب الساداتابراهیم زاده موسویاستادیارعلوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائیzeinab.mosavi@ut.ac.irhttps://profile.ut.ac.ir/~zeinab.mosavi-
کیومرثابراهیمیاستادآبیاری وآبادانیebrahimik@ut.ac.irhttps://profile.ut.ac.ir/~ebrahimikhttp://can.ut.ac.ir/member/ebrahimi.aspx
حامدابراهیمیان طالشیدانشیارآبیاری وآبادانیebrahimian@ut.ac.irhttps://profile.ut.ac.ir/~ebrahimianhttp://can.ut.ac.ir/member/ebrahimian.aspx
خالداحمدآلیاستادیاراحیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانیkhahmadauli@ut.ac.irhttps://profile.ut.ac.ir/~khahmadauli-
مسعوداحمدزادهاستادگیاه‌پزشکیahmadz@ut.ac.irhttps://profile.ut.ac.ir/~ahmadz-
علیاحمدیاستادزراعت‌ واصلاح نباتات‌ahmadia@ut.ac.irhttps://profile.ut.ac.ir/~ahmadia-
حسینارزانیاستاداحیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانیharzani@ut.ac.irhttps://profile.ut.ac.ir/~harzanihttp://can.ut.ac.ir/member/arzani.aspx
ابراهیماسداغیاستادیارگیاه پزشکیeosdaghi@ut.ac.ir--
حسیناسدیدانشیارخاک‌ شناسیho.asadi@ut.ac.irhttps://profile.ut.ac.ir/~ho.asadi-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲۹ مورد.