اعضای هیات علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳۳ مورد.
نامنام خانوادگیدرجه علمیگروه آموزشی
کیومرثابراهیمیاستادآبیاری وآبادانی
حامدابراهیمیان طالشیدانشیارآبیاری وآبادانی
سیدمحمدعلیابراهیم زاده موسویاستادعلوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی
زینب الساداتابراهیم زاده موسویاستادیارعلوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی
خالداحمدآلیاستادیاراحیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی
حجتاحمدیاستادماشینهای کشاورزی
علیاحمدیاستادزراعت‌ واصلاح نباتات‌
مسعوداحمدزادهاستادگیاه‌پزشکی
حسینآذرنیونداستاداحیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی
حسینارزانیاستاداحیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی